Podsumowanie

Podsumowanie podstawowych faktów z lat 2020-2021 w Dziale I

 • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale I sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF składało na koniec 2021 roku 25 zakładów ubezpieczeń.
 • W Dziale I koncentracja trzech największych zakładów, mierzona składką wynosiła w 2021 r. 56,9%, a pierwszych pięciu 67,1%.
 • Dynamika składek przypisanych brutto w 2021 r., w relacji do roku 2020, wynosiła 106,6%.
 • W 2021 r. składki w grupie 3 spadły o 3,1% względem 2020 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 wzrosły o 13,9%, a w grupie 5 wzrosły o 6,9%.
 • Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto wzrosła do 18,45 mld PLN w 2021 r. z 17,42 mld PLN w 2020 r. czyli z dynamiką 105,9%. W 2021 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone w grupie 1 wzrosły o 17,1%, a w grupie 3 zmalały o 4,1% względem roku 2020. Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 wzrosły o 11,6% w tym samym okresie.
 • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla całego Działu I, w 2021 r. wynosiła 84,9% wobec 84,1% rok wcześniej, czyli 0,8 p% więcej.
 • W 2021 r. koszty akwizycji wzrosły o 301 mln PLN w relacji do 2020 r., a koszty administracyjne wzrosły o 72 mln PLN. Udział kosztów akwizycji w sumie kosztów w roku 2021 wynosił 67,4% i był o 1,0 p% wyższy niż rok wcześniej. Wskaźnik kosztów akwizycji dla całego Działu I w 2021 r. wynosił 16,8%, a wskaźnik kosztów administracji 8,1%.
 • Łączna wartość lokat Działu I na koniec 2021 r. wynosiła 86,5 mld PLN, tj. o 3,3 mld PLN mniej niż w 2020 r. Dynamika zmiany stanu lokat względem roku poprzedniego wynosiła zatem 96,4%.
 • Łączna wartość lokat typu C na koniec 2021 r. wynosiła 46,9 mld PLN, tj. o 1,7 mld PLN mniej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu stanu lokat typu C wynosiła 96,5%.
 • Wartość wskaźnika rentowności działalności lokacyjnej dla Działu I spadła z 4,4% w 2020 roku, do 3,5% w roku 2021. Mediana wskaźnika wynosiła 3,2% w 2021 r. wobec 3,6% rok wcześniej.
 • W 2021 r. wynik techniczny Działu I wynosił 2,14 mld PLN i był o 28,0% niższy niż w 2020 r.
 • Rentowność techniczna dla całego Działu I, w 2021 r. wynosiła 9,9% w porównaniu z 14,6% rok wcześniej.
 • Skumulowany zysk netto Działu I w 2021 r. był o 569 mln PLN niższy niż w roku 2020 i wynosił 1,6 mld PLN.
 • Zwrot z kapitałów własnych dla Działu I wynosił 15,8% w 2021 r. w porównaniu z 17,2% dla 2020 r. Zysk netto Działu I w 2021 r. zmalał o 25,8% względem roku 2020 przy spadku sumy kapitałów własnych o 19,2% w tym samym czasie.
 • W 2021 r. 5 z 25 zakładów Działu I odnotowało straty netto.

 

 

Podsumowanie podstawowych faktów z lat 2020-2021 w Dziale II

 • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale II sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF na koniec 2021 roku złożyło 30 zakładów ubezpieczeniowych.
 • Koncentracja przypisu trzech największych zakładów wynosiła w 2021 r. 59,2%, a pierwszych pięciu 71,3% składki ogółem Działu II.
 • Dynamika składek przypisanych brutto w 2021 r., w relacji do roku 2020, wynosiła 110,3%.
 • W ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie składki wzrosły o 5,1% w relacji do 2020 r., za sprawą wzrostu składek o 2,0% w grupie OC oraz o 10,2% w grupie AC. W tym samym okresie suma składek ubezpieczeń rzeczowych wzrosła o 17,0%, OC ogólnego wzrosła o 10,1%, finansowych wzrosła o 26,9%, a pozostałych osobowych wzrosła o 20,1%.
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale II ogółem wynosiły 22,9 mld PLN w 2021 r., to o 2,8% więcej niż rok wcześniej. Wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2021 r. spadła w ubezpieczeniach finansowych o 49,4% oraz rzeczowych o 0,5%. Największe wzrosty wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2021 r. odnotowano natomiast w pozostałych ubezpieczeniach o 28,6%, Casco o 9,2% oraz w OC ogólnym o 8,3%. Odszkodowania z reasekuracji czynnej wynosiły 1,2 mld PLN w 2021 r., tj. o 7,9% więcej niż w roku 2020.
 • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla Działu II w 2021 r. wynosiła 57,4% wobec 60,6% rok wcześniej, czyli o 3,2 p% mniej. W 2021 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 0,8% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 6,4%.
 • Suma zysków netto zakładów Działu I w 2021 r. zmalała o 25,8% względem roku poprzedniego przy spadku sumy kapitałów własnych o 19,2% dla tych samych okresów.
 • Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 3,5% w 2020 r. oraz o 7,7% w ciągu 2021 r. Koszty administracyjne w 2021 r. wzrosły o 3,3% w relacji do 2020 r. Struktura kosztów zmieniła się na korzyść kosztów akwizycji, które w 2021 r. rosły relatywnie szybciej niż administracyjnych i stanowiły 81,9% sumy obu kategorii kosztów. Wartość wskaźnika kosztów akwizycji dla Działu II w 2021 r. wynosiła 22,9%, a wskaźnika kosztów administracyjnych 5,1%.
 • Wskaźnik zespolony dla Działu II wynosił 89,2% w 2021 r. w porównaniu z 92,8% w 2020 r. Zmalał więc o 3,6 p% kolejny rok z rzędu.
 • Wynik techniczny Działu II za 2021 r. zmalał w relacji do roku poprzedniego o 0,16 mld PLN i wynosił 2,97 mld PLN.
 • Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2021 r. zmalał o 113 mln PLN względem 2020 r., przy czym w grupie 3 odnotowano spadek wyniku o 176 mln PLN, a w grupie 10 wzrost o 63 mln PLN.
 • Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2021 r. wynosił 8,3% w porównaniu z 9,1% rok wcześniej.
 • Na koniec roku 2020 dynamika zmiany stanu lokat Działu II, liczona względem ich stanu na koniec roku poprzedniego, wynosiła 98,1%, a ich łączna wartość osiągnęła 87,2 mld PLN.
 • Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej dla całego Działu II wzrósł do 3,0% w 2021 r., z 2,9% rok wcześniej. Wynik ten uwzględnia dywidendy pozyskane z PZU Życie przez PZU. Jeśli nie uwzględniać tych dywidend, to powyższa średnia rentowność Działu II wynosiła 1,2% dla obu analizowanych okresów. Jest to wynik bardziej adekwatny dla benchmarku firm i zbliżony do mediany równej 1,6% dla 2021 r. oraz 2,4% rok wcześniej.
 • Skumulowany zysk netto Działu II w 2021 r. (uwzględniający dywidendę PZU Życie) wzrósł o 120 mln PLN względem roku poprzedniego i wynosił 4,06 mld PLN. Na 30 zakładów 3 miały straty netto w 2021 r.
 • Wskaźnik zwrotu z kapitałów własnych Działu II wynosił 13,7% w 2021 r. oraz 11,6% w 2020 r. Jeśli nie liczyć dywidend pozyskanych przez PZU z PZU Życie, to rentowność kapitałów własnych wynosiłaby: 8,4% w 2021 r. oraz 7,6% rok wcześniej. Jest to wynik bardziej adekwatny dla celów porównawczych i bliski medianie równej: 8,4% w 2021 r. oraz 8,0% rok wcześniej.