Globalny rynek ubezpieczeń

Nominalna składka przypisana brutto globalnego rynku ubezpieczeń w latach 2007-2016 w mld USD

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Insurance Europe Statistics oraz statystyk OECD, które korygują składki USA.

  • Stosownie do danych Swiss Re cytowanych w raporcie Insurance Europe, skorygowanych danymi OECD dla USA, globalny rynek ubezpieczeń wzrósł w 2016 r. o 3,1% nominalnie względem roku poprzedniego i przekroczył ponownie wartość 6,0 bilionów USD.
  • CAGR (2012-2016) dla pięcioletniej średniej kroczącej wartości nominalnej globalnych składek wynosił 3,3%.
  • CAGR (2007-2016) dla Ameryki wynosił 5,8%, dla Europy -2,1%, a w Azji wynosił 7,1%.
  • Po spadku składek w latach 2008 i 2013 rynek ubezpieczeniowy w Europie w 2014 r. osiągnął poziom sprzed kryzysu, czyli z roku 2007. Jednak w 2015 r. zmalał o 18,9% w relacji do 2014 r. głównie z uwagi na spadek notowań EUR względem USD o 16,5%. W 2016 r. europejskie składki pozostawały na tym samym poziomie.

Struktura terytorialna ubezpieczeń w 2016 r.


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe oraz statystyk OECD.

  • W strukturze kontynentalnej ubezpieczeń według statystyk  OECD dominuje Ameryka z udziałem 48,7%.
  • Według OECD tylko Stany Zjednoczone mają ponad 50% udział w składce krajów zrzeszonych w tej organizacji.
  • Niezależnie od źródeł statystycznych różniących się metodyką liczenia składki, Stany Zjednoczone są na pierwszym miejscu globalnego rynku ubezpieczeń. Na drugim miejscu jest Japonia, ze składką szacowaną na 471 mld USD w 2016 r. (7,7% globalnego rynku).
  • Chiny, które jeszcze w 2013 r. zajmowały piąte miejsce w światowym rankingu, przez trzy kolejne lata notowały dwucyfrowe wzrosty składek ubezpieczeniowych, osiągając trzecie miejsce ze składką szacowaną na 466 mld USD w 2016 r.
  • Kolejne trzy miejsca w 2016 r. zajmowały kraje europejskie: Wielka Brytania 5,0%, Francja 3,8% oraz Niemcy z 3,5% udziałem w składkach.