Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń

(wg Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r.)

DZIAŁ I
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

1. Ubezpieczenia na życie.
2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci.
3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
4. Ubezpieczenia rentowe.
5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.

DZIAŁ II
POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
  1) świadczenia jednorazowe,
  2) świadczenia powtarzające się,
  3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  4) przewóz osób.
 2. Ubezpieczenia choroby:
  1) świadczenia jednorazowe,
  2) świadczenia powtarzające się,
  3) świadczenia kombinowane.
 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
  1) pojazdach samochodowych,
  2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
 4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych.
 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w pojazdach powietrznych.
 6. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej obejmujące szkody w:
  1) statkach żeglugi morskiej,
  2) statkach żeglugi śródlądowej.
 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.
 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3–7, spowodowane przez:
  1) ogień,
  2) eksplozję,
  3) burzę,
  4) inne żywioły,
  5) energię jądrową,
  6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
 11.  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
 12. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
 14. Ubezpieczenia kredytu, w tym:
  1) ogólnej niewypłacalności,
  2) kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.
 15. Gwarancja ubezpieczeniowa:
  1) bezpośrednia,
  2) pośrednia.
 16. Ubezpieczenie różnych rodzajów ryzyka finansowego, w tym:
  1) ryzyka utraty zatrudnienia,
  2) niewystarczającego dochodu,
  3) złych warunków atmosferycznych,
  4) utraty zysków,
  5) stałych wydatków ogólnych,
  6) nieprzewidzianych wydatków handlowych,
  7) utraty wartości rynkowej,
  8) utraty stałego źródła dochodu,
  9) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi,
  10) innych strat finansowych.
 17. Ubezpieczenia ochrony prawnej.
 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.