Działalność Komisji, Podkomisji, Grup Ekspertów oraz Zespołów i Grup Roboczych

W 2017 r. funkcjonowały następujące komisje, podkomisje, grupy ekspertów oraz zespoły i grupy robocze PIU:

Komisje i podkomisje

 • Komisja ekonomiczno-finansowa
  – Podkomisja ds. Solvency II
  – Podkomisja ds. rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej
  – Podkomisja ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej
  – Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej
 • Komisja ds. public relations
 • Komisja Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową
 • Komisja ds. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
 • Komisja Ubezpieczeń na Życie
  – Podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie
 • Komisja ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej
  – Podkomisja ds. przeciwdziałania przestępczości w ubezpieczeniach na życie
 • Komisja Ubezpieczeń Majątkowych
  – Podkomisja ds. reasekuracji
  – Podkomisja ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
  – Podkomisja ubezpieczeń rolnych
  – Podkomisja ubezpieczeń należności
  – Podkomisja ubezpieczeń finansowych
  – Podkomisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych
 • Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych
 • Komisja Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych
 • Komisja ds. likwidacji szkód
 • Komisja prawno-legislacyjna

Grupy ekspertów

 • Grupa ekspertów ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
 • Grupa ekspertów ds. FATCA i CRS
 • Grupa ekspertów ds. wizerunku produktów inwestycyjnych (od sierpnia 2017 r.)
 • Grupa ekspertów ds. wdrożenia RODO
 • Grupa ekspertów ds. wytycznych KNF dot. IT
 • Grupa ekspertów ds. długoterminowego oszczędzania
 • Grupa ekspertów ds. PRIIPs
 • Grupa ekspertów ds. umowy o wzajemnym uznawaniu roszczeń regresowych w ubezpieczeniach majątkowych
 • Grupa inżynierów ryzyka
 • Grupa ekspertów ds. CEPIK
 • Grupa ekspertów ds. standaryzacji szkód osobowych
 • Grupa ekspertów ds. procesów i procedur likwidacji szkód komunikacyjnych
 • Grupa ekspertów ds. opracowania rekomendacji dobrych praktyk w zakresie „przedłużonej gwarancji”

Zespoły i grupy robocze

 • Grupa robocza ds. doradztwa odszkodowawczego
 • Grupa robocza ds. ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej
 • Zespół ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń
 •  Zespół ds. reklamacji i klientów
 • Zespół ds. ubezpieczeń ochrony prawnej
 • Zespół ds. ubezpieczeń turystycznych
 •  Zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych
 • Zespół ds. bancassurance i sprzedaży affinity

Diagram pokazujący strukturę samorządu ubezpieczeniowego wg stanu na koniec 2017 r. prezentujemy na stronie 11.

Komisja ekonomiczno-finansowa
Przewodniczący: Zygmunt Kostkiewicz (od grudnia 2017 r.)
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 2

Najważniejsze spotkania i rekomendacje

 • W 2017 r., jak i w latach poprzednich, Komisja pełniła funkcje koordynujące w stosunku do czterech działających w jej ramach podkomisji (tj. Podkomisji ds. rachunkowości i sprawozdawczości, Podkomisji ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej, Podkomisji ds. Solvency II oraz Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej).
 • W ramach działań z zakresu wszystkich podkomisji odbyły się konsultacje i spotkania dotyczące omówienia i wypracowania uwag zakładów ubezpieczeń do ankiety i metodyki BION wprowadzonych przez KNF po wdrożeniu reżimu Wypłacalność II.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Komisja wypracowała stanowisko rynku ubezpieczeniowego poprzez sformułowanie wielu uwag i postulatów do UKNF, dotyczących Metodyki Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji po wdrożeniu dyrektywy Solvency II. W wyniku działań Izby wiele postulatów zostało uwzględnionych przez UKNF w nowej metodyce BION. Efektem tych działań było spotkanie przedstawicieli zakładów z pracownikami UKNF i wprowadzenie części postulowanych zmian do metodyki opublikowanej w maju 2017 r.

Podkomisja ds. Solvency II
Przewodniczący: Robert Pusz
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 1 oraz konsultacje prowadzone w ramach wymiany korespondencji e-mail

Najważniejsze spotkania i rekomendacje

 • Bieżące e-mailowe konsultowanie stanowiska rynku odnośnie wdrażanej w zakładach ubezpieczeń dyrektywy Solvency II. W szczególności przygotowywanego po raz pierwszy sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR).
 • Udział w spotkaniu z przedstawicielami UKNF, mającym na celu omówienie uwag zakładów ubezpieczeń zgłoszonych do metodyki BION oraz odniesienia się do nich przedstawicieli UKNF.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Członkowie Podkomisji omówili uwagi i wątpliwości dotyczące bieżącego raportowania na rzecz organu nadzoru w ramach reżimu Solvency II.
 • Członkowie Podkomisji wymienili stanowiska dotyczące raportu ORSA.
 • Wypracowanie propozycji tematów seminariów do planu CEDUR UKNF na 2018 r. z zakresu Wypłacalność II (tematy przesłane przez PIU do KNF na jej prośbę).

Podkomisja ds. rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej
Przewodniczący: Jan Terlecki
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 0 (konsultacje prowadzone w ramach wymiany korespondencji e-mail)

Najważniejsze spotkania i rekomendacje:

 • Uzgodnienie tematyki dorocznego seminarium z zakresu rachunkowości.
 • Dokonanie wyboru audytora do przeprowadzenia dorocznego seminarium z zakresu rachunkowości.

Najważniejsze opinie i konsultacje:

 •  Wypracowanie propozycji tematów seminariów do planu CEDUR UKNF na 2018 r. z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (tematy przesłane przez PIU do KNF).

Najważniejsze konferencje i seminaria:

 • 30 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium „Wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń” przygotowane wspólnie z KPMG.

Podkomisja ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej
Przewodnicząca: Anna Kacprowska
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 5

Najważniejsze spotkania i rekomendacje

 • Członkowie Podkomisji aktywnie uczestniczyli w pracach nad wypracowaniem koniecznych zmian w organizacji i w procesach korzystania z usług zewnętrznych przez zakłady ubezpieczeń w związku z uchyleniem zwolnienia od podatku VAT usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych.
 •  Udział w spotkaniu z przedstawicielami zajmującymi się Bezpośrednią Likwidacją Szkód (BLS) poświęconemu wypracowaniu stanowiska dotyczącego opodatkowania podatkiem VAT likwidacji szkód w ramach BLS.
 • Analiza i dyskusja dotycząca przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 •  Rekomendowanie Zarządowi PIU skorzystania z zewnętrznego doradcy podatkowego do współpracy w zakresie wypracowania wspólnego stanowiska branży ubezpieczeniowej do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z uwagi na ilość i wagę projektowanych zapisów dla zakładów ubezpieczeń.
 • Rekomendowanie zewnętrznemu doradcy i Zarządowi PIU działania w kierunku wprowadzenia trzech zasadniczych zmian w projekcie zmian ustawy CIT, które najbardziej były istotne dla branży ubezpieczeniowej. Brak ich zmiany mógłby doprowadzić do negatywnych skutków dla klientów zakładów ubezpieczeń oraz gospodarki narodowej.
 •  Rekomendowanie definicji pośrednictwa do konsultowanego projektu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
 • Udział w spotkaniu z przedstawicielami UKNF, mającym na celu omówienie uwag zakładów ubezpieczeń zgłoszonych do metodyki BION oraz odniesienia się do nich przedstawicieli UKNF.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Podkomisja skonsultowała i wymieniła stanowiska dotyczące wpływu i koniecznych zmian w zakładach ubezpieczeń (głównie w zakresie outsourcingu usług ubezpieczeniowych) w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług.
 •  Podkomisja dokonała analizy i oceny wpływu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług na opodatkowanie podatkiem VAT procesu Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS).
 • Podkomisja wypracowała szerokie stanowisko branży ubezpieczeniowej do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
  przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustalono również działania w zakresie przygotowania i zgłoszenia przez PIU uwag do projektu.
 • Wypracowano uwagi do stanowiska Ministerstwa Finansów dotyczące zgłoszonych przez PIU uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto ustalono kolejne działania w celu uwzględnienia przez Ministerstwo Finansów uwag PIU w projekcie ustawy. W tym celu PIU skierowała kolejne pismo do Ministerstwa Finansów.
 • Wypracowanie tematyki oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia dorocznego seminarium z zakresu podatków.
 • Wypracowanie stanowiska branży ubezpieczeniowej do prowadzonych przez Ministerstwo Finansów konsultacji dotyczących wprowadzenia do polskiego prawa obowiązku raportowania schematów podatkowych. Wypracowane stanowisko PIU przesłała do Ministerstwa Finansów.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • 5 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium „Podatki w branży ubezpieczeniowej – zmiany w przepisach podatkowych” przygotowane wspólnie z PwC.

Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej
Przewodnicząca: Monika Rosa (od kwietnia 2017 r.)
Sekretarz: Rafał Socha
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 6

Najważniejsze spotkania i rekomendacje:

 • Udział w spotkaniu z przedstawicielami UKNF, mającym na celu omówienie uwag zakładów ubezpieczeń zgłoszonych do metodyki BION oraz odniesienia się do nich przedstawicieli UKNF.
 • Wznowienie prac, aktualizacja statusu oraz finalizacja broszury „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń” we współpracy z firmą KPMG. Materiał ukazał się w wersji elektronicznej i papierowej jesienią 2017 r.
 • Rozpoczęcie prac nad programami audytu wybranych obszarów działalności zakładów ubezpieczeń.
 • Rozpoznanie i dyskusja nad bieżącymi sprawami dotyczącymi audytu i kontroli wewnętrznych.

Grupa ekspertów ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
Przewodniczący: Jakub Niedźwiedzki
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 6

Najważniejsze spotkania i rekomendacje

 • Grupa dokonała analizy i oceny pierwotnego, jak i poprawionych przez Ministerstwo Finansów, projektów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Przeprowadzono szeroką dyskusję nad poszczególnymi zapisami projektu ustawy odnoszącymi się w sposób bezpośredni lub pośredni do zakładów ubezpieczeń.
 • Przeprowadzono dyskusję nad możliwością wdrożenia przez zakłady ubezpieczeń nowej ustawy AML oraz zmian, jakie należałoby wprowadzić w organizacji procesu sprzedaży i likwidacji szkód, aby można było wypełnić wymagania zapisów ustawy. Zwrócono uwagę na niemożliwość praktycznego zaimplementowania przez zakłady ubezpieczeń określonych zapisów, jeśli pozostałyby one w wersji projektu ustawy.
 • Zarekomendowano zarządowi PIU skorzystanie z zewnętrznego doradcy podatkowego do współpracy w zakresie przygotowania wspólnego stanowiska branży ubezpieczeniowej do poszczególnych projektów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwagi wagę projektowanych zapisów dla zakładów ubezpieczeń.
 • Przedyskutowano i zarekomendowano przygotowanie wspólnie z zewnętrznym doradcą wytycznych w zakresie stosowania uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego w świetle zapisów zawartych w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Wypracowano stanowisko branży ubezpieczeniowej do projektu (z 4 maja 2017 r.) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. PIU przesłała do Ministerstwa Finansów dużą liczbę istotnych uwag do projektu.
 • Wypracowano stanowiska branży ubezpieczeniowej do poprawionych projektów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. z 12 lipca 2017 r. oraz 26 września 2017 r.). Stanowiska te zostały przesłane przez PIU do Ministerstwa Finansów.
 • Wypracowano, przy udziale zewnętrznego doradcy, wytyczne dotyczące możliwości stosowania przez zakłady ubezpieczeń uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego w kontekście zapisów projektowanej ustawy AML.
 • Prowadzono roboczą wymianę stanowisk z przedstawicielami Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych UKNF w zakresie wybranych zapisów projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Przygotowanie prezentacji, jej przedstawienie oraz dyskusja z przedstawicielami Komisji Ubezpieczeń na Życie dotyczących najważniejszych zmian i najważniejszych ryzyk dla zakładów ubezpieczeń Działu I wynikających z projektu nowej ustawy AML. Ponadto wspólne ustalenie ostatecznych propozycji zmian tego projektu oraz działań PIU na dalszym etapie legislacyjnym.

Grupa ekspertów ds. FATCA i CRS
Przewodniczący: Jakub Niedźwiedzki
Sekretarz: Rafał Socha
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 5

Najważniejsze spotkania i rekomendacje

 • Współpraca z ZBP – udział w grupie roboczej w ramach ZBP w zakresie wypracowania wspólnego podejścia instytucji finansowych do implementacji przepisów FATCA oraz CRS w Polsce.
 • Członkowie Grupy omówili uwagi i wątpliwości zakładów ubezpieczeń dotyczące wdrożenia FATCA i CRS.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Przygotowanie stanowiska rynku w publikacji „Wspólny opis procesów dla Ustawy o wymianie informacji podatkowych oraz regulacji FACTA” wspólnie ze Związkiem Banków Polskich.
 • Przygotowanie wspólnych dla rynku formularzy dot. oświadczeń dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych dla potrzeb raportowania CRS.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Pod patronatem PIU odbyła się konferencja „Praktyczne wdrożenie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – Common Reporting Standard” organizowana przez ZBP.

Komisja ds. public relations
Przewodnicząca: Aleksandra Leszczyńska
Sekretarz: Marcin Tarczyński
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 10

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”.
 • Projekt diagnozy reputacji branży.
 • Rekomendacje dotyczące komunikacji związanej z cenami ubezpieczenia OC ppm.
 • Powołanie Grupy ekspertów ds. wizerunku produktów inwestycyjnych.

Grupa ekspertów ds. wizerunku produktów inwestycyjnych (od sierpnia 2017 r.)
Przewodniczący: Mariusz Gawrychowski
Sekretarz: Marcin Tarczyński
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 3

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Ewentualna współpraca z portalem Analizy Online

Komisja Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową
Przewodniczący: Wojciech Gruszecki
Sekretarz: Mariusz Kuna
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 2

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 •  Analiza oddziaływania na zakłady ubezpieczeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Komisja Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową przy pracach nad wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych współpracowała z Grupą ekspertów ds. wdrożenia RODO, w gestii, której było m.in. zidentyfikowanie przepisów nowelizacji prawa sektorowego, które powinny zostać zmienione zgodnie z intencją ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ponadto, oprócz procesu legislacyjnego, wyłoniono doradcę prawnego z zakresu ochrony danych osobowych, który przy udziale PIU przeprowadził projekt standaryzujący branżę ubezpieczeniową do wdrożenia RODO.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Komisja wspierała proces identyfikacji barier natury regulacyjno- nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych (Fin- Tech) w Polsce.
 • Komisja poddała pod analizę również projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Projekt ten zakładał wprowadzenie możliwości identyfikacji potwierdzania tożsamości osób i rzeczy (np. pojazdów) na podstawie e-usług. W ocenie Komisji w prezentowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji projekcie mDokument nie zakłada implementacji w sektorze prywatnym, w związku z czym nie ma bezpośrednich skutków prawnych dla zakładów ubezpieczeń. Izba wystąpiła z propozycją zawarcia w przedmiotowym projekcie zapisów, które w przyszłości pozwolą sektorowi ubezpieczeniowemu na wzajemną integrację e-usług i ułatwienia obywatelom korzystania z usług ubezpieczeniowych oraz poszerzeniae-usług o usługi ubezpieczeniowe.
 • Komisja opiniowała projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Przedmiotowa ustawa definiuje obowiązki służące zapewnieniu cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług mających kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznogospodarczej, a więc w energetyce, transporcie, bankowości i instytucjach finansowych, sektorach zdrowia, zaopatrzenia w wodę i infrastrukturze cyfrowej. Komisja wskazała na pozytywne dla branży ubezpieczeniowej uporządkowanie od strony organizacyjnej podziału kompetencji w zakresie zarządzania cyberincydentami. Projekt daje wytyczne co do sposobu reagowania na cyberincydenty przez zakłady ubezpieczeń, tj. komu i w jakim trybie zakład powinien zgłaszać cyberincydenty. Komisja podkreśliła, że proponowane rozwiązania korespondują z wytycznymi KNF dotyczącymi zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji, które obowiązują branżę ubezpieczeniową od początku 2017 r.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • 12 kwietnia 2017 r. odbyło się coroczne otwarte posiedzenie KZI, które poświęcone było reagowaniu sektora ubezpieczeniowego na przypadki cyberincydentów. Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli rynku z aktualnymi działaniami prowadzonymi w zakresie identyfikacji i reagowania na cyberincydenty po stronie instytucji administracji rządowej, UKNF, Policji, UFG i ZBP oraz wspólne zastanowienie się nad możliwością wypracowania dobrych praktyk dla sektora ubezpieczeniowego.

Grupa ekspertów ds. wdrożenia RODO
Przewodniczący: Ambroży Wójcik
Wiceprzewodnicząca: Kamila Niewęglowska-Kennedy
Sekretarz: Anna Kwiatkowska
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 15, w tym 7 posiedzeń w trybie warsztatów

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Prace grupy ekspertów skupiały się na ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Cyfryzacj oraz Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym nad analizą i opracowaniem propozycji zmian do ustawy branżowych, tj. zmiany ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przeglądu innych aktów prawnych odwołujących się do tej regulacji, w tym ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • Analiza i wypracowanie uwag do implementacji RODO, m.in. w zakresie uprawnienia do przetwarzania danych sensytywnych (tj. o stanie zdrowia), możliwości profilowania w celu wykonania umowy (likwidacji szkód), możliwości przetwarzania danych w celu przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych odszkodowań i świadczeń, zmiany obowiązku zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej na obowiązek zbierania zgód lub uprawnienie do przetwarzania danych, wymiany danych z UFG czy kontynuacji dopuszczalności przetwarzania informacji w wyrokach skazujących, przetwarzanie danych w celu realizacji roszczeń regresowych, przetwarzanie danych biometrycznych do celów identyfikacji i weryfikacji klienta oraz ustalenie maksymalnego okresu archiwizacji danych.

Najważniejsze opinie i konsultacje
Grupa ekspertów oprócz prac legislacyjnych prowadziła równolegle w okresie październik-grudzień 2017 r. cykl warsztatów dla członków PIU. Celem warsztatów organizowanych przez Izbę we współpracy z kancelarią prawną Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. była identyfikacja i wykładnia najważniejszych problemów prawnych związanych z RODO, tak by uspójnić sposób realizacji przez zakłady ubezpieczeń obowiązków określonych przez regulatora unijnego. Zakres tematyczny warsztatów prezentował się następująco:

 • check-lista zadań i związanych z nimi niezbędnych rozwiązań, a także przykładowa dokumentacja odnosząca się do poszczególnych wymogów rozporządzenia;
 • wzór rejestru czynności przetwarzania danych osobowych [art. 30 RODO];
 • wzory klauzul zgody [art. 7 i n. RODO];
 • wzory klauzul informacyjnych [art. 13 i n. RODO];
 • polityka retencji danych [art. 5 RODO];
 • wzory umów powierzenia przetwarzania danych [art. 28 i n. RODO];
 • opracowanie wytycznych do wykonywania analizy PIA [art. 35 RODO];
 • opracowanie wytycznych do przeprowadzenia szacowania ryzyka i dobór odpowiednich środków zabezpieczenia danych [art. 25 i 32 RODO];
 • wykaz potencjalnych pożądanych funkcjonalności lub zabezpieczenia systemu informatycznego;
 • wzór uzgodnień pomiędzy współadministratorami danych [art. 26 RODO];
 • przykłady mechanizmów zgodności [art. 45-49 RODO];
 • wzory zgłoszeń naruszeń danych osobowych [art. 33 RODO];
 • przenoszenie danych osobowych do innego administratora danych [art. 20 RODO];
 • wymogi prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych [art. 18 RODO];
 • zasady odpowiedzialności za naruszenia przepisów o ochronie danych wraz z orzecznictwem z zakresu naruszenia danych osobowych jako kategorii dóbr osobistych [art. 82 RODO];
 • kodeksy postępowania oraz mechanizmy certyfikacji na gruncie RODO [art. 42 i n. RODO].

Najważniejsze konferencje i seminaria
Grupa ekspertów prowadziła od października do grudnia 2017 r. cykl warsztatów dla członków PIU. 15 grudnia 2017 r. odbyło się seminarium skierowane do przedstawicieli zakładów ubezpieczeń, w tym przewodniczących komisji i podkomisji PIU, podsumowujące efekty prac warsztatowych przygotowujących branżę ubezpieczeniową do wdrożenia RODO.

Grupa ekspertów ds. wytycznych KNF dot. IT
Przewodniczący: Wojciech Gruszecki
Sekretarz: Mariusz Kuna
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 0 (prace prowadzono w trybie komunikacji e-mail)

Najważniejsze opracowania i rekomendacje
Grupa ekspertów kontynuowała analizę kluczowych z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń tematów związanych z realizacją wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 grudnia 2014 r. Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji. Wytyczne KNF obowiązują branżę ubezpieczeniową od początku 2017 r.

Najważniejsze opinie i konsultacje
Prace grupy skupiały się w 2017 r. na monitorowaniu wdrożenia wytycznych i podejmowaniu rozmów z KNF w celu wypracowania jednolitych standardów rynku ubezpieczeniowego.

Komisja ds. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
Przewodnicząca: Maria Kuchlewska
Sekretarz: Waldemar Kowalski
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 0 (konsultacje prowadzone w ramach korespondencji e-mail)

Komisja Ubezpieczeń na Życie
Przewodniczący: Jarosław Bartkiewicz
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 14

W 2017 r. Komisja zajmowała się głównie tematem umów ubezpieczenia na życie z UFK. Obszarem prac Komisji była również implementacja dyrektywy IDD oraz rozporządzenia PRIIPs, jak również zaangażowanie zakładów ubezpieczeń w program budowy oszczędności długoterminowych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Komisja działała głównie w ramach powołanych w jej ramach, dedykowanych podkomisji, grup ekspertów i grup roboczych.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Opracowanie propozycji PIU w zakresie ujawniania kosztów dystrybucji w ubezpieczeniach na życie o charakterze inwestycyjnym – w ramach prac nad projektem ustawy o dystrybucji.
 • Opracowanie założeń uregulowania kwestii uśpionych polis.
 • Przygotowanie analizy wpływu na rynek ubezpieczeń na życie zmian proponowanych w projekcie zmian ustawy o CIT i wypracowanie uwag do Ministerstwa Finansów.
 • Przygotowanie analizy wpływu na rynek ubezpieczeń na życie obowiązków proponowanych w projekcie zmian ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wdrażającej dyrektywę AML IV i wypracowanie uwag do Ministerstwa Finansów.
 • Przygotowanie analizy kosztów w umowach ubezpieczenia na życie z UFK.

Podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie
Przewodniczący: Patrycja Duszeńko-Majchrowska
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 8

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń implementującym do polskiego porządku prawnego obowiązki wynikające z dyrektywy IDD.
 • Wypracowanie uwag i komentarzy rynku ubezpieczeniowego do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
 • Zebranie kwestii szczególnie wątpliwych wynikających z przygotowanego przez MF projektu ustawy o dystrybucji i wypracowanie wspólnego podejścia rynku do ww. kwestii.

Grupa ekspertów ds. długoterminowego oszczędzania
Przewodniczący: Paweł Pytel
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 6

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Przygotowanie propozycji zaangażowania branży ubezpieczeniowej w program gromadzenia oszczędności długoterminowych Polaków w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W szczególności propozycja obejmowała koncepcję akumulacji oszczędności długoterminowych w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz koncepcję wypłat zgromadzonych oszczędności przez zakład ubezpieczeń.
 • Podjęcie rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiego Funduszu Rozwoju mających na celu zapewnienie udziału zakładów ubezpieczeń w programie.
 • Udział w pracach zespołu roboczego ds. oszczędności długoterminowych w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.

Grupa ekspertów ds. PRIIPs
Przewodniczący: Jerzy Kryk
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 14

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Przygotowanie analizy dotyczącej wdrożenia Rozporządzenia PRIIPs przez zakłady ubezpieczeń działające w Polsce.
 • Przygotowanie zestawu pytań i odpowiedzi do Rozporządzenia PRIIPs prezentujących propozycję podejścia polskiego rynku ubezpieczeń na życie do kwestii stosowania Rozporządzenia i aktów wykonawczych oraz przekazanie materiału do Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym implementującym do polskiego porządku prawnego część przepisów Rozporządzenia PRIIPs.

Komisja ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej
Przewodniczący: Tomasz Cichoń
Sekretarz: Ewa Czapska
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 3

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Raport „Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2016 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń” ukazującego rozkład zjawiska w kontekście zróżnicowania produktów ubezpieczeniowych.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Związane z pracami nad aktami wykonawczymi ustawy o ochronie danych osobowych związanej z implementacją Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Wpływ zapisów RODO, FinTech oraz cyberzagrożeń na obszar przestępczości ubezpieczeniowej.
 • Współpraca z Komendą Główną Policji.
 • Współpraca z Prokuraturą Krajową.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • XX Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość ubezpieczeniowa” 23-24 marca 2017 r. w Szczecinie. Jubileuszowa edycja poświęcona została podsumowaniu dwudziestu lat spotkań, ale także aktualnym problemom z obszaru przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej.
 • Seminarium „Współpraca policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej” 21-22 września 2017 r. w Szczytnie. Seminarium było spotkaniem roboczym specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości na szkodę zakładów ubezpieczeń. Jak co roku głównym jego celem była wymiana praktycznych doświadczeń na temat współczesnych form przestępczości ubezpieczeniowej, a jednocześnie możliwość opracowania założeń wspólnych działań ubezpieczycieli i przedstawicieli organów ścigania w tym obszarze.
 • Warsztaty specjalistyczne dla funkcjonariuszy Policji organizowane w Komendach Wojewódzkich Policji na temat przestępczości ubezpieczeniowej.
 • Spotkania edukacyjno-informacyjne z przedstawicielami Prokuratur Okręgowych i Regionalnych.

Podkomisja ds. przeciwdziałania przestępczości w ubezpieczeniach na życie
Przewodniczący: Piotr Raubo
Sekretarz: Ewa Czapska
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 2

Najważniejsze opracowania i rekomendacje
– wspólne z Komisją ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej:

 • Raport „Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2016 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń”.

Najważniejsze opinie i konsultacje
– wspólne z Komisją ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej:

 • Współpraca z Komendą Główną Policji.
 • Współpraca z Prokuraturą Krajową.

Najważniejsze konferencje i seminaria
– wspólne z Komisją ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej:

 • XX Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość ubezpieczeniowa” 23-24 marca 2017 r. w Szczecinie.
 • Seminarium „Współpraca policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej” 22-23 września 2017 r. w Szczytnie.
 • Warsztaty specjalistyczne dla funkcjonariuszy policji organizowane w Komendach Wojewódzkich Policji na temat przestępczości ubezpieczeniowej.
 •  Spotkania edukacyjno-informacyjne z przedstawicielami Prokuratur Okręgowych i Regionalnych.

Komisja Ubezpieczeń Majątkowych
Przewodniczący: Witold Janusz
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 5

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Konsultacje projektu ustawy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno- budowlanego – Polska Izba Ubezpieczeń zwróciła uwagę na to, że w polityce planowania przestrzennego nie została wystarczająco uregulowana polityka państwa związana z zarządzaniem ryzykiem katastrof naturalnych.
 • Projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego – znaczna część eksploatowanych budynków znajduje się w nienależytym stanie technicznym. Wiele z nich jest własnością lub współwłasnością jednostek samorządów terytorialnych. Dlatego zniesienie zależności personalnych inspektorów nadzoru budowlanego od władz samorządowych i wprowadzenie nowych zasad kontroli może pozytywnie wpłynąć na efektywność działań nadzoru budowlanego i bezpieczeństwo obiektów budowlanych.
 • Podsumowanie skutków nawałnic, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. – zakłady ubezpieczeń wypłaciły około 400 mln zł odszkodowania. Zniszczone zostały przede wszystkim gospodarstwa rolne, sieci energetyczne oraz częściowo infrastruktura.

Podkomisja ds. reasekuracji
Przewodniczący: Jacek Kugacz
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 3

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Porozumienie podpisane między Unią Europejską a USA dotyczące rynku ubezpieczeń i reasekuracji, w ramach którego usuwane będą wzajemne wymogi dotyczące zabezpieczeń. Dzięki tej umowie reasekuratorzy mający siedzibę na terytorium USA będą mogli prowadzić działalność w krajach Unii Europejskiej bez konieczności powoływania oddziału lub spółki. W długiej (ponad pięcioletniej) perspektywie zakłady ubezpieczeń i reasekuracji będą mogły w związku z tym w większym stopniu dywersyfikować transfer ryzyka.
 • Przegląd orzecznictwa dotyczącego odszkodowań za szkody osobowe i uszkodzone pojazdy z tytułu umów OC komunikacyjnego w wyniku wypadków, które miały miejsce przed 2012 r. oraz postanowień umów reasekuracyjnych zawartych w tamtych latach.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Seminarium reasekuracyjne – podczas którego przedstawione zostały narzędzia do szybkiego testowania ryzyka oraz metodologia analizy Big Data. Omówione zostały zagadnienia związane wykorzystaniem informacji pochodzących ze zdjęć lotniczych i kosmicznych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz szacowania szkód. Podczas seminarium zaprezentowane zostało również nowe rozwiązanie biznesowe w postaci aukcji internetowej pojemności reasekuracyjnych. W tym kontekście przedstawione zostały metody standaryzacji i prezentacji ryzyka, co pozwoliłoby reasekuratorom na szybkie kwotowanie i przygotowanie oferty.

Podkomisja ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
Przewodniczący: Radosław Kamiński
Sekretarz: Renata Orzechowska
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 1

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Konsultacje aktów prawnych i propozycji legislacyjnych pod kątem wpływu na ubezpieczenia OC. Przedmiotem analiz Podkomisji były m.in.: projekty ustaw i rozporządzeń regulujących zasady oferowania nowych obowiązkowych ubezpieczeń OC:
 1. OC podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej przyłączony do węzła krajowego,
 2. OC właściciela obiektu kosmicznego,
 3. OC pośrednika kredytu hipotecznego.
 • Badania wpływu propozycji zmian w przepisach regulujących ubezpieczenia obowiązkowe OC:
 1. Firmy audytorskiej,
 2. Architekta i inżyniera budownictwa,
 3. Zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami (OC rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomościami, pośrednika w obrocie nieruchomościami),
 4. Doradcy restrukturyzacyjnego,
 5. Badacza i sponsora badań klinicznych.
 • Monitorowano prace Zespołu ds. przeglądu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych powołanego przy Ministerstwie Finansów oraz na bieżąco oceniono propozycje zmian do ustawy zgłaszane przez członków Zespołu.

Podkomisja ubezpieczeń rolnych
Przewodniczący: Andrzej Janc
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 4

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania dotowanych ubezpieczeń upraw. Celem Ministerstwa miało być upowszechnienie umów ubezpieczenia zawierających pełny pakiet ryzyk wypełnionych w ustawie łącznie z suszą. Podkomisja przygotowała analizy aktuarialne, bazujące na dotychczasowych wynikach szkodowych, wykazując potencjalny wzrost cen ubezpieczeń upraw rolnych wynikający z oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Efekt wprowadzenia zmian legislacyjnych w pierwotnie proponowanym kształcie mógłby doprowadzić do ograniczenia możliwości zawierania ubezpieczenia przez rolników, co wpłynęłoby negatywnie na stabilność finansową sektora rolnego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi przez Podkomisję wprowadziło na powrót do projektu ustawy możliwość zawierania ubezpieczeń od kilku wybranych ryzyk.
 • Konsultacja w sprawie przyszłego kształtu systemu ubezpieczeń upraw rolnych – Podkomisja przeprowadziła analizę dwóch opracowań przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczących formy prawnej i założeń biznesowych docelowego systemu ubezpieczeń rolnych. Pierwsze zakładało powołanie nowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, głęboko reasekurowanego przez państwo, oferującego ubezpieczenia oparte na ryczałtowych sumach ubezpieczenia i składkach. Drugie opracowanie zalecało modyfikację obecnego systemu poprzez dostosowanie zakresu ochrony do potrzeb poszczególnych grup producentów rolnych. PIU w swoich uwagach wykazała sprzeczność też pierwszego opracowania z przepisami prawa i ogólnymi zasadami zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Po tym etapie konsultacji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło decyzję o stopniowym wprowadzaniu zmian w obecnie obowiązującej ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, celem których będzie dostosowanie oferty ubezpieczeniowej do potrzeb poszczególnych grup producentów rolnych.

Podkomisja ubezpieczeń należności
Przewodniczący: Paweł Szczepankowski
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 4

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Projekt rekomendacji „Minimalne wymogi informacyjne w ubezpieczeniach należności” – celem dokumentu jest ułatwienie ubezpieczającym gromadzenia i przedstawienia w zapytaniu ofertowym danych, niezbędnych zakładom ubezpieczeń do prawidłowej oceny ryzyka. W szczególności ujednolicone zostaną pojęcia, sposób definiowania okresów sprawozdawczych oraz zasady przygotowywania przez zakłady na wniosek klientów raportów szkodowych dotyczących poszczególnych umów ubezpieczenia należności, co może wpłynąć korzystnie i zdecydowanie usprawnić proces zawierania umów ubezpieczenia i zmniejszyć pracochłonność po stronie klienta.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Oszacowanie wartości rynku ubezpieczeń należności w Polsce, najważniejszych trendów występujących w tej linii ubezpieczeń oraz ich wpływu na rozwój gospodarki. Dane te zostały wykorzystane w Raporcie Wpływu. Ubezpieczenia należności w dużej mierze oferowane są przez oddziały, stąd potrzeba tworzenia specjalnych, oddzielnych raportów.
 • Konsultacje z ZIPSEE „Cyfrowa Polska” i Ministerstwem Finansów w zakresie problemów powstałych w wyniku pogarszającej się płynności finansowej w sektorze importu i handlu sprzętem RTV, IT i AGD na skutek zobowiązań podatkowych.

Podkomisja ubezpieczeń finansowych
Przewodnicząca: Joanna Domańska
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 3

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wydanie tego aktu prawnego wynikało z konieczności dostosowania wzoru zabezpieczenia określonego w unijnym Kodeksie Celnym do polskich uwarunkowań rynkowych. Mimo wydania przedmiotowego rozporządzenia nie wyjaśnione zostały kwestie granic odpowiedzialności gwaranta, co utrudnia zakładom ubezpieczeń prowadzenie tej linii biznesu.
 • Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – przedmiotem dyskusji była interpretacja przepisów ustawy w kontekście przygotowywania dokumentów informacyjnych dla klienta oraz odpowiedniego przygotowywania i zatwierdzania dokumentów w trakcie przygotowywania lub modyfikacji produktów w kontekście specyfiki gwarancji ubezpieczeniowych.

Podkomisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych
Przewodniczący: Krzysztof Szypuła
Sekretarz: Andrzej Kiciński
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 8

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Opracowanie stanowiska PIU do Rekomendacji Zespołu roboczego dotyczącego projektu ustawy implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97.
 • Opiniowanie i konsultacje Projektu ustawy dystrybucji ubezpieczeń (UC66) implementującej do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 26 z 02.02.2016, s. 19).

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2486 z 29 grudnia 2017 r.) implementująca do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 26 z 02.02.2016, s. 19).
 • Prace związane z opiniowaniem i opracowywaniem stanowisk w związku z procedowanym w Unii Europejskiej wnioskiem Komisji Europejskiej zakładającym odroczenie terminu stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywa IDD) do dnia 1 października 2018 r.

Grupa ekspertów ds. umowy o wzajemnym uznawaniu roszczeń regresowych w ubezpieczeniach majątkowych
Przewodniczący: Artur Cieczkiewicz
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 1

Najważniejsze dokumenty

 • Przygotowanie dokumentów, na podstawie których dokonano postępowania mającego na celu wybór wykonawcy systemu obsługi majątkowych roszczeń regresowych.
 • Udział w przygotowaniu treści umów z wykonawcą systemu obsługi majątkowych roszczeń regresowych.

Grupa inżynierów ryzyka
p. o. przewodniczącego: Rafał Mańkowski
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 3

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Ankieta dotycząca wykorzystywania przez zakłady ekspertyz i ustaleń dotyczących dochodzeń popożarowych – podczas konsultacji zdefiniowane zostało, jakie warunki musi spełniać ekspertyza dochodzeniowa, aby można ją było można wykorzystać w postępowaniu likwidacyjnym.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Projekt materiału edukacyjnego dotyczącego sposobu przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – duża część osób przygotowujących ten dokument popełnia błędy polegające na przepisywaniu do tego dokumentu przepisów prawnych, wpisywaniu nieaktualnych informacji dotyczących obciążenia ogniowego oraz stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także danych z projektu budynków, a nie protokołów powykonawczych. Tymczasem instrukcja bezpieczeństwa pożarowa jest dokumentem mającym bardzo szerokie zastosowanie. Informacje w niej zawarte wykorzystywane są przy prowadzeniu akcji ratowniczych, instalacji maszyn i urządzeń, a także przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego.

Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Przewodniczący: Tomasz Piekarski
Sekretarz: Monika Chłopik
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 4

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Opiniowanie i propozycje zmian legislacyjnych związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów, czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu, zmianami do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i BPUK, a także udział przedstawicieli Komisji w spotkaniach i konferencjach uzgodnieniowych organizowanych przez właściwe Ministerstwa.
 • Konsultacje raportu „Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce”.
 • Opiniowanie zmian do dyrektywy komunikacyjnej.
 • Reprezentowanie polskiego rynku ubezpieczeń przez Przewodniczącego Komisji w spotkaniach Motor Working Group przy Insurance Europe.
 •  Konsultacje i wyrażanie opinii w sprawie zapytań z rynków europejskich otrzymywane za pośrednictwem IE.

Grupa ekspertów ds. CEPiK 2.0
Przewodniczący: Tomasz Piekarski
Sekretarz: Monika Chłopik
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 7

Najważniejsze opinie i konsultacje

 •  Konsultacje, opiniowanie i uzgadnianie z Ministerstwem Cyfryzacji zmian legislacyjnych do ustaw zmieniających ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.
 • Udział Przewodniczącego w posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich, podczas których omawiane były zmiany legislacyjne związane z CEPiK 2.0.
 • Uzgadnianie i uzasadnianie adekwatności i celowości zakresów danych, do jakich dostęp będą miały zakłady ubezpieczeń z CEPiK.
 • Stała wymiana korespondencji, przede wszystkim w postaci elektronicznej z Ministerstwem Cyfryzacji, Centralnym Ośrodkiem Informatyki i UFG.

Komisja Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych
Przewodnicząca: Julita Czyżewska
Sekretarz: Dorota M. Fal
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 3

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Jedyne w Polsce tłumaczenie raportu „Euro Health Consumer Index 2016”, który następnie opublikowano na stronie internetowej Izby oraz w serwisie edukacyjnym.
 •  Na podstawie opracowanej definicji prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego kontynuowano prace w zakresie zbierania danych dotyczących wysokości sprzedaży z rynku zdrowotnego w podziale na składkę przypisaną brutto oraz liczbę ubezpieczonych. Podejmowano regularne działania w zakresie podnoszenia dokładności raportowanych przez ZU danych. Prowadzona przez Izbę baza zdrowotna jest unikalna w skali rynku.
 • Prowadzono serwis internetowy www.polisynazdrowie.pl o charakterze edukacyjno-poradnikowym. Zadaniem serwisu jest promowanie idei prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako nowoczesnych rozwiązań dających dostęp do szybkiej, wysokiej jakości opieki medycznej. Serwis zawiera przystępne wiadomości na temat budowy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, aktualności z wydarzeń na rynku oraz informacje o funkcjonowaniu, zasadach i korzyściach płynących z dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Serwis przedstawia także publikacje cenione i polecane w środowisku branżowym.
 • Publikacje i artykuły na temat korzyści płynących z posiadania komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Prowadzenie regularnych analiz związanych z wydatkami na zdrowie/leczenie w Polsce.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Aktywny udział w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw dotyczących udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami.
 • Prace w zakresie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego wprowadzenia możliwości współfinansowania ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych rzeczowych oraz częściowego urynkowienia usług świadczonych przez NFZ.
 • Czynny udział nad opiniowaniem projektu założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • 1-3 lutego 2017 r., Warszawa, Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, „Warsztaty dotyczące profili integracyjnych IHE”.
 • 28 marca 2017 r., Warszawa: „Świadczeniodawca 2017 – Kluczowe zmiany w ochronie zdrowia”.
 •  26 kwietnia 2017 r., Warszawa: Kongres Zdrowia Pracodawców RP.
 • 3 października 2017 r., Warszawa: konferencja „Wizja zdrowia – diagnoza i przyszłość”, sesja „Rola sektora prywatnego w reformowaniu systemu ochrony zdrowia”.
 •  30 listopada – 1 grudnia 2017 r., Wrocław: III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Komisja ds. likwidacji szkód
Przewodniczący: Rafał Stankiewicz
Sekretarz: Łukasz Kulisiewicz
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 18

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Opracowanie argumentacji rynku za przyjęciem modelu regulacyjnego w opcji hard law w zakresie uregulowania kwestii wypłat zadośćuczynień z tytułu szkody niemajątkowej z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wspólnie z kancelarią Baker McKenzie).
 •  Przygotowanie wkładu w postaci zakresu danych oraz ich udostępnienie do raportu dotyczącego ubezpieczeń komunikacyjnych OC opracowanego wspólnie z Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o.
 • Przygotowanie propozycji rozwiązań mogących mieć wpływ na ograniczenie wzrostów stawek za ubezpieczenie OC ppm dla Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego Posła Adama Abramowicza.
 •  Przygotowanie wspólnie z firmą KPMG Advisory Sp. z o.o. raportu dotyczącego wysokości wypłat zadośćuczynień z ubezpieczenia OC ppm w drodze uznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń, zawartej ugody oraz wyroku sądowego z uwzględnieniem wybranych parametrów.
 • Opracowanie opinii rynku w związku z możliwościami wdrożenia zmian w zakresie uregulowania wypłacania zadośćuczynień na polskim rynku ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień umiejscowienia nowej regulacji, kręgu osób uprawnionych oraz roli sądów w procesie określania wysokości zadośćuczynień.
 • Opracowanie wspólnie z firmą Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o. analiz finansowych wpływu wprowadzenia kosztorysowych rozliczeń szkód bez uwzględnienia podatku VAT oraz wprowadzenia instytucji niezależnego rzeczoznawcy wg propozycji Rzecznika Finansowego.
 •  Udział w pracach Forum zadośćuczynień przy Komisji Nadzoru Finansowego w związku z pracami mającymi na celu wprowadzenie modelu regulującego kwestię wypłacania zadośćuczynień z tytułu umów ubezpieczenia OC ppm (kontynuacja działań z roku 2016).

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Przygotowanie opinii w zakresie możliwości zastosowania udziałów własnych przy ubezpieczeniu OC ppm w warunkach rynku polskiego.
 • Opiniowanie propozycji kampanii medialnych rynku ubezpieczeń przygotowanych przez Komisję ds. public relations PIU wspólnie ze współpracującą agencją PR.
 • Współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie propozycji legislacyjnych dot. zasad i warunków najmu pojazdu zastępczego w szkodach z OC ppm.
 • Konsultacje z Sejmową Komisją Finansów Publicznych projektów zmian ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK związanych z wyczerpywaniem sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC ppm.
 • Konsultacje z Ministerstwem Finansów i KNF w zakresie wpływu finansowego na rynek propozycji wprowadzenia kosztorysowych rozliczeń szkód bez uwzględnienia podatku VAT oraz wprowadzenia instytucji niezależnego rzeczoznawcy wg propozycji Rzecznika Finansowego w szkodach z ubezpieczeniach OC ppm.

Najważniejsze spotkania

 • Spotkanie z przedstawicielami UKNF w sprawie prezentacji wyników analiz przygotowanych przez KPMG Advisory Sp. z o.o. w zakresie zadośćuczynień za śmierć wypłacanych przez rynek ubezpieczeń w trybie uznania roszczenia, ugody i wyroku sądowego (13 marca 2017 r.).
 • Spotkania z Przewodniczącym KNF w sprawie skutków najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, przyznającego prawo do zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych z art. 448 kc osobie pośrednio poszkodowanej wskutek uczestniczenia w cierpieniu osoby bliskiej bezpośrednio poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym (8 marca 2017 r., 31 maja 2017 r.).
 •  Spotkanie z przedstawicielami UKNF w sprawie analizy finansowej dla rynku ubezpieczeń skutków wprowadzenia instytucji niezależnego rzeczoznawcy w szkodach rzeczowych z OC ppm oraz powrotu do rozliczeń szkód według kosztorysu pomniejszonego o podatek VAT (24 sierpnia 2017 r.).
 • Spotkanie z Przewodniczącym KNF Markiem Chrzanowskim w sprawie likwidacji skutków nawałnic, jakie przeszły w sierpniu nad Polską i przekazania informacji nt. podjętych przez rynek ubezpieczeń działań związanych z likwidacją szkód.

Grupa ekspertów ds. standaryzacji szkód osobowych
Przewodniczący: Jakub Jacewicz
Sekretarz: Paulina Pyrko
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 10

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Intensywne prace nad narzędziem „Porównywarka Wyroków Sądowych”, w tym udoskonalanie aplikacji oraz comiesięczny monitoring poprawności danych wprowadzonych do Porównywarki z wyroków sądowych. W 2017 r. zanotowano ponad 6 700 wyroków zgromadzonych w Porównywarce od momentu jej powstania w czerwcu 2016 r.
 • Kontynuacja monitoringu danych gromadzonych w ramach wypracowanego systemu informowania o zjawiskach i zagrożeniach związanych z orzecznictwem w sprawach szkód osobowych (system tzw. alertów).
 • Wydano publikację pokonferencyjną „Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Wskazania do leczenia rehabilitacyjnego w systemie prywatnym”.
 •  Popularyzacja Międzynarodowej Klasyfikacji ICF do oceny stanu zdrowia i funkcjonowania poszkodowanych we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskim Towarzystwem Orzecznictwa Lekarskiego oraz ICR.
 • Prace w ramach Forum Zadośćuczynień nad przygotowaniem propozycji rozwiązań, „zmian” prawnych i regulacyjnych, prowadzących do uzyskania przewidywalności wysokości wypłat w szkodach osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zadośćuczynienia.
 •  Kontynuowano współpracę z kancelarią Baker & McKenzie ze wsparciem doradcy ekonomicznego KMPG – wykonawcą dzieła, który pracował nad rozwiązaniem, i przeprowadził proces oraz wspierał działania Izby, co w efekcie miało i nadal ma doprowadzić do powstania regulacji prawnych zapewniających przewidywalność zadośćuczynień. Projekt prowadzony jest w ramach KLS.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Aktywny udział (4 stycznia 2017 r.) w posiedzeniu Okrągłego Stołu Warsaw Enterprise Institute nt. wzrostu składek OC pt. Nagły wzrost składek z tytułu ubezpieczenia OC ppm, którego pochodną był raport WEI.
 • Prezentacja Projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw podczas drugiego spotkania Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego (23 marca 2017 r.). Projekt zakładał zapewnienie przewidywalności sposobu obliczania i wysokości zadośćuczynień z tytułu szkód z OC ppm poprzez:
  • skatalogowanie i usystematyzowanie przesłanek ustalających zasadę i wysokość wypłacanego zadośćuczynienia,
  •  wprowadzenie rozwiązań pozwalających na precyzyjne, metodyczne ustalenie rozmiaru szkody niemajątkowej,
  • dookreślenie katalogu osób (najbliższych członków: rodziny małżonek, małoletnie dziecko, rodzice dziecka) uprawnionych do zadośćuczynienia w przypadku śmierci poszkodowanego,
  • doprecyzowanie roszczeń przysługujących pośrednio poszkodowanym.

Projekt zakładał także zapewnienie zakładom ubezpieczeń dostępu do Centralnej Ewidencji Kierowców jako realizację jednego z powtarzających się postulatów wymagających ingerencji ustawowej. Projektowana ustawa miała regulować przede wszystkim szczegółowe zasady dotyczące ustalania wysokości zadośćuczynień z tytułu szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia OC ppm. Miała ona być rozwiązaniem o charakterze lex specialis w relacji do systemowego rozwiązania kwestii zadośćuczynień umieszczonego w postanowieniach ustawy Kodeks cywilny. Podczas kolejnego posiedzenia (10.05.2017 r.) będącego podsumowaniem dyskusji dot. stawek ubezpieczeń komunikacyjnych, drogą głosowania Zespół podjął decyzję o rekomendowaniu rządowi rozwiązań związanych z:

 • określeniem kręgu osób uprawnionych do zadośćuczynień,
 • określeniem wysokości maksymalnych wypłat przy zadośćuczynieniach,
 • dobrowolnym udziałem własnym w szkodzie ograniczonym do konkretnej sumy,
 • wypłatą bez VAT-u przy kosztorysie lub przy braku naprawy.
 • Przedstawienie Komisji Nadzoru Finansowego (wspólnie z UFG) głównych zagrożeń dla funkcjonowania krajowego rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, tj.:
 • brak przewidywalności w zakresie wysokości zadośćuczynień z tytułu szkód niemajątkowych likwidowanych w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm,
 • poszukiwanie i kreowanie nowych podstaw odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • wyczerpywanie się sum gwarancyjnych, tzw. otwarcie sum gwarancyjnych, które mają skutkować dalszą odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń za szkodę również w obliczu wyczerpania się już sumy gwarancyjnej,
 • inne obciążenia dla zakładów ubezpieczeń związane z roszczeniami poszkodowanych.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • 31 marca 2017 r., Warszawa, „Digital experience day”.
 • 24 maja 2017 r., Warszawa, organizacja konferencji w Sądzie Najwyższym „Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym – doktryna i orzecznictwo sądowe”.
 • 26 czerwca 2017 r., Warszawa, Sejm, konferencja „Koszty leczenia i rehabilitacji w praktyce zakładów służby zdrowia oraz w orzecznictwie sądowym”, 26.06.2017 r.
 • 29 czerwca 2017 r., Warszawa, organizacja seminarium „Rok stosowania Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. – uwagi w przedmiocie skutków regulacji oraz kluczowych wyzwań dla zakładów ubezpieczeń z prawnego punktu widzenia”.
 • 27 listopada 2017 r., Warszawa, organizacja konferencji w Sejmie we współpracy z Klubem Poselskim PSL oraz Krajową Radą Radców Prawnych „Szkody osobowe – doktryna, orzecznictwo sądowe, praktyka ubezpieczeniowa”.
 •  Organizacja czterech replik konferencji pt.: „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”. Konferencje odbyły się 17.11.2017 we Wrocławiu, 21.11.2017 w Lublinie, 13.12.2017 w Gdańsku oraz 19.12.2017 w Warszawie.
 •  9-10 maja 2017 r., Sopot, „V Kongres PIU”, panel „Bezpieczeństwo a ubezpieczenia”.

Grupa ekspertów ds. procesów i procedur likwidacji szkód komunikacyjnych
Przewodniczący: vacat
Sekretarz: Łukasz Kulisiewicz
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 3

Najważniejsze opracowania i konsultacje

 • Konsultacje na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości w kwestii zmniejszenia liczby spraw sądowych, których przedmiotem jest najem pojazdu zastępczego w likwidacji szkód z OC ppm.
 • Opracowanie opinii do propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie uregulowania zagadnienia najmu pojazdu zastępczego w szkodach OC ppm w drodze zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 • Zaopiniowanie, na prośbę Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów, propozycji legislacyjnych przygotowanych przez Rzecznika Finansowego dotyczących udziału niezależnego rzeczoznawcy samochodowego w likwidacji szkód rzeczowych z ubezpieczenia OC ppm.
 • Opracowanie kierunków komunikacji działań rynku w kontekście publikacji przez Rzecznika Finansowego raportu pt. „Wytyczne nadzorcze w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych a praktyki zakładów ubezpieczeń”.
 • Regularne wspieranie Zespołu public relations PIU w zakresie udzielania odpowiedzi mediom na temat zagadnień związanych z likwidacją szkód i działaniami okołoprocesowymi.

Komisja prawno-legislacyjna
Przewodnicząca: Ewa Jezierewska
Sekretarz: Hanna Karwat-Ratajczak
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 7

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Z inicjatywy Komisji, PIU zleciła opracowanie opinii prawnych:
  •  w sprawie niezależności członka komitetu audytu w świetle art. 129 ust. 3 pkt 5 ustawy o biegłych rewidentach,
  • w sprawie przedawnienia w odniesieniu do kar pieniężnych nakładanych przez KNF na zakłady ubezpieczeń,
  • w sprawie funkcjonowania umowy ubezpieczenia po uznaniu postanowienia umowy za niedozwolone,
  • w sprawie dopuszczalności wyłączenia w umowach ubezpieczenia grupowych i indywidualnych, odpowiedzialności ubezpieczyciela, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowej zajdzie w wyniku przyczyn zaistniałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia (preexisting).

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Stanowisko w sprawie propozycji utworzenia bazy orzeczeń w sprawach z umów ubezpieczenia na życie.
 • Konsultacje rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o dystrybucji.

Grupa robocza ds. doradztwa odszkodowawczego
Przewodnicząca: Anna Grykin
Sekretarz: Andrzej Kiciński
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 3

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Opracowanie jednolitego stanowiska rynku w zakresie kierunków regulacji rynku odszkodowawczego:
  •  wprowadzenie zapisów obligujących do zapłaty odszkodowania bezpośrednio na konta bankowe poszkodowanych,
  • uregulowanie wysokości wynagrodzenia dla kancelarii odszkodowawczych,
  • wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kancelarii odszkodowawczych w celu ochrony nieświadomego konsumenta oraz konieczności zapewnienia stabilności i gwarancji wypłat na rzecz poszkodowanych,
  • poddanie nadzorowi KNF działalności w zakresie doradztwa odszkodowawczego.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Opiniowanie i konsultacje dotyczące projektu ustawy o doradztwie odszkodowawczym przygotowanym przez Rzecznika Finansowego.
 • Konsultacje w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Rozwoju i Finansów, w ramach Zespołu Roboczego ds. przeglądu przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych aspektów działalności kancelarii odszkodowawczych.

Grupa robocza ds. ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej
Przewodnicząca: Katarzyna Bem
Sekretarz: Paulina Pyrko
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 4

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 •  Opracowano infografikę, tj. materiał o charakterze edukacyjno- informacyjnym dla placówek oświatowych i rodziców dzieci szkolnych. Infografikę przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Finansowego, UOKiK oraz prasy. Infografika została także zamieszczona na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń.
 • W mediach ukazały się inspirowane informacją prasową PIU teksty, mówiące o zaletach NNW szkolnego (główny przekaz– nie jest ono obowiązkowe).
 • Zebrano statystyki podsumowujące działania branży dot. liczby ubezpieczonych dzieci w roku szkolnym 2016/2017 oraz ubezpieczeń szkolnych 2016 r.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Izba przekazała do Rzecznika Finansowego oraz UOKiK transparentne stanowisko branży dotyczące opublikowanego Raportu Rzecznika Finansowego.
 • PIU wystąpiła do MEN z inicjatywą podjęcia wspólnej akcjiedukacyjnej dla placówek oświatowych, a także docelowo dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców na temat istoty ubezpieczeń szkolnych i elementów wpływających na wybór odpowiedniej, dostosowanej do potrzeb, oferty.

Zespół ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń
Przewodniczący: Piotr Kułagowski
Sekretarz: Mariusz Kuna
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 11

Temat digitalizacji pojawiał się na różnych etapach procesu legislacyjnego PIU. Postulaty wspierające digitalizację są również widoczne w zgłoszonych do powołanego w KNF Zespołu FinTech informacjach o barierach rynku finansowego, których rozwiązanie ma istotny wpływ na zmiany w kierunku digitalizacji sektora ubezpieczeniowego. Zarząd PIU w porozumieniu z Komisją Rewizyjną PIU podjął decyzję o zamianie Grupy roboczej ds. identyfikacji elektronicznej na Zespól ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń. Digitalizacja procesów w sektorze ubezpieczeń została wskazana jako jedno z priorytetowych działań dla sektora ubezpieczeniowego.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Analiza aktualnego stanu prawnego i organizacyjnego pod kątem identyfikacji obszarów i procesów możliwych do digitalizacji.
 • Wypracowanie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie stworzenia warunków do digitalizacji procesów.
 •  Monitorowanie przebiegu prac po stronie instytucji prawodawczych oraz działań dostosowawczych w zakładach, w tym realizacji pilotażowych wdrożeń rozwiązań.
 • Prowadzenie dialogu z uczestnikami rynku w przedmiotowym zakresie (Ministerstwo Cyfryzacji, Związek Banków Polskich,
  KIR).

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Analiza projektu stanowiska KNF dotyczącego korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. W toku prac prowadzonych przez Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), KNF zobowiązała się do przeprowadzenia pogłębionej analizy dedykowanej oczekiwaniom nadzorczym w zakresie stosowania przez podmioty nadzorowane rozwiązań opartych na cloud computing w celu wypracowania i udostępnienia stanowiska KNF w tym względzie, z uwzględnieniem analizy prawnej w zakresie ochrony danych osobowych, będących w kompetencji GIODO. KNF wyraziła stanowisko, że wykorzystywanie przez podmioty nadzorowane przez KNF rozwiązań opartych na cloud computing co do zasady jest dozwolone i wpisuje się regulacje outsourcingu. Komisja zaznaczyła jednak, że stosowane rozwiązania muszą spełniać odpowiednie wymogi prawa w zakresie outsourcingu oraz być zgodne z regulacjami ostrożnościowymi. W ocenie Zespołu postawione w stanowisku KNF szczegółowe wymagania w wielu obszarach mogą być bardzo trudne do spełnienia przez zakłady ubezpieczeń. Wynika to z charakteru oraz sposobu oferowania usług chmury obliczeniowej, ponadto rozproszony charakter infrastruktury i sposobu przetwarzania danych, wielkość i skalowalność w czasie zasobów chmury obliczeniowej dodatkowo połączona z adhezyjnym charakterem umów oraz rozpiętością skali wielkości pomiędzy dostawcą usługi chmury obliczeniowej a podmiotem nadzorowanym (zakładem ubezpieczeń) sprawia, iż wiele z wymogów wskazanych w stanowisku KNF będzie trudnych do spełnienia w praktyce, co Izba przekazała do organu nadzoru.
 • Zespół prowadził również konsultacje projektu ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego. Wskazano m.in. na konieczność zwiększenia procesu uzyskiwania zaświadczeń w sposób elektroniczny w trybie teletransmisji oraz umożliwienie potwierdzania autentyczności zaświadczeń przedstawianych w wersji papierowej przez kandydatów do pracy, na przykład poprzez wprowadzenie mechanizmu identyfikacji wystawionych oświadczeń i możliwości ich elektronicznego potwierdzania.
 • W ramach prowadzonej analizy barier Zespół zwrócił uwagę na projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. W ocenie Zespołu projekt błędnie odwołuje się do stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP jako wymogu niezbędnego do zawarcia umowy z klientem nieobecnym dla celów identyfikacji. Zespół zwrócił uwagę, że aktualna redakcja zapisów projektu jest zawężająca i praktycznie blokuje zakłady ubezpieczeń, ponieważ nie są uprawnione do stosowania ePUAP, a stosowanie kwalifikowanego podpisu jest marginalne i zakłady ubezpieczeń nie mają możliwości nakłonić klientów do jego stosowania. PIU przedstawiła argumenty przemawiające za zmianą zapisów projektu ustawy blokujących digitalizację procesów w sektorze ubezpieczeń. Postulaty branży zostały w listopadzie 2017 r. przekazane zarówno do MF, jak i GIIF celem pilnej zmiany i dostosowania do rzeczywistej sytuacji w zakładach ubezpieczeń oraz do przepisów ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, poprzez odniesienie do klasyfikacji uwierzytelniania wprowadzonej przez rozporządzenie eIDAS – preferowany poziom min. średni.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • 4 października odbyła się prezentacja firmy Billon pt. „Systemy rejestrów rozproszonych – spojrzenie na możliwości firmy Billon”. Zespół Billon stworzył system pieniądza elektronicznego zgodnego z regulacjami EU opartego o Blockchain – DLT, który w Polsce funkcjonuje od 2016 r. Spotkanie miało na celu prezentację rozwiązań technologicznych służących weryfikacji tożsamości osoby w technologii rozproszonych rejestrów.
 •  14 grudnia na posiedzeniu Zespołu miała miejsce prezentacja firmy Autenti dotyczaca nowego rozwiązania dla stosowania podpisu elektronicznego. Autenti jest polską platformą do elektronicznego podpisywania dokumentów na terenie UE.
 •  14 grudnia prezentację potwierdzania tożsamości w cyfrowym świeci omówili na posiedzeniu Zespołu w PIU przedstawiciele Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. Zespół zapoznał się z rozwiązaniem modelu działania węzła e-ID i projektu mojeID.

Zespół ds. reklamacji i klientów
Przewodniczący: Wojciech Brewczyński
Sekretarz: Andrzej Kiciński
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 6

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Opracowanie stanowiska rynku do zagadnień związanych z rozpatrywaniem reklamacji w kontekście zapisów Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. Poz. 2486 z 29 grudnia 2017 r.).
 •  Przygotowanie i ustalenie jednolitego stanowiska do propozycji Rzecznika Finansowego związanej z zakresem i treścią formularza informacji otrzymanej od podmiotów rynku finansowego w trybie art. 33. ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. Poz. 2270 z 5 sierpnia 2015 r.).

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Opracowanie projektu Dyskusja nad możliwym ukształtowaniem i zakresem dobrych praktyk w zakresie postępowania ADR przed RF i KNF.
 • Przygotowanie interpretacji pojęcia Reklamacji niezwiązanej z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, w kontekście zapisów Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. Poz. 2486 z 29 grudnia 2017 r.).

Zespół ds. ubezpieczeń ochrony prawnej
Przewodniczący: Robert Szywalski
Sekretarz: Renata Orzechowska
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 3

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Rok 2017 minął pod hasłem promocji dostępu do usług prawnych oferowanych przez radców prawnych i adwokatów oraz możliwości jego finansowania dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej. W tym celu zorganizowano warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Wrocławiu. Akcja edukacyjna była kierowana głównie do przedstawicieli branży ubezpieczeniowej. Myślą przewodnią warsztatów było wykazanie zalet wynikających z korzystania z usług profesjonalnych prawników oraz omówienie zasad działania ubezpieczenia ochrony prawnej.

Zespół ds. ubezpieczeń turystycznych
Przewodnicząca: Beata Kalitowska
Sekretarz: Renata Orzechowska
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 5

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Opinia prawna niektórych przepisów projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, opracowana przez Kancelarię Prawną Głuchowski Siemiątkowski i Zwara pod kątem realizacji zasad wypłaty świadczeń z systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego. Wypracowano propozycje przepisów.

Najważniejsze opinie i konsultacje

 •  Analiza projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz jej wpływu na obowiązki zakładów ubezpieczeń, jako podmiotów udzielających zabezpieczeń finansowych przedsiębiorcom turystycznym. Na wzór rozwiązań europejskich rekomendowano usprawnienie obecnego systemu zabezpieczeń przez powierzenie pełnej obsługi i nadzoru procesu przyjmowania zgłoszeń od podróżnych i ich zwrot środków wpłaconych na niezrealizowaną imprezę turystyczną na jeden podmiot, tj. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako zarządcę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
 • Analiza zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych oraz rozporządzaniach Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji i ubezpieczenia wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
 • Analiza projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w zakresie wpływu na działalność zakładów ubezpieczeń oferujących
  ubezpieczenia turystyczne za pośrednictwem biur podróży.

Zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych
Przewodniczący: Piotr Lewiński
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 2

Najważniejsze opinie i konsultacje

 • Podsumowanie skutków nawałnic, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. – zakłady ubezpieczeń wypłaciły około 400 mln zł odszkodowania. Ze względu na to, że zdarzenie miało miejsce głownie na terenach zalesionych, słabo zurbanizowanych, szkody powstały głownie w gospodarstwach rolnych, sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz infrastrukturze. Stwierdzono, że w wielu przypadkach do powstania szkód przyczynił się zły stan techniczny budynków lub nieprawidłowa konstrukcja, niedostosowana do zmieniających się warunków klimatycznych. Prawidłowa gospodarka przestrzenna oraz odpowiednie przepisy budowlane są kluczem do odporności społecznej na występowanie katastrof naturalnych powodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne.
 • Strategia przystosowania się do zmian klimatycznych dla Warszawy – w dokumencie tym uwzględnione zostały postulaty
  PIU, w szczególności odpowiednie planowanie przestrzenne z uwzględnieniem wiedzy o ryzyku powodzi oraz gromadzenie, analiza i agregacja danych o skutkach zjawisk ekstremalnych.

Zespół ds. bancassurance i sprzedaży affinity
Przewodnicząca: Agnieszka Gocałek
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 8

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Udział w pracach Grupy Roboczej ds. dystrybucji ubezpieczeń w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.
 • Przygotowanie analizy i stanowiska rynku (w zakresie bancassurance) do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń implementującej dyrektywę IDD do polskiego porządku prawnego.
 • Przygotowanie kwartalnych raportów, prezentujących zmiany zachodzące na rynku bancassurance.
 • Podjęcie prac nad przygotowaniem bazy zawierającej dane o rynku affinity.

Najważniejsze konferencje i seminaria

 • Przygotowanie, współorganizowanie wspólnie ze Związkiem Banków Polskich, IX edycji Kongresu Bancassurance, który odbył się w dniach 5-6 października 2017 r. w Serocku.

Grupa ekspertów ds. opracowania rekomendacji dobrych praktyk
w zakresie „przedłużonej gwarancji”
Przewodnicząca: Agnieszka Gocałek
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2017 r.: 3

Najważniejsze opracowania i rekomendacje

 • Przygotowanie, w odpowiedzi na zastrzeżenia zgłaszane przez UOKiK, Dobrych Praktyk PIU na polskim rynku ubezpieczeń sprzętu. Dobre praktyki zawierają rekomendacje dotyczące stosowania w komunikacji z zawierającymi ubezpieczenia nabytego sprzętu elektronicznego sformułowań odnoszących się do gwarancji. Dobre praktyki w toku prac były konsultowane z UOKiK, KNF oraz Rzecznikiem Finansowym. W pracach nad przygotowaniem dokumentu brali również udział przedstawiciele dystrybutorów sprzętu elektronicznego. Dobre praktyki weszły w życie 1 kwietnia 2017 r.