Podsumowanie

PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH FAKTÓW Z LAT 2018-2019 W DZIALE I

 • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale I sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF składało na koniec 2019 roku 25 zakładów ubezpieczeń.
 • Niezmiennie liderem Działu I pozostaje PZU Życie. Łączna wartość aktywów segmentu wynosiła 93,9 mld PLN w 2019 r., z czego PZU Życie miało 29,9%, tj. o 1,0 p.p. więcej niż rok wcześniej. Udział rynkowy PZU Życie mierzony składką wynosił 40,4%, tj. o 2,2 p.p. więcej niż przed rokiem.
 • W Dziale I koncentracja trzech największych zakładów, mierzona składką wynosiła w 2019 r. 56,7%, a pierwszych pięciu 66,5%.
 • Dynamika składek przypisanych brutto w 2019 r., w relacji do roku 2018 wynosiła 98,0%. Lider – PZU Życie miał dynamikę 103,7%, tj. 5,7 p.p. powyżej rynku.
 • W 2019 r. składki w grupie 3 spadły o 14,5% względem 2018 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 wzrosły o 4,1%, a w grupie 5 wzrosły o 6,9%.
 • Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zmalała do 18,6 mld PLN w 2019 r. z 21,5 mld PLN w 2018 r., czyli z dynamiką 86,4%. Największy w tej kategorii PZU Życie, był 14,5 p.p. powyżej rynku z dynamiką 100,9%. W 2019 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone w grupie 1 wzrosły o 0,9%, a w grupie 3 spadły o 24,1% względem roku 2018. Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 wzrosły o 7,0% w tym samym okresie.
 • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla całego Działu I, w 2019 r. wynosiła 87,2% wobec 99,4% rok wcześniej, czyli
  12,2 p.p. mniej.
 • W 2019 r. koszty akwizycji zmalały o 136 mln PLN w relacji do 2018 r., a koszty administracyjne wzrosły o 71 mln PLN. Udział kosztów akwizycji w sumie kosztów w roku 2019 wynosił 66,8% i był o 1,8 p.p. niższy niż rok wcześniej. Wskaźnik kosztów akwizycji dla całego Działu I w 2019 r. wynosił 16,2%, a wskaźnik kosztów administracji 8,1%.
 • Łączna wartość lokat Działu I na koniec 2019 r. wynosiła
  89,4 mld PLN, tj. o 1,0 mld PLN mniej niż w 2018 r. Dynamika zmiany stanu lokat względem roku poprzedniego wynosiła zatem 98,9%.
 • PZU Życie miał w 2019 r. 30,7% udział w lokatach Działu I ogółem i na koniec 2019 r. notował dynamikę zmiany stanu liczoną względem końca 2018 r. o 3,3 p.p. powyżej rynku.
 • Łączna wartość lokat typu C na koniec 2019 r. wynosiła 49,1 mld PLN, tj. o 1,8 mld PLN mniej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu stanu lokat typu C wynosiła 96,4%.
 • Lider segmentu lokat typu C – Aviva Życie – miała dynamikę 1,2 p.p. powyżej rynku, a zgromadzone przez ten zakład aktywa stanowiły 25,9% sumy lokat Działu I typu C.
 • Wartość wskaźnika rentowności działalności lokacyjnej dla
  Działu I wzrosła z -0,1% w 2018 roku do 4,9% w roku 2019. Mediana wskaźnika wynosiła 4,7% w 2019 r. wobec 0,3% rok wcześniej.
 • W 2019 r. wynik techniczny Działu I wynosił 3,2 mld PLN i był o 5,4% wyższy niż w 2018 r.
 • Rentowność techniczna dla całego Działu I w 2019 r. wynosiła 15,5% w porównaniu z 14,4% rok wcześniej.
 • Skumulowany zysk netto Działu I w 2019 r. był o 140 mln PLN wyższy niż w roku 2018 i wynosił 2,58 mld PLN.
 • Zwrot z kapitałów własnych dla Działu I wynosił 22,5%
  w 2019 r. w porównaniu z 21,4% dla 2018 r. Zysk netto
  Działu I w 2019 r. wzrósł o 5,7% względem roku 2018 przy wzroście sumy kapitałów własnych o 0,2% w tym samym czasie.
 • W 2019 r. 5 z 25 zakładów Działu I odnotowało straty netto. Wynik techniczny lidera branży – PZU Życie był o 12 mln PLN wyższy, a zysk netto o zaledwie 1 mln PLN niższy niż rok wcześniej.

PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH FAKTÓW Z LAT 2018-2019 W DZIALE II

 • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale II sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF na koniec 2019 roku złożyło 34 zakłady ubezpieczeniowe.
 • Niezmiennie liderem Działu II pozostaje PZU. Łączna wartość aktywów segmentu wynosiła 100,2 mld PLN w 2019 r., z czego PZU miał 41,6%, tj. o 3,2 p.p. mniej niż rok wcześniej. Udział rynkowy PZU mierzony składką wynosił 30,6% w 2019 r., tj.
  o 1,5 p.p. mniej niż przed rokiem.
 • Koncentracja przypisu trzech największych zakładów
  w 2019 r. wynosiła 59,8%, a pierwszych pięciu 69,1% składki ogółem Działu II.
 • Dynamika składek przypisanych brutto w 2019 r., w relacji do roku 2018, wynosiła 105,2%. Lider PZU – z dynamiką 100,3%, to jest 4,9 p.p. poniżej „średniej” sektora, miał 30,6% udział w rynku. Pośród względnie dużych zakładów, InterRisk, PZUW, Compensa, Generali i Wiener odnotowały dynamikę przypisu składki powyżej średniej Działu II. Nieco poniżej średniej były: TUW, Uniqa, Allianz i Link4.
 • W 2019 r. składki przypisane brutto wzrosły we wszystkich grupach ubezpieczeniowych Działu II z wyjątkiem OC komunikacyjnego. W ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie wzrost wynosił 0,5% w relacji do 2018 r., za sprawą wzrostu składek o 4,4% w grupie AC, przy spadku o 1,7% w grupie OC. W tym samym okresie suma składek ubezpieczeń rzeczowych wzrosła o 6,6%, finansowych o 15,9%, a w reasekuracji czynnej o 25,2%.
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale II ogółem wynosiły 22,3 mld PLN w 2019 r., to o 10,4% więcej niż rok wcześniej. Wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2019 wzrosła we wszystkich grupach ubezpieczeniowych. Największy ich wzrost w porównywanych okresach odnotowano w grupach ubezpieczeń rzeczowych, bo o 22,9%. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w grupie 3 wzrosły o 11,8%, a w grupie 10 dynamika wynosiła 105,5%. W OC ogólnym wzrost wynosił 13,2%, w pozostałych osobowych 11,6%, a w reasekuracji czynnej było to o 12,2% więcej niż w roku 2018.
 • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla Działu II w 2019 r. wynosiła 60,8% wobec 60,9% rok wcześniej, czyli tylko o 0,1 p.p. mniej. W 2019 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 5,3% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 5,5%.
 • Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń dla Działu II w 2019 r. wynosił 83,7% wobec 83,5% rok wcześniej.
 • Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 12,6% w 2018 r. oraz o 7,8% w ciągu 2019 r. Koszty administracyjne w 2019 r. wzrosły o 9,9% w relacji do 2018 r. Struktura kosztów zmieniła się na korzyść kosztów administracyjnych, które w 2019 r. rosły relatywnie szybciej niż akwizycji i stanowiły 18,7% sumy obu kategorii kosztów. Wartość wskaźnika kosztów akwizycji dla Działu II w 2019 r. wynosiła 22,8%, a wskaźnika kosztów administracyjnych 5,2%.
 • Wskaźnik zespolony dla Działu II wynosił 92,6% w 2019 r. w porównaniu z 92,0% w 2018 r. Wzrósł więc nieznacznie, bo o 0,6 p.p. kolejny rok z rzędu.
 • Wynik techniczny Działu II za 2019 r. nieznacznie zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 3 mln PLN i wynosił 2 931 mln PLN.
 • Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2019 r. wzrósł o 123 mln PLN względem 2018 r., przy czym w grupie 3 odnotowano wzrost wyniku o 458 mln PLN, a w grupie 10 spadek o 334 mln PLN.
 • Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2019 r. wynosił 8,7% w porównaniu z 9,2% rok wcześniej.
 • Na koniec roku 2019 dynamika zmiany stanu lokat
  Działu II, liczona względem ich stanu na koniec roku poprzedniego, wynosiła 103,1%, a ich łączna wartość osiągnęła 79,5 mld PLN.
 • PZU jako lider pod względem zebranych aktywów posiadał 46,1% sumy lokat Działu II i odnotował dynamikę stanu lokat dla porównywanych okresów równą 97,7%, tj. 5,4 p.p. poniżej rynku.
 • Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej dla całego Działu II nieco wzrósł do 4,4% w 2019 r., z 4,2% rok wcześniej. Wynik ten uwzględnia dywidendy pozyskane z PZU Życie przez PZU. Jeśli nie uwzględniać tych dywidend, to powyższa średnia rentowność wynosiła odpowiednio: 2,2% dla roku 2019 oraz 1,9% rok wcześniej. Jest to wynik bardziej adekwatny dla benchmarku firm i zbliżony do mediany równej 2,4% dla 2019 r. oraz 2,2% rok wcześniej.
 • W 2019 roku wynik techniczny lidera Działu II – PZU – wynosił
  1 405 mln PLN i był o 134 mln PLN niższy niż rok wcześniej, a zysk netto (uwzględniając dywidendy z PZU Życie) był o 61 mln PLN niższy i wynosił 2 651 mln PLN w 2019 r.
 • Skumulowany zysk netto Działu II w 2019 r. (uwzględniający dywidendę PZU Życie) wzrósł o 0,4 mld PLN względem roku poprzedniego i wynosił 4,6 mld PLN. Na 34 zakłady 5 miało straty netto w 2019 r.
 • Wskaźnik zwrotu z kapitałów własnych Działu II wynosił 16,2% w 2019 r., tj. na poziomie roku poprzedniego. Jeśli nie liczyć dywidend pozyskanych przez PZU z PZU Życie, to rentowność kapitałów własnych wynosiłaby: 10,1% w 2019 r. oraz 9,7% rok wcześniej. Jest to wynik bardziej adekwatny dla celów porównawczych i bliski medianie równej: 12,4% w 2019 r. oraz 9,1% rok wcześniej.