Rynek ubezpieczeń w Polsce w latach 2018-2019

Składki przypisane brutto Działu I w Polsce w latach 2018-2019 według grup ubezpieczeń (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • W 2019 roku składki przypisane brutto w Dziale I wynosiły
  21,3 mld PLN, tj. o 0,4 mld PLN (2,0%) mniej niż rok wcześniej.
 • W 2019 r. składki w grupie 3 spadły o 14,5% względem 2018 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 wzrosły o 4,1%, a w grupie 5 wzrosły o 6,9%.
 • Udział składek grup 1 i 3 w składce ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r. zmalał o 2,5 p.p., z 71,6% do 69,1%.

 

Składki przypisane brutto Działu II w Polsce w latach 2018-2019 według grup ubezpieczeń (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Składki przypisane brutto z ogółu działalności w Dziale II wynosiły 42,6 mld PLN w 2019 r., tj. o 5,2% więcej niż rok wcześniej, głównie za sprawą wzrostu składek ubezpieczeń rzeczowych i osobowych.
 • Łączny udział składek ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń rzeczowych w sumie składek Działu II wynosił 72,4% w 2019 r., tj. o 2,4 p.p. mniej niż w 2018 r.
 • W 2019 r. składki przypisane brutto wzrosły we wszystkich grupach ubezpieczeniowych z wyjątkiem OC komunikacyjnego.
 • W ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie wzrost wynosił 0,5% w relacji do 2018 r., za sprawą wzrostu składek o 4,4%, w grupie AC przy spadku o 1,7% w grupie OC. W tym samym okresie suma składek ubezpieczeń rzeczowych wzrosła o 6,6%, finansowych o 15,9%, a reasekuracji czynnej o 25,2%.

 

Udziały rynkowe zakładów Działu I w Polsce w 2019 r. oraz ich zmiana względem roku 2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Łączna wartość aktywów zakładów Działu I objętych raportem wynosiła 93,9 mld PLN w 2019 r. w porównaniu z 95,2 mld PLN w 2018 r.
 • Lider Działu I – PZU Życie – miał w 2019 r. 29,9% rynku mierzonego aktywami, tj. o 0,97 p.p. więcej niż przed rokiem.
 • Aktywa trzech największych zakładów stanowiły 55,0% rynku w 2019, a pierwszych pięciu 68,1%.
 • Łączna składka zakładów Działu I objętych raportem wynosiła 21,3 mld PLN w 2019 r. w porównaniu z 21,7 mld PLN w 2018 r.
 • Lider Działu I – PZU Życie – miał w 2019 r. 40,4% rynku mierzonego składką, tj. o 2,22 p.p. więcej niż przed rokiem.
 • Składki trzech największych zakładów stanowiły 56,7% rynku, a pierwszych pięciu 66,5%.

Udziały rynkowe zakładów Działu II w Polsce w 2019 r. oraz ich zmiana względem roku 2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Łączna wartość aktywów zakładów Działu II objętych raportem wynosiła 100,2 mld PLN w 2019 r. w porównaniu z 97,3 mld PLN w 2018 r.
 • PZU miał w 2019 r. 41,6% rynku mierzonego aktywami, tj.
  o 3,22 p.p. mniej niż w 2018 r.
 • Aktywa trzech największych zakładów stanowiły 66,7% rynku w 2019 r., a pierwszych pięciu 74,6%.
 • Łączna składka zakładów Działu II objętych raportem wynosiła 42,6 mld PLN w 2019 r. w porównaniu z 40,5 mld PLN w 2018 r.
 • Lider Działu II – PZU – miał w 2019 r. 30,6% rynku mierzonego składką, tj. o 1,5 p.p. mniej niż w 2018 r.
 • Składki trzech największych zakładów stanowiły 59,8% rynku, a pierwszych pięciu 69,1%.

 

Udział rynkowy, wartość i dynamika składek przypisanych brutto zakładów Działu I w Polsce w 2019 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Dynamika przyrostu składek przypisanych brutto
  w Dziale I w 2019 r. w relacji do roku poprzedniego wynosiła 98,0%.
 • Lider – PZU Życie miał dynamikę 103,7% tj. 5,7 p.p. powyżej rynku, co spowodowało wzrost jego udziału w rynku do 40,4% w 2019 r. 41,7% rynku i blisko 8,9 mld PLN składki zebrało 8 kolejnych zakładów o udziale rynkowym powyżej 3%, tj. od AXA (3,2%) do Aviva (9,1%).
 • Pośród dużych zakładów, niższą dynamikę przypisu składek niż średnia Działu I miały: Europa, Open Life, Hestia, Vienna Life i Cardif, a wyższą niż średnia miały: Santander-Aviva, Warta i Unum.

Wartość i dynamika składek przypisanych brutto zakładów Działu II w Polsce w 2019 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Dynamika przyrostu składek przypisanych brutto
  w Dziale II w 2019 r. w relacji do roku 2018 r. wynosiła 105,2%. PZU z dynamiką 100,3%, tj. 4,9 p.p. poniżej średniej Działu II, miał 30,6% udział w rynku.
 • Kolejne dwa zakłady o udziale rynkowym od 15,0% – Hestia do 14,2% – Warta, miały łącznie 29,2% rynku. Następne pięć zakładów o udziale rynkowym pomiędzy 3,2% – InterRisk, a 4,2% – Allianz miały łącznie 20,5% udziału w sumie składek Działu II. Pozostałe 19,7% składki zebrało pozostałych 26 zakładów.
 • Pośród względnie dużych zakładów InterRisk, PZUW, Compensa, Generali i Wiener odnotowały dynamikę przypisu składki powyżej średniej Działu II. Poniżej średniej były między
  innymi: TUW, Uniqa, AXA, Allianz i Link4.