Działalność wydawnicza i edukacyjna

Izba prowadzi działalność wydawniczą wspierającą cele strategiczne PIU oraz realizującą zadanie edukacji ubezpieczeniowej. W 2019 r. Izba przygotowała następujące publikacje:

  • „Raport Roczny PIU 2018” w wersji polskiej i angielskiej – coroczny raport zawierający sprawozdanie z działalności Izby oraz pogłębioną analizę polskiego rynku ubezpieczeń;
  • „Ubezpieczenia w liczbach 2018” – broszura zawierająca najważniejsze dane o rynku ubezpieczeniowym w Polsce;
  • „Nowa miejska mobilność. Co oznacza dla ubezpieczeń?” – jedna z pierwszych w Polsce publikacji na ten temat, wykonana przez PIU przy wykorzystaniu wielu źródeł, w tym analiz firmy McKinsey & Company;
  • „Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2018 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń”;
  • „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?” – raport przygotowany wraz z firmą doradczą Deloitte. Honorowy patronat nad raportem objęło Ministerstwo Środowiska.

Stałym wydawnictwem PIU jest kwartalnik „Wiadomości Ubezpieczeniowe”. W roku 2019 w „Wiadomościach Ubezpieczeniowych” (WU) kontynuowano publikację tekstów prawniczych w formie glos, artykułów oraz wyników badań, ściśle związanych z rynkiem ubezpieczeniowym. Wśród autorów znaleźli się wybitni przedstawiciele polskiego oraz zagranicznego środowiska naukowego, przy jednoczesnym promowaniu młodych naukowców, a także praktyków. Celem publikowanych artykułów było zwrócenie uwagi na bieżące problemy legislacyjne oraz te, wynikające z praktyki ubezpieczeniowej i sądowej. Od 2019 r. WU są członkiem CEEOL, największej międzynarodowej organizacji prowadzącej bazę czasopism elektronicznych, co zapewnia dostęp do artykułów publikowanych w WU wszystkim użytkownikom Internetu. W roku 2019 WU zostały ujęte w wykazie czasopism punktowanych MNiSW uzyskując 20 punktów, co zachęca autorów do publikowania w Wiadomościach Ubezpieczeniowych oraz zapewnia wysoką pozycję wśród czasopism branżowych o tematyce ubezpieczeniowej.

Z kolei dla członków PIU Izba przygotowuje aktualne i unikalne informacje o polskim rynku ubezpieczeń. Tak jak w poprzednich latach, w 2019 r. przygotowywano i wysyłano do członków PIU kwartalne biuletyny szybkiej informacji o stanie rynku (tzw. snapshots) oraz kwartalne raporty o wynikach sektora ubezpieczeń. Izba udostępniała swoim członkom systematyczne monitoringi wybranych obszarów ubezpieczeń: sprzedaży bancassurance, nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych.

W ramach działań wspierających edukację ubezpieczeniową Izba była po raz drugi patronem konkursu „Żyj finansowo!, czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” realizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w 30 szkołach w całym kraju. W konkursie wykorzystano 3 wzorcowe lekcje o ubezpieczeniach przygotowane przez ekspertów Izby oraz wspierano finansowo działania Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W 2019 r. zrealizowany został również projekt współpracy ze szkołami rolniczymi, dla których dla przedmiotu „Ekonomika Rolnictwa” PIU przygotowała 10 lekcji o ubezpieczeniach i zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym (przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli i materiał przekazano do Ministerstwa Rolnictwa).
Ponadto w dalszym ciągu rozwijana była współpraca z organizacjami naukowymi i studenckimi poprzez patronaty nad podyplomowymi studiami o profilu ubezpieczeniowym, wspomaganie inicjatyw ubezpieczeniowych kół naukowych i patronaty nad konferencjami nt. ubezpieczeń organizowanymi przez uczelnie wyższe.

Izba wspiera również działania na rzecz edukacji zawodowej w zakresie ubezpieczeń. Od 2016 r. PIU uczestniczy, wraz ze Związkiem Banków Polskich i Warszawskim Instytutem Bankowości, w Sektorowej Radzie Kompetencji dla branży finansowej, która została powołana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem Rady jest wspieranie rozwiązań służących lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników sektora finansowego do wymogów szybko zmieniającego się środowiska pracy. W 2019 r. Rada przygotowała raport „Przegląd certyfikatów zawodowych funkcjonujących w sektorze finansowym”.

Oprócz tego Izba jak co roku organizowała seminaria i szkolenia skierowane do pracowników zakładów ubezpieczeń (m.in. dot. dystrybucji ubezpieczeń, reasekuracji, rachunkowości, opodatkowania, audytu, przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej oraz ubezpieczeń ochrony prawnej).