Działalność wydawnicza i edukacyjna

Izba prowadzi działalność wydawniczą wspierającą cele strategiczne PIU oraz realizującą zadanie edukacji ubezpieczeniowej.
W 2017 r. Izba przygotowała następujące publikacje:

  •  „Raport Roczny PIU 2016” w wersji polskiej i angielskiej – coroczny raport zawierający sprawozdanie z działalności Izby oraz pogłębioną analizę polskiego rynku ubezpieczeń;
  •  „Ubezpieczenia w liczbach 2016” – broszura zawierająca najważniejsze dane o rynku ubezpieczeniowym w Polsce;
  •  „Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2016” – przełożony przez PIU na język polski Euro Health Consumer Index – jeden z najważniejszych corocznie publikowanych raportów na temat opieki zdrowotnej w Europie. EHCI analizuje system ochrony zdrowia w 35 europejskich krajach, na podstawie niemal 50 wskaźników podzielonych na 6 podkategorii;
  •  „Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej” – opracowanie będące rozszerzeniem referatów wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej 13 grudnia 2016 r. przez Polską Izbę Ubezpieczeń;
  • „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń” – broszura przygotowana przez Podkomisjęds. audytu i kontroli wewnętrznej PIU oraz ekspertówz firmy KPMG. Zawiera opis potencjalnych ryzyk dla zakładów ubezpieczeń oraz propozycje działań minimalizujących poszczególne ryzyka;
  •  „Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce” – raport stanowiący niezależne spojrzenie na problem bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w Polsce. Przedstawia Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2030, którego celem jest zmniejszenie śmiertelności na polskich drogach o 2 000 osób rocznie, czyli o blisko 70 proc. do 2030 r.;
  •  „Zabezpieczenia przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych” – opracowanie zawierające wytyczne dot. ochrony odgromowej i przepięciowej, autorstwa dr. inż. Jarosława Wiatra z Politechniki Białostockiej, prof. dr. hab. inż. Zdobysława Flisowskiego z Politechniki Warszawskiej oraz dr. hab. inż. Lesława Karpińskiego – profesora nadzwyczajnego Politechniki Rzeszowskiej;
  •  „Analiza danych dot. przestępstw ujawnionych w 2016 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń”.

Izba kontynuowała również wydawanie kwartalnika „Wiadomości Ubezpieczeniowe”. Od numeru 4/2017 kwartalnik ukazuje się tylko w formie elektronicznej.

Dla swoich członków PIU przygotowuje aktualne i unikalne informacje o polskim rynku ubezpieczeń. Tak jak w poprzednich latach, biuro zarządu Izby w 2017 r. przygotowało i wysłało do członków PIU kwartalne biuletyny szybkiej informacji o stanie rynku (tzw. snapshots) oraz kwartalne raporty o wynikach sektora ubezpieczeń. Izba udostępniała swoim członkom systematyczne monitoringi wybranych obszarów ubezpieczeń: sprzedaży bancassurance, nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych.

W ramach działań wspierających edukację ubezpieczeniową w dalszym ciągu rozwijana była współpraca z organizacjami naukowymi i studenckimi poprzez patronaty nad podyplomowymi studiami o profilu ubezpieczeniowym, wspomaganie inicjatyw ubezpieczeniowych kół naukowych i patronaty nad konferencjami nt. ubezpieczeń organizowanymi przez uczelnie wyższe.

Izba wspiera również działania na rzecz edukacji zawodowej w zakresie ubezpieczeń. Od 2016 r. PIU uczestniczy, wraz ze Związkiem Banków Polskich i Warszawskim Instytutem Bankowości, w Sektorowej Radzie Kompetencji dla branży finansowej, która została powołana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem Rady jest wspieranie rozwiązań służących lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników sektora finansowego do wymogów szybko zmieniającego się środowiska pracy. W 2017 r. Rada przystąpiła do środowiskowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego, którego celem jest określenie tendencji i zapotrzebowania na kwalifikacje w sektorze finansowym w najbliższych latach. Oprócz tego Izba jak co roku organizowała seminaria i szkolenia skierowane do pracowników zakładów ubezpieczeń (m.in. dot. zasad reklamacji, reasekuracji, rachunkowości, opodatkowania, przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej oraz ubezpieczeń ochrony prawnej).