Lokaty

Lokaty zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 2010-2019 w cenach stałych 2019 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Począwszy od 2012 do 2017 r. suma lokat Działu I i II wzrastała za sprawą wzrostu ich stanu w Dziale II oraz w grupie 3
  Działu I i pomimo ich systematycznego spadku w grupie 1 Działu I.
 • W latach 2010-2017 r. z lokat typu B ubyło 15,6 mld PLN, podczas gdy 17,0 mld PLN przybyło na lokatach typu C. Dodatkowo lokaty Działu II wzrosły w tym samym okresie
  o 27,7 mld PLN, z czego aż 8,0 mld PLN wzrostu przypadło
  na 2017 r., w wyniku inwestycji PZU w sektorze bankowym.
 • W latach 2018-2019, z lokat typu C ubyło 12,4 mld PLN. Dodatkowo o 1,9 mld zmalały lokaty typu B w tym samym okresie. Jedynie lokaty Działu II wzrosły o 4,6 mld PLN, z czego większość w 2018 r.

Struktura lokat zakładów ubezpieczeń w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • W 2015 r. aktywa Działu I wynosiły 60,9% stanu lokat ogółem. Od tego czasu udział Działu I systematycznie malał i wynosił 52,9% na koniec 2019 r.
 • Pomimo tych zmian, krajowa struktura przedmiotowa lokat różni się od europejskiej dużo mniejszym udziałem pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, większym udziałem lokat w instytucjach kredytowych oraz instrumentów o zmiennej kwocie dochodu.
 • Udział dłużnych papierów wartościowych zmalał z 45% w 2018 r. do 43% w 2019 r. na korzyść innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu.

Wartość i dynamika lokat zakładów Działu I w Polsce w 2019 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Łączna wartość lokat Działu I na koniec 2019 r. wynosiła 89,4 mld PLN, tj. o 1,0 mld PLN mniej niż w 2018 r. Dynamika zmiany stanu lokat względem roku poprzedniego wynosiła zatem 98,9%. Wysoką dynamikę zmiany stanu lokat odnotowały: Compensa, Unum, Santander-Aviva i kilka mniejszych zakładów.
 • PZU Życie miał w 2019 r. 30,7% udział w lokatach Działu I i na koniec 2019 r. notował dynamikę zmiany stanu względem końca 2018 r. o 3,3 p.p. powyżej rynku.
 • Lokaty Avivy stanowiły 16,4% rynku; Nationale Nederlanden 9,2%, Open Life 7,0%, a Metlife 6,1%.
 • Wartość lokat typu C na koniec 2019 r. wynosiła 49,1 mld PLN, tj. o 1,8 mld PLN mniej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu stanu lokat typu C wynosiła 96,4%. W tym segmencie rynku Aviva, jako lider, miała 25,9% udział. Lokaty typu C dziewięciu kolejnych zakładów: od Open Life po Allianz, stanowiły łącznie 62,2% tego segmentu rynku.

Wartość i dynamika lokat zakładów Działu II w Polsce w 2019 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Łączna wartość lokat Działu II na koniec 2019 r. wynosiła 79,5 mld PLN, tj. o 2,4 mld PLN więcej niż na koniec 2018 r. Dynamika przyrostu stanu lokat Działu II wynosiła 103,1%.
 • PZU jako lider pod względem zebranych aktywów posiadał aż 46,1% sumy lokat Działu II i odnotował dynamikę stanu lokat dla porównywanych okresów równą 97,7%, tj. 5,4 p.p. poniżej rynku.
 • Dynamikę 7,1 p.p. powyżej rynku odnotowała Warta, której lokaty stanowiły 13,3% całego segmentu, a o 5,6 p.p. powyżej średniej była Hestia, której lokaty stanowiły 10,8% sumy lokat Działu II.
 • Kolejne 19,7% lokat Działu II miało 7 zakładów od 4,2% –
  Allianz do 1,5% – Europa. Pozostałe 24 zakłady to zaledwie 10,0% sumy lokat Działu II.

Współczynnik rentowności działalności lokacyjnej zakładów Działu I w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 4,9% w 2019 r., w porównaniu z -0,1% w roku 2018.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 4,7% oraz 0,3%.
 • Odstęp międzykwartylowy dla 2019 r. wynosił 1,8%, tj.
  o 3,2 p.p. mniej niż rok wcześniej.
 • Dochody z lokat Działu I ogółem w 2019 r. wzrosły o ponad 4,5 mld PLN przy jednoczesnym spadku rok do roku średniej wartości sumy lokat bilansowych o 5,2 mld PLN, tj. o 5,5%.

Współczynnik rentowności działalności lokacyjnej zakładów Działu II w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 4,4% w 2019 r., w porównaniu z 4,2% rok wcześniej.
 • Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to wartości tego wskaźnika dla tych samych okresów wynosiły odpowiednio: 2,2% oraz 1,9%. Ten skorygowany rozkład zaprezentowano na prawym wykresie powyżej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła 2,4% dla 2019 r. oraz 2,2% rok wcześniej.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2019 r. wynosił 1,0%, tj. o 0,2 p.p. mniej niż rok wcześniej.
 • Dochody z lokat (uwzględniające dywidendę PZU Życie)
  Działu II ogółem w 2019 r. wzrosły o 10,1% przy wzroście średniej wartości sumy bilansowych w 2019 r. o 5,0%.