Wyniki finansowe netto

Wartość i dynamika wyniku finansowego netto zakładów Działu I w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ W 2016 roku 9 z 27 zakładów Działu I odnotowało straty netto.
∙ Zyski netto wzrosły w 10 zakładach, a w 17 zmalały w relacji do roku poprzedniego, w tym w PZU Życie. Spadki zysku netto w 2016 r. w relacji do roku poprzedniego odnotowały między innymi Aviva oraz nieco mniejsze: PZU, Vienna Life i Metlife.
∙ Zysk netto lidera Działu I, tj. PZU Życie był w 2016 r. o 187 mln PLN niższy niż rok wcześniej i wynosił 1,49 mld PLN.

Wartość i dynamika wyniku finansowego netto zakładów Działu II w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU

Rentowność kapitałów własnych zakładów Działu I w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 18,4% w 2016 r., w porównaniu z 24,5% w 2015 r. Jedenaście zakładów odnotowało straty netto.
∙ Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio 5,7% oraz 8,8%.
∙ Odstęp międzykwartylowy w 2016 r. wynosił 19,2% i był o 7,2 p.p. większy niż rok wcześniej.
∙ Suma zysków netto zakładów Działu I w 2016 r. zmalała o 26,1% względem roku poprzedniego przy spadku sumy kapitałów własnych o 1,5% dla tych samych okresów.

Rentowność kapitałów własnych zakładów Działu II w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wartość wskaźnika dla Działu II spadła do 8,8% w 2016 r. z 11,8% w 2015 r.
∙ Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to powyższe wartości wynosiłyby odpowiednio 5,0% oraz 4,0% i wzrosły rok do roku.
∙ Mediana wskaźnika wynosiła 4,2% w 2016 r. w porównaniu z 2,4% dla roku 2015.
∙ Odstęp międzykwartylowy w 2016 r. wynosił 9,5%, tj. o 4,6 p.p mniej niż rok wcześniej.
∙ Zysk netto w 2016 r. Działu II zmalał o 24,7%, a kapitały własne wzrosły o 0,7% w tym samym okresie. Jednak jeśli nie uwzględniać dywidendy PZU Życie przekazanej do PZU, to zysk netto Działu II wzrósł o 26,3% i w efekcie wskaźnik rentowności wzrósł o 1,0 p.p. w analizowanym okresie.

Rentowność majątku zakładów Działu I w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 2,2% w 2016 r., w porównaniu z 3,0% w roku poprzednim. Dziewięć zakładów odnotowało straty netto.
∙ Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio 0,6% oraz 1,0%.
∙ Odstęp międzykwartylowy w 2016 r. wynosił 3,1% i był o 0,6 p.p. większy niż rok wcześniej.
∙ Suma zysków netto zakładów Działu I w 2016 r. zmalała o 26,1% względem roku poprzedniego przy wzroście sumy aktywów o 0,3% dla tych samych okresów.

Rentowność majątku zakładów Działu II w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 2,4% w 2016 r. w porównaniu z 3,3% w 2015 r.
∙ Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to powyższe wartości wynosiłyby odpowiednio 1,3% oraz 1,1% (wykres prawy powyżej odpowiedni dla benchmarku zakładów Działu II).
∙ Mediana wskaźnika wynosiła 1,0% w 2016 r. w porównaniu z 0,7% dla roku 2015.
∙ Odstęp międzykwartylowy w 2016 r. wynosił 2,7%, to 1,0 p.p. mniej niż rok wcześniej.
∙ Przy spadku zysku netto Działu II w 2015 r. o 24,7% względem 2015 r., aktywa wzrosły o 5,3% w tym samym okresie.