Rynek ubezpieczeń w Polsce w latach 2016-2017

Składki przypisane brutto Działu I w Polsce w latach 2016-2017 według grup ubezpieczeń (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • W 2017 roku składki przypisane brutto w Dziale I wynosiły 24,6 mld PLN, tj. o 715 mln PLN (3,0%) więcej niż rok wcześniej.
 • W 2017 r. składki w grupie 3 wzrosły o 9,3% względem 2016 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 zmalały o 3,9%, a w grupie 5 wzrosły o 1,5%.
 • Udział składek grup 1 i 3 w składce ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wzrósł o 0,5 p.p., z 76,0% do 76,5%.

 

Składki przypisane brutto Działu II w Polsce w latach 2016-2017 według grup ubezpieczeń (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Składki przypisane brutto z ogółu działalności w Dziale II wynosiły 37,8 mld PLN w 2017 r., tj. aż o 18,0% więcej niż rok wcześniej, głównie za sprawą wzrostu składek ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Łączny udział składek ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń rzeczowych w sumie składek Działu II wynosił 75,9% w 2017 r., tj. o 1,7 p.p. więcej niż w 2016 r.
 • W 2017 r. składki przypisane brutto wzrosły we wszystkich grupach ubezpieczeniowych.
 • W ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie wzrost wynosił aż o 23,2% w relacji do 2016 r., za sprawą wzrostu składek o 16,4% w grupie AC oraz o 27,0% w grupie OC. W tym samym okresie suma składek ubezpieczeń rzeczowych wzrosła o 12,5%, finansowych o 13,9%, a w pozostałych osobowych o 8,2%.

 

Udziały rynkowe zakładów Działu I w Polsce w 2017 r. oraz ich zmiana względem roku 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Łączna wartość aktywów zakładów Działu I objętych raportem wynosiła 104,7 mld PLN w 2017 r. w porównaniu z 103,2 mld PLN w 2016 r.
 • Lider Działu I – PZU Życie – miał w 2016 r. 27,0% rynku mierzonego aktywami, tj. zaledwie o 0,01 p.p. więcej niż przed rokiem.
 • Aktywa trzech największych zakładów stanowiły 50,8% rynku w 2017 r., a pierwszych pięciu 65,6%.
 • Łączna składka zakładów Działu I objętych raportem wynosiła 24,6 mld PLN w 2016 r. w porównaniu z 23,8 mld PLN w 2016 r.
 • Lider Działu I – PZU Życie – miał w 2017 r. 34,9% rynku mierzonego składką, tj. o 1,17 p.p. więcej niż przed rokiem.
 • Składki trzech największych zakładów stanowiły 52,1% rynku, a pierwszych pięciu 63,9%.

Udziały rynkowe zakładów Działu II w Polsce w 2017 r. oraz ich zmiana względem roku 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Łączna wartość aktywów zakładów Działu II objętych raportem wynosiła 91,9 mld PLN w 2017 r. w porównaniu z 81,9 mld PLN w 2016 r.
 • PZU miał w 2017 r. 45,9% rynku mierzonego aktywami, tj. o 0,26 p.p. więcej niż w 2016 r.
 • Aktywa trzech największych zakładów stanowiły 67,7% rynku w 2017 r., a pierwszych pięciu 75,2%.
 • Łączna składka zakładów Działu II objętych raportem wynosiła 37,8 mld PLN w 2017 r. w porównaniu z 32,0 mld PLN w 2016 r.
 • Lider Działu II – PZU – miał w 2017 r. 32,9% rynku mierzonego składką, tj. o 0,41 p.p. mniej niż w 2016 r.
 • Składki trzech największych zakładów stanowiły 60,9% rynku, a pierwszych pięciu 70,7%.

 

Udział rynkowy, wartość i dynamika składek przypisanych brutto zakładów Działu I w Polsce w 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Dynamika przyrostu składek przypisanych brutto w Dziale I w 2017 r. w relacji do roku poprzedniego wynosiła 103,0%.
 • Lider – PZU Życie miał dynamikę 106,6%, tj. 3,6 p.p. powyżej rynku, co spowodowało wzrost jego udziału w rynku do 34,9% w 2017 r. Ponad 47,0% rynku i blisko 11,6 mld PLN składki zebrało 9 kolejnych zakładów o udziale rynkowym powyżej 3%, tj. od Uniqa (3,0%) do Open Life (9,6%).
 • Pośród dużych zakładów, niższą dynamikę przypisu składek niż średnia Działu I miały: Metlife, PKO i Hestia, a wyższą niż średnia miały: Open Life, Uniqa, Nationale Nederlanden, Cardif i Polisa.

Wartość i dynamika składek przypisanych brutto zakładów Działu II w Polsce w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Dynamika przyrostu składek przypisanych brutto w Dziale II w 2017 r. w relacji do roku 2016 r. wynosiła 118,0%. PZU z dynamiką 116,5%, tj. 1.5 p.p. poniżej średniej Działu II miał 32,9% udział w rynku.
 • Kolejne 2 zakłady o udziale rynkowym od 14,4% – Hestia do 13,5% – Warta miały łącznie 27,9% rynku. Następne 5 zakładów o udziale rynkowym pomiędzy 3,0% – Uniqa, a 4,9% – AXA miały łącznie 20,1% udziału w sumie składek Działu II. Pozostałe 19,0% składki zebrało pozostałe 26 zakładów.
 • Pośród względnie dużych zakładów AXA odnotowała dynamikę przypisu składki ponad 30,0 p.p. powyżej średniej Działu II. Poniżej średniej były między innymi: Allianz, Generali i Uniqa.