Rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej w latach 2019-2020

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w latach 2019-2020

 • Suma całkowitych składek 28 krajów „dawnej” Unii Europejskiej wynosiła nieco ponad 1,22 biliona € w 2020 r. i zmalała o 4,6% względem roku 2019.
 • Spadek całkowitych składek polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2020 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 0,6% względem roku poprzedniego.
 • Polska ze składką 14,3 mld € w 2020 r. stanowiła 1,2% rynku unijnego i zajmowała 14 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Portugalii, lecz mniej niż w Austrii czy Finlandii.
 • W 2020 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęły: Niemcy (1,6%), Holandia (2,3%) i Szwecja (11,6%).
 • W tym samym okresie spadek oprócz Polski odnotowały jeszcze między innymi Wlk. Brytania (-4,4%) oraz Francja, Włochy i Hiszpania.

 

 

Struktura składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w 2020 r. (kraje uporządkowane składką malejącą)

 • W strukturze ubezpieczeń w Unii Europejskiej w 2020 r. przewagę miały ubezpieczenia Działu I: 54,2%.
 • Relatywnie wysoki udział Działu II w ubezpieczeniach niektórych wiodących krajów, to efekt wysokiego udziału ubezpieczeń zdrowotnych: Holandia, Niemcy czy Hiszpania.
 • Całkowita składka przypisana brutto z ubezpieczeń zdrowotnych w krajach objętych statystyką IE wynosiła 173 mld € w 2020 r. i wzrosła o 3,4% w relacji do 2019 r. Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosła o 1,6% w relacji do roku wcześniejszego i wynosiła 149 mld €.
 • W nowych i mniejszych krajach członkowskich UE składki Działu II dominują z uwagi na wysoki udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych.
 • W Polsce udział Działu II w ubezpieczeniach ogółem wynosił 67,3% w 2020 r., a udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych w Dziale II stanowił 71,2%.

 

 

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu I krajów Unii Europejskiej w latach 2019-2020

 • Suma składek Działu I 28 krajów „dawnej” Unii Europejskiej wynosiła 664 mld € w 2020 r. i zmalała o 9,5% względem roku 2019.
 • Spadek składek Działu I polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2020 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 2,4% względem roku poprzedniego.
 • Polska ze składką 4,7 mld € w 2020 r. stanowiła 0,7% rynku unijnego i zajmowała 14 miejsce w rankingu krajów EU 28. Nominalnie było to więcej niż w Portugalii, Grecji czy Czechach, ale mniej niż w Austrii.
 • W 2020 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęła tylko Szwecja (15,1%) i Dania (7,6%).
 • W tym samym okresie spadki odnotowało 21 krajów w tym między innymi: Wlk. Brytania o 11,7%, Włochy o 6,1%, Francja aż o 20,0%.

 

 

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu II krajów Unii Europejskiej w latach 2019-2020

 • Suma składek Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła 560 mld € w 2020 r. i wzrosła o 2,1% względem roku 2019.
 • Wzrost składek Działu II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2020 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 0,3% względem roku poprzedniego.
 • Polska ze składką 9,6 mld € w 2020 r. stanowiła 1,7% rynku unijnego i zajmowała 11 miejsce w rankingu krajów EU 28. Nominalnie było to więcej niż w Irlandii, Danii, Portugalii, Finlandii czy w Czechach, ale mniej niż w Szwecji czy porównywalnej Hiszpanii.
 • W 2020 r., pośród dominujących krajów, Niemcy, Wielka Brytania i Francja odnotowały wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walucie lokalnej odpowiednio o 3,1%, 5,6% i 2,0%.
 • W tym samym okresie Włochy odnotowały spadek składek Działu II o 2,2%, a Irlandia aż o 17,5%, co jednak mogło być spowodowane zmiana metodyki liczenia składek przez IE w tym ostatnim przypadku.

 

 

Udział wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto w 2020 r.

 • Pięć państw zebrało łącznie 73,4% składek ogółem rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej w 2020 r.
 • Wielka Brytania miała 20,3%, a Niemcy 18,0% łącznej składki z obu działów ubezpieczeń w 2020 r.
 • Na trzecim miejscu była Francja posiadająca 15,9% unijnego rynku ubezpieczeń w 2020 r.
 • Te trzy wymienione państwa miały łącznie 54,2% całego rynku Unii Europejskiej w 2020 r.
 • Na czwartym miejscu były Włochy z udziałem 13,0%.
 • Holandia z uwagi na imponujący poziom składek z ubezpieczeń zdrowotnych uplasowała się na piątym miejscu w Unii z 6,3% udziałem w 2020 r.

 

 

Pięć wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto Działu I i II w latach 2019-2020.

 • Podobnie jak dla ogółu składek, Dział I unijnego rynku ubezpieczeniowego zdominowany był przez pięć państw posiadających łącznie 75,1% w 2020 r.
 • Dwa czołowe miejsca zajmowały Wielka Brytania i Włochy z udziałem odpowiednio: 20,0% oraz 17,9% w 2020 r.
 • Dwa kolejne miejsca zajmowały Francja i Niemcy z udziałem odpowiednio 16,7% oraz 15,5%. Składki obu tych krajów istotnie zmalały w 2020 r. w relacji do roku 2019.
 • Na piątym miejscu była Irlandia z udziałem 4,5%.
 • W Dziale II dominującą pozycję miały Niemcy stanowiące 21,0% unijnego rynku w 2020 r.
 • Kolejne dwa kraje to Wielka Brytania (20,6%) i Francja (14,8%). Nieco mniej, bo 11,5% unijnego rynku w Dziale II miała Holandia dzięki wysokiemu udziałowi składek zdrowotnych.
 • Włochy z wkładem 7,1% dopełniały udział pięciu wymienionych państw do 75,1% składek Działu II w 2020 r.
 • W strukturze składek Działu II państw Unii w 2020 r., 30,9% to ubezpieczenia zdrowotne (z wyłączeniem wypadkowych), 26,9% to ubezpieczenia komunikacyjne, a 20,2% to ubezpieczenia rzeczowe.

 

 

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu I w krajach Unii Europejskiej w 2020 r

 • Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu I do PKB dla Polski wynosiła 0,9% w 2020 r. To był wynik nieco wyższy od Chorwacji, ale aż 4,7 razy niższy niż średnia w krajach Unii Europejskiej.
 • Składka przypisana brutto Działu I per capita w Polsce wynosiła 122 € w porównaniu z 1 293 € dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. To był wynik niższy od Węgier, Słowacji i Czech oraz blisko czterokrotnie niższy niż w porównywalnej, pod względem populacji, Hiszpanii.

 

 

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu I od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2020 r

 • W 2020 r. średni PKB per capita dla EU28 wynosił około 30,8 tys. € = 30,8 tys. PPS (kurs wymiany PPS na €=1). PKB per capita w Polsce, po przeliczeniu przez średni kurs €/PLN, wynosił 13,76 tys. €. PPP dla Polski wynosiło 1,70. Zatem polski PKB per capita wynosił 13,76*1,70≈23,39 tys. PPS. Jeśli przyjmiemy, że EU28=100%, to polski PKB per capita można przeliczyć jako iloraz (23,39 tys. PPS) ÷ (30,79 tys. PPS), co dawało Polsce 76,0% średniej EU28 (zgodnie z tabelą Eurostat i wykresem powyżej).
 • Polska w 2020 r. odnotowała przypis składki brutto w Dziale I około 4,7 miliarda €, co stanowiło 0,7% całego przypisu EU28 wynoszącego 664 mld €.
 • Relacja składki Działu I do PKB dla Polski wynosiła 0,9%, w porównaniu z 4,2% dla EU28, przy PKB per capita na poziomie 76,0% średniej dla EU28.
 • W Polsce wskaźnik penetracji Działu I należał do najniższych pośród nowych członków Unii i był na poziomie linii trendu wyliczonego dla wszystkich krajów metodą regresji krzywą logistyczną.
 • Wyniki roku 2021, w którym penetracja Polski zmalała z racji wzrostu składek o 1,4% przy szacowanym wzroście PKB o 5,7%, spowoduje dalszy, niewielki spadek pozycji Polski o około z 0,93% w 2020 r. do 0,85% w 2021 r.

 

 

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu II w krajach Unii Europejskiej w 2020 r

 • Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,8% w 2020 r. To był wynik 50% niższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej i nieco wyższy od krajów bałtyckich.
 • W Polsce składka przypisana brutto Działu II per capita wynosiła 251 € w porównaniu z 1 090 € dla 28 krajów Unii Europejskiej. To był wynik lepszy niż tzw. krajów „nowej Unii” za wyłączeniem Czech.
 • Wyjątkowo wysoki poziom składki per capita oraz penetracji w Holandii wynika z faktu wprowadzenia od 2006 r. obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych w tym kraju.

 

 

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu II od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2020 r.

 • Polska w 2020 r. odnotowała przypis składki brutto blisko 9,6 mld €, co stanowiło 1,7% całego przypisu EU28 wynoszącego 560 mld €.
 • Relacja składki Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,8%, w porównaniu z 3,6% dla EU28, przy PKB per capita na poziomie 76,0% średniej dla EU28.
 • Polska miała zatem penetrację zbliżoną do nowych członków Unii, ale nieco poniżej krzywej trendu wyliczonej dla wszystkich krajów metodą regresji. Krzywa ta w Dziale II ma charakter bardziej „liniowy” w przeciwieństwie do typowej krzywej logistycznej (typu S) obserwowanej w Dziale I.
 • Zważywszy, że Polska należy do najbardziej zmotoryzowanych krajów Europy, należy się spodziewać dalszego wzrostu wartości składek z ubezpieczeń Działu II, do poziomów takich krajów jak Włochy czy Hiszpania, co systematycznie postępuje.
 • Wyniki roku 2021, w którym penetracja rynku w Polsce zmaleje pomimo wzrostu wartości składek Działu II o 5,0%, przy szacowanym wzroście PKB o 5,7%, wskazują, że Polska utrzyma się na poziomie linii trendu z penetracją na poziomie 1,8-1,9%.

 

 

Zależność dynamiki składki Działu I od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2020 r.

 • W 2020 r. dynamika wzrostu składek Działu I w Polsce wynosiła -2,4%, przy dynamice wzrostu PKB wynoszącym -2,2%. Penetracja zatem pozostawała bez istotnej zmiany.
 • W 2020 r. średni spadek składek, liczony dla wszystkich krajów „dawnej” EU28 wynosił 9,5% wobec spadku PKB o 5,9%, co oznaczało spadek penetracji.
 • Pośród dominujących krajów, najwyższy wzrost penetracji odnotowały Niemcy, gdzie składki Działu I nie zmieniły się (0%) przy spadku PKB o 4,6%.
 • We Francji, gdzie spadek PKB w 2020 r. wynosił 7,9%, spadek składki Działu I wynosił 20,0%. We Włoszech spadek PKB wynosił 9,0%, a składek Działu I wynosił po 6,1% w tym samym okresie.
 • Najwyższy spadek penetracji w 2020 r. odnotowano obok Francji również w Hiszpanii, gdzie składki spadły aż o 20,5% przy spadku PKB o 10,8%, jak również m. in. w Finlandii, Estonii, Słowacji czy Chorwacji.

 

 

Zależność dynamiki składki Działu II od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2020 r.

 • W 2020 r. dynamika wzrostu składek Działu II w Polsce wynosiła 0,3% w relacji do 2,2% spadku PKB, co oznaczało niewielki wzrost penetracji.
 • W 2020 r. średni wzrost składek Działu II, liczony dla wszystkich krajów EU28 wynosił 2,1% wobec spadku PKB o 5,9%, co oznaczało wzrost penetracji.
 • Francja i Niemcy odnotowały wzrosty penetracji przy dodatnim wzroście przypisu składek oraz spadku PKB. W Litwie zanotowano najgłębszy spadek penetracji przy niewielkim spadku PKB o 0,1% i również niewielkim spadku przypisu składek o 2,0%. Spadki penetracji odnotowane jeszcze w Estonii, Łotwie i Irlandii.
 • Nadzwyczajne wzrosty penetracji odnotowano w Czechach, Wielkiej Brytanii i w Chorwacji.