Statystyki i bazy danych

 

2017 r. to podnoszenie użyteczności i funkcjonalności baz statystycznych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dostęp do danych w bazach statystycznych Izby posiadają krajowe zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które zasilają bazy. Izba jest jedynym na rynku dostępnym źródłem informacji w obszarze prowadzenia analiz statystycznych i finansowych rynku ubezpieczeniowego, o unikalnym w skali rynku zakresie danych statystycznych.

PIU w 2017 r. udostępniała raporty z baz zawierających:

  • kwartalne sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Działu I i Działu II – 100% rynku;
  • miesięczne dane nt. wielkości sprzedaży i wypłaconych odszkodowaniach wg grup ryzyk 1-18 Działu II, obejmująca 23 zakłady (92% rynku);
  • kwartalne informacje o wielkości nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie Działu I, obejmująca 20 zakładów (96% rynku),
  • kwartalne informacje nt. sprzedaży ubezpieczeń w kanale direct dla zakładów w dziale II (18 % rynku);
  •  kwartalne informacje nt. sprzedaży ubezpieczeń bancassurance w Dziale I, obejmująca 20 zakłady i 2 oddziały (97%) i w Dziale II – obejmująca 15 zakładów i 2 oddziały (89%);
  •  kwartalne informacje o sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych w Dziale I obejmuje 4 zakłady i 1 oddział, zaś Dział II obejmuje 9 zakładów i 2 oddziały.

Nad prawidłowym rozwojem merytorycznym poszczególnych raportów statystycznych czuwają właściwe komisje, podkomisje i zespoły Izby, z których inicjatywy owe bazy powstały.
Dzięki temu bazy w optymalnym stopniu odzwierciedlają potrzeby biznesowe konkurencyjnego rynku oraz jego gotowość do wzajemnego dzielenia się informacją.

 

Platformy wspierające procesy biznesowe w zakładach ubezpieczeń

Baza danych PIU zawierająca informacje o przyczynach rozwiązania umów pośrednictwa ubezpieczeniowego między zakładami ubezpieczeń a agentami

Od 2006 r. w PIU funkcjonuje baza, której celem jest przekazywanie na wniosek zakładu ubezpieczeń oraz pośrednika ubezpieczeniowego, którego dane dotyczą, informacji o przyczynach rozwiązania umów pośrednictwa ubezpieczeniowego między zakładem ubezpieczeń a agentem.
Intensywne prace legislacyjne zwieńczyło w grudniu 2017 r. uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która w całości uchyla ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zmiany w prawie wniosły istotne zmiany na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, a w kompetencjach Izby pozostało zadanie związane z udostępnianiem informacji o przyczynach rozwiązania umów pośrednictwa ubezpieczeniowego między zakładami ubezpieczeń a agentami.
Zapowiadana przez zarząd PIU modernizacja tej bazy będzie możliwa po zakończeniu prac nad aktami wykonawczymi do uchwalonej w grudniu 2017 r. ustawy, co zostało zapowiedziane na 2018 r.

 

System Obsługi Porozumienia Regresowego

W 2017 r. z systemu wspierającego zakłady ubezpieczeń w obsłudze roszczeń regresowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych korzystało 15 zakładów ubezpieczeń (w wyniku połączenia spółek zmniejszyła się liczba użytkowników). W sumie od momentu uruchomienia aplikacji, tj. w październiku 2014 r. na wniosek Komisji Likwidacji Szkód w PIU, zarejestrowano ponad 49 000 roszczeń regresowych.
Rok 2017 r. to również decyzja zarządu PIU o rozpoczęciu projektu budowy analogicznego rozwiązania dla ubezpieczeń majątkowych. Ujednolicenie rozwiązania technologicznego i kompleksowe wsparcie procesów biznesowych w Dziale I i Dziale II stanowić będzie priorytet PIU na 2018 r.

 

System do dokonywania rozliczeń między zakładami ubezpieczeń (Aplikacja BLS)

Jednym z zadań PIU określonych w art. 426 ust. 2 pkt 9 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jest tworzenie systemu rozliczeń i dokonywanie rozliczeń pomiędzy zakładami ubezpieczeń wykonującymi na zlecenie innego zakładu ubezpieczeń czynności ubezpieczeniowe, oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących rozliczeń między uczestnikami tego systemu. W ramach realizacji tego zadania Izba pełni nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Aplikacji BLS, tj. programu komputerowego dedykowanego do wspomagania wzajemnych rozliczeń Stron Umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód (Umowa BLS).
Co do zasady podstawę rozliczeń w systemie BLS stanowią ryczałty, których wysokość jest określana właśnie dzięki Aplikacji BLS. Analizy realizowane przez Centrum Rozliczeń (komórkę organizacyjną Izby), cyklicznie udostępniane Stronom Umowy BLS, mogą być przygotowywane w oparciu o dane gromadzone w Aplikacji BLS.

Z aplikacji korzysta (według stanu na koniec 2017 r.) osiem zakładów ubezpieczeń będących Stronami Umowy BLS. Do końca 2017 r. w systemie zostało rozliczonych 109 711 spraw szkodowych.

 

Porównywarka wyroków sądowych

Projekt powstał z inicjatywy Komisji Likwidacji Szkód PIU. Członkowie PIU zgłosili zapotrzebowanie na narzędzie umożliwiające w szybki i prosty sposób wyszukiwanie i porównywanie dokumentów dotyczących prawomocnych wyroków sądowych. Stworzona przez Izbę porównywarka umożliwia użytkownikom wyszukiwanie i porównywanie informacji z wprowadzonych do bazy prawomocnych wyroków sądowych po zadanych kryteriach wyszukiwania w zakresie: roszczeń poszkodowanego, roszczeń uprawnionego, postępowania likwidacyjnego, etapu Sądu I Instancji, etapu Sądu II Instancji, etapu Sądu Najwyższego.
Stworzona aplikacja umożliwia gromadzenie skanów zanonimizowanych, prawomocnych wyroków sądowych oraz informacji zawartych w ww. wyrokach. Od momentu powstania porównywarki w czerwcu 2016 r. do końca 2017 r. w porównywarce zgromadzono ponad 6 700 wyroków sądowych.