Działalność wydawnicza i edukacyjna

W 2016 r. Izba prowadziła bardzo intensywną działalność wydawniczą, wspierającą cele strategiczne PIU oraz realizującą jej zadanie edukacji ubezpieczeniowej. Tak jak w latach poprzednich ukazał się coroczny raport o ubezpieczeniach w Polsce, Raport Roczny 2015 Polskiej Izby Ubezpieczeń w wersji polskiej i angielskiej, zawierający pogłębioną analizę polskiego rynku ubezpieczeń. Działania na rzecz rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce zostały wsparte przez publikację broszury Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2015.

Izba jak w poprzednich latach kontynuowała działalność w zakresie prezentowania aktualnej i unikalnej informacji o polskim rynku ubezpieczeń. Biuro Zarządu Izby przygotowało i wysłało do członków PIU kwartalne biuletyny szybkiej informacji o stanie rynku (tzw. snapshots) oraz kwartalne raporty o wynikach sektora ubezpieczeń. Izba kontynuowała systematyczne monitoringi wybranych obszarów ubezpieczeń: monitoringu sprzedaży bancassurance, nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz monitoring sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych. Ważnym elementem działalności wydawniczej Izby jest kwartalnik „Wiadomości Ubezpieczeniowe” publikowany od 2007 r. przez Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej. W 2016 r. Polska Izba Ubezpieczeń poczyniła dalsze starania w celu umacniania pozycji tego czasopisma i została bezpośrednim wydawcą czasopisma powołując nowych członków. Zarazem dokonała uzupełnienia Rady Programowej oraz wzmocnienia Redakcji poprzez zatrudnienie sekretarza naukowego.

Ponadto Izba opublikowała serię broszur informacyjnych mających promować wiedzę o aktualnych aspektach rynku ubezpieczeń, w tym m.in. Ubezpieczenia w liczbach 2015, raport Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce, przegląd danych z lat 2013-2015 oraz jak co roku raport Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2015 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń.

W 2016 roku Izba prowadziła edukacyjną witrynę internetową na temat ubezpieczeń zdrowotnych – polisynazdrowie.pl. W ramach działań wspierających edukację ubezpieczeniową w dalszym ciągu rozwijana była współpraca z organizacjami naukowymi i studenckimi poprzez patronaty nad podyplomowymi studiami o profilu ubezpieczeniowym, wspomaganie inicjatyw ubezpieczeniowych kół naukowych i patronaty nad konferencjami nt. ubezpieczeń organizowanymi przez uczelnie wyższe. W 2016 r. Izba przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem wspierając moduł dydaktyczny „Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie”, przygotowując moduł o ubezpieczeniach inwestycyjnych i ubezpieczeniowych rozwiązaniach emerytalnych.

Polska Izba Ubezpieczeń wspiera również działania zmierzające na rzecz wspierania edukacji zawodowej w zakresie ubezpieczeń. W 2016 r. PIU dołączyła do Związku Banków Polskich oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości do projektu utworzenia Sektorowej Rady Kompetencji dla branży finansowej. Projekt powołania i funkcjonowania Rady jest prowadzony na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem Rady jest wspieranie rozwiązań służących lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników sektora finansowego do wymogów szybko zmieniającego się środowiska pracy. Rada ds. Kompetencji, której działania są projektowane na lata 2017-23, będzie istotnym forum współpracy wszystkich interesariuszy rynku pracy i edukacji. Oprócz tego Izba jak co roku organizowała seminaria i szkolenia skierowane do pracowników zakładó ubezpieczeń (m.in. dot. audytu wewnętrznego, reasekuracji, rachunkowości, opodatkowania, przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej oraz ubezpieczeń ochrony prawnej), a także obejmowała patronatem studia podyplomowe o profilu ubezpieczeniowym na polskich uczelniach.