Wyniki finansowe

Wynik techniczny i wynik finansowy netto Działu I w Polsce w latach 2020-2021 (w mln PLN)

  • W 2021 r. wynik techniczny Działu I wynosił 2,14 mld PLN i był o 28,0% niższy niż w 2020 r.
  • Składki zarobione netto wzrosły w 2021 r. o 1,28 mld PLN względem 2020 r. W tym samym czasie przychody z lokat wzrosły o 130 mln PLN, a nie zrealizowane zyski z lokat zmalały o 1,16 mld PLN przy równoczesnym wzroście o 0,38 mld PLN niezrealizowanych strat z lokat. Odszkodowania i świadczenia wypłacone netto wzrosły o 1,28 mld PLN. Koszty działalności ubezpieczeniowej wzrosły o 359 mln PLN, a o 521 mln PLN zmalały koszty działalności lokacyjnej.
  • Rentowność techniczna dla całego Działu I w 2021 r. wynosiła 9,9%, w porównaniu z 14,6% rok wcześniej.
  • Wynik finansowy netto Działu I wynosił 1,6 mld PLN w 2021 r. i był niższy o 25,8% względem roku poprzedniego.

 

 

Wynik techniczny i wynik finansowy netto Działu II w Polsce w latach 2020-2021 (w mln PLN)

  • Wynik techniczny Działu II za 2021 r. zmalał w relacji do roku poprzedniego o 0,16 mld PLN i wynosił 2,97 mld PLN.
  • Z działalności bezpośredniej w Dziale II składki zarobione na udziale własnym wzrosły w 2021 r. względem 2020 r. o 1,1 mld PLN. W tym samym okresie o 182 mln PLN zmalały przychody z lokat, a saldo pozostałych przychodów i kosztów technicznych na udziale własnym zmalało o 26 mln PLN. Jednocześnie wzrosły odszkodowania i świadczenia wypłacone netto o 0,42 mld PLN oraz wzrosły koszty działalności ubezpieczeniowej o 0,43 mld PLN.
  • Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2021 r. zmalał o 113 mln PLN względem 2020 r., przy czym w grupie 3 odnotowano spadek wyniku o 176 mln PLN, a w grupie 10 wzrost o 63 mln PLN.
  • Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2021 r. wynosił 8,3% w porównaniu z 9,1% rok wcześniej.
  • Zysk netto Działu II w 2021 r. wzrósł o 3,0%, tj. o 120 mln PLN względem roku poprzedniego i wynosił 4,06 mld PLN. Zysk netto Działu II uwzględniał dywidendę z PZU Życie w kwotach 1,38 mld PLN w 2020 r. oraz 1,58 mld PLN w 2021 r.