Rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej w latach 2014-2015

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w latach 2014-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Suma całkowitych składek 27 krajów Unii Europejskiej wynosiła nieco ponad 1,1 biliona € w 2015 r. i wzrosła o 2,0% względem roku 2014.
 • Wzrost całkowitych składek polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2015 r., liczony w walucie lokalnej był niewielki i wynosił 0,3% względem roku poprzedniego.
 • Polska ze składką 13,2 mld € w 2015 r. stanowiła 1,2% rynku unijnego i zajmowała 13. miejsce w rankingu krajów EU27. Nominalnie było to więcej niż w Portugalii, lecz mniej niż w Irlandii czy Austrii.
 • W 2015 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęły: Francja (4,3%), Szwecja (4,9%) i Dania (4,7%).
 • W tym samym okresie spadki odnotowało 8 krajów, w tym: Wielka Brytania o 7,2%, Holandia o 2,0% oraz Belgia o 3,1%.

 

Struktura składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w 2015 r. (kraje uporządkowane składką malejącą).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • W strukturze ubezpieczeń w Unii Europejskiej w 2015 r. przewagę miały ubezpieczenia Działu I: 61,3%.
 • Relatywnie wysoki udział Działu II w ubezpieczeniach niektórych wiodących krajów to efekt wysokiego udziału ubezpieczeń zdrowotnych: Holandia, Niemcy czy Hiszpania.
 • Całkowita składka przypisana brutto z ubezpieczeń zdrowotnych w EU27 wynosiła 124 mld € w 2015 r. i wzrosła o 1,5% w relacji do 2014 r. Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych nieznacznie, bo o 1% wzrosła w relacji do roku wcześniejszego i wynosiła 132 mld €.
 • W nowych i mniejszych krajach członkowskich UE składki Działu II dominują z uwagi na wysoki udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych.
 • W Polsce udział Działu II w ubezpieczeniach ogółem wynosił 50,0% w 2015 r., a udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych w Dziale II stanowił 73,8%.

 

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu I krajów Unii Europejskiej w latach 2014-2015


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • W strukturze ubezpieczeń w Unii Europejskiej w 2015 r. przewagę miały ubezpieczenia Działu I: 61,3%.
 • Relatywnie wysoki udział Działu II w ubezpieczeniach niektórych wiodących krajów to efekt wysokiego udziału ubezpieczeń zdrowotnych: Holandia, Niemcy czy Hiszpania.
 • Całkowita składka przypisana brutto z ubezpieczeń zdrowotnych w EU27 wynosiła 124 mld € w 2015 r. i wzrosła o 1,5% w relacji do 2014 r. Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych nieznacznie, bo o 1% wzrosła w relacji do roku wcześniejszego i wynosiła 132 mld €.
 • W nowych i mniejszych krajach członkowskich UE składki Działu II dominują z uwagi na wysoki udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych.
 • W Polsce udział Działu II w ubezpieczeniach ogółem wynosił 50,0% w 2015 r., a udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych w Dziale II stanowił 73,8%

 

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu II krajów Unii Europejskiej w latach 2014-2015


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Suma składek Działu II krajów Unii Europejskiej wynosił 435 mld € w 2015 r. i wzrosła o 2,6% względem roku 2014.
 • Wzrost składek Działu II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2015 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 5,0% względem roku poprzedniego.
 • Polska ze składką 6,6 mld € w 2015 r. stanowiła 1,5% rynku unijnego i zajmowała 8. miejsce w rankingu krajów EU27. Nominalnie było to więcej niż w Danii, Szwecji, Irlandii, Finlandii czy Portugalii, ale mniej niż w Austrii, Belgii czy porównywalnej Hiszpanii.
 • W 2015 r. pośród dominujących krajów Niemcy, Francja, Holandia odnotowały wzrosty względem roku poprzedniego, liczony w walucie lokalnej w przedziale od 2,2% do 2,5%.
 • W tym samym okresie Wielka Brytania odnotowała spadek składek Działu II o 3,4%. Spadały też składki we Włoszech.

 

Udział wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Pięć państw zebrało łącznie 78,3% składek ogółem rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej w 2015 r.
 • Wielka Brytania miała 23,3%, a Francja 18,3% łącznej składki z obu działów ubezpieczeń w 2015 r.
 • Na trzecim miejscu były Niemcy posiadające 17,2% unijnego rynku ubezpieczeń w 2015 r.
 • Te trzy wymienione państwa miały łącznie 58,8% całego rynku Unii Europejskiej w 2015 r.
 • Na czwartym miejscu były Włochy z udziałem 13,1%.
 • Holandia z uwagi na imponujący poziom składek z ubezpieczeń zdrowotnych uplasowała się na piątym miejscu w Unii z 6,4% udziałem w 2015 r.

 

Pięć wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto Działu I iII w latach 2014-2015


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Podobnie jak dla ogółu składek, Dział I unijnego rynku ubezpieczeniowego, zdominowany był przez pięć państw posiadających w 2015 r. łącznie 80,3% udziału w składce przypisanej brutto.
 • Dwa czołowe miejsca zajmowały Wielka Brytania i Francja z udziałem odpowiednio 26,6% oraz 19,7% w 2015 r. Składki, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i we Francji wzrosły w 2015 r. w relacji do roku 2014.
 • Dwa kolejne miejsca zajmowały Włochy i Niemcy z udziałem odpowiednio 16,7% i 13,4%.
 • Na piątym miejscu była Szwecja z udziałem 3,9%.
 • W Dziale II dominującą pozycję miały Niemcy z 23,2% unijnego rynku w 2015 r.
 • Kolejne dwa kraje to Wielka Brytania (18,0%) i Francja (16,1%). Niewiele mniej, bo 13,3% unijnego rynku w Dziale II miała Holandia dzięki wysokiemu udziałowi składek zdrowotnych.
 • Włochy z wkładem 7,4% dopełniały udział pięciu wymienionych państw do 78,0% składek Działu II w 2015 r.
 • W strukturze składek Działu II państw Unii w 2015 r., 30,4% to ubezpieczenia komunikacyjne, 28,5% ubezpieczenia zdrowotne (z wyłączeniem wypadkowych), a 21,4% to ubezpieczenia rzeczowe.

 

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu I w krajach Unii Europejskiej w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat.

 • Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu I do PKB dla Polski wynosiła 1,5% w 2015 r. To był wynik lepszy od dotkniętej kryzysem Grecji i nieco lepszy do Czech czy Węgier, ale ponad trzykrotnie niższy niż średnia w krajach Unii Europejskiej.
 • Składka przypisana brutto Działu I per capita w Polsce wynosiła 170 € w porównaniu z 1 370 € dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. To był wynik porównywalny do Grecji, ale ponadtrzykrotnie niższy niż w porównywalnej, pod względem populacji, Hiszpanii.

 

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu I od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat.

 • W 2015 r. średni PKB per capita dla EU27 wynosił około 29,1 tys. € = 29,1 tys. PPS (kurs wymiany PPS na €=1). PKB per capita w Polsce, po przeliczeniu przez średni kurs €/PLN wynosił 11,3 tys. €. PPP dla Polski wynosiło 1,77. Zatem polski PKB per capita wynosił 11,3*1,77≈20,0 tys. PPS. Jeśli przyjmiemy, że EU27=100%, to polski PKB per capita można przeliczyć jako iloraz (20,0 tys. PPS) ÷ (29,1 tys. PPS) co dawało Polsce 68,7% średniej EU27 (zgodnie z tabelą Eurostat i wykresem powyżej).
 • Polska w 2015 r. odnotowała przypis składki brutto w Dziale I blisko 6,58 miliarda €, co stanowiło 1,0% całego przypisu EU27 wynoszącego 690 mld €.
 • Relacja składki Działu I do PKB dla Polski wynosiła 1,5%, w porównaniu z 4,7% dla EU27, przy PKB per capita na poziomie 68,7% średniej dla EU27.
 • W Polsce wskaźnik penetracji był najwyższy pośród nowych członków Unii i przewyższał poziom linii trendu wyliczonego dla wszystkich krajów metodą regresji krzywą logistyczną. Był to jednak efekt utrzymującego się jeszcze na relatywnie wysokim poziomie w 2015 r. przypisu z portfela produktów oszczędnościowych w Polsce.
 • Wyniki roku 2016, w którym penetracja Polski istotnie zmalała z racji spadku składek o 13,3% przy szacowanym wzroście PKB o 2,8%, spowoduje spadek pozycji Polski.

 

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu II w krajach Unii Europejskiej w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat.

 • Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,5% w 2015 r. To był wynik lepszy od dotkniętej kryzysem Grecji, jednak dwukrotnie niższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej.
 • W Polsce składka przypisana brutto Działu II per capita wynosiła 170 € w porównaniu z 860 € dla 27 krajów Unii Europejskiej. To był również jeden z najniższych wyników spośród krajów unijnych i niższy niż w Estonii czy Słowacji.
 • Wyjątkowo wysoki poziom składki per capita oraz penetracji w Holandii wynika z faktu wprowadzenia od 2006 r. obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych w tym kraju.

 

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu II od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat.

 • Polska w 2015 r. odnotowała przypis składki brutto ponad 6,6 mld €, co stanowiło 1,5% całego przypisu EU27 wynoszącego 435 mld €.
 • Relacja składki Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,5%, w porównaniu z 3,0% dla EU27, przy PKB per capita na poziomie 68,7% średniej dla EU27.
 • Polska miała zatem penetrację zbliżoną do nowych członków Unii, ale nieco poniżej krzywej trendu wyliczonej dla wszystkich krajów metodą regresji. Krzywa ta w Dziale II ma charakter liniowy w przeciwieństwie do krzywej logistycznej (typu S) obserwowanej w Dziale I.
 • Poziom linii trendu EU27 osiągnęły Czechy i zbliżyły się wartościowo do Portugalii, przewyższając Grecję.
 • Zważywszy, że Polska należy do najbardziej zmotoryzowanych krajów Europy oraz leży w niemal identycznej strefie klimatycznej co Czechy, to należałoby się spodziewać dalszego wzrostu wartości składek z ubezpieczeń Działu II.
 • Wyniki roku 2016, w którym penetracja rynku w Polsce wzrosła wobec skoku wartości składek Działu II o 16,7%, przy szacowanym wzroście PKB o 2,8%, wskazują, że Polska znajdzie się powyżej linii trendu.

 

Zależność dynamiki składki Działu I od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat.

 • W 2015 r. dynamika spadku składek Działu I w Polsce wynosiła 4,0% i była znacznie poniżej dynamiki wzrostu PKB wynoszącej 3,8%. Penetracja zatem spadła i był to wynik spadku ubezpieczeń inwestycyjnych w grupie pierwszej. Był to też jeden z najgłębszych spadków w Unii Europejskiej.
 • W 2015 r. średni wzrost składek, liczony dla wszystkich krajów EU27 wynosił 1,6% wobec wzrostu PKB o 2,2%, co oznaczało spadek penetracji.
 • Pośród dominujących krajów, najwyższy wzrost penetracji odnotowała Francja, gdzie składki Działu I wzrosły o  5,2% przy wzroście PKB o 1,3%.
 • W Wielkiej Brytanii, gdzie wzrost PKB w 2015 r. wynosił 2,2%, składki Działu I zmalały o 8,7% w tym samym okresie.
 • Najwyższy spadek penetracji w 2015 r. notowano jednak w Holandii i Portugalii.

 

Zależność dynamiki składki Działu II od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2015 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat.

 • W 2015 r. dynamika wzrostu składek Działu II w Polsce wynosiła 5,0% w relacji do 3,8% wzrostu PKB. Penetracja zatem była jednak niższa niż w roku 2016, podczas którego składki wzrosły o 16,7% przy szacowanym wzroście PKB o 2,8%.
 • W 2015 r. średni wzrost składek, liczony dla wszystkich krajów EU27, wynosił 2,6% wobec wzrostu PKB o 2,2%, co oznaczało lekki wzrost penetracji.
 • Francja i Niemcy odnotowały wzrosty penetracji przy dodatnim wzroście zarówno przypisu składek, jak i PKB. W Grecji zanotowano spadek penetracji, ponieważ dynamika spadku przypisu składek była większa niż spadku PKB. W Holandii i Hiszpanii penetracja zmalała, ponieważ zanotowano spadek składek przy wzroście PKB.
 • Największe spadki penetracji odnotowano i to pomimo wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii i Szwecji.