Lokaty krajów EU28 w latach 2015-2016

Wartość i dynamika lokat branży ubezpieczeniowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Suma lokat w działalności ubezpieczeniowej krajów Unii Europejskiej wynosiła 9 492 mld € w 2016 r. i wzrosła o 2,8% względem roku 2015.
 • Polski rynek ubezpieczeniowy w 2016 r., liczony w walucie lokalnej odnotował wzrost stanu lokat o 0,7% względem roku poprzedniego.
 • Polska z lokatami 36,9 mld € w 2016 r. stanowiła 0,4% rynku unijnego i zajmowała 15. miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Czechach, Grecji i na Węgrzech razem oraz o około 12 mld € mniej niż w Portugalii.
 • W 2016 r. największe wzrosty stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowały: Francja (6,0%), Wielka Brytania (7,1%), Włochy (7,0%) oraz Hiszpania (21,8%).
 • W 2016 r. w dwóch z 28 krajów EU28 odnotowano spadki poziomu lokat względem 2015 r., licząc w walucie lokalnej.

 

Struktura przedmiotowa lokat w EU28 w 2016 r. w € i w %Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Według Insurance Europe łączna kwota lokat krajów EU28 wynosiła 9 492 mld € w 2016 r.
 • 25,4% lokat unijnej branży ubezpieczeniowej stanowiły aktywa powiązane z jednostkami uczestnictwa funduszy, a 3,7% pożyczki zabezpieczone hipotecznie lub polisami.
 • Pozostałe 70,9% lokat stanowiły inne niż powyżej wymienione aktywa, w tym: obligacje (45,6%) oraz udziały w jednostkach podległych (10,9%).
 • Lokaty ubezpieczeniowe w relacji do łącznego PKB EU28 wynosiły 63,7% w 2016 r. Pośród wiodących krajów najwyższą wartość relacji lokat do PKB odnotowano w Wielkiej Brytanii, Danii i Francji (blisko 100%).
 • W Polsce w 2016 r. lokaty zakładów ubezpieczeniowych stanowiły 8,7% PKB.

Wartość i dynamika lokat Działu I w krajach Unii Europejskiej w latach 2015-2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Suma lokat Działu I krajów Unii Europejskiej wynosiła 7 910 mld € w 2016 r. i wzrosła o 3,0% względem roku 2015.
 • Lokaty Działu I polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2016 r. odnotowały wzrost liczony w walucie lokalnej wynoszący 0,6% względem roku poprzedniego.
 • Polska z lokatami 22,4 mld € w 2016 r. stanowiła 0,3% rynku unijnego i zajmowała 15. miejsce w EU28. Nominalnie było to blisko dwa razy mniej niż w Portugalii.
 • Spośród dominujących krajów w 2016 r. wzrost stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowano we wszystkich wiodących krajach: Francji (5,9%), Wielkiej Brytanii (7,9%), Niemczech (5,5%).
 • Na koniec 2016 r. tylko 3 kraje EU28 odnotowały spadki wartości stanu lokat względem końca roku 2015.

 

Wartość i dynamika lokat Działu II w krajach Unii Europejskiej w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Suma lokat Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła 1 582 mld € w 2016 r. i wzrosła o 1,8% względem roku 2015.
 • Dział II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2016 r. odnotował wzrost stanu lokat o 1,0% względem roku poprzedniego, licząc w walucie lokalnej.
 • Polska z lokatami 14,5 mld € w 2016 r. stanowiła 0,9% rynku unijnego i zajmowała 12. miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Irlandii czy w Portugalii, ale mniej niż w Finlandii oraz prawie dwa razy mniej niż w Danii czy Austrii.
 • Spośród dominujących krajów w 2016 r. wzrost stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowano: w Niemczech (3,4%), we Francji (7,5%) i w Hiszpanii (28,2%).
 • W tym samym okresie w Wielkiej Brytanii odnotowano spadek wartości stanu lokat o 2,0%, a w Szwecji i Holandii spadki wynosiły odpowiednio 0,5% oraz 16,0%.