Najważniejsze zmiany w prawie ubezpieczeniowym w 2021 r.

Ustawy

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r o zmianie ustawy – KODEKS CYWILNY

Celem tej zmiany jest ustanowienie podstawy normatywnej dla odpowiedzialności cywilnej za krzywdę najbliższych członków rodziny poszkodowanego, która polega na niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym, z powodu wyrządzenia poszkodowanemu trwałego i ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

 • Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Projekt ustawy przygotowany został przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Stanowi on element rządowego programu „Polski Ład”. Projekt ustawy ma ułatwić wznoszenie niewielkich, jednorodzinnych budynków mieszkalnych, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkaniowym mniej zamożnej grupy społeczeństwa.

 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi oraz wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Ustawa przewiduje m.in. udostępnienie zakładom ubezpieczeń danych o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Proponowana regulacja dotyczy także uiszczenia grzywien, jak również konsekwencji kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Celem udostępnienia powyższych informacji jest ich wykorzystanie w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego przy zawarciu umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Ustawa w szczególności skupia rozproszone wcześniej w różnych aktach prawnych regulacje dotyczące relacji zachodzących pomiędzy OSP, samorządem terytorialnym i administracją rządową, reprezentowaną przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej; przyznaje świadczenia, w szczególności świadczenia ratownicze; podnosi rangę stowarzyszeń OSP jako jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na rzecz ochrony życia, zdrowia mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem; wprowadza innowacyjne rozwiązania i zasady w funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych; koreluje sprawy związane z usytuowaniem (funkcjonowaniem) OSP z działaniami realizowanymi w stanach lub sytuacjach objętych prawem międzynarodowym oraz przepisami regulującymi stany nadzwyczajne wyszczególnione w Konstytucji. Ustawa przewiduje obowiązek gminy, która zapewnia, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Rozporządzenia

 • Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Przepisy rozporządzenia określają zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

Rozporządzenie ma na celu wprowadzenie uproszczenia w zakresie sposobu przekazywania rocznych danych statystycznych dotyczących zakresu operacji koasekuracyjnych, zwanych dalej „rocznymi danymi statystycznymi” przez zakłady ubezpieczeń oraz ich opatrywania podpisem przez osoby do tego uprawnione.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Rozporządzenie stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Rozporządzenie wprowadza wymogi wynikające z art. 20a ust. 1 ww. dyrektywy, zgodnie z którym każde państwo członkowskie zobowiązane zostało do opracowania oraz publikacji listy tzw. „krajowych PEP-ów”, a więc osób, które zgodnie 49 3. ANALIZA RYNKU UBEZPIECZEŃ z przepisami krajowymi kwalifikowane są jako osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno- -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117). W wyniku zmiany art. 6g ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, powstała konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dostosowanego do aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) tak, aby dotyczyło ono uzgadniania pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego, a nie jak dotychczas – projektu budowlanego.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru

Celem zmian było dostosowanie rozporządzenia do ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.), po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544).

 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Celem zmian było dostosowanie rozporządzenia do ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.), po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544).

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r.

Rozporządzenie stanowi wykonanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministerstwem” upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (DZ.U. 2019, poz. 477).

 • Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym

Rozporządzenie wynika z postanowień art. 92 pkt 6 ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. 2021 poz. 234). Przepis ten stanowi, że w ustawie z dnia z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 oraz z 2020 r. poz. 284, 1378), znajduje się delegacja dla ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do określenia w porozumieniu z Ministrem właściwym ds. klimatu, w drodze rozporządzenia, szczegółowych kryteriów oceny wniosków o pozwolenie na zagospodarowanie działek morskich, sposobu ustalania najistotniejszego kryterium oceny wniosków, punktacji za każde kryterium oceny wniosków, minimum kwalifikacyjne oraz minimalny zakres informacji i dokumentów, które powinien złożyć wnioskodawca.