Koszty działalności ubezpieczeniowej

Koszty działalności ubezpieczeniowej Działu I w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Suma kosztów akwizycji i administracyjnych w Dziale I wynosiła blisko 5,2 mld PLN w 2019 r. i była o 1,2% poniżej poziomu
  sprzed roku.
 • Koszty administracyjne w 2019 r. w relacji do roku poprzedniego wzrosły o 4,3%, a koszty akwizycji zmalały o 3,8% w tym samym okresie.
 • Udział kosztów akwizycji w kosztach ogółem w roku 2019 wynosił 66,8% i był o 1,8 p.p. niższy niż w roku poprzednim.
 • Relacja kosztów akwizycji do składki przypisanej brutto dla Działu I wynosiła 16,2%, a relacja kosztów administracyjnych do składki wynosiła 8,1% w 2019 r.

Koszty działalności ubezpieczeniowej Działu II w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Suma kosztów akwizycji i administracyjnych w Dziale II wynosiła 11,9 mld PLN w 2019 r. i była o 8,2% powyżej poziomu roku poprzedniego.
 • Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 12,6% w 2018 r. oraz o 7,8% w ciągu 2019 r. Koszty administracyjne w 2019 r. wzrosły o 9,9% w relacji do 2018 r. Struktura kosztów zmieniła się na korzyść kosztów administracyjnych, które w 2019 r. rosły relatywnie szybciej niż akwizycji i stanowiły 18,7% sumy obu kategorii kosztów.
 • W 2019 r. relacja kosztów akwizycji do składki przypisanej brutto Działu II wynosiła 22,8%, a relacja kosztów administracyjnych do składki wynosiła 5,2%.

Wskaźnik zespolony zakładów Działu I w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 112,0% w 2019 r., w porównaniu z 123,8% w 2018 r., czyli o 11,8 p.p. mniej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 117,3% oraz 122,3%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2019 r. wynosił 65,5%, tj. aż o 54 p.p. mniej niż rok wcześniej.
 • W 2019 r. przy spadku licznika formuły wskaźnika zespolonego o 11,7% mianownik zmalał o 2,4% względem poziomu sprzed roku i wartość wskaźnika istotnie zmalała.

Wskaźnik zespolony zakładów Działu II w Polsce w latach 2018-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 92,6% w 2019 r., w porównaniu z 92,0% w 2018 r., czyli nieznacznie bo o 0,6 p.p. wzrosła.
 • Mediana wskaźnika dla tych samych okresów wynosiła odpowiednio: 94,1% oraz 94,0%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2019 r. wynosił 14,6%, tj. o 4,7 p.p. więcej niż rok wcześniej.
 • W 2019 r. przy wzroście licznika formuły wskaźnika zespolonego o 6,1% mianownik wzrósł o 5,5% względem poziomu sprzed roku.