Lokaty krajów EU28 w latach 2019-2020

Wartość i dynamika lokat branży ubezpieczeniowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2019-2020

 • Suma lokat w działalności ubezpieczeniowej 28 krajów Unii Europejskiej szacowana była na 10 101 mld € w 2020 r. i wzrosła o 1,8% względem roku 2019.
 • Polski rynek ubezpieczeniowy w 2020 r., liczony w walucie lokalnej odnotował wzrost stanu lokat o 5,8% względem roku poprzedniego.
 • Polska z lokatami 40,2 mld € w 2020 r. stanowiła 0,4% rynku unijnego i zajmowała 15 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Czechach, Grecji i n
 • W prezentowanych analizach wykorzystano ostatnie dostępne dane ze statystyk IE. W przypadku braku danych dynamika odpowiada 0%.
 • W krajach, których dane są dostępne za 2020 r., w większości przypadków odnotowano wzrosty wartości lokat. Nie dotyczy to tylko Portugalii i Estonii.

 

 

Struktura przedmiotowa lokat w EU28 w 2019 r. w € i w % (brak danych za 2020 r.)

 • Ostatnie dostępne dane z Insurance Europe dotyczą roku 2019. Łączna kwota lokat krajów EU28 w tym roku wynosiła 9 926 mld €.
 • 26,7% lokat unijnej branży ubezpieczeniowej stanowiły aktywa powiązane z jednostkami uczestnictwa funduszy, a 4,0% pożyczki zabezpieczone hipotecznie lub polisami.
 • Pozostałe 69,3% lokat stanowiły inne niż powyżej wymienione aktywa, w tym: instrumenty dłużne (41,8%) oraz udział w jednostkach spółdzielczych (13,3%).
 • Lokaty ubezpieczeniowe w relacji do łącznego PKB EU28 wynosiły 60,0% w 2019 r. i 63,8% w 2020 r. Pośród wiodących krajów, najwyższą wartość relacji lokat do PKB, odnotowano we Francji, Szwecji i Danii (ponad 100%).
 • W Polsce w 2020 r. lokaty zakładów ubezpieczeniowych stanowiły 7,6% PKB.

 

 

Wartość i dynamika lokat Działu I w krajach Unii Europejskiej w latach 2019-2020

 • Według ostatnich dostępnych danych z IE, suma lokat Działu I krajów 28 Unii Europejskiej wynosiła 8 276 mld € w 2020 r. i wzrosła o 2,1% względem roku 2019.
 • Lokaty Działu I polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2020 r. odnotowały wzrost liczony w walucie lokalnej wynoszący 0,5% względem roku poprzedniego.
 • Polska z lokatami 20 mld € w 2020 r. stanowiła 0,2% rynku unijnego i zajmowała 14 miejsce w EU28. Nominalnie było to ponad dwa razy mniej niż w Portugalii.
 • Pośród dominujących krajów (z zastrzeżeniem dostępności danych) w 2020 r. wzrost stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowano w Wielkiej Brytanii (8,8%), we Włoszech (5,0%), Szwecji (6,3%) oraz w Danii (5,3%). Dynamika 0% oznacza brak danych za 2020 r.

 

 

Wartość i dynamika lokat Działu II w krajach Unii Europejskiej w latach 2019-2020

 • Suma lokat Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła 1 507 mld € w 2020 r. i nieznacznie, bo o 0,1% wzrosła względem roku 2019.
 • Dział II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2020 r. odnotował wzrost stanu lokat o 11,9% względem roku poprzedniego licząc w walucie lokalnej.
 • Polska z lokatami 20,0 mld € w 2020 r. stanowiła 1,3% rynku unijnego i zajmowała 11 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Finlandii, ale mniej niż w Danii czy Belgii.
 • Spośród dominujących krajów (z zastrzeżeniem dostępności danych) w 2020 r. wzrost stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowano: we Francji (0,8%), we Włoszech (2,2%) i Szwecji (1,5%). Istotny spadek stanu lokat w tym samym okresie odnotowano w Wielkiej Brytanii. Dynamika 0% oznacza brak danych za 2020 r.