Działalność Rady Bezpośredniej Likwidacji Szkód

Rada BLS
Przewodniczący: Rafał Stankiewicz
Sekretarz: Agnieszka Dąbrowska/Krzysztof Koziarski
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 4

Rada Bezpośredniej Likwidacji Szkód (Rada BLS) została utworzona z dniem zawarcia Umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód (Umowa BLS), stoi zatem na straży systemu BLS od niespełna trzech lat. Reprezentuje interesy wszystkich zakładów ubezpieczeń będących Stronami Umowy BLS, tj. Aviva TUO SA, Axa Ubezpieczenia TUiR SA, Concordia Polska, Gothaer TU SA, PZU SA, STU ERGO HESTIA SA, TUiR WARTA SA, UNIQA TU SA.
Do zadań Rady BLS należy okresowa ocena funkcjonowania systemu BLS oraz formułowanie wniosków dotyczących modyfikacji, rozwoju systemu BLS oraz propozycji zmian postanowień Umowy BLS. Operacyjnie w realizacji zadań Rady BLS uczestniczy Centrum Rozliczeń, tj. komórka organizacyjna PIU, obsługująca Radę BLS merytorycznie i administracyjnie, a jednocześnie spełniająca funkcję wspierającą wobec koordynatorów BLS, działających z ramienia wszystkich Stron Umowy BLS. Podstawą działań podejmowanych przez Radę BLS są zagadnienia przygotowywane zazwyczaj w ramach organizowanych przez Centrum Rozliczeń cyklicznych spotkań koordynatorów BLS. Efektywne wspomaganie zakładów ubezpieczeń w wykonywaniu postanowień Umowy BLS jest szczególnym zadaniem Centrum Rozliczeń PIU, umożliwiającym sprawny przebieg procesu rozliczeń, nad którym również czuwa Rada BLS.
Zadania Izby związane z systemem BLS w pierwszej połowie2017 r. skoncentrowane były na przygotowaniu Aneksu nr 1 do Umowy BLS oraz na konsultacjach dotyczących zmian w Ustawie o VAT w kontekście usunięcia prawa do zwolnienia z VAT usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych, w tym usług likwidacji szkód. Druga połowa 2017 r. to przede wszystkich analizy i decyzje w obszarze usług utrzymaniowych w zakresie Aplikacji BLS, tj. narzędzia do rozliczeń systemu BLS.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje realizowane przez Radę BLS / Centrum Rozliczeń PIU

  • Uruchomienie kampanii promującej BLS w 2017 r.
  • Ustalenie zakresu modyfikacji Umowy BLS i podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy BLS, dotyczącego w szczególności zmian w zakresie okresu rozliczeniowego.
  • Przeprowadzenie zmian w zakresie usług IT, w szczególności dotyczących usługi utrzymaniowej Aplikacji BLS.

Najważniejsze opinie i konsultacje

  • Konsultacje z Komisją ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej oraz z doradcą zewnętrznym dotyczące działań do podjęcia przez Strony Umowy BLS w wyniku usunięcia art. 43 ust. 13 z Ustawy o VAT (zwolnienie z podatku VAT usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych, w tym usług likwidacji szkód).