Lokaty krajów EU28 w latach 2017-2018

Wartość i dynamika lokat branży ubezpieczeniowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2017-2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe (Irlandia – ostatnie dostępne dane).

 • Suma lokat w działalności ubezpieczeniowej krajów Unii Europejskiej wynosiła 9 478 mld € w 2018 r. i zmalała o 1,9% względem roku 2017.
 • Polski rynek ubezpieczeniowy w 2018 r., liczony w walucie lokalnej, odnotował spadek stanu lokat o 2,5% względem roku poprzedniego.
 • Polska z lokatami 39,3 mld € w 2018 r. stanowiła 0,4% rynku unijnego i zajmowała 15 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Czechach, Grecji i na Węgrzech razem oraz o około 16 mld € mniej niż w Portugalii.
 • W 2018 r. największe wzrosty stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowały: Włochy (2,6%), Hiszpania (2,2%) oraz Szwecja (1,6%).
 • W 2018 r. w jedenastu z 28 krajów EU28 odnotowano spadki poziomu lokat względem 2017 r. licząc w walucie lokalnej.

 

Struktura przedmiotowa lokat w EU28 w 2018 r. w € i w %Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Według Insurance Europe łączna kwota lokat krajów EU28 wynosiła 9 478 mld € w 2018 r.
 • 26,0% lokat unijnej branży ubezpieczeniowej stanowiły aktywa powiązane z jednostkami uczestnictwa funduszy, a 3,9% pożyczki zabezpieczone hipotecznie lub polisami.
 • Pozostałe 70,0% lokat stanowiły inne niż powyżej wymienione aktywa, w tym: instrumenty dłużne (43,3%) oraz udziały w jednostkach spółdzielczych (13,1%).
 • Lokaty ubezpieczeniowe w relacji do łącznego PKB EU28 wynosiły 59,6% w 2018 r. Pośród wiodących krajów najwyższą wartość relacji lokat do PKB odnotowano we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii (blisko 100%).
 • W Polsce w 2018 r. lokaty zakładów ubezpieczeniowych stanowiły 7,9% PKB.

Wartość i dynamika lokat Działu I w krajach Unii Europejskiej w latach 2017-2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Suma lokat Działu I krajów Unii Europejskiej wynosiła 7 879 mld € w 2018 r. i zmalała o 1,9% względem roku 2017.
 • Lokaty Działu I polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2018 r. odnotowały spadek liczony w walucie lokalnej wynoszący 9,4% względem roku poprzedniego.
 • Polska z lokatami 21,2 mld € w 2018 r. stanowiła 0,3% rynku unijnego i zajmowała 15 miejsce w EU28. Nominalnie było to blisko dwa razy mniej niż w Portugalii.
 • Pośród dominujących krajów w 2018 r. wzrost stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowano we Włoszech (2,9%), Szwecji (1,7%) oraz w Hiszpanii (2,8%).
 • Na koniec 2018 r. w aż 17 krajach EU28 odnotowano spadki wartości stanu lokat względem końca roku 2017.

 

Wartość i dynamika lokat Działu II w krajach Unii Europejskiej w latach 2017-2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Suma lokat Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła
  1 595 mld € w 2018 r. i zmalała o 1,8% względem roku 2017.
 • Dział II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2018 r. odnotował wzrost stanu lokat o 6,9% względem roku poprzedniego licząc w walucie lokalnej.
 • Polska z lokatami 18,1 mld € w 2018 r. stanowiła 1,0% rynku unijnego i zajmowała 11 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Finlandii, ale mniej niż w Danii czy Belgii.
 • Spośród dominujących krajów w 2018 r. wzrost stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowano: we Francji (1,4%), w Szwecji (1,4%) oraz w Holandii i Austrii, odpowiednio o 1,7 i 1,9%).
 • W tym samym okresie aż w 11 krajach Unii Europejskiej odnotowano spadki wartości stanu lokat.