Działalność międzynarodowa

Izba aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektów legislacyjnych podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej. PIU jest głosem polskiej branży ubezpieczeniowej na poziomie europejskim. W procesie legislacyjnym, PIU rozwija, promuje i broni stanowisk polskiej branży ubezpieczeniowej, prezentując opinie poparte badaniami i ekspertyzami.

Najważniejsze obszary działań Insurance Europe w 2021 r. dotyczyły:

  • ochrony i polepszenia otoczenia biznesowego ubezpieczycieli oraz zapewnienia konkurencyjności sektora ubezpieczeń (m.in. w ramach ciągłych prac nad Solvency II, opodatkowania działalności ubezpieczeniowej, ochrony inwestycji długoterminowych i ubezpieczeniowych form długoterminowego oszczędzania);
  • zapewnienia adekwatnej ochrony klientów usług ubezpieczeniowych (m.in. w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, pośrednictwa ubezpieczeniowego, ochrony danych osobowych);
  • obrony warunków ubezpieczalności starych i nowych ryzyk (takich jak ubezpieczenie od skutków przyszłych pandemii, ubezpieczanie katastrof naturalnych, cyberryzyk, paneuropejskie produkty i programy emerytalne);
  • uregulowania zasad zrównoważonego finansowania;
  • digitalizacji otoczenia biznesowego ubezpieczycieli oraz samej działalności ubezpieczeniowej.

 

Izba brała udział w konsultacjach i przygotowaniu opinii i stanowisk Insurance Europe dotyczących następujących unijnych inicjatyw legislacyjnych:

  • przegląd Dyrektywy Solvency II;
  • przegląd rozporządzenia dot. dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP);
  • szeregu projektów regulacji dot. zrównoważonego rozwoju (sustainable finance);
  • przeglądu Dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IDD).

Łącząc prace Insurance Europe z pracami poszczególnych komisji i grup roboczych PIU, Izba delegowała swoich przedstawicieli na plenarne i robocze spotkania ciał Insurance Europe, dzięki czemu uczestniczyła we wszystkich istotnyc

Dostrzegając konieczność zintensyfikowania działań w obszarze legislacji UE, w szczególności z uwagi na nowe wymogi powstające jako reakcja na kryzys spowodowany koronawirusem, Polska Izba Ubezpieczeń podejmowała liczne inicjatywy poprzez swoje Przedstawicielstwo w Brukseli. Działalność Biura PIU w Brukseli polega w praktyce na zgłaszaniu stanowisk PIU w publicznych konsultacjach UE oraz podczas publicznych wysłuchań EIOPA, stałej współpracy z interesariuszami w Brukseli oraz organizowaniu wymiany stanowisk, opinii i doświadczeń z przedstawicielami stowarzyszeń ubezpieczycieli zrzeszonymi w Insurance Europe.

Izba kontynuowała zainicjowaną w poprzednich latach współpracę z krajowymi stowarzyszeniami ubezpieczycieli w Europie. Współpraca z Izbami z Regionu CEE zaowocowała m.in. wspólnymi inicjatywami takimi jak wspólna kampania dotycząca bezpieczeństwa dzieci na drodze, czy wspólnymi działaniami w Brukseli mającymi na celu wnoszenie perspektywy regionu w unijne prace legislacyjne. Ponadto PIU śledziła prace międzynarodowe za sprawą uczestnictwa w konferencjach Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS) oraz Europejskiego Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Funduszami Emerytalnymi (EIOPA), międzynarodowej organizacji ubezpieczycieli życiowych LIMRA oraz International Insurance Association (IIA), a także współpracowała z Globalną Federacją Stowarzyszeń Ubezpieczeniowych (GFIA).