Podsumowanie

PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH FAKTÓW Z LAT 2016-2017 W DZIALE I

 • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale I sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF składało na koniec 2017 r.
  27 zakładów ubezpieczeń.
 • Niezmiennie liderem Działu I pozostaje PZU Życie. Łączna wartość aktywów segmentu wynosiła 104,7 mld PLN w 2017 r., z czego PZU Życie miało 27,0%, tj. zaledwie o 0,01 p.p. mniej niż rok wcześniej. Udział rynkowy PZU Życie mierzony składką wynosił 34,9%, tj. o 1,2 p.p. więcej niż przed rokiem.
 • W Dziale I koncentracja trzech największych zakładów, mierzona składką, wynosiła w 2017 r. 52,1%, a pierwszych pięciu 63,9%.
 • Dynamika składek przypisanych brutto w 2017 r., w relacji do roku 2016 wynosiła 103,0%. Lider – PZU Życie miał dynamikę 106,6%, tj. 3,6 p.p. powyżej rynku.
 • W 2017 r. składki w grupie 3 wzrosły o 9,3% względem 2016 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 zmalały o 3,9%, a w grupie 5 wzrosły o 1,5%.
 • Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto wzrosła do 20,4 mld PLN w 2017 r. z 18,3 mld PLN w 2016 r., czyli z dynamiką 111,3%. Największy w tej kategorii PZU Życie, był 11,2 p.p. poniżej rynku z dynamiką 100,1%. W 2017 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone w grupie 1 zmalały o 6,8%, a w grupie 3 wzrosły o 24,4% względem roku 2016. Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 wzrosły o 7,2% w tym samym okresie.
 • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla całego Działu I w 2017 r. wynosiła 82,0% wobec 77,0% rok wcześniej, czyli 5,0 p.p. więcej.
 • W 2017 r. koszty akwizycji zmalały o 68 mln PLN w relacji do 85 2016 r., a koszty administracyjne zmalały o 57 mln PLN. Udział kosztów akwizycji w sumie kosztów w roku 2017 wynosił 70% i był nieznacznie, bo o 0,3 p.p. wyższy niż rok wcześniej. Wskaźnik kosztów akwizycji dla całego Działu I w 2017 r. wynosił 15,7%, a wskaźnik kosztów administracji 6,7%.
 • Łączna wartość lokat Działu I na koniec 2017 r. wynosiła 99,8 mld PLN, tj. o 2,0 mld PLN więcej niż w 2016 r. Dynamika zmiany stanu lokat względem roku poprzedniego wynosiła zatem 102,0%.
 • PZU Życie miał w 2017 r. 27,8% udział w lokatach Działu I ogółem i na koniec 2017 r. notował dynamikę zmiany stanu liczoną względem końca 2016 r. o 0,3 p.p. poniżej rynku.
 • Łączna wartość lokat typu C na koniec 2017 r. wynosiła 59,1 mld PLN, tj. o 2,1 mld PLN więcej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu stanu lokat typu C wynosiła 103,8%.
 • Lider segmentu lokat typu C – Aviva Życie – miał dynamikę 1,9 p.p. powyżej rynku, a zgromadzone przez ten zakład aktywa stanowiły 22,8% sumy lokat Działu I typu C.
 • Wartość wskaźnika rentowności działalności lokacyjnej dla Działu I wzrosła z 4,3% w 2016 r., do 6,4% w roku 2017. Mediana wskaźnika wynosiła 5,3% w 2017 r. wobec 4,0% rok wcześniej.
 • W 2017 r. wynik techniczny Działu I wynosił 3,1 mld PLN i był o 4,6% wyższy niż w 2016 r.
 • Rentowność techniczna dla całego Działu I w 2017 r. wynosiła 12,4%, co odpowiadało poziomowi sprzed roku.
 • Skumulowany zysk netto Działu I w 2017 r. był o 124 mln PLN wyższy niż w roku 2016 i wynosił 2,3 mld PLN.
 • Zwrot z kapitałów własnych dla Działu I wynosił 19,2% w 2017 r. w porównaniu z 17,8% dla 2016 r. Zysk netto Działu I w 2017 r. wzrósł o 5,7% względem roku 2016, przy spadku sumy kapitałów własnych o 2,2% w tym samym czasie.
 • W 2017 r. 4 z 27 zakładów Działu I odnotowało straty netto. Wynik techniczny lidera branży – PZU Życie był o 241 mln PLN niższy, a zysk netto o 159 mln PLN niższy niż rok wcześniej.

PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH FAKTÓW Z LAT 2016-2017 W DZIALE II

 •  W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale II sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF na koniec 2017 r. złożyły 34 zakłady ubezpieczeniowe.
 • Niezmiennie liderem Działu II pozostaje PZU. Łączna wartość aktywów segmentu wynosiła 91,9 mld PLN w 2017 r., z czego PZU miał 45,9%, tj. o 0,3 p.p. więcej niż rok wcześniej. Udział rynkowy PZU mierzony składką wynosił 32,9% w 2017 r., tj. o 0,4 p.p. mniej niż przed rokiem.
 • Koncentracja przypisu trzech największych zakładów wynosiła w 2017 r. 60,9%, a pierwszych pięciu 70,7% składki ogółem Działu II.
 • Dynamika składek przypisanych brutto w 2017 r., w relacji do roku 2016 wynosiła 118,0%. Lider PZU – z dynamiką 116,5%, to jest 1,5 p.p. poniżej „średniej” sektora, miał 32,9% udział w rynku. Pośród względnie dużych zakładów AXA odnotowała dynamikę przypisu składki ponad 30,0 p.p. powyżej średniej Działu II. Nieco poniżej średniej były: Allianz, Generali i Uniqa.
 • W 2017 r. składki przypisane brutto wzrosły we wszystkich grupach ubezpieczeniowych Działu II. W ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie wzrost wynosił aż 23,2% w relacji do 2016 r., za sprawą wzrostu składek o 16,4% w grupie AC oraz o 27,0% w grupie OC. W tym samym okresie suma składek ubezpieczeń rzeczowych wzrosła o 12,5%, finansowych o 13,9%, a pozostałych osobowych o 8,2%.
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale II ogółem wynosiły 19,5 mld PLN w 2017 r., to o 6,0% więcej niż rok wcześniej. Wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2017 r. spadły w ubezpieczeniach M.A.T. o 32,4%. Największy ich wzrost w porównywanych okresach odnotowano natomiast w grupach ubezpieczeń finansowych (26,4%) oraz pozostałych (21,7%). W grupie 3 odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wzrosły o 7,3%, a w grupie 10 dynamika wzrostu wynosiła 107,2%. Odszkodowania z reasekuracji czynnej wynosiły 903 mln PLN w 2017 r., tj. na poziomie roku poprzedniego.
 • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla Działu II w 2017 r. wynosiła 63,5% wobec 65,6% rok wcześniej, czyli o 2,1 p.p. mniej. W 2017 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 16,7% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 20,4%.
 • Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń dla Działu II w 2017 r. wynosił 81,3% wobec 82,4% rok wcześniej.
 • Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 8,0% w 2016 r. oraz o 12,8% w ciągu 2017 r. Koszty administracyjne w 2017 r. wzrosły o 2,6% w relacji do 2016 r. Struktura kosztów zmieniła się na korzyść kosztów akwizycji, które w 2017 r. rosły relatywnie szybciej niż administracyjne i stanowiły 79,6% sumy obu kategorii kosztów. Wartość wskaźnika kosztów akwizycji dla Działu II w 2017 r. wynosiła 21,1%, a wskaźnika kosztów administracyjnych 5,4%.
 • Wskaźnik zespolony dla Działu II wynosił 95,2% w 2017 r. w porównaniu z 99,6% w 2016 r. Zmalał więc o 4,4 p.p. kolejny rok z rzędu.
 • Wynik techniczny Działu II za 2017 r. poprawił się w stosunku do roku poprzedniego aż o 1,7 mld PLN, tj. blisko sześciokrotnie i wynosił 2,1 mld PLN.
 • Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2017 r. wzrósł o blisko 2,0 mld PLN względem 2016 r., przy czym w grupie 3 odnotowano wzrost wyniku o 0,41 mld PLN, a w grupie 10 wzrost wynosił aż 1,57 mld PLN.
 • Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2017 r. wynosił 7,3% w porównaniu z 1,5% rok wcześniej.
 • Na koniec roku 2017 dynamika zmiany stanu lokat Działu II, liczona względem ich stanu na koniec roku poprzedniego, wynosiła 114,1%, a ich łączna wartość osiągnęła 72,0 mld PLN.
 • PZU jako lider pod względem zebranych aktywów posiadał aż 50,6% sumy lokat Działu II i odnotował dynamikę stanu lokat dla porównywanych okresów równą 115,8%, tj. 1,6 p.p. powyżej rynku.
 • Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej dla całego Działu II zmalał do 4,1% w 2017 r., z 4,4% rok wcześniej. Wynik ten uwzględnia dywidendy pozyskane z PZU Życie przez PZU. Jeśli nie uwzględniać tych dywidend, to powyższa średnia rentowność wynosiła odpowiednio: 1,9% dla roku 2017 oraz 3,1% rok wcześniej. Jest to wynik bardziej adekwatny dla benchmarku firm i zbliżony do mediany równej 2,3% dla obu analizowanych okresów.
 • W 2017 roku wynik techniczny lidera Działu II – PZU – wynosił 1 189 mln PLN i był o 652 mln PLN wyższy niż rok wcześniej, a zysk netto (uwzględniając dywidendy z PZU Życie) był o 739 mln PLN wyższy i wynosił 2,33 mld PLN w 2017 r.
 • Skumulowany zysk netto Działu II w 2017 r. (uwzględniający dywidendę PZU Życie) wzrósł o 1,5 mld PLN względem roku poprzedniego i wynosił 3,4 mld PLN. Na 34 zakłady 7 miało straty netto w 2017 r.
 • Wskaźnik zwrotu z kapitałów własnych Działu II wynosił 13,9% w 2017 r. oraz 8,8% w 2016 r. Jeśli nie liczyć dywidend pozyskanych przez PZU z PZU Życie, to rentowność kapitałów własnych wynosiłaby: 7,9% w 2017 r. oraz 4,9% rok wcześniej. Jest to wynik bardziej adekwatny dla celów porównawczych i bliski medianie równej: 6,1% w 2017 r. oraz 2,7% rok wcześniej.