Lokaty

Lokaty zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 2012-2021 w cenach stałych 2021 r.

 • Począwszy od 2012 do 2017 r. suma lokat Działu I i II wzrastała za sprawą wzrostu ich stanu w Dziale II oraz w grupie 3 Działu I i pomimo ich systematycznego spadku w grupie 1 Działu I.
 • W latach 2012-2017 z lokat typu B ubyło 10,5 mld PLN, podczas gdy 15,1 mld PLN przybyło na lokatach typu C. Dodatkowo lokaty Działu II wzrosły w tym samym okresie o 21,9 mld PLN, z czego aż 8,8 mld PLN wzrostu przypadło na 2017 r., w wyniku inwestycji PZU w sektorze bankowym.
 • W latach 2017-2021, z lokat typu C ubyło 19,9 mld PLN. Dodatkowo o 6,3 mld zmalały lokaty typu B w tym samym okresie. Jedynie lokaty Działu II wzrosły o 5,7 mld PLN, z czego większość w latach 2018 i 2020, przy spadku w 2021 r.

 

 

Struktura lokat zakładów ubezpieczeń w Polsce

 • W 2017 r. aktywa Działu I wynosiły 66,8% stanu lokat ogółem. Od tego czasu udział Działu I systematycznie malał i wynosił 49,8% na koniec 2021 r
 • Pomimo tych zmian, krajowa struktura przedmiotowa lokat różni się od europejskiej dużo mniejszym udziałem pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, większym udziałem lokat w instytucjach kredytowych oraz instrumentów o zmiennej kwocie dochodu.
 • Udział dłużnych papierów wartościowych pozostawał na niezmienionym poziomie względem roku poprzedniego i wynosił 49% w 2020 i 2021 r.

 

 

Wartość i dynamika lokat zakładów Działu I w Polsce w 2021 r.

 • Łączna wartość lokat Działu I na koniec 2021 r. wynosiła 86,5 mld PLN, tj. o 3,3 mld PLN mniej niż w 2020 r. Dynamika zmiany stanu lokat względem roku poprzedniego wynosiła zatem 96,4%.
 • Koncentracja pierwszych pięciu zakładów wynosiła 69,6%, a pierwszych ośmiu 80,3%.
 • Wartość lokat typu C na koniec 2021 r. wynosiła 46,9 mld PLN, tj. o 1,7 mld PLN mniej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu stanu lokat typu C wynosiła 96,5%.
 • Koncentracja pierwszych pięciu zakładów wynosiła 68,9% w sumie lokat typu C Działu I.

 

 

Wartość i dynamika lokat zakładów Działu II w Polsce w 2021 r.

 • Łączna wartość lokat Działu II na koniec 2021 r. wynosiła 87,2 mld PLN, tj. o 1,7 mld PLN mniej niż na koniec 2020 r. Dynamika zmiany stanu lokat Działu II wynosiła 98,0%.
 • Koncentracja pierwszych pięciu zakładów wynosiła 80,7%, a pierwszych sześciu 84,4%.

 

 

Współczynnik rentowności działalności lokacyjnej zakładów Działu I w Polsce w latach 2020-2021

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 3,5% w 2021 r., w porównaniu z 4,4% w roku 2020.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 3,2% oraz 3,6%.
 • Odstęp międzykwartylowy dla 2021 r. wynosił 3,2%, tj. o 1,5 p% więcej niż rok wcześniej.
 • Dochody z lokat Działu I ogółem w 2021 r. zmalały o 22,3% przy jednoczesnym spadku rok do roku średniej wartości sumy lokat bilansowych o 1,6%.

 

 

Współczynnik rentowności działalności lokacyjnej zakładów Działu II w Polsce w latach 2020-2021

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 3,0% w 2021 r., w porównaniu z 2,9% rok wcześniej.
 • Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to wartości tego wskaźnika dla obu analizowanych okresów wynosiły 1,2%. Ten skorygowany rozkład zaprezentowano na prawym wykresie powyżej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła 1,6% dla 2021 r. oraz 2,4% rok wcześniej.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2021 r. wynosił 1,3%, tj. o 0,1 p% mniej niż rok wcześniej.
 • Dochody z lokat (uwzględniające dywidendę PZU Życie) Działu II ogółem w 2021 r. wzrosły o 9,2% przy wzroście średniej wartości sumy lokat bilansowych w 2021 r. o 4,6%.