Koszty działalności ubezpieczeniowej

Koszty działalności ubezpieczeniowej Działu I w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Suma kosztów akwizycji i administracyjnych w Dziale I wynosiła ponad 5,6 mld PLN w 2016 r. i była o 12,9% poniżej poziomu sprzed roku.
∙ Koszty administracyjne w 2016 r. w relacji do roku poprzedniego zmalały o 3,0%, a koszty akwizycji zmalały o 16,6% w tym samym okresie.
∙ Po wzroście udziału kosztów akwizycji w kosztach ogółem w roku 2014 do poziomu blisko 75%, relacja ta w 2016 r. spadła do historycznego minimum, tj. 69,7%.
∙ Relacja kosztów akwizycji do składki przypisanej brutto dla Działu I wynosiła 16,5%, a relacja kosztów administracyjnych do składki wynosiła 7,2% w 2016 r.

Koszty działalności ubezpieczeniowej Działu II w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Suma kosztów akwizycji i administracyjnych w Dziale II wynosiła 9,1 mld PLN w 2016 r. i była o 7,7% powyżej poziomu roku poprzedniego.
∙ Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 5,3% w 2015 r. oraz o 8,7% w ciągu 2016 r. Koszty administracyjne w 2016 r. wzrosły o 4,2% w relacji do 2015 r. Struktura kosztów zmieniła się na korzyść kosztów akwizycji, które w 2016 r. rosły relatywnie szybciej niż administracyjne i stanowiły 78,1% sumy obu kategorii kosztów.
∙ W 2016 r. relacja kosztów akwizycji do składki przypisanej brutto Działu II wynosiła 22,1%, a relacja kosztów administracyjnych do składki wynosiła 6,2%.

Wskaźnik zespolony zakładów Działu I w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 101,0% w 2016 r. w porównaniu z 94,6% w 2015 r., czyli o 6,4 p.p. więcej.
∙ Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio 92,1% oraz 101,6%.
∙ Odstęp międzykwartylowy w 2016 r. wynosił 21,4%, tj. aż o 14,8 p.p. mniej niż rok wcześniej.
∙ W 2016 r. przy spadku licznika formuły wskaźnika zespolonego o 6,8% mianownik malał szybciej, bo o 12,7% względem poziomu sprzed roku i wartość wskaźnika wzrosła. Zmniejszyła się natomiast liczba zakładów o wartości wskaźnika przekraczającej 100%.

Wskaźnik zespolony zakładów Działu II w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 99,5% w 2016 r., w porównaniu z 102,9% w 2015 r., czyli zmalała o 3,4 p.p.
∙ Mediana wskaźnika dla tych samych okresów wynosiła odpowiednio 102,2% oraz 101,0%.
∙ Odstęp międzykwartylowy w 2016 r. wynosił 21,9%, tj. o 4,2 p.p więcej niż rok wcześniej.
∙ W 2016 r. przy spadku wskaźnika szkodowości brutto w Dziale II liczonego względem roku 2015 o 1,7 p.p., wskaźnik kosztów akwizycji zmalał o 1,6 p.p., a kosztów administracyjnych zmalał o 0,7 p.p. W efekcie kumulacji spadków składowych wskaźnik zespolony zmalał poniżej 100%.