Działalność legislacyjna, autoregulacyjna i standaryzacyjna

Działania legislacyjne prowadzone przez Izbę zmierzały do ochrony i polepszenia warunków funkcjonowania rynku. W ramach tych prac zarząd prowadził system monitoringu projektów legislacyjnych. Ogółem w 2017 r. trwały prace nad 93 krajowymi i 3 europejskimi projektami legislacyjnymi, co przełożyło się na 96 dokumentów „Legislacja” wysyłanych do konsultacji z członkami PIU.

 

Współpraca samorządu z administracją, parlamentem i instytucjami rynku ubezpieczeniowego w kraju

 

Izba intensywnie rozwijała kontakty z krajową administracją rządową, nadzorem i przedstawicielami instytucji ubezpieczeniowych. W ramach prac nad opiniowanymi projektami legislacyjnymi Izba uczestniczyła w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych i senackich, odbywała spotkania i konferencje uzgodnieniowe z przedstawicielami administracji rządowej.

W zakresie prowadzonych działań legislacyjnych i autoregulacyjnych samorządu statutowe organy Izby wspomagane były poprzez prace komisji, podkomisji, grup ekspertów oraz zespołów i grup roboczych. W 2017 r. odbyło się 247 spotkań komisji, podkomisji, grup ekspertów oraz zespołów i grup roboczych, które przebiegały na podstawie zatwierdzonych przez zarząd rocznych planów. Ich prace polegały na:

 • opiniowaniu krajowych i unijnych projektów legislacyjnych;
 • inicjowaniu strategicznych projektów podejmowanych przez Izbę;
 • współpracy z odnośnymi komisjami europejskiego stowarzyszenia ubezpieczycieli i reasekuratorów Insurance Europe;
 • wymianie poglądów i doświadczeń między uczestnikami rynku.

Ponadto członkowie komisji jako eksperci Izby brali czynny udział w posiedzeniach towarzyszących pracom legislacyjnym prowadzonym przez organy rządu oraz w parlamencie, a także prezentowali stanowisko Izby na konferencjach i seminariach organizowanych przez Izbę oraz inne instytucje.

W 2017 r. Izba pracowała nad stanowiskami do następujących krajowych i europejskich projektów legislacyjnych:

 • projekt ustawy o ochronie danych osobowych mający na celu dostosowanie do polskiego porządku prawnego Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 • projekt przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych – w szczególności zmiany do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz zmiany do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, mające na celu dostosowanie do polskiego porządku prawnego Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 • ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. implementująca do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń(Dz. Urz. UE L 26 z 02.02.2016, s. 19);
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – zmiany związane z mDokumentem;
 • projekt zmian do ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego;
 • projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy Prawo upadłościowe oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
 • projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych;
 • projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o komornikach sądowych;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • projekt o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – zmiany związane z Centralną Ewidencją Pojazdów;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – zmiany związane z profesjonalną rejestracją pojazdów;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym – zmiany dotyczące czasowego wycofania pojazdu z ruchu;
 • projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw – zmiany dotyczące udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami. W kolejnym kroku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wstrzymaniu konsultacji projektu do czasu zakończenia ponownej jego analizy w resorcie;
 • autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zmiany dotyczące wprowadzenia możliwości współfinansowania ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych rzeczowych oraz częściowego urynkowienia usług świadczonych przez NFZ;
 • projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 •  projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw;
 •  projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym;
 • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców;
 • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych;
 •  projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie;
 • projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniający rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych;
 •  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018;
 •  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1469 z dnia 11 sierpnia 2017 r. ustanawiające ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym;
 •  konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące przeglądu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności;
 •  dokument EIOPA (EIOPABoS16/071 PL) – wstępne wytyczne dotyczące ustaleń w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim pomiędzy zakładami ubezpieczeń a dystrybutorami ubezpieczeń;
 •  raport KNF z prac zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych nt. identyfikacji barier natury regulacyjno-nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce;
 • projekt stanowiska KNF dotyczący korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej opracowany w ramach prac zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych;
 • stanowisko UOKiK w sprawie raportu Rzecznika Finansowego „Ubezpieczenia Szkolne. Raport Rzecznika Finansowego”.

Do najistotniejszych tematów prac prowadzonych w 2017 r. należały:
w obszarze kwestii ekonomiczno-finansowych:

 • Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawie o CIT)
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewidywał m.in.:
 • wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła w postaci zysków kapitałowych oraz oddzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika przy ustalaniu zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (oznaczało to konieczność ustalania dwóch podatków dochodowych – jeden z przychodów kapitałowych, drugi z pozostałej działalności podatnika),
 •  wprowadzenie katalogu usług niematerialnych (w tym usług ubezpieczeniowych i o podobnym charakterze) limitowanych jako koszty uzyskania przychodów,
 •  wprowadzenie tzw. „minimalnego podatku dochodowego” w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o wartości powyżej 10 mln zł.

Wprowadzenie podatkowego rozdzielenia zysków kapitałowych od pozostałych dochodów mogłoby doprowadzić w zakładach Działu I do zaprzestania oferowania ubezpieczeń oszczędnościowych oraz dużych strat na istniejącym portfelu tych ubezpieczeń, jeżeli umowy ubezpieczenia nie przewidują uwzględniania tego podatku przy wycenie wartości polisy dla klienta. Natomiast w Dziale II wiązałoby się z koniecznością znacznego podwyższenia składek ubezpieczeniowych oferowanych produktów ubezpieczeniowych w celu utrzymania dotychczasowej ich rentowności. PIU, przy udziale podkomisji ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej i zewnętrznego doradcy podatkowego, przygotowała szerokie stanowisko do projektu ustawy, które w ramach konsultacji przesłała do Ministerstwa Finansów. Jednocześnie Zarząd PIU podjął intensywne działania w celu zmiany bardzo niekorzystnych dla zakładów ubezpieczeń zapisów zawartych w projekcie ustawy. Izba skupiła się na trzech najważniejszych sprawach zawartych w projekcie ustawy dotyczących zakładów ubezpieczeń, a mianowicie PIU domagała się:

 •  wyłączenia podmiotowego zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z rozdzielania podatku dochodowego z zysków kapitałowych i z pozostałej działalności,
 •  wyłączenia usług ubezpieczeniowych z limitu usług niematerialnych i prawnych stanowiących koszty uzyskania przychodów,
 •  wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby.

W wyniku intensywnych działań Izby ostatecznie zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na równi z bankami i pozostałymi instytucjami finansowymi nie są zobowiązane do podziału źródeł przychodów, z wyłączeniem dywidend, otrzymywanych dochodów z funduszu inwestycyjnego lub instytucji wspólnego inwestowania (w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych) oraz kwot przeznaczonych na zwiększenie kapitału zakładowego (m.in. z zysku osoby prawnej). Ponadto świadczone przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji usługi ubezpieczeniowe oraz gwarancji i poręczeń zostały wyłączone z limitu usług niematerialnych i prawnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów w grupach kapitałowych. Ostatecznie, zgodnie z wnioskiem PIU, z opodatkowania podatkiem dochodowym wyłączone zostały nieruchomości wykorzystywane na własne potrzeby.

 •  Projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  Projektowana ustawa ma głównie na celu dostosowanie krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do przepisów Dyrektywy 2015/849 i zaleceń FATF. Wprowadza wiele zmian i nakłada wiele nowych obowiązków na instytucje obowiązane oraz rozszerza katalog nakładanych na nie sankcji. Projektowana ustawa nie zmienia zakresu zakładów ubezpieczeń zaliczanych do katalogu instytucji obowiązanych. Nadal w tym katalogu pozostają tylko zakłady ubezpieczeń na życie oraz pośrednicy ubezpieczeniowi wykonujący działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie, o ile za szkody z tytułu wykonywanej przez nich działalności nie odpowiada zakład ubezpieczeń.
  W trakcie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów dokonało bardzo niekorzystnej dla zakładów ubezpieczeń zmiany definicji umowy ubezpieczenia, mianowicie rozszerzając ją na wszystkie grupy Działu I. W pierwszym projekcie tej ustawy definicja ograniczona była tylko do grupy 3. Zmiana ta oznacza objęcie procedurą AML również ubezpieczeń ochronnych i ubezpieczeń grupowych. Do tego projektowane przepisy dokonują rozszerzającej zmiany definicji klienta, zgodnie z którą klientem obok ubezpieczającego miałby być również ubezpieczony. Takie rozszerzenie definicji klienta miałoby istotne konsekwencje w przypadku ubezpieczeń grupowych, w szczególności w przypadku ubezpieczeń pracowniczych.
  Kolejna ważna zmiana to identyfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Taka regulacja w przypadku zachowania formy pisemnej spowodowałaby likwidację sprzedaży ubezpieczeń na życie przez inne kanały niż tradycyjne. PIU podjęła intensywne działania w celu ograniczenia ujemnych skutków proponowanych zapisów nowej ustawy poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian do konsultowanych projektów. Przede wszystkim PIU zabiegała o:
 •  wyłączenie ubezpieczeń grupowych z reżimu ustawy,
 •  wprowadzenie wymogu identyfikacji ubezpieczonego na etapie wypłaty świadczenia,
 • wprowadzenie zapisu, że obowiązek raportowania do GIIF informacji o wykonanym transferze środków pieniężnych o wartości przekraczającej 15 tys. EUR odnosi się wyłącznie do dostawców usług płatniczych,
 •  wprowadzenie zapisu, że obowiązek identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego powinien być ograniczony jedynie do imienia i nazwiska oraz numeru PESEL,
 • wydłużenie okresu vacatio legis wejścia ustawy w życie do 12 miesięcy.
 • Opodatkowanie podatkiem VAT usług likwidacji szkód
  1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy usuwające z ustawy o podatku od towarów i usług ust. 13 z art. 43. Wykreślenie tych zapisów spowodowało, że ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zostały wyłączone usługi, które przed zmianą przepisów były uznawane za stanowiące element usługi ubezpieczeniowej, i które były świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nadal od podatku VAT zwolnione jest pośrednictwo ubezpieczeniowe. Przedmiotowa nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wymagała od zakładów ubezpieczeń przeglądu zawartych umów (bądź nawet ich zmian) na korzystanie z zewnętrznych usług, w tym głównie w zakresie likwidacji szkód. Zmiana przepisów mogła wywołać również konieczność przeprowadzenia zmian w organizacji poszczególnych zakładów ubezpieczeń w zakresie obsługi ubezpieczeń (głównie likwidacji szkód). Zagadnienia te były przedmiotem wymiany stanowisk w PIU, w szczególności na posiedzeniach Podkomisji ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej.

w obszarze pośrednictwa ubezpieczeniowego:

 • 20 stycznia 2016 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 26 z dnia 2.02.2016 r., s. 19), która wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Wejście w życie Dyrektywy wymagało jej implementowania do prawa krajowego. Rok 2017 w całości poświęcony był implementacji dyrektywy, która została przyjęta ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. Poz. 2486 z dnia 29 grudnia 2017 r.). Zgodnie z postulatami Polskiej Izby Ubezpieczeń, ostateczny kształt ustawy zakłada jak najmniejszą ingerencję krajowego regulatora w zapisy wykraczające poza wymaganą treść dyrektywy.
 • Funkcjonowanie sprzedaży w kanale affinity – zespół ds. bancassurance i sprzedaży affinity kontynuował prace nad kwestią samoregulacji sprzedaży w kanale affinity, wykorzystującym potencjał sieci dystrybucyjnych, takich jak: supermarkety, spółki telekomunikacyjne oraz dystrybutorzy energii. W życie weszły Dobre Praktyki PIU na polskim rynku ubezpieczeń sprzętu elektronicznego, wypracowane wspólnie z przedstawicielami wybranych dystrybutorów sprzętu elektronicznego.
 • Dostosowanie do nowych wymogów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – podkomisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych, podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie oraz zespół ds. bancassurance i sprzedaży affinity kontynuowały prace nad przygotowaniem zakładów ubezpieczeń do wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, wdrażającej do polskiego porządku prawnego obowiązki wynikające z dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych:
 •  CEPiK 2.0
  W 2017 r. Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Grupa ekspertów ds. CEPiK 2.0 kontynuowały prace związane z Systemem Informatycznym CEPiK 2.0 zarówno w zakresie prac l dotyczących wymiany danych i informacji pomiędzy CEPIK 2.0 a zakładami ubezpieczeń za pośrednictwem UFG. Prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 24 lipca 2015 r. miały na celu:
 • wcześniejsze wejście w życie zapisów dotyczących centralnej ewidencji pojazdów, tj. przesunięcie ich z 4 czerwca 2018 r. na 30 października 2017 r. Finalnie ustawa weszła w życie 13 listopada 2017 r. i tego dnia uruchomiona została nowa wersja systemu CEPiK 2.0. Przyspieszenie było możliwe dzięki przyjęciu przez Ministerstwo Cyfryzacji etapowego podejścia do wdrożenia systemu;
 • uzupełnienie zidentyfikowanych w toku prac projektowych luk (np. brak definicji szkody istotnej) i doprecyzowanie dotychczasowych przepisów zgodnie z procesami realizowanymi przy udziale systemu CEPiK 2.0 przez poszczególne podmioty obowiązane do przekazywania danych. Zmiany te miały przyczynić się do przyspieszenia poprawy jakości danych, jak również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa obrotu pojazdami.
  Przyspieszenie terminu wdrożenia CEPiK 2.0 wymagało także dostosowania przepisów innych ustaw, m.in. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jak również szeregu rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jesienią 2017 r. rozpoczęte zostały prace nad zmianami w zakresie Centralnej Ewidencji Kierowców. Grupa ekspertów ds. CEPiK 2.0 przygotowała i przesłała do Ministerstwa wnioskowany zakres szczegółowych danych z CEK. Prace nad ww. zmianami prowadzone były w ramach organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji warsztatów legislacyjnych, które odbywały się z udziałem przedstawicieli zakładów ubezpieczeń.
 • Profesjonalna rejestracja pojazdów – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw został w maju 2017 r. przekazany do Parlamentu, gdzie przez 7 miesięcy toczyły się intensywne prace nad finalnymi zapisami ustawy wprowadzającej ułatwienia dla uprawnionych podmiotów w zakresie nowej formy czasowej rejestracji pojazdów. Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych brała udział w konsultacjach nad ustawą od samego początku prac, tj. od 2014 r., postulując na końcowym etapie m.in. o wyłączenie możliwości profesjonalnej rejestracji dla aut już zarejestrowanych (i np. pozostających w komisie). Postulat ten finalnie został zaakceptowany przez senacką Komisję Infrastruktury. Dzięki temu nie będzie występowało ryzyko rozbieżności co do danych pojazdu w trakcie kontroli drogowej, a także w bazach OI UFG i CEP. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 18 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – w minionym roku ponownie prowadzone były prace nad dwoma poselskimi projektami ustaw dotyczącymi rozszerzenia możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu na wszystkie zarejestrowane pojazdy na okres wskazany we wniosku przez właściciela pojazdu. Okres ten będzie mógł zostać przedłużony lub skrócony decyzją starosty właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Właściciel, pod rygorem unieważnienia wydanej przez starostę decyzji, obowiązany będzie zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu. Izba ponownie negatywnie zaopiniowała projekt, wskazując zagrożenia wynikające z projektu oraz przyczyny, dla których projekt powinien zostać odrzucony. Ponadto, w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury, Przewodniczący KUK zwrócił m.in. uwagę na to, że pojazd wycofany z ruchu nie oznacza zredukowania do zera prawdopodobieństwa szkody. Posłowie, a także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, wskazywali, że rozwiązanie to może skutkować wyższymi składkami za ubezpieczenie OC ppm dla osób, które nie skorzystają z prawa do czasowego wycofania pojazdu. Finalnie Komisja Infrastruktury zawnioskowała o odrzucenie projektu.
 • Raport „Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce” – na wniosek Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych przygotowane zostało opracowanie będące niezależnym spojrzeniem na problem bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w Polsce. Raport powstał w oparciu o publikacje takich instytucji, jak: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Światowa Organizacja Zdrowia, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Bank Światowy, oraz o raporty PIU, analizy McKinsey&Company i przekrojowe dane statystyczne pochodzące z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz z Eurostatu. W raporcie przedstawiony został Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zakładający zmniejszenie do 2030 r. śmiertelności na polskich drogach o 2 000 osób rocznie, czyli o blisko 70 proc. Izba poprzez publikację raportu chce zapoczątkować generalne zmiany w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez propozycje 21 inicjatyw podzielonych na kategorie: legislacja, egzekwowanie przepisów, infrastruktura czy edukacja. Wśród tych inicjatyw jest m.in. postulat możliwości taryfikacji ubezpieczenia OC w oparciu o mandaty i punkty karne kierowców, a także uszczelnienie systemu badań technicznych pojazdów.
 • Aktywny udział PIU w posiedzeniu Okrągłego Stołu Warsaw Enterprise Institute nt. wzrostu składek OC ppm pt. Nagły wzrost składek z tytułu ubezpieczenia OC ppm. Efektem Okrągłego Stołu był raport WEI omawiający przyczyny wzrostu cen OC.

w obszarze szkód osobowych:

 • Prowadzenie Porównywarki Wyroków Sądowych – stworzona przez Izbę porównywarka umożliwia użytkownikom wyszukiwanie i porównywanie informacji z wprowadzonych do bazy prawomocnych wyroków sądowych po zadanych kryteriach wyszukiwania w zakresie: roszczeń poszkodowanego, roszczeń uprawnionego, postępowania likwidacyjnego, etapu Sądu I Instancji, etapu Sądu II Instancji, etapu Sądu Najwyższego. Stworzona aplikacja umożliwia gromadzenie skanów zanonimizowanych, prawomocnych wyroków sądowych oraz informacji zawartych w ww. wyrokach. Od momentu powstania porównywarki w czerwcu 2016 r. do końca 2017 r. w porównywarce zgromadzono ponad 6 700 wyroków sądowych.
 •  Udział PIU w pracach Forum Zadośćuczynień KNF. W ramach Forum Izba:
 •  zasiliła prawomocnymi wyrokami zaprojektowaną przez KNF „bazę wiedzy”,
 • udostępniła KNF Porównywarkę Wyroków Sądowych PIU,
 • oraz przekazała informacje na temat uznań i ugód, które KNF uwzględniła w statystykach służących do wypracowania rozwiązania legislacyjnego regulującego kwestię ustalania wysokości kwot zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej i ich wypłaty przez zakłady ubezpieczeń w związku z ubezpieczeniem OC ppm.

w obszarze ubezpieczeń na życie:

 •  Działania mające na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających dalszy rozwój ubezpieczeń na życie, w tym o charakterze inwestycyjnym. W szczególności działania te dotyczyły monitorowania wdrożenia przez zakłady ubezpieczeń na życie porozumień z UOKiK rozszerzających już zawarte przez zakłady ubezpieczeń porozumienia na umowy z UFK zawarte przed 2016 r. oraz regulujące zwrot części pobranych opłat likwidacyjnych osobom w podeszłym wieku.
 •  Działania mające na celu dostosowanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy do warunków funkcjonowania zakładów ubezpieczeń na życie.
 •  Działania mające na celu uwzględnienie branży ubezpieczeniowej w programie gromadzenia oszczędności długoterminowych Polaków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. W szczególności działania obejmowały prezentację propozycji akumulacji oszczędności długoterminowych w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz koncepcję wypłat zgromadzonych oszczędności przez zakład ubezpieczeń.
 •  Działania mające na celu umożliwienie zakładom ubezpieczeń oferowanie w styczniu 2018 r. umów o charakterze inwestycyjnym, ze względu na wątpliwości związane z przepisami wprowadzającymi do polskiego porządku prawnego część obowiązków wynikających z Rozporządzenia PRIPPs.

w obszarze ubezpieczeń majątkowych:

 • Konsultacje projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego – Polska Izba Ubezpieczeń zwróciła uwagę na to, że w polityce planowania przestrzennego nie została wystarczająco uregulowana polityka państwa związana z zarządzaniem ryzykiem katastrof naturalnych.
 • Projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego – znaczna część eksploatowanych budynków znajduje się w nienależytym stanie technicznym. Wiele z nich jest własnością lub współwłasnością jednostek samorządów terytorialnych. Dlatego zniesienie zależności personalnych inspektorów nadzoru budowlanego od władz samorządowych i wprowadzenie nowych zasad kontroli mogłoby pozytywnie wpłynąć na efektywność działań nadzoru budowlanego i bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

w obszarze ubezpieczeń rolnych:

 •  Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania dotowanych ubezpieczeń upraw. Celem Ministerstwa było upowszechnienie umów ubezpieczenia zawierających pełny pakiet ryzyk wypełnionych w ustawie, łącznie z suszą. Efekt wprowadzenia zmian legislacyjnych w pierwotnie proponowanym kształcie mógłby doprowadzić do ograniczenia możliwości zawierania ubezpieczania przez rolników, co wpłynęłoby negatywnie na stabilność finansową sektora rolnego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi przez Podkomisję Ubezpieczeń Rolnych PIU, wprowadziło na powrót do projektu ustawy możliwość zawierania ubezpieczeń od kilku wybranych ryzyk.
 • Konsultacja w sprawie przyszłego kształtu systemu ubezpieczeń upraw rolnych – PIU przeprowadziła analizę dwóch opracowań przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczących formy prawnej i założeń biznesowych docelowego systemu ubezpieczeń rolnych. Pierwsze zakładało powołanie nowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, głęboko reasekurowanego przez państwo, oferującego ubezpieczenia oparte na ryczałtowych sumach ubezpieczenia i składkach. Drugie opracowanie zalecało modyfikację obecnego systemu poprzez dostosowanie zakresu ochrony do potrzeb poszczególnych grup producentów rolnych.

w obszarze ubezpieczeń szkolnych:

 •  Konsultacja i stanowisko branży dotyczące Raportu Rzecznika Finansowego w zakresie praktyk na rynku ubezpieczeń szkolnych.

w obszarze ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej:

 • Analizowano kilkadziesiąt projektów prawnych oraz monitorowano przebieg prac legislacyjnych w zakresie wprowadzania nowych obowiązkowych ubezpieczeń OC lub zmian przepisów wpływających na kształt obecnie funkcjonujących ubezpieczeń. Rekomendowano rozwiązania umożliwiające oferowanie ubezpieczeń obowiązkowych. Reprezentowano interesy zakładów ubezpieczeń w spotkaniach z organami administracji rządowej.
 •  Diagnozowano bariery w oferowaniu ubezpieczeń dla branży dronowej i podjęto próby wypracowania rozwiązań niwelujących ww. przeszkody.
 •  Izba współpracowała z Insurance Europe w badaniach lokalnych rynków ubezpieczeniowych, w tym regulacji prawnych w obszarze ubezpieczeń OC.

w obszarze ubezpieczeń turystycznych:

 •  Udział w pracach legislacyjnych nad przepisami dotyczącymi systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców w branży turystycznej. Izba sygnalizowała organom ustawodawczym kluczowe zagrożenia związane z funkcjonowaniem tego systemu, w szczególności niepotrzebną przewlekłość zwrotu podróżnym wpłat za niezrealizowaną imprezę turystyczną ze względu na rozproszenie procesu na kilka podmiotów oraz brak jednego ośrodka decyzyjnego i nadzorującego. Postulowano skoncentrowanie pełnej obsługi administracyjnej gospodarowania środkami z zabezpieczeń finansowych w rękach jednego podmiotu, którym mógłby być Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

w obszarze zarządzania informacją:

 •  Z początkiem 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęła prace nad zidentyfikowaniem barier natury regulacyjno-nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. Zaprezentowany został raport „FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju” sporządzony przez Fundację FinTech Poland, w którym zdefiniowano bieżący stan rozwoju FinTech w Polsce oraz wskazano kluczowe bariery oraz szanse dla rozwoju. KNF powołała Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych, którego zadaniem było zidentyfikowanie barier regulacyjno- nadzorczych, utrudniających lub uniemożliwiających rozwój sektora FinTech. W skład zespołu weszli przedstawiciele różnych instytucji reprezentujących rynek finansowy, w tym Polska Izba Ubezpieczeń. Prace FinTech stanowiły punkt wyjścia dla branży ubezpieczeniowej do wskazania barier, których rozwiązanie regulacyjne wpłynęłoby na rozwój nowych technologii, poprawy oferty produktowej, podniesienia jakości usług i obsługi klienta, sprzyjając rozwojowi branży ubezpieczeń. PIU zaproponowała, by w pracach zespołu powołanego przez UKNF zostały uwzględnione i procedowane następujące tematy:
 • możliwości przenoszenia systemów i usług ubezpieczeniowych do środowiska chmurowego (Cloud Computing) jako środowiska bezpieczniejszego, tańszego i gwarantującego większą dostępność dla klientów i odbiorców usług;
 • uproszczenia dostępu sektora ubezpieczeniowego do zbiorów danych referencyjnych takich jak: CEK, PESEL, ZUS, KRUS, PIP, NFZ w celu obniżenia stawek ubezpieczeń i poprawy bezpieczeństwa procesów ubezpieczeniowych;
 •  wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP do autoryzacji klientów i usług ubezpieczeniowych oraz umożliwienie ubezpieczycielom świadczenia usług na platformie ePUAP;
 •  uregulowanie zasad, na jakich sektor ubezpieczeniowy będzie mógł przetwarzać dane osobowe w celu wykonania czynności ubezpieczeniowych w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 •  rezygnacja z wymogu pozyskiwania pisemnych zgód klientów na uzyskiwanie informacji od podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz od Narodowego Funduszu Zdrowia;
 •  uelastycznienia zapisów dotyczących stosowania certyfikatów podpisów przy autoryzacji czynności ubezpieczeniowych – w szczególności ograniczenie nadmiarowych zapisów dotyczących wymogów stosowania podpisu kwalifikowanego, szczególnie w kontekście wejścia w życia rozporządzenia eIDAS;
 •  zniesienia ograniczeń dla ogólnodostępnych rozwiązań w celu powszechniejszego i tańszego ich zastosowania, np. zdjęcie mechanizmu szyfrowania z kodów polowych 2D Aztec na dowodach rejestracyjnych pojazdów;
 •  umożliwienia zamiany dokumentów papierowych na ich odpowiedniki cyfrowe w archiwach zakładów ubezpieczeń;
 •  uregulowania przetwarzania danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 •  stosowania biometrii do uwierzytelniania tożsamości osób.

Zakładane usunięcie przeszkód legislacyjnych utrudniających rozwój nowych technologii będzie korzystne dla sektora ubezpieczeniowego. Obecnie zakłady ubezpieczeń wykorzystują usługi z sektora FinTech w swojej działalności, jak również prowadzą projekty badawczo-rozwojowe w zakresie możliwości wykorzystania pojawiających się nowych rozwiązań i technologii. Nowe technologie stosowane są m.in. w procesie akwizycji ubezpieczeń i zawierania umów, w ocenie ryzyka czy likwidacji szkód. Z całą pewnością w przyszłości branża FinTech będzie jeszcze intensywniej kształtować rynek usług finansowych i ubezpieczeniowych. Intensywne prace Zespołu FinTech przypadły na okres styczeń – czerwiec 2017 r. Zaś końcowy efekt z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech został przedstawiony na Kongresie 590 w Rzeszowie w listopadzie 2017 r.
Powodzeniu działań zmierzających do likwidacji barier sprzyja proces legislacyjny i prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, w treści którego znalazły się zapisy wzmacniające zadania organu nadzoru w podejmowaniu działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego [projekt art. 4 ust. 1 pkt 3a]. Zespół FinTech zapowiedział kontynuacje prac w 2018 r.
Głównym forum konsultacji dla branży w sprawie RODO jest PIU. Efekty przygotowań do RODO widoczne były już w maju 2016 r., kiedy to PIU podpisała porozumienie z GIODO o wspólnym działaniu na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych i tworzeniu branżowego kodeksu dobrych praktyk ochrony danych osobowych, który zaleca RODO. RODO niesie istotne zmiany w działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie organizacji ochrony danych osobowych, gdyż wnosi proaktywne podejście do ochrony danych osobowych, a z tym zupełnie nowe wymogi i wzmocnienie dotychczasowych rozwiązań. Skala prowadzonych zmian w istotny sposób wpłynie na szereg obszarów dotyczących przetwarzania danych osobowych w organizacji, zarówno w sferze prawnej, jak również w sferze systemów informatycznych. RODO w pierwszej kolejności wskazuje potrzebę przeglądu wszystkich procesów biznesowych, w których w jakikolwiek sposób przetwarza się dane. Dotyczy to podstaw prawnych, celów przetwarzania danych, realizacji obowiązków informacyjnych, sytuacji powierzania przetwarzania danych innym podmiotom, przetwarzania danych pozyskanych od innych podmiotów, dokumentacji przetwarzania danych, po zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych oraz archiwizacji. Do tego dochodzi proces zbierania zgód na przetwarzanie danych, procedura zgłaszania naruszeń, ocena wpływu na prywatność przy tworzeniu lub modyfikacjach produktów czy obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. Przegląd procesów w zakładach rozpoczął się wcześniej, bo już po przyjęciu przez Parlament Europejski pakietu legislacyjnego dotyczącego nowych unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych w kwietniu 2016 r. Stąd branża ubezpieczeniowa, przy wsparciu PIU, w sposób planowy opracowywała analizę wpływu rozporządzenia na procesy biznesowe zakładów.
W ramach prac nad implementacją w zakładach ubezpieczeń przepisów RODO w PIU przeprowadzono w 2017 r. cykl warsztatów, które w ramach Grupy ekspertów w PIU ds. wdrożenia RODO zgromadziły około 70 proc. branży. Celem projektu była identyfikacja i wykładnia najważniejszych problemów prawnych związanych z RODO, tak by uspójnić sposób realizacji przez zakłady ubezpieczeń obowiązków określonych przez regulatora unijnego.
Efektem prac prowadzonych w PIU we współpracy z kancelarią prawną Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. – doradcą prawnym specjalizującym się w tematyce ochrony danych osobowych w 2017 r. – było opracowanie planu wdrożenia RODO w zakładach. Plan stanowi tzw. check-listę zadań i związanych z nimi rozwiązań, a także przykładową dokumentację odnoszącą się do poszczególnych wymogów rozporządzenia. Prace dostosowawcze oraz proces zmian legislacyjnych będą kontynuowane w 2018 r.

Działania samoregulacyjne i standaryzacyjne

Działania samoregulacyjne

Jednym z zadań realizowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń jest działanie w kwestii dobrych praktyk w działalności ubezpieczeniowej w kontekście relacji Zakład Ubezpieczeń – Klient. Best practices stanowiły przedmiot prac w ramach organów merytorycznych i były realizowane poprzez tryb konsultacyjny uwzględniający współpracę sektora ubezpieczeniowego z administracją publiczną (legislator i regulator) i organizacjami konsumenckimi w procesie tworzenia tych rozwiązań.

Najważniejsze działania samoregulacyjne w 2017 r. dotyczyły:

 • opracowania Q&A dla wdrożenia regulacji PRIIPs;
 •  zakresu i form relacji ubezpieczycieli z Rzecznikiem Finansowym, a w szczególności nowego podejścia do kwestii pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich przed Rzecznikiem Finansowym. Kontynuowane były prace nad przygotowaniem dobrych praktyk w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich przez RzF i przed KNF;
 •  kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 

Działania standaryzacyjne

Inicjatywy standaryzacyjne PIU wynikają nie tylko z potrzeby budowania zaufania do branży, ale także wpływają na racjonalizację kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.
W 2017 r. PIU prowadziła prace nad następującymi projektami standaryzacyjnymi:

 • standaryzacja szkód osobowych;
 • standaryzacja likwidacji komunikacyjnych szkód rzeczowych, w tym prace nad Projektem Bezpośredniej Likwidacji Szkód;
 • plan wdrożenia RODO w zakładach ubezpieczeń.

W 2017 r. Centrum Rozliczeń, będące komórką organizacyjną Izby, stosownie do potrzeb rynku podejmowało działania zmierzające do rozwoju systemu BLS. Struktura rynku BLS była stabilna, obejmując 8 zakładów ubezpieczeń, będących Stronami Umowy BLS, reprezentujących około 75% rynku OC komunikacyjnego, mierzonego składką przypisaną brutto. Centrum Rozliczeń wykonywało standardowe zadania związane ze wspomaganiem zakładów ubezpieczeń w realizacji Umowy BLS, w tym polegające na sporządzaniu analiz statystycznych.
W 2017 r. Strony Umowy podjęły decyzję o podpisaniu Aneksu nr 1 do Umowy BLS, czyniąc tym samym Centrum Rozliczeń jednostką odpowiedzialną za implementację zmian dotyczących głównie procesu rozliczeń.

W 2017 r. PIU prowadziła cykl warsztatów standaryzujących proces wdrożenia w zakładach ubezpieczeń wymogów stawianych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W PIU Grupa ekspertów ds. wdrożenia RODO, przy współpracy z kancelarią prawną Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. – doradcą prawnym specjalizującym się w tematyce ochrony danych osobowych, opracowała plan wdrożenia RODO w zakładach ubezpieczeń.

Działania inicjujące i wspierające prace legislacyjne i autoregulacyjne

Jedną z najbardziej efektywnych praktykowanych przez Izbę form wspierania prac legislacyjnych oraz inicjatyw w obszarze autoregulacji jest organizacja otwartych konferencji naukowych.
W 2017 r. PIU zorganizowała lub była współorganizatorem ośmiu konferencji naukowych dotyczących najważniejszych aspektów funkcjonowania rynku ubezpieczeń, w tym:

 •  konferencji pt. „Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym i na rzecz osób najbliższych” zorganizowanej przez Sąd Najwyższy przy współudziale Polskiej Izby Ubezpieczeń;
 •  XX jubileuszowej konferencji nt. przestępczości ubezpieczeniowej, która odbyła się w Szczecinie (pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń);
 •  IX Kongresu Bancassurance (wspólnie z ZBP);
 •  konferencji naukowej pt. „Szkody osobowe – doktryna, orzecznictwo sądowe, praktyka ubezpieczeniowa”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, zorganizowanej wspólnie
  z Klubem Parlamentarnym Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Krajową Radą Radców Prawnych;
 •  cyklu konferencji naukowych pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”, które odbyły się we Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie, zorganizowane wraz z Polskim Towarzystwem Orzecznictwa Lekarskiego.
  Największym wydarzeniem konferencyjnym 2017 r. był V Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń, który odbył się 9-10 maja 2017 r. w hotelu Sheraton w Sopocie. Kongres przyciągnął ponad 280 gości, wśród nich największą w historii kongresu PIU liczbę przedstawicieli Sejmu, Senatu, ministerstw i urzędów. Jak co roku do Sopotu przybyli także przedstawiciele zarządów niemal wszystkich polskich ubezpieczycieli. Kongres otworzyli:
  dr Józef Zych – sędzia Trybunału Stanu, Marszałek Sejmu II kadencji, Grzegorz Bierecki – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, Paweł Borys – prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Marcin Pachucki – zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas V Kongresu debatowano o roli ubezpieczeń w gospodarce, bezpieczeństwie, dystrybucji, barierach i możliwościach wprowadzania innowacji w ubezpieczeniach oraz o reputacji branży ubezpieczeniowej.
  PIU była też gospodarzem panelu dyskusyjnego podczas Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa. Panel był okazją do zaprezentowania gospodarczej części raportu „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”, prezentującego wpływ branży ubezpieczeniowej na otoczenie. W panelu wzięli udział: Jerzy Kwieciński, ówczesny wiceminister rozwoju, Marek Dietl, prezes GPW, Paweł Pytel, członek zarządu Aviva, J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU, Piotr Arak, manager Deloitte. Panel moderował Arkadiusz Ekiert, szef Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia.
  Izba zorganizowała również panel podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój. Prezentując raport „Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce”, zaprezentowaliśmy najważniejsze postulaty, których realizacja przyczynić się może do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach. W panelu PIU wzięli udział: Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP, były minister transportu, Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mariusz Wasiak z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Michael Wodzicki, partner w McKinsey&Company, J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU. Panel moderował Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl oraz sekretarz redakcji tygodnika „Do Rzeczy”. W celu wspierania kadr ubezpieczycieli przy implementacji regulacji Izba organizuje seminaria i szkolenia dedykowane rozmaitym, technicznym aspektom prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.
  W 2017 r. odbyło się 17 bezpłatnych seminariów i szkoleń dla pracowników członków PIU w zakresie: innowacyjnych rozwiązań zarządczych i technologicznych w reasekuracji;
  reklamacji; zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej; zmian w przepisach podatkowych; wpływu zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń. Izba kontynuowała cykl warsztatów nt. ubezpieczeń ochrony prawnej, które odbyły się w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu oraz Gdańsku, a także przeprowadziła cykl warsztatów dotyczących planu wdrożenia RODO w zakładach ubezpieczeń. Efekt cyklu warsztatów prowadzonych w ramach Grupy ekspertów ds. wdrożenia RODO został uwzględniony w projekcie kodeksu postępowania, który będzie podlegał wewnętrznym i zewnętrznym konsultacjom, w tym z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Ponieważ rozporządzenie UE podnosi branżowe kodeksy postępowania do rangi instrumentu o charakterze prawnym, PIU będzie wspierać ten szczególny element samoregulacji branży ubezpieczeniowej.
  Ponadto Polska Izba Ubezpieczeń objęła patronatem następujące konferencje naukowe:
 • „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne” – zorganizowaną przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz
 •  „Ewolucja ubezpieczeń – doświadczenia i wyzwania” zorganizowaną z okazji 100-lecia edukacji ubezpieczeniowej w SGH.

W sumie w 2017 r. Izba zorganizowała 25 wydarzeń konferencyjnych, w których wzięło udział blisko 3000 osób.