Wyniki finansowe

Wynik techniczny i wynik finansowy netto Działu I w Polsce w latach 2016-2017 (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • W 2017 r. wynik techniczny Działu I wynosił 3,1 mld PLN i był o 4,6% wyższy niż w 2016 r.
  • Składki zarobione netto wzrosły w 2017 r. o 1,0 mld PLN względem 2016 r. W tym samym czasie przychody z lokat wzrosły o 0,54 mld PLN, a niezrealizowane zyski z lokat wzrosły o 1,2 mld PLN przy spadku o 0,21 mld PLN niezrealizowanych strat z lokat. Odszkodowania i świadczenia wypłacone netto wzrosły o 2,0 mld PLN. Koszty działalności ubezpieczeniowej zmalały o 0,09 mld PLN, a o 0,64 mld PLN zmalały koszty działalności lokacyjnej.
  • Rentowność techniczna dla całego Działu I w 2017 r. wynosiła 12,4%, tj. na poziomie roku poprzedniego.
  • Wynik finansowy netto Działu I wynosił 2,3 mld PLN w 2017 r. i był wyższy o 5,7% względem roku poprzedniego.

Wynik techniczny i wynik finansowy netto Działu II w Polsce w latach 2016-2017 (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Wynik techniczny Działu II za 2017 r. poprawił się w stosunku do roku poprzedniego aż o 1,7 mld PLN, tj. blisko sześciokrotnie i wynosił 2,1 mld PLN.
  • Z działalności bezpośredniej w Dziale II składki zarobione na udziale własnym wzrosły w 2017 r. względem 2016 r. o 4,2 mld PLN. W tym samym okresie wzrosły przychody z lokat o 0,09 mld PLN, a saldo pozostałych przychodów i kosztów technicznych na udziale własnym wzrosło o 0,16 mld PLN. Jednocześnie wzrosły odszkodowania i świadczenia wypłacone netto o 2,2 mld PLN oraz wzrosły koszty działalności ubezpieczeniowej o 0,32 mld PLN.
  • Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2017 r. wzrósł o blisko 2 mld PLN względem 2016 r., przy czym w grupie 3 odnotowano wzrost wyniku o 0,41 mld PLN, a w grupie 10 wzrost wynosił aż 1,57 mld PLN.
  • Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2017 r. wynosił 7,3% w porównaniu z 1,5% rok wcześniej.
  • Zysk netto Działu II w 2017 r. wzrósł o 76,4%, tj. o 1,5 mld PLN względem roku poprzedniego i wynosił 3,4 mld PLN. Zysk netto Działu II uwzględniał dywidendę z PZU Życie w kwotach 0,8 mld PLN w 2016 r. oraz 1,5 mld PLN w 2017 r.