Statystyki i bazy danych

 

Rok 2019 to kontynuacja działań PIU w podnoszenie użyteczności i funkcjonalności baz statystycznych. Dostęp do danych statystycznych w bazach Izby posiadają krajowe zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które zasilają bazy.
Izba jest jedynym na rynku dostępnym źródłem informacji w obszarze prowadzenia analiz statystycznych i finansowych rynku ubezpieczeniowego o unikalnym w skali rynku zakresie danych. Kontynuowane są również w ramach kwartalnych informacji o rynku ubezpieczeniowym analizy dotyczące danych europejskiego rynku ubezpieczeń. Dane wykorzystane w opracowaniu PIU pochodzą z Insurance Europe, organizacji zrzeszającej samorządy ubezpieczeniowego z całej Europy, której PIU jest członkiem.
W ramach obowiązkowo zasilanej przez zakłady ubezpieczeń z Działu I i Działu II bazy nt. kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych, PIU udostępnia raporty oraz opracowania analityczne, które są wyrazem potrzeb członków Izby.
To właściwe komisje, podkomisje i zespoły Izby stają się inicjatorem bazy statystycznej o unikalnym w skali rynku zakresie.

Odpowiedzialność merytoryczna za bazy statystyczne w PIU:

Wśród fakultatywnie zasilanych przez zakłady ubezpieczeń baz, gromadzone i udostępniane są następujące raporty:

  • miesięczne dane nt. wielkości sprzedaży i wypłaconych odszkodowaniach wg grup ryzyk 1-18 Działu II. Raport obejmuje 23 zakłady. Za spójność merytoryczną bazy odpowiada komisja ubezpieczeń majątkowych;
  • kwartalne informacje o wielkości nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie. Raport obejmuje 20 zakładów Działu I.
    Za rozwój funkcjonalny i merytoryczny bazy odpowiada komisja ubezpieczeń na życie;
  • kwartalne informacje nt. sprzedaży ubezpieczeń bancassurance. Raport dot. Działu I obejmuje 20 zakładów i 2 oddziały, a w Dziale II 16 zakładów i 2 oddziały. Zespół ds. bancassurance i sprzedaży affinity inicjuje rozwój merytoryczny bazy;
  • kwartalne informacje o sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych. Raport obejmuje 5 zakładów i 1 oddział w Dziale I, zaś
    w Dziale II 8 zakładów i 2 oddziały. Komisja ubezpieczeń zdrowotnych i wypadkowych stale podnosi poziom merytoryczny sprawozdawanych danych.

Raporty wynikowe pochodzące z baz PIU (raportowanych obowiązkowo i dobrowolnie przez członków Izby) wykorzystywane są m.in. do wsparcia szacowania i śledzenia pozycji rynkowej zakładu na tle uczestników baz PIU oraz kondycji rynku. Ponadto służą do analizy sprzedaży i wspomagają profilowanie produktów ubezpieczeniowych i indywidualizację ich taryfikacji. Za bazę rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych i statystycznych w PIU odpowiada komisja ekonomiczno-finansowa.

 

Platformy wspierające procesy biznesowe w zakładach ubezpieczeń

 

Baza danych PIU zawierająca informacje o przyczynach rozwiązania umów pośrednictwa ubezpieczeniowego między zakładami ubezpieczeń a agentami

Począwszy od 2006 r. w PIU funkcjonuje baza, której celem jest przekazywanie na wniosek zakładu ubezpieczeń oraz pośrednika ubezpieczeniowego, którego dane dotyczą, informacji o przyczynach rozwiązania umowy agencyjnej między zakładem ubezpieczeń a agentem.
Z końcem 2018 r. zakończyły się prace legislacyjne nad kształtem aktów wykonawczych do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dn. 29 grudnia 2018 r.4 Ustawodawca wskazał, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019 r., co determinowało rozpoczęcie prac modernizujących bazę w PIU w 2019 r.

Z uwagi na trwające w 2019 r. uzgodnienia techniczne z organem nadzoru, ostatecznie finalizacja prac programistycznych i technicznych w bazie PIU została przełożona na 2020 r.

Za aplikację odpowiada w PIU Podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie oraz Podkomisja dystrybucji ubezpieczeń majątkowych.

 

System Obsługi Porozumienia Regresowego

W 2018 r. prowadzone były prace modernizujące technologicznie system obsługi porozumienia regresowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych i wdrożenie analogicznego rozwiązania dla ubezpieczeń majątkowych.

Z systemu wspierającego zakłady ubezpieczeń w obsłudze roszczeń regresowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych korzystało 17 zakładów ubezpieczeń i 2 oddziały. W sumie, od momentu uruchomienia na wniosek Komisji Likwidacji Szkód w PIU aplikacji, tj. od października 2014 r., w systemie zarejestrowano ponad 60 224 roszczenia regresowe.

 

System obsługi porozumienia regresowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych (SOPR-K)

W 2019 r. prowadzone były kolejne prace techniczne modernizujące system obsługi porozumienia regresowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Aby utrzymać najwyższą jakość obsługi zakładów i bezpieczeństwo przekazywanych informacji, zmieniony został sposób szyfrowania danych w systemie.

Z systemu wspierającego zakłady ubezpieczeń w obsłudze roszczeń regresowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych korzystało 21 zakładów ubezpieczeń, włączając w to oddziały i FOS. W sumie, od momentu uruchomienia aplikacji na wniosek komisji ds. likwidacji szkód, tj. od października 2014 r., w systemie zarejestrowano ponad 72 tysiące roszczeń regresowych.

Dodatkowo, w 2019 r. rozpoczęły się prace nad kolejnymi ułatwieniami dla zakładów ubezpieczeń, a mianowicie budową aplikacji do obsługi umów koasekuracyjnych (SORK). Wdrożenie systemu wraz z podpisaniem stosownych umów rynkowych zostało zaplanowane na rok 2020. Można się spodziewać, że liczba roszczeń obsługiwanych w ramach SORK przekroczy wartości liczbowe z porozumienia regresowego.

 

System obsługi porozumienia regresowego w ubezpieczeniach majątkowych (SOPR-M)

Od początku 2019 roku w PIU funkcjonuje również analogiczny system – SOPR-M – służący do rozliczania roszczeń regresowych w ubezpieczeniach majątkowych. W roku 2019 obsłużono za pomocą tego systemu ponad 15 tysięcy spraw. Uczestnikami porozumienia, które obsługiwane jest przez system SOPR-M, jest 18 zakładów reprezentujących ponad 95% rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce.

 

System do dokonywania rozliczeń między zakładami ubezpieczeń (Aplikacja BLS)

Jednym z zadań PIU (art. 426 ust. 2 pkt 9 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) jest tworzenie systemu rozliczeń i dokonywanie rozliczeń pomiędzy zakładami ubezpieczeń wykonującymi na zlecenie innego zakładu ubezpieczeń czynności ubezpieczeniowe, oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących rozliczeń między uczestnikami tego systemu. W ramach realizacji tego zadania Izba pełni nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Aplikacji BLS, tj. programu komputerowego dedykowanego do wspomagania wzajemnych rozliczeń Stron Umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód (Umowa).

W oparciu o dane gromadzone w Aplikacji BLS, Centrum Rozliczeń jako komórka organizacyjna Izby opracowuje statystyki, cyklicznie udostępniając je Stronom Umowy w zakresie, jaki jest niezbędny do nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu BLS.

Z Aplikacji BLS korzysta (według stanu na dzień 31.12.2019) osiem zakładów ubezpieczeń będących Stronami Umowy. Do końca roku 2019 w systemie zostało rozliczonych 211 595 spraw szkodowych.

 

Porównywarka wyroków sądowych

W bazie gromadzone są zanonimizowane prawomocne wyroki sądowe, wydane po 1 stycznia 2015 r., dotyczące zadośćuczynienia (Dział II grupa 10, a także grupy 11-13).

Celem bazy jest wsparcie zakładów ubezpieczeń i optymalizacja procesu wyszukiwania i porównywania przez użytkowników informacji z wprowadzonych do bazy zanonimizowanych wyroków sądowych po zadanych przeszło 100 kryteriach wyszukiwania w zakresie: roszczeń poszkodowanego, roszczeń uprawnionego, postępowania likwidacyjnego, etapu sądu I instancji, II instancji oraz Sądu Najwyższego.

Stworzenie aplikacji umożliwia również gromadzenie skanów zanonimizowanych, prawomocnych wyroków sądowych oraz informacji zawartych w ww. wyrokach. W celu ułatwienia anonimizacji wyroków, Izba stworzyła narzędzie tzw. anonimizator, który udostępniła zakładom celem zaimplementowania.
Na koniec 2019 r. zanotowano ponad 13 000 wyroków zgromadzonych w Porównywarce od momentu jej powstania w czerwcu 2016 r. Podjęto działania przygotowawcze mające na celu rozbudowę narzędzia.