List Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, podsumowującego rok 2016.

W ubiegłym roku rynek ubezpieczeniowy żył przede wszystkim kwestią ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Szeroka ochrona osób poszkodowanych, coraz wyższe świadczenia, a także nowe tytuły, uprawniające do świadczeń, przyniosły znaczące zmiany w stawkach za ubezpieczenie. Podniesienie składek w segmencie dotyczącym 23 milionów kierowców wywołało publiczną debatę. Polska Izba Ubezpieczeń, dzięki setkom wystąpień medialnych, organizacji cyklu debat oraz stałemu dialogowi z legislatorem (m.in. stałe uczestnictwo w obradach parlamentarnego Zespołu ds. na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego), miała możliwość publicznego wyjaśnienia mechanizmu funkcjonowania ubezpieczenia OC ppm. Izba wskazała dzięki temu na czynniki mające wpływ na zachowanie równowagi pomiędzy wypłacanym świadczeniem a możliwą do udźwignięcia składką.

2016 r. to nie tylko wiele prac związanych z komunikacją na temat OC ppm. Izba na poziomie europejskim brała udział w konsultacjach związanych z IDD (Insurance Distribution Directive). Dyrektywa ta, której założenia zostaną implementowane do polskiego prawa poprzez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, to jeden z najważniejszych aktów prawnych dla całej branży. Poprzez regulacje dla dystrybucji, branżę czeka w 2017 r. wiele prac dostosowawczych, nie tylko w obszarze sieci sprzedaży, ale też w obszarze komunikacji z klientami. Dzięki nowym regulacjom, dystrybucja ubezpieczeń wiązać się będzie z jeszcze większym profesjonalizmem i jeszcze lepszym dopasowaniem produktów do potrzeb klientów.

Na poziomie europejskim w 2016 r. kontynuowane były też prace nad RODO. W kwietniu w Dzienniku Urzędowym UE ukazał się tekst rozporządzenia, a już w maju podczas IV Kongresu PIU, Izba podpisała porozumienie z GIODO, na mocy którego branża zobowiązała się do stworzenia Kodeksu Dobrych Praktyk Ochrony Danych Osobowych.

Intensywna współpraca z administracją publiczną w 2016 r. dotyczyła także ubezpieczeń na życie. PIU podjęła rozmowy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego, dotyczące regulacji opłat przy produktach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W efekcie pod koniec 2016 r. PIU oraz 16 zakładów ubezpieczeń na życie podpisało porozumienia, regulujące zwrot części pobranych opłat likwidacyjnych osobom w podeszłym wieku. Kwestie produktów z UFK będą kluczowe dla branży także przez kolejne lata. PIU w 2016 r. pracowała bowiem także nad zaangażowaniem branży ubezpieczeniowej w program długoterminowego oszczędzania.

Po raz pierwszy w historii działalności Izby, w 2016 r. przeprowadzona została pogłębiona analiza reputacji branży ubezpieczeniowej. Dzięki badaniom wśród klientów, pośredników oraz decydentów, branża otrzymała pełny obraz własnego wizerunku wraz ze zdefiniowaniem inicjatyw, które, jeśli zostaną podjęte, mogą ten wizerunek poprawić.

PIU jak co roku, zorganizowała w 2016 r. wiele konferencji i seminariów, poruszających najważniejsze dla branży kwestie. Przede wszystkim wspomnieć trzeba o IV Kongresie PIU, który jest najważniejszym forum debaty ubezpieczeniowej w Polsce. Podczas kongresu przedstawiciele branży dyskutowali o atrakcyjności ubezpieczycieli, ekonomicznych skutkach stanowienia prawa, regulacjach prokonsumenckich i odpowiedzialności za szkody osobowe. Spośród zorganizowanych w 2016 r. wydarzeń, wymienić należy zorganizowaną wspólnie z Katedrą Prawa Ubezpieczeń WPiA UW konferencję, poświęconą nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Izba była też organizatorem szeregu seminariów, dotyczących m. in. Solvency II, ubezpieczeń turystycznych, zasad rachunkowości ubezpieczeniowej. Po raz ósmy PIU wspólnie ze Związkiem Banków Polskich zorganizowała też Kongres Bancassurance.

Przyszły rok stać będzie pod znakiem kolejnych kluczowych regulacji, takich jak IDD, definiujące na nowo rynek pośrednictwa. Rozstrzygnie się też kwestia rządowych planów długoterminowego oszczędzania. Plany te nie mogą funkcjonować prawidłowo bez udziału ubezpieczycieli, powołanych do zarządzania kluczowymi dla człowieka i jego przyszłości kwestiami. Rok 2017 oznacza też duże wyzwania w kwestiach związanych z wdrożeniem w zakładach ubezpieczeń RODO. PIU z kolei rozpocznie w 2017 r. prace nad stworzeniem w Izbie forum zajmującym się digitalizacją procesów ubezpieczeniowych.

Zapraszam Państwa do lektury.

Jan Grzegorz Prądzyński
Prezes Zarządu
Polska Izba Ubezpieczeń