Organizacja Polskiej Izby Ubezpiecznień

Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń

W 2017 roku Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń działał w składzie:


Jan Grzegorz Prądzyński
Prezes Zarządu


Andrzej Maciążek
Wiceprezes Zarządu

 

 

Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Ubezpieczeń

Skład Komisji Rewizyjnej PIU w 2017 r.


∙ Anna Włodarczyk-Moczkowska – Przewodnicząca KR
∙ Aneta Podyma – Wiceprzewodnicząca KR
∙ Adam Uszpolewicz – Wiceprzewodniczący KR
∙ Piotr Dzikiewicz
∙ Sławomir Łopalewski
∙ Jarosław Matusiewicz
∙ Piotr Narloch
∙ Roman Pałac
∙ Jarosław Parkot
∙ Paweł Surówka
∙ Piotr Śliwicki

 

Struktura Biura Izby

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do jej podstawowych zadań należy wspieranie  w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi również działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz inicjuje wielostronny dialog na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń.

Biuro Polskiej Izby Ubezpieczeń jest centrum kompetencyjnym samorządu ubezpieczeniowego. Składa się z działów obsługujących rynek ubezpieczeniowy, organizuje prace komisji merytorycznych, prowadzi projekty wspierające procesy legislacyjne, współpracując z rynkiem oraz innymi instytucjami. Pracownicy biura przygotowują analizy, opracowania i raporty, z których korzysta rynek ubezpieczeniowy, nadzór finansowy oraz ustawodawca. Izba współpracuje także z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym przede wszystkim z europejskim stowarzyszeniem ubezpieczycieli i reasekuratorów Insurance Europe.

Wsparciem merytorycznym dla zarządu Izby, a także członków PIU, są działające komisje, podkomisje, grupy ekspertów oraz zespoły i grupy robocze. Są one komórkami opiniodawczo- -doradczymi zarządu, w których w 2017 r. pracowało 470 osób. Komisje powołuje Komisja Rewizyjna, natomiast podkomisje, grupy ekspertów, zespoły i grupy robocze powołuje Zarząd PIU. Również Zarząd powołuje wszystkich członków tych społecznych komórek. W ich skład wchodzą przedstawiciele zakładów ubezpieczeń oraz sekretarz, pracownik Izby. Do komunikacji między komisjami, podkomisjami, grupami ekspertów, zespołami i grupami roboczymi służą dokumenty legislacyjne i komunikaty wewnętrzne Izby. Pierwsze z nich pozwalają na konsultowanie aktów prawnych, drugie informują o najważniejszych działaniach Izby, wydarzeniach na rynku, spotkaniach i publikacjach. W 2017 r. PIU stworzyła i wysłała 99 komunikatów wewnętrznych oraz 96 dokumentów dotyczących prac legislacyjnych.

Ten opracowany przez Izbę sposób komunikacji z rynkiem sprawdza się w praktyce. Członkowie Izby mogą na bieżąco komentować propozycje legislacyjne oraz zgłaszać opinie o innych wydarzeniach związanych z rynkiem ubezpieczeniowym. Poza komunikacją formalną z członkami Izba organizuje na wniosek przewodniczących wyjazdowe posiedzenia komisji, podczas których aktywizuje prace nad konkretnymi projektami lub zadaniami.

Spis Komisji, Podkomisji, Grup Ekspertów oraz Zespołów i Grup Roboczych wg stanu na koniec 2017 roku