Koszty działalności ubezpieczeniowej

Koszty działalności ubezpieczeniowej Działu I w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Suma kosztów akwizycji i administracyjnych w Dziale I wynosiła ponad 5,5 mld PLN w 2017 r. i była o 2,2% poniżej poziomu sprzed roku.
 • Koszty administracyjne w 2017 r. w relacji do roku poprzedniego zmalały o 3,4%, a koszty akwizycji zmalały o 1,7% w tym samym okresie.
 • Udział kosztów akwizycji w kosztach ogółem w roku 2017 wynosił 70% i był nieznacznie, bo o 0,3 p.p. wyższy niż w roku poprzednim.
 • Relacja kosztów akwizycji do składki przypisanej brutto dla Działu I wynosiła 15,7%, a relacja kosztów administracyjnych do składki wynosiła 6,7% w 2017 r.

Koszty działalności ubezpieczeniowej Działu II w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Suma kosztów akwizycji i administracyjnych w Dziale II wynosiła 10,0 mld PLN w 2017 r. i była o 10,5% powyżej poziomu roku poprzedniego.
 • Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 8,0% w 2016 r. oraz o 12,8% w ciągu 2017 r. Koszty administracyjne w 2017 r. wzrosły o 2,6% w relacji do 2016 r. Struktura kosztówzmieniła się na korzyść kosztów akwizycji, które w 2017 r. rosły relatywnie szybciej niż administracyjne i stanowiły 79,6% sumy obu kategorii kosztów.
 • W 2016 r. relacja kosztów akwizycji do składki przypisanej brutto Działu II wynosiła 21,1%, a relacja kosztów administracyjnych do składki wynosiła 5,4%.

Wskaźnik zespolony zakładów Działu I w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 104,8% w 2017 r., w porównaniu z 101,2% w 2016 r., czyli o 3,6 p.p. więcej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 98,4% oraz 93,5%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2017 r. wynosił 42,7%, tj. aż o 23,0 p.p. więcej niż rok wcześniej.
 • W 2017 r. przy wzroście licznika formuły wskaźnika zespolonego o 7,8% mianownik wzrósł wolniej, bo o 4,1% względem poziomu sprzed roku i wartość wskaźnika wzrosła.

Wskaźnik zespolony zakładów Działu II w Polsce w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 95,2% w 2017 r., w porównaniu z 99,6% w 2016 r., czyli zmalała o 4,4 p.p. kolejny rok z rzędu.
 • Mediana wskaźnika dla tych samych okresów wynosiła odpowiednio: 96,2% oraz 102,6%.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2016 r. wynosił 12,8%, tj. o 10,5 p.p. mniej niż rok wcześniej.
 • W 2017 r. przy spadku wskaźnika szkodowości brutto w Dziale II liczonego względem roku 2016 o 2,1 p.p., wskaźnik kosztów akwizycji zmalał o 0,9 p.p., a kosztów administracyjnych
  zmalał o 0,8 p.p. W efekcie kumulacji spadków składowych wskaźnik zespolony zmalał istotnie poniżej 100%.