Organizacja Polskiej Izby Ubezpiecznień

Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń

W 2019 r. Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń działał w składzie:


Jan Grzegorz Prądzyński
Prezes Zarządu


Andrzej Maciążek
Wiceprezes Zarządu

 

 

Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Ubezpieczeń

Skład Komisji Rewizyjnej PIU w 2019 r.


∙ Anna Włodarczyk-Moczkowska – Przewodnicząca KR
∙ Aneta Podyma-Milczarek – Wiceprzewodnicząca KR
∙ Adam Uszpolewicz – Wiceprzewodniczący KR
∙ Zygmunt Kostkiewicz
∙ Jacek Kugacz
∙ Sławomir Łopalewski
∙ Jarosław Matusiewicz
∙ Roman Pałac
∙ Jarosław Parkot
∙ Paweł Surówka
∙ Piotr Śliwicki

 

Struktura biura Izby

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do jej podstawowych zadań należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi również działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz inicjuje wielostronny dialog na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń.

Biuro Polskiej Izby Ubezpieczeń jest centrum kompetencyjnym samorządu ubezpieczeniowego. Składa się z działów obsługujących rynek ubezpieczeniowy, organizuje prace komisji merytorycznych, prowadzi projekty wspierające procesy legislacyjne, współpracując z rynkiem oraz innymi instytucjami. W 2019 r. struktura biura Izby została rozszerzona o przedstawicielstwo w Brukseli przy Insurance Europe, którego celem jest aktywny udział w pracach legislacyjnych na forum europejskim i reprezentowanie interesów polskiego rynku ubezpieczeń.

Pracownicy biura Izby przygotowują analizy, opracowania i raporty, z których korzysta rynek ubezpieczeniowy, nadzór finansowy oraz ustawodawca. Wsparciem merytorycznym dla zarządu Izby, a także członków PIU, są działające komisje, podkomisje, grupy ekspertów oraz zespoły i grupy robocze. Są one komórkami opiniodawczo-doradczymi zarządu, w których w 2019 roku pracowało w sumie niemal 500 osób. Komisje powołuje Komisja Rewizyjna, natomiast podkomisje, grupy ekspertów, zespoły i grupy robocze powołuje Zarząd PIU. Również Zarząd powołuje wszystkich członków tych społecznych komórek. W ich skład wchodzą przedstawiciele zakładów ubezpieczeń oraz sekretarz, pracownik Izby.

W 2019 roku PIU stworzyła i wysłała 104 komunikaty wewnętrzne oraz 166 dokumentów dotyczących prac legislacyjnych. Ten wypracowany przez Izbę sposób komunikacji z rynkiem sprawdza się w praktyce; członkowie Izby mogą na bieżąco komentować propozycje legislacyjne oraz zgłaszać opinie o innych wydarzeniach związanych z rynkiem ubezpieczeniowym. Poza komunikacją formalną z członkami Izba organizuje na wniosek przewodniczących wyjazdowe posiedzenia komisji, podczas których aktywizuje prace nad konkretnymi projektami lub zadaniami.

Spis komisji, podkomisji, grup ekspertów oraz zespołów i grup roboczych wg stanu na koniec 2019 roku