Wyniki finansowe

Wynik techniczny i wynik finansowy netto Działu I w Polsce w latach 2018-2019 (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • W 2019 r. wynik techniczny Działu I wynosił 3,25 mld PLN i był o 5,4% wyższy niż w 2018 r.
 • Składki zarobione netto zmalały w 2019 r. o 2,3 mld PLN względem 2018 r. W tym samym czasie przychody z lokat wzrosły
  o 404 mln PLN, a niezrealizowane zyski z lokat wzrosły
  o 522 mln PLN przy spadku o 2,6 mld PLN niezrealizowanych
  strat z lokat. Odszkodowania i świadczenia wypłacone netto spadły o 3,2 mld PLN. Koszty działalności ubezpieczeniowej zmalały o 27 mln PLN, a o 0,96 mld PLN zmalały koszty działalności lokacyjnej.
 • Rentowność techniczna dla całego Działu I w 2019 r. wynosiła 15,5%, w porównaniu z 14,4% rok wcześniej.
 • Wynik finansowy netto Działu I wynosił 2,6 mld PLN w 2019 r. i był wyższy o 5,7% względem roku poprzedniego.

Wynik techniczny i wynik finansowy netto Działu II w Polsce w latach 2018-2019 (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wynik techniczny Działu II za 2019 r. pozostawał na poziomie 2018 r. i wynosił 2,93 mld PLN.
 • Z działalności bezpośredniej w Dziale II składki zarobione na udziale własnym wzrosły w 2019 r. względem 2018 r. o 1,3 mld PLN. W tym samym okresie, minimalnie, bo o 5 mln PLN, spadło saldo pozostałych przychodów i kosztów technicznych na udziale własnym. Jednocześnie wzrosły odszkodowania i świadczenia wypłacone netto o 0,69 mld PLN oraz wzrosły koszty działalności ubezpieczeniowej o 0,65 mld PLN.
 • Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2019 r. wzrósł o 123 mln PLN względem 2018 r., przy czym w grupie 3 odnotowano wzrost wyniku o 458 mln PLN, a w grupach ubezpieczeń rzeczowych oraz OC komunikacyjnego odnotowano spadki odpowiednio o: 227 i 334 mln PLN.
 • Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2019 r. wynosił 8,7% w porównaniu z 9,2% rok wcześniej.
 • Zysk netto Działu II w 2019 r. wzrósł o 9,3%, tj. o 0,4 mld PLN względem roku poprzedniego i wynosił 4,6 mld PLN. Zysk netto Działu II uwzględniał dywidendę z PZU Życie w kwotach 1,73 mld PLN w 2018 r. oraz 1,76 mld PLN w 2019 r.