Wyniki finansowe

Wynik techniczny i wynik finansowy netto Działu I w Polsce w latach 2015-2016 (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ W 2016 r. wynik techniczny Działu I wynosił 3,0 mld PLN i był o 6,1% wyższy niż w 2015 r.
∙ Składki zarobione netto zmalały w 2016 r. o 3,6 mld PLN względem 2015 r. W tym samym czasie przychody z lokat zmalały o 0,23 mld PLN, a niezrealizowane zyski z lokat wzrosły o 1,18 mld PLN przy spadku o 1,32 mld PLN niezrealizowanych strat z lokat. Odszkodowania i świadczenia wypłacone netto spadły o 0,89 mld PLN. Koszty działalności ubezpieczeniowej zmalały o 0,83 mld PLN, a o 0,16 mld PLN zmalały koszty działalności lokacyjnej.
∙ Rentowność techniczna dla całego Działu I w 2016 r. wynosiła 12,8% w porównaniu z 10,4% rok wcześniej.
∙ Wynik finansowy netto Działu I wynosił 2,3 mld PLN w 2016 r. i był niższy o 26,1% względem roku poprzedniego.

Wynik techniczny i wynik finansowy netto Działu II w Polsce w latach 2015-2016 (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wynik techniczny Działu II za 2016 r. poprawił się w stosunku do roku poprzedniego o 127 mln PLN, tj. o 56,5% i wynosił 351 mln PLN.
∙ W Dziale II składki zarobione na udziale własnym wzrosły w 2016 r. względem 2015 r. o 2,18 mld PLN. W tym samym okresie zmalały przychody z lokat o 0,04 mld PLN, a saldo pozostałych przychodów i kosztów technicznych na udziale własnym zmalało o 0,17 mld PLN. Jednocześnie wzrosły odszkodowania i świadczenia wypłacone netto o 1,5 mld PLN oraz wzrosły koszty działalności ubezpieczeniowej o 89 mln PLN.
∙ Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2016 r. wzrósł o 181 mln PLN względem 2015 r., przy czym w grupie 3 odnotowano wynik dodatni 39 mln PLN, a w grupie 10 było to aż 1 093 mln PLN straty.
∙ Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2016 r. wynosił 1,5% w porównaniu z 1,0% rok wcześniej.
∙ Zysk netto Działu II w 2016 r. zmalał o 24,7%, tj. o 634 mln PLN względem roku poprzedniego i wynosił 1,9 mld PLN. Zysk netto Działu II uwzględnia dywidendę z PZU Życie w kwotach 1,7 mld PLN w 2015 r. oraz 0,8 mld PLN w 2016 r.