Działalność komisji, podkomisji, grup ekspertów oraz zespołów i grup roboczych

W 2019 r. funkcjonowały następujące komisje, podkomisje, grupy ekspertów oraz zespoły i grupy robocze PIU:

Komisje, podkomisje i grupy ekspertów

 • Komisja ekonomiczno-finansowa
  • Podkomisja ds. Solvency II
   • Grupa ekspertów ds. ryzyka kontrahenta
   • Grupa ekspertów ds. ryzyka pożaru
   • Grupa ekspertów ds. ryzyka suszy i blackoutu
   • Grupa ekspertów ds. zysków z przyszłych składek
  • Podkomisja ds. rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej
  • Podkomisja ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej
  • Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej
  • Grupa ekspertów ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy/
 • Komisja zarządzania informacją ubezpieczeniową
  • Grupa ekspertów ds. wdrożenia RODO
 • Komisja ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej
  • Grupa ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa zakładów ubezpieczeń
  • Grupa ekspertów ds. szkoleń
 • Komisja ds. public relations
 • Komisja ubezpieczeń na życie
  • Podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie
  • Grupa ekspertów ds. PPK
  • Grupa ekspertów ds. rekomendacji KNF dot. badania adekwatności produktu
 • Komisja ds. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
  • Grupa ekspertów ds. metodyki BION dla TUW (od lipca do września 2019 r.)
 • Komisja ds. likwidacji szkód
  • Grupa ekspertów ds. standaryzacji szkód osobowych
  • Grupa ekspertów ds. międzynarodowej klasyfikacji ICF
  • Grupa ekspertów ds. procesów i procedur likwidacji szkód komunikacyjnych
 • Komisja ubezpieczeń majątkowych
  • Podkomisja ds. reasekuracji
  • Podkomisja ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
  • Podkomisja ubezpieczeń rolnych
  • Podkomisja gwarancji ubezpieczeniowych
  • Podkomisja ubezpieczeń należności
  • Podkomisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych
   • Grupa ekspertów ds. „multiowca”
   • Grupa ekspertów ds. dobrych praktyk we współpracy z brokerami
   • Grupa ekspertów ds. szkoleń zawodowych
 • Komisja ubezpieczeń komunikacyjnych
  • Grupa ekspertów ds. CEPIK
 • Komisja ubezpieczeń zdrowotnych i wypadkowych
 • Komisja prawno-legislacyjna

Zespoły i grupy robocze

 • Grupa robocza ds. reklamacji i klientów
 • Grupa robocza ds. ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej
 • Grupa robocza ds. zrównoważonego finasowania (od września 2019 r.)
 • Zespół ds. bancassurance i sprzedaży affinity
 • Zespół ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń
 • Zespół ds. projektu wytycznych EIOPA w sprawie outsourcingu w zakresie usług chmurowych
 • Zespół ds. ubezpieczeń ochrony prawnej
 • Zespół ds. ubezpieczeń turystycznych
 • Zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych

 

Komisja ekonomiczno-finansowa
Przewodniczący: Zygmunt Kostkiewicz
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 3

Najważniejsze spotkania i rekomendacje

 • W 2019 r., jak i w latach poprzednich, komisja pełniła funkcje koordynujące w stosunku do czterech działających w jej ramach podkomisji (tj. podkomisji ds. rachunkowości i sprawozdawczości, podkomisji ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej, podkomisji ds. Solvency II oraz podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej).
 • W ramach działań z zakresu wszystkich podkomisji, odbyły się konsultacje i spotkania dotyczące omówienia i wypracowania uwag zakładów ubezpieczeń do zmienionej metodyki BION.
 • Komisja powołała ad hoc grupę do wypracowania kształtu określonych wskaźników jako propozycji PIU do zmian metodyki BION za 2017 rok.
 • Komisja dokonała analizy i oceny propozycji przygotowania przez firmę zewnętrzną porównywarki benchmarków efektywności kosztowej zakładów majątkowych. Komisja rekomendowała komisji rewizyjnej PIU podjęcie decyzji co do realizacji tego przedsięwzięcia.
 • Przewodniczący komisji uczestniczył w posiedzeniach Economics & Finance Committee (EcoFin) w Insurance Europe w Brukseli.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Komisja wypracowała stanowisko rynku ubezpieczeniowego poprzez sformułowanie wielu uwag i postulatów do UKNF, dotyczących Metodyki Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. W wyniku działań Izby wiele postulatów zostało uwzględnionych przez UKNF w nowej metodyce BION. Między innymi począwszy od 2019 roku został wprowadzony BION pełny i uproszczony (dokonywany niejako automatycznie) oraz istotnie zmniejszona została liczba pytań i szczegółowość ankiety BION. Jednocześnie nastąpiło, o co PIU zabiegała od lat, usankcjonowanie przez UKNF spotkań z zakładami ubezpieczeń przed nadaniem ostatecznej oceny BION.
 • Komisja przeprowadziła dyskusję dotyczącą przeprowadzanego na szczeblu europejskim przeglądu dyrektywy Solvency II.

Podkomisja ds. Solvency II
Przewodniczący: Robert Pusz
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 9
Najważniejsze spotkania i rekomendacje

 • Przygotowanie stanowiska rynku dotyczącego przygotowywanej przez UKNF metodyki przeprowadzania testów stresu (odpowiednie pismo w tej sprawie PIU skierowała do UKNF).
 • Odbycie dwóch roboczych spotkań z przedstawicielem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie przygotowywanego przez PIU stanowiska dotyczącego wpływu blackoutu na polski rynek ubezpieczeniowy.
 • Wypracowanie zestawu uwag do projektu metodyki BION za 2017 rok. Uwagi te zostały przesłane przez PIU do KNF.
 • Powołanie przez podkomisję czterech następujących grup ekspertów:
  • ds. ryzyka kontrahenta,
  • ds. ryzyka pożaru,
  • ds. zysków z przyszłych składek,
  • ds. ryzyka suszy i blackoutu.
 • Przeprowadzenie dyskusji i ustalenie harmonogramu przygotowania stanowiska branży do przygotowanego przez EIOPA dokumentu konsultacyjnego w sprawie zmian w Solvency II.
 • Udział przewodniczącego podkomisji w posiedzeniu Grupy Solvency II w Insurance Europe w Brukseli

Najważniejsze opinie i konsultacje:

 • Analiza i wymiana stanowisk nad przygotowaną propozycją EIOPA dotyczącą zrównoważonego rozwoju (zrównoważonego finansowania) oraz przygotowanie odpowiedzi na 35 pytań Consultation Paper on an opinion on sustainability within Solvency II.
 • Przygotowanie stanowiska rynku dotyczącego przygotowywanej przez UKNF metodyki przeprowadzania testów stresu (odpowiednie pismo w tej sprawie PIU skierowała do UKNF).
 • Przeanalizowanie i przedyskutowanie propozycji UKNF dotyczących zmian oceny nadzorczej BION za 2019 rok oraz wypracowanie szeregu uwag do konsultowanej przez UKNF metodyki BION, która obowiązywała za 2018 rok.
 • Wypracowanie przez grupę ekspertów ds. ryzyka kontrahenta, a następnie skonsultowanie z przedstawicielami UKNF propozycji dla EIOPA zmian przepisów dotyczących obliczania ryzyka aktuarialnego w zakresie umów reasekuracji. Zmienione regulacje powodują wzrost wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń w przypadku objęcia danego ryzyka umową reasekuracji u więcej niż jednego reasekuratora.
 • Wypracowanie przez grupę ekspertów ds. ryzyka pożaru i skonsultowanie z przedstawicielami UKNF propozycji dla EIOPA zmian przepisów w akcie delegowanym dotyczących wymogów kapitałowych dla ryzyka pożaru. Zmiana ustalania wymogu kapitałowego dla ryzyka pożaru od sumy ubezpieczenia netto a nie możliwej maksymalnej straty brutto wymaga od polskich zakładów ubezpieczeń wykupienia dodatkowej ochrony reasekuracyjnej, aby ograniczyć wzrost wymogów kapitałowych. W tym przypadku, kupno dodatkowej ochrony reasekuracyjnej nie wiąże się z potrzebą ograniczenia ryzyka ubezpieczeniowego zakładów ubezpieczeń, lecz przeciwdziałaniem wzrostowi wymogów kapitałowych. Wypracowane stanowisko znalazło odbicie w stanowisku nadzoru ubezpieczeniowego skierowanym do zakładów ubezpieczeń.
 • Wypracowanie przez grupę ekspertów ds. zysków z przyszłych składek w konsultacji z przedstawicielami UKNF stanowiska dotyczącego ustalania przez zakłady ubezpieczeń
  Działu I oraz Działu II zysków z przyszłych składek przy ustalaniu wysokości środków własnych stanowiących pokrycie wymogów kapitałowych.
 • Wypracowanie przez grupę ekspertów ds. ryzyka suszy i blackoutu stanowiska dotyczącego zasad przeprowadzania testów stresu dla ryzyka suszy. Grupa ekspertów i podkomisja ds. Solvency II zaproponowała, aby nadzór odstąpił od przeprowadzania testów stresu dla ryzyka suszy, ponieważ ryzyko suszy jest uwzględniane w ramach innych ryzyk i tym samym w testach stresów dotyczących tych ryzyk. Do tego testom stresu warto poddawać ryzyka, które mogą powodować szkody katastroficzne, a co za tym idzie powodujące znaczące straty dla zakładów ubezpieczeń. Sama metodologia określania zajścia ryzyka suszy w ubezpieczeniu upraw podlega doskonaleniu z roku na rok, co pozwala na coraz lepsze szacowanie składek ubezpieczeniowych. Dodatkowo, wpływ zajścia ryzyka suszy na sytuację finansową zakładów ubezpieczeń ograniczają istniejące na mocy ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dotacje do szkód ze Skarbu Państwa. Stanowisko to zostało skonsultowane z UKNF.
 • Wypracowanie przez grupę ekspertów ds. ryzyka suszy i blackoutu stanowiska dotyczącego zasad przeprowadzania testów stresu dla ryzyka blackoutu. Wypracowane podejście stało się bazą do przeprowadzenia przez UKNF ww. testów warunków skrajnych.
 • Uzgodnienie konkretnych propozycji tematów na szkolenie CEDUR z zakresu korekty LAC DT. Wypracowane tematy zostały następnie skonsultowane na wspólnym posiedzeniu z przedstawicielami UKNF.
 • Wypracowanie propozycji tematów seminariów do planu CEDUR UKNF na 2020 rok z zakresu Wypłacalność II (tematy przesłane przez PIU do UKNF na jego prośbę).

Podkomisja ds. rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej
Przewodniczący: Jan Terlecki
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 4

Najważniejsze spotkania i rekomendacje

 • Przygotowanie wystąpienia do Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego potrzeby wydłużenia z 5 do 10 lat rotacji audytora badającego statutowe sprawozdanie finansowe w jednostkach zaufania publicznego oraz konieczności uspójnienia katalogu usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 537/2014 (odpowiednie pisma PIU przesłała do Ministerstwa Finansów i KNF).
 • Udział w zorganizowanym przez UKNF – na prośbę PIU – spotkaniu w sprawie możliwych uproszczeń w sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń wynikającej z krajowych przepisów.
 • Uzgodnienie tematyki dorocznego seminarium z zakresu rachunkowości.
 • Dokonanie wyboru audytora do przeprowadzenia dorocznego seminarium z zakresu rachunkowości.
  Najważniejsze opinie i konsultacje
 • Wypracowanie stanowiska branży ubezpieczeniowej dotyczącego możliwych uproszczeń w sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń wynikającej z krajowych przepisów. Stanowisko to zostało przesłane do Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Wypracowanie stanowiska dotyczącego możliwych uproszczeń w sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń wynikającej z przepisów Solvency II. Stanowisko to zostało przekazane do Insurance Europa oraz EIOPA.
 • Przygotowanie wystąpienia do Ministerstwa Finansów dotyczącego wątpliwości związanych z wprowadzeniem obowiązku elektronicznego podpisywania sprawozdania finansowego (odpowiednie pismo PIU przesłała do Ministerstwa Finansów).
 • Przeprowadzenie dyskusji z przedstawicielami UKNF na temat definicji produktu ubezpieczeniowego dla potrzeb sprawozdawczości nadzorczej.
 • Wypracowanie propozycji tematów seminariów do planu CEDUR UKNF na 2020 rok z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (tematy przesłane przez PIU do KNF).

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • 4 grudnia 2019 r. w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń” przygotowane wspólnie z KPMG.

Podkomisja ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej
Przewodnicząca: Anna Kacprowska
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 5

Najważniejsze spotkania i rekomendacje

 • Członkowie podkomisji aktywnie uczestniczyli w pracach, w tym częściowo z wykorzystaniem zewnętrznego doradcy podatkowego, nad wypracowaniem konkretnych stanowisk branży ubezpieczeniowej do wprowadzanych nowych regulacji podatkowych, w tym w szczególności do:
 • wprowadzanego obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR),
 • obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment),
 • zmian przepisów w zakresie podatku u źródła,
 • zmian przepisów dotyczących cen transferowych.
 • Odpowiednie stanowiska w powyższym zakresie PIU przekazała do Ministerstwa Finansów.
 • Podkomisja rekomendowała skorzystanie z zewnętrznego doradcy podatkowego do współpracy w zakresie wypracowania wspólnego stanowiska branży ubezpieczeniowej do:
 • przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu objaśnień do ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadzających obowiązek raportowania schematów podatkowych,
 • przygotowania wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego potwierdzających, że produkty UFK oferowane przez działające w Polsce zakłady ubezpieczeń oraz oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń nie spełniają definicji schematu podatkowego,
 • ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nowelizujących przepisy dotyczące wprowadzenia wykazu podatników VAT (w tym przywróconych) oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji lub wykreślono ich z rejestru VAT (tzw. „biała księga”),
 • ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły obowiązek dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do nabywania niektórych towarów i usług,
 • przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły zmiany w zasadach rozliczania podatku u źródła oraz procedurze uzyskiwania zwrotu tego podatku.
 • Przygotowanie wystąpienia do Ministerstwa Finansów o wydanie objaśnień do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w których wypłata przez zakłady ubezpieczeń odszkodowań zostanie wprost wyłączona z mechanizmu podzielonej płatności. 23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia w sprawie mechanizmu podzielonej płatności, w których w pełni uwzględniono wystąpienie PIU. Mianowicie w wydanych objaśnieniach wprost wyłączono wypłacane przez zakłady ubezpieczeń odszkodowania z obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
 • Przedstawiciele podkomisji aktywnie uczestniczyli w utworzonym przez Ministerstwo Finansów Forum MDR. W ramach tego Forum została powołana podgrupa ubezpieczeniowa, w skład której weszli przede wszystkim przedstawiciele podkomisji. Podgrupa wypracowała następujące rekomendacje dla Forum w zakresie wyłączenia z zakresu schematów podatkowych:
 • produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym,
 • reasekuracji,
 • lokowania środków przez zakłady ubezpieczeń w funduszach,
 • oraz konieczności doprecyzowania w objaśnieniach roli zakładów ubezpieczeń/pracowników zakładów ubezpieczeń jako wspomagającego.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Podkomisja skonsultowała i wymieniła stanowiska dotyczące wpływu i koniecznych zmian w procedurach zakładów ubezpieczeń, głównie w zakresie: wprowadzonego raportowania schematów podatkowych, mechanizmu podzielonej płatności, podatku u źródła oraz cen transferowych.Podkomisja wymieniła stanowiska dotyczące opodatkowania podatkiem VAT pośrednictwa sprzedaży PPK.
 • Podkomisja wypracowała szerokie stanowiska branży ubezpieczeniowej do projektu wielu ustaw i rozporządzeń dotyczących zmian podatkowych. Dodatkowo każdorazowo ustalono działania w zakresie przygotowywania i zgłoszenia przez PIU uwag do poszczególnych projektów.
 • Przygotowanie przy udziale firmy doradczej wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji ogólnych dotyczących niepodlegania umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oferowanymi pod przepisy dotyczące schematów podatkowych.
 • Wypracowanie tematyki oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia dorocznego seminarium z zakresu podatków.
 • Wypracowanie stanowiska branży ubezpieczeniowej do prowadzonych przez Ministerstwo Finansów konsultacji dotyczących wprowadzenia do polskiego prawa obowiązku raportowania schematów podatkowych. Wypracowane stanowisko PIU przesłała do Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • 28 listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się seminarium „Podatki w branży ubezpieczeniowej” przygotowane wspólnie z Deloitte.

Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej
Przewodnicząca: Monika Rosa
Sekretarz: Rafał Socha
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 11

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Publikacja trzech „Programów audytu” – „Antykorupcyjność”, „Adekwatność produktu” oraz „Rozpatrywanie roszczeń życiowych”.
 • Rozpoczęcie prac nad kolejnymi programami audytu z wybranych obszarów działalności zakładów ubezpieczeń.
 • Uzgodnienie tematyki i prowadzących poszczególne panele seminarium audytowego.
 • Rozpoznanie i dyskusja nad bieżącymi sprawami dotyczącymi audytu i kontroli wewnętrznej.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Podkomisja zorganizowała 25 listopada 2019 r. w Warszawie seminarium połączone z warsztatami pt. #auditchallenge, #wyzwanieaudytu. Prelegentami w czasie seminarium byli członkowie podkomisji oraz zaproszeni goście zewnętrzni.

Grupa ekspertów ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
Przewodniczący: Michał Plewka
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 5

Najważniejsze spotkania i rekomendacje

 • Grupa wielokrotnie dokonywała szczegółowej analizy i oceny zapisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Przeprowadzono szeroką dyskusję nad poszczególnymi zapisami ustawy odnoszącymi się w sposób bezpośredni lub pośredni do zakładów ubezpieczeń.
 • Grupa ekspertów przedyskutowała praktyczne kwestie związane z wprowadzeniem nowelizacji do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
 • Przeprowadzono dyskusję i wymianę stanowisk nad praktycznym stosowaniem przez zakłady ubezpieczeń przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Przeprowadzono szeroką dyskusję nad opublikowaną przez Ministerstwo Finansów krajową oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz znaczeniem tego materiału w kontekście wymogu posiadania przez zakłady ubezpieczeń własnego modelu oceny ryzyka dotyczącego realizacji zapisów nowej ustawy AML.
 • Wypracowano zasady i harmonogram wypełnienia kwestionariuszy otrzymanych z Ministerstwa Finansów w związku z planowaną dwutygodniową wizytą ewaluatorów MONEYVAL w naszym kraju w 2020 roku.
 • Grupa dokonała szczegółowej analizy i oceny wpływu opublikowanej 5. dyrektywy AML na zakłady ubezpieczeń.
 • Uczestnictwo przedstawicieli grupy w zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów szkoleniu dotyczącym Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu, jak też związanym z piątą rundą ewaluacji MONEYVAL.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Wypracowanie przy udziale zewnętrznej firmy doradczej opinii dotyczącej obowiązków instytucji obowiązanych w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w zakresie pracowniczych planów kapitałowych w kontekście obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Przygotowanie listy pytań do Ministerstwa Finansów dotyczących rozumienia treści określonych zapisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (odpowiednie pismo z pytaniami i stanowiskiem branży ubezpieczeniowej PIU przesłała do GIIF).
 • Wypracowanie propozycji tematów seminariów do planu CEDUR UKNF na 2020 rok z zakresu przepisów nowej ustawy AML (tematy zostały przesłane przez PIU do KNF na jej prośbę).

Komisja Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową
Przewodniczący: Ambroży Wójcik
Sekretarz: Mariusz Kuna
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 1
Konsultacje odbywały się drogą elektroniczną i w trybie telekonferencyjnym.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Analizowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”. Uchwała jest odpowiedzią na potrzeby administracji rządowej ukierunkowanej na wystandaryzowanie i uproszczenie budowy modelu informatycznego Państwa. Projekt zakłada wykorzystanie chmury obliczeniowej jako docelowego środowiska informatycznego dla administracji publicznej, co umożliwi proaktywne świadczenie nowoczesnych usług informatycznych w odróżnieniu od dotychczasowego, reaktywnego modelu świadczenia usług IT. W ocenie KZI projekt uchwały w zakładanym kształcie może mieć pośredni wpływ na zakłady ubezpieczeń wszędzie tam, gdzie występuje wymiana lub przesyłanie przez organy publiczne danych do systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do prowadzenia rejestrów, ewidencji oraz innych baz danych. W szczególności, jeżeli prowadzone są one na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, a wpisy do tych rejestrów ewidencji i baz danych mają skutek prawny.
 • W kręgu zainteresowań prac komisji znalazł się również projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, która na nowo definiuje cele Państwa w zakresie cyfrowej modernizacji administracji publicznej oraz podniesienia sprawności Państwa i poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi interesariuszami. Izba w swym wystąpieniu zaznaczyła, iż głównym motorem rozwoju Państwa i inwestycji są przedsiębiorstwa prywatne. Dlatego też projekt powinien również akcentować współpracę cyfrowej administracji publicznej z sektorami komercyjnymi i podkreślić otwartość na możliwość adoptowania rozwiązań budowanych w obszarze publicznym w sektorach prywatnych – np. jednolita identyfikacja elektroniczna wspólna dla administracji publicznej i prywatnej (jedna elektroniczna tożsamość obywatela).
 • Komisja prowadziła analizę wpływu na branżę ubezpieczeniową ustawy o dokumentach publicznych, która zaczęła obowiązywać 12.07.2019 r. Celem ustawy jest zabezpieczenie dokumentów publicznych przed fałszerstwem i wykorzystywaniem do popełniania przestępstw, ale też sankcji karnych za wykonywanie kopii. W ocenie KZI wykonywanie kserokopii dowodu osobistego, paszportu czy dowodu rejestracyjnego przez zakłady ubezpieczeń nie jest zagrożone sankcją, o której mowa w ustawie. PIU analizując wskazane w publikacjach prasowych zagrożenia dla branży finansowej przeprowadziła dyskusję na forum komisji prawno-legislacyjnej oraz grupy ekspertów ds. wdrożenia RODO. Z przeprowadzonej analizy wynika, co potwierdzają również opublikowane przez PUODO5 i MSWiA6 stanowiska, że ustawa o dokumentach publicznych nie przewiduje kary za wykonywanie kserokopii dokumentów publicznych przez podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa uprawnione są do wykonywania kserokopii dokumentów publicznych.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • KZI zwróciła uwagę na potrzebę nowelizacji ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Ma to ścisły związek z Dyrektywą PEiR (UE) 2019/1024 z dn. 20.06.2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (tzw. dyrektywa re-use). Nowa dyrektywa ma zapewnić pełniejsze wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego danych publicznych. Dlatego też poszerza zakres danych przekazywanych do dalszej eksploatacji i wyprowadza nowe rozwiązania, które mają ułatwić ponowne wykorzystywanie informacji takich jak: dane geoprzestrzenne, dotyczące obserwacji Ziemi i środowiska, meteorologiczne, statystyczne, dotyczące przedsiębiorstw i ich własności oraz dane dotyczące mobilności.
 • Komisja poddała analizie projekt wytycznych EIOPA dotyczących zarządzania informacjami i technologiami komunikacyjnymi (ICT) oraz ich bezpieczeństwa, które EIOPA poddała konsultacjom publicznym w dniu 12.12.2019 r. z terminem na zgłaszanie uwag do 13.03.2020 r. Projekt wytycznych został opracowany w odpowiedzi na plan działania KE dotyczący FinTech i zgodnie z poradą Europejskich Urzędów Nadzoru dla KE w sprawie potrzeby ulepszeń legislacyjnych związanych z wymogami zarządzania ryzykiem ICT w sektorze finansowym UE. EIOPA w projekcie wytycznych podjęła próbę uregulowania w jednym dokumencie wymagań i wytycznych w zakresie zarządzania informacjami oraz technologiami służącymi do przetwarzania i przesyłania tych informacji ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. Wytyczne należy czytać łącznie z dyrektywą Solvency II, rozporządzeniem delegowanym, wytycznymi EIOPA w sprawie systemu zarządzania i wytycznymi EIOPA dotyczącymi outsourcingu na rzecz dostawców usług w chmurze i bez uszczerbku dla nich. W ocenie komisji wprowadzone wytyczne są zbiorem kluczowych wymagań, jakie od wielu lat są już stosowane w sektorze ubezpieczeniowym w zakresie zarządzania informacją i technologiami teleinformatycznymi (ICT). Takim odpowiednikiem są m.in. wytyczne z dn. 16.12.2014 r. KNF dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, które obowiązują zakłady ubezpieczeń i reasekuracji od 31.12.2016 r. Dlatego też wprowadzenie wytycznych w życie będzie miało charakter porządkujący, nie wpłyną one negatywnie na zakłady ubezpieczeń. Komisja zapowiedziała dalsze prace konsultacyjne nad projektem wytycznych EIOPA w 2020 r.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Otwarte posiedzenie komisji 23.10.2019 r. z udziałem przedstawicieli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j., Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ekspertów rynkowych zajmujących się ochroną danych osobowych oraz outsourcingiem w zakresie usług chmurowych. Podczas tego wydarzenia omawiane były: perspektywy dla ubezpieczycieli związane z aktywnym procesem informatyzacji służby zdrowia, rozwiązania prawne w UE związane z wdrożeniem RODO, nowelizacja prawa ubezpieczeniowego i dostosowanie do przepisów RODO, wpływ projektu rozporządzenia e-privacy na działalność ubezpieczycieli. UFG zaprezentowało projekt rozwiązania identyfikacji elektronicznej klienta w branży ubezpieczeniowej. Otwarte posiedzenie KZI poświęcono również omówieniu procesu konsultacyjnego prowadzonego w PIU nad projektu wytycznych EIOPA dotyczących outsourcingu w zakresie usług chmurowych.

Grupa ekspertów ds. wdrożenia RODO
Przewodniczący: Ambroży Wójcik
Sekretarz: Anna Kwiatkowska
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 14

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Analizowano wpływ przepisów projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Projekt ustawy wprowadził zmiany do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W projekcie ustawy znalazły się przepisy przyznające zakładom ubezpieczeń prawo do przetwarzania danych dotyczących zdrowia, ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia, zawarte w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Ponadto uwzględniono w projekcie ustawy postulat branży o przyznanie zakładom ubezpieczeń uprawnienia do podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, opierając się wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie danych osobowych dotyczących ubezpieczonych w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz w celu wykonania czynności ubezpieczeniowych. Powiązane z tym przepisem jest rozwiązanie wprowadzenia zamkniętego katalogu kategorii danych zwykłych i wrażliwych, na podstawie których możliwe będzie podejmowanie decyzji w oparciu o automatyczne przetwarzanie, w tym profilowanie. W pracach legislacyjnych nad projektem ustawy PIU otrzymała stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Underwriterów oraz Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, których argumenty były przedstawiane legislatorowi.
 • Członkowie grupy wsparli merytorycznie prace konsultacyjne prowadzone przez Ministerstwo Cyfryzacji nt. wpływu brexitu na ochronę danych osobowych. Efektem współpracy była publikacja w styczniu 2019 r. opracowania pt. „RODO a brexit – poradnik dla przedsiębiorcy”7.
 • Grupa ekspertów prowadziła prace koncepcyjne nad kodeksem postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Prace merytoryczne w 2019 r. skupiały się na omówieniu i opracowaniu następujących zagadnień: powierzenie przetwarzania danych osobowych, określenie retencji danych osobowych w podstawowych procesach ubezpieczeniowych, realizacji obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO, współpracy z brokerami oraz reasekuratorami, zestandaryzowaniu procesu identyfikacji naruszenia i zasady zgłaszania naruszeń do organu nadzoru.
 • Prezydent RP podpisał 3.04.2019 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tym samym zakończyły się prace legislacyjne nad wdrożeniem RODO do krajowego porządku prawnego, które trwały od początku
  2017 r. Kolejnym, istotnym w ocenie członków grupy ekspertów, etapem prac jest nowelizacja rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a w szczególności wprowadzenie zmian do terminologii w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 października
  2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. z dn. 25.10.2016, poz. 1754), które w swej treści odwołuje się do art. 38 ust. 6-8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Z rekomendacji grupy ekspertów, PIU skierowała do Ministra Zdrowia wniosek branży ubezpieczeniowej o przyspieszenie prac legislacyjnych nad zmianą rozporządzenia.
 • W wyniku prowadzonych podczas VII Kongresu PIU w Sopocie, który odbył się 8-9 maja 2018 r., dyskusji nad wdrożeniem RODO w Polsce oraz znaczeniu przepisów RODO dla branży ubezpieczeniowej, zarząd PIU zwrócił się do członków grupy ekspertów o przygotowanie planu pracy nad kodeksem postępowania w rozumieniu RODO i wskazanie możliwych rozwiązań organizacyjnych, w tym wskazanie, czy prace nad kodeksem postępowania będą kontynuowane na poziomie szczegółowości określonym w RODO. Przed członkami grupy ekspertów postawiono zadania oceny potencjału kodeksu postępowania i możliwości wykorzystania kodeksu do samoregulacji branży. Decyzją członków grupy ekspertów było powołanie we wrześniu 2019 r. dedykowanej podgrupy ds. redakcji kodeksu postępowania, która zajmie się przeglądem dotychczas opracowanych rozdziałów do projektu kodeksu i przygotowaniu planu pracy na 2020 r.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Grupa ekspertów, we współpracy z zaproszonymi przedstawicielami Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, konsultowała wdrożenie przepisów RODO do krajowego porządku prawnego, w tym zasad współpracy ubezpieczycieli z PBUK na mocy znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • Grupa ekspertów aktywnie brała udział w konsultacjach prowadzonych na forum Insurance Europe. W odpowiedzi na ankietę KE nt. wdrażania RODO, grupa ekspertów skupiała się na wskazaniu problemów dotyczących przetwarzania danych medycznych oraz opracowaniu klauzul standardowych między procesorem a podprocesorem w szczególności, gdy chodzi o temat związany z brexitem.
 • Na zaproszenie Zespołu Analiz i Strategii PUODO, członkowie grupy ekspertów wzięli udział w konsultacjach dotyczących umów powierzenia. PUODO z uwagi na zróżnicowany charakter stosowanych wzorów umów powierzenia, nakreśliło obszary, do których poprosiło o wyrażenie opinii. Organ nadzoru na podstawie przeprowadzonych konsultacji planuje przyjąć, zgodnie z art. 28 ust. 8 RODO, standardowe klauzule umowne w zakresie umów powierzenia przetwarzania danych.
 • W związku z publikacją przez Europejską Radę Ochrony Danych projektu wytycznych 1/2019 dotyczącą kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z rozporządzeniem 2016/6798, grupa ekspertów za pośrednictwem Insurance Europe wyraziła opinię na temat projektu. W opinii ubezpieczycieli wskazano, że podmiot monitorujący powinien być opcjonalny, a nie obligatoryjny. Insurance Europe podjęła dyskusję nad interpretacją art. 40 RODO [Kodeksy podstępowania] i art. 41 RODO [Monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania], wskazała na opcjonalność powoływania podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania.
 • Grupa ekspertów za pośrednictwem Insurance Europe oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Cyfryzacji przedstawiła uwagi do projektu rozporządzenia UE w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (tzw. rozporządzenie e-privacy), wskazując na potrzebę zagwarantowania udziału w procesie przetwarzania danych klientów z urządzeń końcowych przez ubezpieczycieli. Podkreślano konieczność dostosowania prawa do zmieniających się czynników społecznych wpływających na proces oceny ryzyka przez ubezpieczycieli.
 • Członkowie grupy ekspertów wsparli merytorycznie prace podkomisji ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych i przedstawili uwagi do opracowanego projektu Poradnika zasad określania przyczyn rozwiązania umowy agencyjnej przez zakłady ubezpieczeń.
 • Z inicjatywy grupy ekspertów poddano analizie wpływ ustawy o dokumentach publicznych na branżę ubezpieczeniową. Wnioski wskazują, że wykonywanie kserokopii dokumentów publicznych przez podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa, uprawnione są do wykonywania kserokopii dokumentów publicznych, nie podlegają karze określonej w tej ustawie.
 • Przeprowadzono ogólną dyskusję na forum grupy ekspertów o zaktualizowanym przez prezesa UODO wykazie rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Zmiany w wykazie PUODO mają charakter redakcyjny, doprecyzowujący, uwzględniający aktualny stan prawny, wiedzę i praktykę.
 • Członkowie grupy ekspertów analizowali potencjał Programu Innovation Hub powołanego przez KNF. Wskazali na aktualność barier zgłoszonych do KNF w ramach funkcjonującego w 2016-2017 zespołu ds. barier w rozwoju innowacji w sektorze ubezpieczeń i opracowanego przez ten zespół raportu opublikowanego w listopadzie 2017 r. Prace nad identyfikacją barier będą kontynuowane w 2020 r.
 • Z końcem 2018 r. KNF poddała pod konsultację projekt zmiany komunikatu dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej o charakterze publicznym lub hybrydowym. Grupa ekspertów analizowała projekt z uwagi na jego wpływ na realizację przez zakłady ubezpieczeń art. 35 RODO [Oceny skutków dla ochrony danych].

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Przewodniczący grupy ekspertów wziął udział w spotkaniu polsko-brytyjskim, które zorganizowało Ministerstwo Cyfryzacji w dn. 18.01.2019 r. Dyskutowano o procesie ułatwiającym przedsiębiorcom transfer danych do Wielkiej Brytanii po ewentualnym wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
 • Tematykę wpływu brexitu na ubezpieczenia omówiono w formie warsztatu zorganizowanego dla członków i gości grupy ekspertów. O znaczeniu wiążących reguł korporacyjnych i odpowiednich zabezpieczeń mówił w dn. 6.03.2019 r.
  dr Damian Karwala z kancelarii prawnej CMS Cameron McKeena Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k.
 • O profilowaniu w sektorze ubezpieczeń oraz metodologii DPIA dla procesu profilowania ochrony danych osobowych mówił w dn. 6.03.2019 r. w trakcie warsztatów dla członków i gości grupy ekspertów mec. Sławomir Kowalski z kancelarii prawnej Maruta Wachta sp. j.
 • Wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
  z dn. 29.07.2019 r. w sprawie C-40/17 Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV, tj. współadministrowania danymi osobowymi przy użyciu wtyczki „Lubię to”, na działalność branży finansowej, omówił 9.10.2019 r. mec. Sławomir Kowalski z kancelarii prawnej Maruta Wachta sp. j.
 • W ramach otwartego posiedzenia komisji zarządzania informacją ubezpieczeniową, które odbyło się 23.10.2019 r., członkowie grupy ekspertów omówili rozwiązania prawne przetwarzania danych o stanie zdrowia wdrożone przez inne kraje członkowskie UE. Zaprezentowano etapy procesu legislacyjnego nad dostosowaniem przepisów ubezpieczeniowych do przepisów RODO, a także omówiono funkcję kodeksu postępowania dla branży ubezpieczeniowej.

Komisja ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej
Przewodniczący: Tomasz Cichoń
Sekretarz: Justyna Obszyńska
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 4

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Raport „Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2018 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń” ukazujący rozkład zjawiska w kontekście zróżnicowania produktów ubezpieczeniowych.

Najważniejsze działania

 • Współpraca z Komendą Główną i Komendą Stołeczną oraz komendami wojewódzkimi Policji.
 • Współpraca z Prokuraturą Krajową.
 • Współpraca z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • II Konferencja PIU i SGH „Największe wyzwania cyberbezpieczeństwa stojące przed zakładami ubezpieczeń” 13 czerwca 2019 r. w Warszawie. Konferencja miała na celu zacieśnienie i usprawnienie współpracy rynkowej, wymianę informacji oraz uświadomienie pracowników zakładów ubezpieczeń o cyberzagrożeniach, tak, aby skutecznie przeciwdziałać cyberprzestępczości ubezpieczeniowej.
 • XI Seminarium szkoleniowe „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”, Szczytno, 19-20 września 2019 r. Agenda wydarzenia zawierała zagadnienia z zakresu przestępczości samochodowej, majątkowej i zorganizowanej, przykłady doskonałej współpracy Policji i zakładów ubezpieczeń zarówno w kraju jak i za granicą, a także możliwości wykorzystania baz danych UFG. Po raz pierwszy odbyły się także praktyczne warsztaty tematyczne.
 • Warsztaty specjalistyczne dla funkcjonariuszy Policji organizowane w Komendach Wojewódzkich Policji na temat przestępczości ubezpieczeniowej.
 • Warsztaty na temat przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej we współpracy z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji.
 • Warsztaty na temat przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej z przedstawicielami Prokuratur Okręgowych i Krajowej.

Grupa ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa zakładów ubezpieczeń
Przewodnicząca: Bartosz Zbyszewski
Sekretarz: Justyna Obszyńska
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 4

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Utworzono skrzynkę kontaktową w PIU do informowania o cyberzagrożeniach.
 • Wypracowano wspólną procedurę planu reakcji na cyberzagrożenia.
 • Podpisano porozumienie między Polską Izbą Ubezpieczeń i Związkiem Banków Polskich o współdziałaniu w obszarze cyberbezpieczeństwa. Współpraca realizowana będzie
  w szczególności poprzez wspólne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym, podejmowanie dwustronnych działań w zakresie przeciwdziałania przestępczości na szkodę banków, ubezpieczycieli oraz ich klientów, a także inicjowanie nowoczesnych rozwiązań na rzecz zapewniania oraz zwiększania bezpieczeństwa działalności banków oraz zakładów ubezpieczeń.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Z inicjatywy grupy 13 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się II Konferencja PIU i SGH „Największe wyzwania cyberbezpieczeństwa stojące przed zakładami ubezpieczeń”.

Grupa ekspertów ds. szkoleń
Przewodnicząca: Agata Osewska
Sekretarz: Justyna Obszyńska
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 2

Grupa ekspertów ds. szkoleń w 2019 r. czynnie wspierała komisję ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej – merytorycznie i organizacyjne przy organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji i innych działań edukacyjnych z zakresu przestępczości ubezpieczeniowej.

Komisja ds. public relations
Przewodnicząca: Aleksandra Leszczyńska
Sekretarz: Marcin Tarczyński
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 7

Głównym celem prac komisji jest monitorowanie i informowanie zarządu PIU o ryzyku utraty reputacji oraz wypracowanie rekomendacji, które wzmacniają pozytywny wizerunek branży ubezpieczeniowej.

 • Udział w nagrodzonej „Złotym Spinaczem” kampanii #niezaklinaj, poprzez:
 • dystrybucję materiałów promocyjnych w sieci agencyjnej,
 • dystrybucję ankiety, przeprowadzanej wśród agentów ubezpieczeniowych.
 • Organizacja obecności mediów podczas VII Kongresu PIU w Sopocie poprzez:
 • udział w opracowywaniu materiałów dla zarządów zakładów ubezpieczeń, będących podstawą do komunikacji z mediami,
 • planowanie wydarzeń okołokongresowych dla mediów.
 • Udział w opracowaniu Q&A, dotyczącym obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych oraz dyskusja na temat sposobu promocji ubezpieczeń rolnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w obszarze zasad likwidacji szkód rolnych.
 • Rozpoczęcie projektu, zmierzającego do przeprowadzania przez branżę ubezpieczeniową cyklicznych badań wizerunkowych. Wstępny projekt zakłada przeprowadzanie badań raz na 2 lata.
 • Dyskusja i opracowanie zasad komunikacji, dotyczących tzw. „uśpionych polis” oraz próba analizy rozmiarów zjawiska.
 • Dyskusja nad organizacją warsztatów dla likwidatorów szkód w zakładach ubezpieczeń. Warsztaty miałyby służyć zwiększeniu świadomości, w jaki sposób praca likwidatora wpływa na wizerunek branży ubezpieczeniowej. Projekt został zawieszony.

Komisja ubezpieczeń na życie
Przewodniczący: Jarosław Bartkiewicz
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 14

W 2019 r. komisja zajmowała się przede wszystkim tematem umów ubezpieczenia na życie z UFK i ubezpieczeń
o charakterze inwestycyjnym, wdrożeniem ustawy
o dystrybucji ubezpieczeń, jak również wsparciem zakładów ubezpieczeń we wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Komisja działała również w oparciu o powołanych w jej ramach, dedykowanych podkomisji i grup ekspertów.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Przygotowanie analizy wpływu na rynek ubezpieczeń na życie ewentualnych decyzji UOKiK w prowadzonych przez Urząd postępowaniach administracyjnych dotyczących opłat dystrybucyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z UFK.
 • Przygotowanie analizy zmian wysokości opłat w produktach z UFK oraz prezentacji dotyczącej funkcjonowania umów ubezpieczenia na życie z UFK.
 • Przygotowanie propozycji zmian Rekomendacji KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu.
 • Przygotowanie propozycji rynkowej podejścia do kwestii badania adekwatności produktu w przypadku zmian funduszy UFK.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Współpraca z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie funkcjonowania rynku ubezpieczeń na życie z UFK.
 • Przedstawienie uwag rynku do Stanowiska UKNF z dnia 17 lipca 2019 r. dotyczącego ubezpieczeń z UFK – w zakresie badania adekwatności produktu.
 • Współpraca z UOKiK w zakresie opłat dystrybucyjnych pobieranych w produktach z UFK.

Podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie
Przewodnicząca: Patrycja Duszeńko-Majchrowska
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 4

W 2019 r. podkomisja zajmowała się przede wszystkim kwestiami związanymi z praktycznym wdrożeniem przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Wypracowanie, wspólnie z zespołem bancassurance i sprzedaży affinity i podkomisją pośrednictwa ubezpieczeń majątkowych, standardów odnoszących się do szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne.
 • Udział w pracach dotyczących proponowanych rozwiązań dotyczących tzw. „multiowiec”.

Grupa ekspertów ds. PPK
Przewodniczący: Tomasz Kowalski
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 6

Grupa ekspertów zajmowała się wsparciem zakładów ubezpieczeń w przygotowaniu oferty Pracowniczych Planów Kapitałowych, które weszły w życie od 1 lipca 2019 r.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Wypracowanie i konsultacja z PFR, MF i UKNF rozwiązań dotyczących spełnienia obowiązków w zakresie AML i FACTA w umowach PPK.
 • Wypracowanie i konsultacja z PFR, MF i UKNF rozwiązań procesowych dotyczących zarządzania i oferowania produktów PPK przez zakłady ubezpieczeń.

Grupa ekspertów ds. rekomendacji KNF dot. badania adekwatności produktu
Przewodniczący: vacat
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 4

Grupa ekspertów zajmowała się przygotowaniem propozycji zmian do Rekomendacji KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu, które zostały omówione z UKNF. Prace nad zmianą rekomendacji mają zakończyć się w połowie 2020 r.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Wypracowanie propozycji zmian do Rekomendacji KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu.
 • Omówienie wypracowanych propozycji podczas spotkań z UKNF w październiku i listopadzie 2019 r.

Komisja ds. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
Przewodniczący: Grzegorz Buczkowski
Sekretarz: Waldemar Kowalski
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 4

Głównym tematem posiedzeń komisji ds. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w 2019 r. była metodyka BION, która powinna uwzględniać specyfikę towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, biorąc pod uwagę chociażby występujący jedynie w TUW-ach mechanizm dopłat do składki, jako swoistej formy dokapitalizowania towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
1 lipca 2019 r. komisja powołała grupę ekspertów ds. metodyki BION dla TUW, której zadaniem było opracowanie propozycji zmian w metodyce BION w zakresie obszarów istotnych dla towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Na przewodniczącą grupy została wybrana Agnieszka Rózga – wiceprezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Na posiedzeniu komisji 26 września 2019 r. grupa ekspertów przedstawiła wynik swoich prac w postaci projektu stanowiska końcowego komisji, które następnie zostało przekazane do KNF w ramach uwag zgłoszonych przez PIU.

Komisja ds. likwidacji szkód
Przewodniczący: Rafał Stankiewicz
Sekretarz: Łukasz Kulisiewicz
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 9

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:

 • Przygotowanie, wspólnie z przedstawicielami firm eksperckich Audatex i Eurotax algorytmów ograniczających dobór części zamiennych stosowanych przy wycenach kosztów napraw pojazdów, poniżej określonego poziomu. Wprowadzenie rozwiązania wykluczającego uwzględnianie w kosztorysach napraw części zamiennych, których wartość świadczy o błędach w katalogach ich producentów.
 • Rekomendacja budowy rynkowego narzędzia informatycznego służącego do rozliczeń umów koasekuracyjnych zawartych pomiędzy zakładami ubezpieczeń.
 • Opracowanie jednolitej praktyki rynkowej dotyczącej rozliczania szkód w pojazdach będących przedmiotami umów leasingowych.
 • Opracowanie koncepcji wykorzystania metodyki ICF do budowy otwartego narzędzia do szacowania szkód niemajątkowych, w tym zadośćuczynień uszczerbkowych i zgonowych.

Najważniejsze opinie i konsultacje:

 • Konsultacje rynkowe w sprawie materiałów promujących w sieciach społecznościowych i na stronach internetowych bezgotówkowe rozliczanie szkód komunikacyjnych.
 • Konsultacje rynkowe w związku z obowiązkowym elektronicznym rejestrem rachunków bankowych oraz dostosowanie procesów likwidacyjnych wewnątrz zakładów ubezpieczeń do obowiązujących przepisów.
 • Konsultacje rynkowe w zakresie rozszerzenia programu Bezpośredniej Likwidacji Szkód na kolejne zakłady ubezpieczeń, organizacja warsztatów z zakładami ubezpieczeń, nie będącymi stronami porozumienia.
 • Zaopiniowanie propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie regulacji prawnych dotyczących najmu pojazdu zastępczego oraz uregulowania zadośćuczynień za szkody niemajątkowe z ubezpieczenia OC ppm.
 • Konsultacje rynkowe w sprawie zasadności roszczeń zgłaszanych przez zarządców dróg lub ich podwykonawców w sprawie zwrotu kosztów usuwania skutków zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami mechanicznymi, z ubezpieczenia OC ppm.

Grupa ekspertów ds. standaryzacji szkód osobowych
Przewodniczący: Jacek Pietrasiewicz
Sekretarz: Paulina Pyrko
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 12

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Zlecono Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii przyjęcie do publikacji artykułów na temat urazu odcinka szyjnego kręgosłupa tzw. whiplash. Autorami artykułów są prelegenci sesji dotyczącej whiplash, która została zorganizowana przez Izbę podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, 19 września 2019 r.
 • Przeprowadzono pilotaż w zakresie oceny stanu zdrowia poszkodowanego z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji ICF celem porównania tej metody do dotychczasowej praktyki, a finalnie do wdrożenia ICF w zakładach ubezpieczeń.
 • Prowadzono prace nad narzędziem „Porównywarka Wyroków Sądowych”. Udoskonalano aplikację oraz prowadzono comiesięczny monitoring poprawności danych wprowadzonych do Porównywarki z wyroków sądowych. Przygotowywano kwartalny raport statystyczny, tzw. newsletter, w oparciu o dane zaimportowane z wyroków do narzędzia. W roku 2019 zanotowano ponad 13 000 wyroków zgromadzonych w Porównywarce od momentu jej powstania w czerwcu 2016 r. Ankieta rynkowa dotycząca użyteczności i rozwoju Porównywarki wykazała duże znaczenie narzędzia w analitycznej pracy zakładów ubezpieczeń. Podjęto działania przygotowawcze mające na celu rozbudowę narzędzia.
 • Opracowano i zaimplementowano do użytku w zakładach ubezpieczeń program, tzw. anonimizator, przeznaczony do anonimizowania prawomocnych orzeczeń sądowych wraz z uzasadnieniami na potrzeby Porównywarki wyroków.
 • Podejmowano prace w temacie rehabilitacji jako drogi do odzyskiwania sprawności w miejsce bezradności. Analizowano kwestię nawiązek i ich rozliczania w ramach zadośćuczynienia oraz dane rynkowe dot. wypadków z udziałem hulajnóg, rowerów elektrycznych, segway’ów itp.
 • Wypracowano stanowisko i argumentację dot. sytuacji, w której po wypłacie zadośćuczynienia w tzw. szkodzie pośredniej, ofiara wypadku umrze.
 • Kontynuowano monitoring nowych kierunków związanych z orzecznictwem w sprawach szkód osobowych oraz innych kwestii, w tym przewlekłość postępowań sądowych, wysokość zadośćuczynienia w aspekcie mediacji prowadzącej do zawarcia ugody czy też przypadkowe naruszenie przepisów RODO, w tym dobra osobistego.
  Najważniejsze opinie i konsultacje
 • Izba przedstawiła postulaty podczas V konferencji „Praktyczne zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego” w referacie nt. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Polsce”. Referat, który przytaczał raport „Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce”, przedstawiał propozycję spójnego programu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Izba postulowała m.in. możliwość taryfikacji ubezpieczenia OC w oparciu o mandaty i punkty karne kierowców, a także zacieśnienie kontroli nad badaniami technicznymi pojazdów czy np. ochronę pieszego już w trakcie zbliżania się do jezdni (m.in. jak w Niemczech, Holandii, Czechach, Francji czy Norwegii).
 • Izba brała aktywny udział w organizacji sesji na temat urazu odcinka szyjnego kręgosłupa tzw. whiplash podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • 12 kwietnia 2019 r., Warszawa, seminarium pt. „Rola prewencji i rehabilitacji w budowaniu kapitału ludzkiego” podczas VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Polityka publiczna a kapitał ludzki”.
 • 8 maja 2019 r., Sopot, panel „Nowa mobilność w Europie a ubezpieczenia” podczas VII Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
 • 6 czerwca 2019 r., Zielona Góra, V konferencja „Praktyczne zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
 • 25 czerwca 2019 r., Warszawa, Okrągły stół, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
 • 19 września 2019 r., Lublin, sesja na temat urazu odcinka szyjnego kręgosłupa tzw. whiplash podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Grupa ekspertów ds. międzynarodowej klasyfikacji ICF
Przewodniczący: Jacek Pietrasiewicz
Sekretarz: Paulina Pyrko
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 2

Grupa została powołana przez komisję ds. likwidacji szkód i składa się z przedstawicieli zakładów ubezpieczeń używających ICF do oceny szkód osobowych. Celem prac grupy jest wypracowanie argumentarium w zakresie praktyki procesowej oraz publikacji orzecznictwa lekarskiego dot. oceny stanu poszkodowanego w aspekcie krzywdy w oparciu o klasyfikację ICF.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Zaktualizowano opinię prawną na temat możliwości zastosowania klasyfikacji ICF na potrzeby likwidacji szkód na osobie.
 • Zorganizowano konferencję „Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) do opisu krzywdy na podstawie aktualnego orzecznictwa sądowego” adresowaną do prawników zakładów ubezpieczeń. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z założeniami klasyfikacji ICF, przedstawienie możliwości jej zastosowania przez zakłady ubezpieczeń i sądy na potrzeby likwidacji szkód i wypłaty zadośćuczynień z tytułu szkód na osobie oraz opracowanie argumentarium dla sądów do stosowania tej klasyfikacji.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • 16 grudnia 2019 r., Warszawa, Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) do opisu krzywdy na podstawie aktualnego orzecznictwa sądowego.

Komisja ubezpieczeń majątkowych
Przewodniczący: Witold Janusz
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 3

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Rekomendacje Minimalne Wymogi Informacyjne – komisja dokonała przeglądu dotychczas obowiązujących rekomendacji „Minimalne Wymogi Informacyjne”, które opracowane zostały w 2011 r. Dokument ten został uzupełniony i uaktualniony. W szczególności wzięte pod uwagę zostały linie biznesu, które w ostatnich latach nabrały gospodarczego znaczenia: ubezpieczenia cybernetyczne, D&O oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku.
 • Rekomendacje Wzory Porozumień Koasekuracyjnych – komisja dokonała przeglądu wzorów porozumień, które są istotne przy ubezpieczeniach klientów korporacyjnych, w przypadku których występują bardzo wysokie sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjne.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Dopuszczalność zawierania porozumień o koasekuracji na gruncie prawa o konkurencji – Polska Izba Ubezpieczeń badała, jakie przesłanki i obowiązki zakładu ubezpieczeń muszą zostać spełnione, aby uniknąć zagrożenia naruszenia przepisów prawa o konkurencji;
 • Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – ustawodawca wprowadził przepisy upraszczające proces inwestycyjny. Zgodnie z Projektem ustawy obszar oddziaływania budowanego obiektu budowlanego ma być obszarem, w stosunku do którego obiekt będący przedmiotem decyzji organu architektoniczno–budowlanego wprowadzi ograniczenia możliwości budowy innych obiektów budowlanych ze względu na wymogi przepisów odnoszące się do zabudowy (a nie ze względu na to, że obiekt wprowadzi jakiekolwiek uciążliwości). Polska Izba Ubezpieczeń stała na stanowisku, że przepis taki może doprowadzić do znacznego podwyższenia ryzyka powodzi miejskich ze względu na kształtowanie terenu w sposób sprzyjający gwałtownemu gromadzeniu się wód deszczowych. Ponadto Polska Izba Ubezpieczeń proponowała wprowadzenie przepisu upoważniającego PSP oraz PIS do opiniowania projektu budowlanego przed wydaniem przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zgody na budowę.
 • Dostępność ubezpieczeń w branży drzewnej – Ministerstwo Finansów zwróciło się do Polskiej Izby Ubezpieczeń z prośbą o informację dotyczącą dostępności oferty dla zakładów przemysłu drzewnego. Komisja przeprowadziła konsultacje dotyczące stanu bezpieczeństwa pożarowego tej gałęzi przemysłu. Odpowiedź udzielona Ministerstwu Finansów zakładała, że ta grupa przedsiębiorstw jest bardzo niejednorodna pod względem rodzaju produkcji, zarządzania ryzykiem oraz zaawansowania technologicznego. Dlatego każdorazowo proces oceny ryzyka i przygotowywania oferty jest odmienny.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Seminarium dotyczące bezpieczeństwa pożarowego organizowane wspólnie z naukowcami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – podczas tego wydarzenia analizowane były w szczególności zagadnienia związane z gaszeniem pożarów oraz dochodzeniem ich przyczyn.

Podkomisja ds. reasekuracji
Przewodniczący: Jacek Kugacz/Marcin Kowalski
Sekretarz: Rafał Mańkowski/Renata Orzechowska
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 4

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Ważnym osiągnieciem podkomisji w 2019 r. było uzyskanie potwierdzenia możliwości współpracy z reasekuratorami z państw trzecich. Po trwającym 7 lat impasie, na początku grudnia Ministerstwo Finansów w oficjalnym piśmie przyznało rację argumentacji zgłaszanej przez PIU, że polskie zakłady ubezpieczeń mogą korzystać z reasekuracji w państwach trzecich, o ile spełnione będą warunki rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). Oznacza to, że umowy reasekuracji zawarte z takimi podmiotami mogą być uwzględniane przy obliczaniu minimalnych wymogów kapitałowych pod warunkiem posiadania przez takiego reasekuratora jakości kredytowej równiej 3 lub wyższej.
 • Ponadto podkomisja była zaangażowana w proces legislacyjny dotyczący ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. W świetle art. 7 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. do wykonywania działalności reasekuracyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który przed dniem wejścia w życie ustawy wykonywał działalność reasekuracyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonywania działalności reasekuracyjnej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. Ma to duże znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego zakładów, które znaczną część ryzyka transferowały na rynek brytyjski.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Seminarium reasekuracyjne 2019 dotyczyło wykorzystywania możliwości wynikających z postępu technologicznego w reasekuracji (IOT, zdjęcia satelitarne). Ponadto omówiony został wpływ brexitu na reasekurację.

Podkomisja ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
Przewodnicząca: Elżbieta Pruszko
Sekretarz: Renata Orzechowska
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 2

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Konsultacje aktów prawnych i propozycji legislacyjnych pod kątem wpływu na ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Przedmiotem analiz Podkomisji były m.in. projekty ustaw i rozporządzeń regulujących zasady oferowania nowych obowiązkowych ubezpieczeń OC podmiotu prowadzącego podziemne trasy turystyczne czy domu maklerskiego. Izba brała udział w konsultacjach unijnych pomysłów m.in. na temat możliwości wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia producentów produktów wadliwych.
 • Podkomisja zleciła po raz trzeci przegląd stanu ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce. Efekt potwierdza, że rośnie liczba działalności gospodarczych i zawodowych, których wykonywanie wiąże się obowiązkiem posiadania zabezpieczenia finansowego, w postaci ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej. Według stanu na dzień 1 października 2019 r. mamy 243 ubezpieczenia obowiązkowe, z czego 68 to ubezpieczenia obowiązkowe w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Raport PIU jest jedynym źródłem informacji o stanie ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce.
 • Podkomisja zleciła również przygotowanie przeglądu orzecznictwa w zakresie wpływającym na obszar ubezpieczeń OC. To pionierski projekt, który ma pomóc underwriterom, likwidatorom szkód oraz prawnikom zakładów ubezpieczeń w bieżącej pracy, w szczególności w monitorowaniu zmian kierunku orzecznictwa i sposobu interpretacji zagadnień ubezpieczeniowych przez sądy.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Podkomisja zorganizowała szkolenia z odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz z odpowiedzialności członków władz spółek. Ponadto, w formie szkolenia przedstawiono wyniki przeglądu orzecznictwa z zakresu ubezpieczeń OC. Wszystkie wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Podkomisja ubezpieczeń rolnych
Przewodniczący: Piotr Narloch
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 3

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Materiały edukacyjne dla szkół rolniczych – Podkomisja ubezpieczeń rolnych wskazuje, że między innymi ze względu na zmiany klimatu poprawie musi ulec zarządzanie ryzykiem w rolnictwie. W związku z tym Polska Izba Ubezpieczeń podjęła współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi polegającą na dostarczeniu materiałów dydaktycznych dotyczących zarządzania ryzykiem oraz prawidłowego sposobu definiowania potrzeb ubezpieczeniowych gospodarstwa rolnego. Materiały edukacyjne zostały przygotowane przy współpracy z naukowcami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – ostatnie lata charakteryzują się wcześniejszym początkiem okresu wegetacyjnego oraz wzrostem deficytu wód w okresie wiosennym. Dlatego rolnicy dokonują zasiewów niekiedy pod koniec lutego, żeby rośliny znalazły się w odpowiednim stadium rozwoju w momencie nasilenia zjawiska suszy. To z kolei powoduje, że uprawy rolne narażone są bardziej na ryzyko przymrozku. W wyniku tego zjawiska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmodyfikowało rozporządzenie dotyczące Klimatycznego Bilansu Wodnego, który służy do pomiaru zjawiska suszy, wprowadzając dodatkowy, wcześniejszy okres raportowania. Niezależnie od tego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło konsultację dotyczącą adekwatności ustawowego okresu odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń z tytułu ryzyka przymrozków wiosennych do zmieniających się warunków klimatycznych.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Panel organizowany przez NIK w sprawie dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – było to wydarzenie mające przygotować NIK do kontroli systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Polska Izba Ubezpieczeń przekazała informacje o najważniejszych aspektach ryzyka klimatycznego w rolnictwie, które mają zasadniczy wpływ na rentowność portfeli zakładów ubezpieczeń.
 • Seminarium organizowane przez Komisję Senatu ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące możliwych kierunków rozwoju ubezpieczeń rolnych – na tym wydarzeniu omówione zostały postulaty zakładów ubezpieczeń dotyczące lepszego zarządzania ryzykiem w rolnictwie oraz odrębnego traktowania przez ustawodawcę gospodarstw wysokotowarowych i drobnych rolników indywidualnych.
 • Konferencja NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność „Jak zwiększyć powszechność ubezpieczeń w rolnictwie” – Przedstawiciele podkomisji wyjaśniali związkowcom najważniejsze kwestie zarządzania ryzykiem, które mogą mieć wpływ na ofertę ubezpieczeniową.

Podkomisja gwarancji ubezpieczeniowych
Przewodnicząca: Joanna Domańska
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 3

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zwróciła się do Polskiej Izby Ubezpieczeń z prośbą o stanowisko w sprawie sposobu zwrotu gwarancji wadialnej wystawionej w formie elektronicznej. Dział prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń wspólnie z członkami podkomisji dokonali analizy prawnej problemu.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Członkowie podkomisji odbyli cykl spotkań z przedstawicielami Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów w sprawie funkcjonowania zabezpieczeń generalnych zapłaty długu celnego. Przedmiotem konsultacji były: wzór powiadomienia gwaranta o odwołaniu swojego zobowiązania; wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zwrotu zobowiązania gwaranta złożonego do procedury tranzytu oraz wyjaśnienia w sprawie informacji zawartych w raporcie z czynności audytowych przeprowadzonych przez organ celny przed wydaniem pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego.
 • Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała odpowiedź na zapytanie Ministerstwa Środowiska w sprawie dostępności oferty produktów, mogących stanowić zabezpieczenia roszczeń w rozumieniu art. 48a ustawy o odpadach, w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród zakładów ubezpieczeń Działu II oraz konsultacje z podkomisją ds. gwarancji ubezpieczeniowych.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Seminarium organizowane wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, które dotyczyło oceny ryzyka kontraktów budowlanych. Podczas tego wydarzenia omawiany był proces przygotowywania oferty firmy budowlanej, sposób budowania harmonogramu oraz rozliczania kontraktu budowlanego.

Podkomisja ubezpieczeń należności
Przewodniczący: Paweł Szczepankowski
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 3

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Wdrożone zostały w życie Minimalne Wymogi Informacyjne w ubezpieczeniach należności – celem tego dokumentu było w szczególności ujednolicenie pojęć i sposobu gromadzenia informacji na potrzeby oceny ryzyka, co w sposób znaczący ułatwi przygotowywanie dokumentów i raportów podmiotom ubiegającym się o ofertę.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Ministerstwo Finansów zwróciło się do Polskiej Izby Ubezpieczeń z prośbą o przedstawienie opinii na temat możliwości i warunków ubezpieczenia należności polskich przedsiębiorców eksportujących swoje produkty i usługi do Wielkiej Brytanii. Polska Izba Ubezpieczeń wyjaśniła, że zakłady ubezpieczeń nie dokonały zamrożenia limitów dla polskich przedsiębiorstw eksportujących swoje towary i usługi na rynek brytyjski. Natomiast przekazana została informacja o zasadach oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym rodzaju działalności, stopnia koncentracji należności u poszczególnych kontrahentów oraz sposobu monitorowania wymagalnych należności przez klienta zakładu ubezpieczeń.
 • Podkomisja wraz z działem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń dokonała analizy prawnej, dotyczącej możliwości wymiany informacji między zakładami w razie podejrzeń popełnienia przestępstwa ubezpieczeniowego.

Podkomisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych
Przewodniczący: Adam Malinowski/Łukasz Hejnowski
Sekretarz: Barbara Sanek
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 4

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.
 • Poradnik zasad klasyfikowania przyczyn rozwiązania umowy agencyjnej przez zakłady ubezpieczeń.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Monitorowanie problemów i zgłaszanie uwag do UKNF w procesie wdrażania przez UKNF rejestru agentów prowadzonego w systemie rejestracji internetowej.
 • Grupa ekspertów ds. szkoleń zawodowych zajmowała się uzgodnieniem projektu wspólnego stanowiska zakładów odnośnie ustawowych wymogów dotyczących obowiązkowych szkoleń zawodowych.
 • Grupa ekspertów ds. dobrych praktyk we współpracy z brokerami rozpoczęła prace nad nowelizacją dobrych praktyk we współpracy zakładów ubezpieczeń z brokerami ubezpieczeniowymi.
 • Grupa ekspertów ds. „multiowca” kontynuowała prace dotyczące tematu tzw. „multiowiec”, czyli osób wykonujących czynności agencyjne na rzecz wielu agentów.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Konferencja naukowa „Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – interpretacja i wdrożenie ustawy”.

Komisja ubezpieczeń komunikacyjnych
Przewodniczący: Tomasz Piekarski
Sekretarz: Monika Chłopik
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 3

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Opiniowanie propozycji zmian do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności komunikacyjnej.
 • Analizy problematyki ubezpieczalności elektrycznych urządzeń transportu osobistego – rozpytanie zakładów ubezpieczeń na temat oferty ubezpieczenia dla nowych typów elektrycznych urządzeń transportu osobistego takich jak deskorolki, rowery, hulajnogi czy segwaye, dyskusja czy pojazdy te powinny być objęte ubezpieczeniem obowiązkowym, czy dobrowolnym, monitorowanie procesu legislacyjnego w sprawie uregulowania UTO.
 • Śledzenie orzecznictwa TSUE i analizowanie jego wpływu na polski rynek.
 • Przedstawianie stanowisk i opinii w odniesieniu do interpelacji poselskich oraz zapytań innych podmiotów adresowanych do Ministra Finansów z obszaru ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Opiniowanie zmian do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie zapewnienia KNF szybkich i skutecznych mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń.
 • Reprezentowanie polskiego rynku ubezpieczeń przez przewodniczącego komisji w spotkaniach Motor Working Group przy Insurance Europe.

Komisja ubezpieczeń zdrowotnych i wypadkowych
Przewodnicząca: Julita Czyżewska
Sekretarz: Dorota M. Fal
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 2

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Podejmowano próbę wypracowania postulatów w zakresie spójnej koncepcji rynku dot. dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i oczekiwań w stosunku do regulatora. Podejmowano rozmowy z regulatorem w zakresie wdrożenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Prowadzono regularne analizy związanych z wydatkami na zdrowie/leczenie w Polsce.
 • Prowadzono prace badawcze dot. ubezpieczeń komplementarnych. Kontynuacja prac odbędzie się w kolejnym roku.
 • Powstały publikacje i artykuły na temat korzyści płynących z posiadania komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Kontynuowano prace w zakresie zbierania danych dotyczących wysokości sprzedaży z rynku zdrowotnego na podstawie opracowanej definicji prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dane zbierane są w podziale na składkę przypisaną brutto oraz liczbę ubezpieczonych. Ponieważ prowadzona przez Izbę baza zdrowotna jest unikalna w skali rynku, podejmowano regularne działania w zakresie podnoszenia dokładności raportowanych przez ZU danych. Rozważano rozszerzenie bazy zdrowotnej o składkę zarobioną. Ostatecznie raportowanie danych zdrowotnych pozostało w niezmienionej formule.
 • Prowadzono serwis internetowy www.polisynazdrowie.pl o charakterze edukacyjno-poradnikowym. Celem serwisu jest promowanie idei prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako nowoczesnych rozwiązań dających dostęp do szybkiej, wysokiej jakości opieki medycznej. Serwis zawiera wiadomości na temat budowy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, aktualności z wydarzeń na rynku oraz informacje o funkcjonowaniu, zasadach i korzyściach płynących z dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. W serwisie znajdują się także publikacje cenione i polecane w środowisku branżowym.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Izba brała aktywny udział w debacie na temat finansowania ubezpieczeń zdrowotnych i opieki zdrowotnej nad pracującymi. Debata toczyła się w oparciu o raport PIU i Polityki Zdrowotnej pt. „Finansowanie opieki zdrowotnej pracowników” i była kontynuacją Forum Ekonomicznego w Krynicy. W debacie udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • 10 stycznia 2019 r., Priorytety zdrowia
 • 7-8 marca 2019 r., Katowice, Kongres wyzwań zdrowotnych
 • 14 marca 2019 r., Warszawa, debata „Finansowanie opieki zdrowotnej pracowników” będąca kontynuacją Forum Ekonomicznego w Krynicy
 • 11 czerwca 2019 r., Warszawa, I Wiosenna Akademia Immuno-onkologiczna dla dziennikarzy
 • 12 czerwca 2019 r., Warszawa, Szczyt Zdrowie
 • 13-14 czerwca 2019 r., Warszawa, XIII Międzynarodowa Konferencja Hospital & Healthcare Management 2019
 • 9 października 2019 r., Warszawa, Wizja zdrowia
 • 19 grudnia 2019 r., Warszawa, Onkologia 2019

Komisja prawno-legislacyjna
Przewodnicząca: Ewa Jezierewska
Sekretarz: Hanna Karwat-Ratajczak
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 6

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Z inicjatywy komisji, PIU zleciła opracowanie opinii zawierającej analizę wykonania obowiązku z art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • konsultacje rozwiązań prawnych w projektach:
 • ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO w zakresie podstawy prawnej przetwarzanie danych osobowych klientów zakładów ubezpieczeń, w tym dotyczących zdrowia w oparciu o zgodę,
 • ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
 • konsultacje dotyczące stanowiska organów administracji państwowej:
 • stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie outsourcingu,
 • ankiety Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej dystrybucji ubezpieczeń.

Najważniejsze konferencje i seminaria

1 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie otwarte komisji, na którym dyskutowano m.in. o regulacjach unijnych, zaleceniach ESAs z dnia 8.02.2019 dotyczących wprowadzenia do KID oraz o współpracy komisji z Przedstawicielstwem PIU w Brukseli.

Grupa robocza ds. reklamacji i klientów
Przewodniczący: Wojciech Brewczyński
Sekretarz: Marek Kurowski
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 2

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Monitoring sprawozdawczości ZU do Rzecznika Finansowego dot. reklamacji i sporów sądowych.
 • Uwagi do metodyki BION.

Grupa robocza ds. ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej
Przewodniczący: Jerzy Wieczorek
Sekretarz: Paulina Pyrko
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 7

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Prace w zakresie gromadzenia i analizy statystyk z rynku tzw. ubezpieczeń szkolnych.
 • Wyprodukowano i opublikowano na stronie nawypadekgdy.pl film edukacyjny dla rodziców dzieci szkolnych, który stanowił o faktach i mitach dot. ubezpieczeń szkolnych. Celem dotarcia do rodziców dzieci szkolnych, został on opublikowany w mediach społecznościowych oraz udostępniony do podlinkowania przez zakłady ubezpieczeń.
 • Na blogu Juniorowo.pl opublikowano dwa teksty zaadresowane do rodziców starszych dzieci szkolnych. Teksty cieszyły się pozytywnym odbiorem czytelników.
 • Trwały prace nad projektem kodeksu dobrych praktyk. Prace te będą kontynuowane w kolejnym roku.

Grupa robocza ds. zrównoważonego finasowania
(od września 2019 r.)

Przewodnicząca: Magdalena Komaracka
Sekretarz: Paweł Sawicki
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 3

Celem grupy jest między innymi wypracowywanie stanowisk dotyczących unijnych i krajowych projektów legislacyjnych
z zakresu systemu finansowego wspierającego działania Unii Europejskiej na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Zawierając porozumienie paryskie w sprawie zmiany klimatu i przystępując do programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, UE zobowiązała się dążyć do zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa sprzyjającego ochronie środowiska. W zakresie rynku finansowego dążenie to jest realizowane poprzez przekierowanie kapitału na inwestycje bardziej sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi i zahamowanie zmian klimatu (sustainable finance). W polskich realiach grupa robocza ds. zrównoważonego finansowania bierze pod uwagę, że znaczna część polskiej gospodarki związana jest z energią otrzymywaną w procesie spalania paliw kopalnych.

W ramach prac grupy szczegółowo omówiono dwa podstawowe akty prawne z zakresu sustainable finance:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation). Rozporządzenie określa obowiązki instytucji finansowych oferujących produkty finansowe w zakresie uwzględniania czynników środowiskowych w dokonywanych inwestycjach. Ujawnienia dotyczą w szczególności obowiązkowych publikacji na stronie internetowej oraz informacji dostarczanych klientowi przed zawarciem umowy. Ujawnienia rozpatrywane są zarówno na płaszczyźnie uwzględniania czynników środowiskowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, jak i niekorzystnego wpływu dokonywanych inwestycji na środowisko.
 • Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Taksonomia). Projekt rozporządzenia określa rodzaje działalności gospodarczej, które mogą być, po spełnieniu określonych warunków, uznane za przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, w szczególności poprzez mitygowanie zmian klimatycznych.
  Członkowie grupy zapoznali się z dokonanym przez PIU przeglądem działalności europejskich zakładów ubezpieczeń w dziedzinie zrównoważonego finansowania opracowanym na podstawie informacji dobrowolnie raportowanych w ramach Task Force on Climate – related Financial Disclosures (TCFD), Carbon Disclosure Report 2018 (CDP), ClimateWise i United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI). Przykładowe, raportowane przez europejskie zakłady ubezpieczeń informacje są następujące:
 • Zielone obligacje stanowią 3,9 mld euro, total sustainability investments target na 2020 to 12 mld euro.
 • W lutym 2019 zakład zainwestował 35 mln euro w zielone obligacje.
 • Zainwestowanie w 86 parków wiatrowych, 9 farm słonecznych, wartość inwestycji prawie 9 mld euro.
 • 2 mld euro zainwestowane w projekty związane z wiatrem, fotowoltaiką i biomasą.
 • Całkowita dezinwestycja w zakresie paliw kopalnych planowana na 2030.
 • Zakład nie inwestuje w firmy, które czerpią ponad 50% zysków z górnictwa.
 • Zero coal 2025.
 • 13 mld euro zainwestowane w certyfikowane zielone budynki.
 • Zakład nie oferuje ubezpieczenia dla elektrowni węglowych i kopalń, stopniowo wycofa się z ubezpieczania ryzyk związanych z węglem do 2040.
 • Zakład ubezpiecza przedsiębiorstwa generujące z węgla nie więcej niż 30% swoich przychodów. W 2030 ten limit będzie wynosił 5%.
 • Zakład nie oferuje ubezpieczenia dla nowych kopalni, nie wyklucza ubezpieczania istniejących przedsiębiorstw.
  Omówiono przykładowe działania polskich zakładów ubezpieczeń uwzględniające czynniki ESG (Environmental, Social and Governance):
 • Produkty dla OZE (odnawialnych źródeł energii):
 • ubezpieczenia farm wiatrowych,
 • ubezpieczenia elektrowni wodnych.
 • Programy ubezpieczeniowe dla gmin, które współfinansują OZE.
 • Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych jest aktualizowana o nowe rozwiązania alternatywnych źródeł energii, takich jak:
 • fotowoltaika,
 • kolektory słoneczne,
 • pompy ciepła.
 • Ubezpieczanie modernizacji w elektrowniach konwencjonalnych (redukcja emisji spalin przez instalacje odsiarczania, odazotowania czy systemy filtrów).
 • Ubezpieczenia kosztów leczenia dla cudzoziemców.
 • Wspieranie:
 • chorych i niepełnosprawnych dzieci,
 • rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 • bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt.

W ramach grupy roboczej ds. zrównoważonego finansowania wypracowano stanowisko polskiego rynku ubezpieczeniowego wobec projektu porady EIOPA dla Komisji Europejskiej dotyczącego zrównoważonego finansowania w ramach dyrektywy Solvency II. PIU poparło podejście EIOPA, zgodnie z którym Solvency II oparte jest na ryzyku i zmiana w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących zarówno „zielonych” jak i „brązowych” aktywów musiałaby się wiązać z wyraźnymi dowodami, że inwestycje w tego typu aktywa zwiększają bądź zmniejszają ryzyko zakładu ubezpieczeń. Dotychczas takich dowodów nie znaleziono.

W ramach grupy wypracowano wkład polskiego rynku ubezpieczeniowego do raportu Ministerstwa Rozwoju i Deloitte dotyczącego wpływu zrównoważonego finansowania na instytucje finansowe w Polsce. Podkreślono w szczególności, że zakłady ubezpieczeń są jednymi z największych inwestorów instytucjonalnych na polskim rynku finansowym, mogą zatem pomóc w transformacji do zrównoważonej gospodarki, która ogranicza powstawanie gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, tym samym ograniczając efekt cieplarniany i niepożądane zmiany klimatyczne. Ubezpieczyciele tworzą rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na wypłatę odszkodowań dla ubezpieczonych oraz lokują środki na pokrycie tych rezerw w perspektywie długoterminowej. W sposób naturalny przyczyniają się w konsekwencji do zrównoważonego finansowania i są jednym z głównych adresatów nowych regulacji. Inwestowanie w „zielone” aktywa, a zatem w instrumenty finansowe, które przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu, ogranicza jednak przede wszystkim mała podaż takich instrumentów na rynku polskim. Dodatkowym wyzwaniem dla branży jest brak jednolitego standardu w oznaczaniu aktywów jako zielone.

Przedstawiciele grupy roboczej PIU ds. zrównoważonego finansowania zostali członkami grupy roboczej ds. zrównoważonego finansowania działającej przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów.

Zespół ds. bancassurance i sprzedaży affinity
Przewodnicząca: Agnieszka Gocałek
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 8

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Przygotowanie propozycji rynkowego standardu dotyczącego szkoleń zawodowych wymaganych przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń.
 • Przygotowanie kwartalnych raportów, prezentujących zmiany zachodzące na rynku bancassurance.
 • Prace nad przygotowaniem bazy zawierającej dane o rynku affinity.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Przygotowanie, wspólnie ze Związkiem Banków Polskich, XI edycji Kongresu Bancassurance, który odbył się 17-18 października 2019 r. w Serocku.

Zespół ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń
Przewodniczący: Piotr Kułagowski
Sekretarz: Mariusz Kuna
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 12

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Członkowie zespołu w 2019 r. kontynuowali prace merytoryczne nad możliwymi wariantami dotyczącymi zasad i kosztów wprowadzenia jednolitego standardu identyfikacji klienta na rynku ubezpieczeniowym.
 • Zespół w PIU merytorycznie wspierał grupę roboczą ds. Internetu Rzeczy (IoT) przy Ministerstwie Cyfryzacji. W 2019 r. przypadały prace nad raportem prezentującym praktyczne wykorzystanie technologii IoT w różnych sektorach gospodarki oraz wypracowania propozycji uregulowań prawnych niezbędnych do rozwoju technologii IoT w Polsce. Raport pt. „IoT w polskiej gospodarce. Raport Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji” opublikowano 2.07.2019 r.9
 • Kolejnym etapem prac Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy (IoT) przy Ministerstwie Cyfryzacji była identyfikacja przepisów prawa, które utrudniają wykorzystanie technologii IoT w gospodarce. W ocenie członków zespołu w PIU istotne jest zwrócenie uwagi na brak regulacji dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych. Dyskusja nad wykorzystaniem IoT w ubezpieczeniach będzie kontynuowana w 2020 r. przez członków zespołu.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • W ramach prac powołanego przez Ministerstwo Cyfryzacji grupy ds. rejestrów DLT i Blockchain, członkowie zespołu PIU dyskutowali o potencjale nowych technologii dla branży ubezpieczeniowej. Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało o rozbudowaniu grupy o podgrupę finansowo–ubezpieczeniową, która będzie analizować zagadnienia typowe dla tej grupy przedsiębiorstw.
 • Członkowie zespołu analizowali projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”. Członkowie zespołu wskazali, że projekt powinien zostać wzbogacony o opis działań Państwa w zakresie lepszego pokrycia przez projekt cyfrowej współpracy administracji publicznej z sektorem komercyjnym i większą otwartość na przenoszenie rozwiązań z sektora publicznego do sektora prywatnego.
 • Projekt Ministerstwa Cyfryzacji dot. Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027 ma na celu uzupełnienie o dodatkowe dane istotne ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia. Członkowie zespołu analizowali wpływ projektowanej Polityki na branżę ubezpieczeniową.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • 24.01.2019 r. odbyła się prezentacja przedstawicieli firmy Billon, którzy zaprezentowali koncepcję sektorowego rozwiązania zarządzania tożsamością ubezpieczonych w technologii DLT. Zaletą prezentowanego rozwiązania jest zapewnienie niezaprzeczalności cyfrowej tożsamości na DLT, efektywności, audytowalności wszystkich operacji wykonywanych w ramach systemu czy otwartości rozumianej jako łatwość integracji i konfiguracji nowego uczestnika do DLT.
 • Przedstawiciele Biura Informacji Kredytowej zaprezentowali 20.02.2019 r. członkom zespołu rozwiązanie w zakresie nośnika trwałego oraz aspekty techniczne realizujące tę funkcjonalność.
 • W formie warsztatu dla członków zespołu dr Jan Byrski z kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. przedstawił założenia ustawy o usługach płatniczych. Ustawa implementuje Dyrektywę PEiR (UE) 2015/2366 z dn. 25.11.2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Payment Services Directive II – PSD2). Omówiono wpływ nowelizacji i potencjalne szanse dla ubezpieczycieli.
 • W ramach otwartego posiedzenia komisji zarządzania informacją ubezpieczeniową, które odbyło się 23.10.2019 r. członkowie zespołu zaprezentowali projekt identyfikacji elektronicznej klienta w branży ubezpieczeniowej. W swym wystąpieniu wskazali na powszechność problemu braku dla branży ubezpieczeniowego standardu identyfikacji elektronicznej oraz mnogość rozwiązań identyfikacji poprzez banki, skanowanie twarzy i dokumentów tożsamości, nagrywanie twarzy i głosu czy weryfikacji baz dokumentów. W ramach otwartego posiedzenia komisji, przedstawiciele Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zaprezentowali projekt uwierzytelnienia użytkownika z użyciem tokenu UFG, który mógłby być wykorzystany w procesach uwierzytelnienia użytkownika i przy zawieraniu umów ubezpieczenia.

Zespół ds. projektu wytycznych EIOPA w sprawie outsourcingu w zakresie usług chmurowych
Przewodniczący: Marcin Piwko
Sekretarz: Mariusz Kuna
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 2

Zespół został powołany w PIU 2 sierpnia 2019 r. jako odpowiedź branży ubezpieczeniowej na wniosek Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) z dnia 1.07.2019 r. o udział w konsultacjach publicznych w sprawie outsourcingu dla dostawców usług w chmurze, z terminem zgłoszenia uwag do końca 30.09.2019 r.10

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Członkowie zespołu w IV kwartale 2019 r. skupili się na analizie projektu wytycznych EIOPA, a w dalszej części swych prac nad konsultacją stanowiska krajowego sektora ubezpieczeniowego do 16 pytań stawianych przez EIOPA. Projekt wytycznych EIOPA kieruje zarówno do organów nadzoru, jak również do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Projekt wytycznych EIOPA obejmuje m.in. kryteria pozwalające rozróżnić, czy usługi w chmurze należy rozważać w ramach outsourcingu; zasady i elementy zarządzania outsourcingiem w chmurze, w tym wymogi dotyczące dokumentacji oraz wykaz części informacyjnych w powiadomieniu skierowanym do organów nadzorczych; analizę przed outsourcingiem, w tym ocena istotności, ocena ryzyka i due diligence dostawców usług; wymagania umowne; zarządzanie prawami dostępu i kontroli; bezpieczeństwo danych i systemów; sub-outsourcing, monitorowanie i nadzór strategii outsourcingu w chmurze i strategii wyjścia oraz instrukcje dla krajowych organów nadzorczych oparte na zasadach dotyczących nadzoru nad ustaleniami dotyczącymi outsourcingu w chmurze, w tym, w stosownych przypadkach, na poziomie grupy. Zespół będzie kontynuować prace analityczne i współpracę z EIOPA i KNF w 2020 r.
 • W ocenie członków zespołu przedstawiony do konsultacji projekt wytycznych EIOPA jest zbieżny z komunikatem KNF z dn. 23.10.2017 r.11 dotyczącym korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, ale też będzie miał istotny wpływ na sektor ubezpieczeniowy i strategię zakładów ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług outsourcingu.
 • Zespół zaangażował się również w konsultacje projektu zmiany komunikatu KNF z dn. 23.10.2017 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej o charakterze publicznym i hybrydowym. KNF w listopadzie ub.r. skierował do szerokiego grona interesariuszy projekt komunikatu z oczekiwaniem, by również w listopadzie branża ubezpieczeniowa przedstawiła stanowisko. W ocenie członków zespołu za korzystną należy uznać próbę uregulowania przez organ nadzoru tematu sub-outsourcingu czyli możliwości dalszego outsourcowania powierzonych funkcji i działań. W odpowiedzi na wniosek KNF, członkowie zespołu zwrócili uwagę na bardzo krótki termin realizacji zgłoszenia do KNF w przypadku korzystania z chmury. Ponadto pojawiły się rozbieżności w zakresie możliwości nałożenia przez zakłady obowiązków na dostawców usług chmurowych, czy też podkreślenie wątpliwości branży ubezpieczeniowej dotyczące obowiązku szyfrowania danych przetwarzanych w chmurze obliczeniowej. Analiza zagadnienia projektu komunikatu KNF będzie kontynuowana przez zespół w 2020 r.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Zespół w ramach prowadzonych analiz projektu wytycznych EIOPA pozyskał stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) na analogiczne wytyczne przygotowane przez EBA dla sektora bankowego, które w wielu kwestiach było zbieżne ze stanowiskiem i obawami branży ubezpieczeniowej.
 • Zespół w odpowiedzi do EIOPA wskazał zarówno na szanse, jak i zagrożenia dla branży ubezpieczeniowej. W opinii zespołu wskazano na wzrost kosztów działalności z uwagi na nowe wymogi regulacyjne i sprawozdawcze w stosunku do wymogów Solvency II.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • W ramach otwartego posiedzenia komisji zarządzania informacją ubezpieczeniową, które odbyło się 23.10.2019 r., członkowie zespołu podsumowali prowadzone konsultacje projektu wytycznych EIOPA. Obszerne stanowisko zespołu z przeprowadzonych prac dostępne jest na stronie PIU12.
 • 21.11.2019 r. członkowie zespołu wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym w KNF, gdzie poddano pod dyskusję projekt zmiany komunikatu KNF z 23.10.2017 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej o charakterze publicznym i hybrydowym.

Zespół ds. ubezpieczeń ochrony prawnej
Przewodniczący: Robert Szywalski
Sekretarz: Renata Orzechowska
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 2

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • W 2019 r. zespół ubezpieczeń ochrony prawnej koncentrował się na promocji ubezpieczeń ochrony prawnej, jako narzędzia finansującego dostęp do sądów oraz usług prawnych oferowanych przez radców prawnych i adwokatów. Zorganizowano warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej w Krakowie i Szczecinie, podczas których wyjaśniano, na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej, do kogo jest adresowane i jak ważna jest rola radcy prawnego i adwokata w świadczeniu usług prawniczych. Wizyta w Szczecinie zakończyła, rozpoczęty w 2016 r., cykl warsztatów z tych ubezpieczeń. Na przestrzeni tych lat, byliśmy w 8 miastach Polski i przeszkoliliśmy blisko 400 osób.

Zespół ds. ubezpieczeń turystycznych
Przewodnicząca: Katarzyna Szepczyńska
Sekretarz: Renata Orzechowska
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 3

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Zespół współpracował z kancelarią prawną w badaniu, prowadzonym na zlecenie Komisji Europejskiej, na temat transpozycji dyrektywy (UE) 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych do polskiego porządku prawnego.
 • W związku z rosnącą liczbą przypadków niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych, podjęto prace w celu uszczelnienia systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży.

Zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych
Przewodniczący: Piotr Lewiński
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2019 r.: 1

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Zestawienie informacji na temat skutków deszczy nawalnych 2019 – maj ubiegłego roku był przykładem, że Polska może odnotować w jednym roku następujące po sobie okresy suszy i epizody silnych opadów, które powodują lokalne podtopienia i wezbrania rzek, jednak nie wpływają zasadniczo na poprawę sytuacji hydrologicznej kraju. Podtopienia w ubiegłym roku spowodowały znaczne szkody w uprawach i budynkach znajdujących się na obszarach wiejskich.
 • Przedstawiciele zespołu wzięli udział w pracach grupy roboczej mającej na celu ustalenie metodyki stress testów dla ryzyka suszy i blackoutu. Przerwy w dostawie wody mogą mieć duże znaczenie w przyszłości dla rentowności produktów BI. Podobnie zjawisko blackoutu może objąć swoim zasięgiem znaczne obszary kraju. Dlatego ryzyka te traktowane są przez zespół obok powodzi i silnego wiatru jako katastroficzne.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – ustawodawca wprowadził przepisy upraszczające proces inwestycyjny. Zgodnie z Projektem ustawy obszar oddziaływania budowanego obiektu budowlanego ma być obszarem, w stosunku do którego obiekt będący przedmiotem decyzji organu architektoniczno–budowlanego wprowadzi ograniczenia możliwości budowy innych obiektów budowlanych ze względu na wymogi przepisów odnoszące się do zabudowy (a nie ze względu na to, że obiekt wprowadzi jakiekolwiek uciążliwości). Polska Izba Ubezpieczeń stała na stanowisku, że przepis taki może doprowadzić do znacznego podwyższenia ryzyka powodzi miejskich ze względu na kształtowanie terenu w sposób sprzyjający gwałtownemu gromadzeniu się wód deszczowych.
 • Polska Izba Ubezpieczeń przygotowywała stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
 • Sekretarz zespołu uczestniczył w roboczych konsultacjach z ekspertami Komisji Europejskiej w sprawie funkcjonowania ubezpieczeń powodzi w Polsce i implementacji dyrektywy powodziowej do polskiego prawa.