Działalność międzynarodowa

Izba aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektów legislacyjnych podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej. PIU jest głosem polskiej branży ubezpieczeniowej na poziomie europejskim. W procesie legislacyjnym, PIU rozwija, promuje i broni pozycji polskiej branży ubezpieczeniowej, prezentując stanowiska poparte badaniami i ekspertyzami.

Najważniejsze obszary działań Insurance Europe w 2019 r. dotyczyły:

  • ochrony i polepszenia otoczenia biznesowego ubezpieczycieli oraz zapewnienia konkurencyjności sektora ubezpieczeń (m.in. w ramach ciągłych prac nad Solvency II, przeglądu europejskiego systemu nadzoru, opodatkowania działalności ubezpieczeniowej, ochrony inwestycji długoterminowych i ubezpieczeniowych form długoterminowego oszczędzania);
  • zapewnienia adekwatnej ochrony klientów usług ubezpieczeniowych (m.in. w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, pośrednictwa ubezpieczeniowego, ochrony danych osobowych);
  • obrony warunków ubezpieczalności starych i nowych ryzyk (takich jak ubezpieczanie katastrof naturalnych, cyberryzyk, paneuropejskie produkty i programy emerytalne);
  • digitalizacji otoczenia biznesowego ubezpieczycieli oraz samej działalności ubezpieczeniowej.

Izba brała udział w konsultacjach i przygotowaniu opinii i stanowisk Insurance Europe dotyczących następujących unijnych inicjatyw legislacyjnych:

  • przegląd Dyrektywy Solvency II;
  • przegląd Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR);
  • projekt Dyrektywy o Ogólnoeuropejskim Produkcie Emerytalnym (PEPP);
  • projekt Dyrektywy Komunikacyjnej (MID);
  • projekty regulacji dot. zrównoważonego rozwoju (Sustainable Finance);
  • projekt Dyrektywy o pozwach zbiorowych (class action).

W 2019 r., łącząc prace Insurance Europe z pracami poszczególnych komisji i grup roboczych PIU, Izba delegowała swoich przedstawicieli na plenarne i robocze spotkania ciał Insurance Europe, dzięki czemu uczestniczyła we wszystkich istotnych z punktu widzenia polskiego rynku ubezpieczeń gremiach.

Widząc konieczność zintensyfikowania działań w obszarze legislacji UE, w marcu 2019 r. Polska Izba Ubezpieczeń utworzyła stałe Przedstawicielstwo w Brukseli. Działalność Biura PIU w Brukseli polega w praktyce na zgłaszaniu stanowisk PIU w publicznych konsultacjach UE oraz podczas publicznych wysłuchań EIOPA, stałej współpracy z interesariuszami w Brukseli oraz organizowaniu wymiany stanowisk, opinii i doświadczeń z przedstawicielami stowarzyszeń ubezpieczycieli zrzeszonymi w Insurance Europe.

Izba kontynuowała zainicjowaną w poprzednich latach współpracę z krajowymi stowarzyszeniami ubezpieczycieli w Europie. Przedstawiciele Izby brali udział w bilateralnych spotkaniach z przedstawicielami stowarzyszeń Austrii, Białorusi, Francji i Niemiec. Izba gościła również w Polsce przedstawicieli stowarzyszeń ubezpieczycieli Europy Centralnej i Wschodniej.
Ponadto PIU rozwijała kontakty międzynarodowe za sprawą uczestnictwa w konferencjach Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS) oraz Europejskiego Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Funduszami Emerytalnymi (EIOPA), międzynarodowej organizacji ubezpieczycieli życiowych LIMRA oraz International Insurance Association (IIA), a także współpracowała z Globalną Federacją Stowarzyszeń Ubezpieczeniowych (GFIA).