Lokaty krajów EU27 w latach 2014-2015

Wartość i dynamika lokat branży ubezpieczeniowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2014-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Suma lokat w działalności ubezpieczeniowej krajów Unii Europejskiej wynosiła 9 221 mld € w 2015 r. i wzrosła o 3,0% względem roku 2014.
 • Polski rynek ubezpieczeniowy w 2015 r., liczony w walucie lokalnej odnotował wzrost stanu lokat o 0,9% względem roku poprzedniego.
 • Polska z lokatami 38,2 mld € w 2015 r. stanowiła 0,41% rynku unijnego i zajmowała 15. miejsce w rankingu krajów EU27. Nominalnie było to więcej niż w Czechach, Grecji i na Węgrzech razem oraz o około 14 mld € mniej niż w Portugalii.
 • W 2015 r. największe wzrosty stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowały: Francja (4,1%), Włochy (10,0%) oraz Szwecja (6,0%).
 • W 2015 r. w sześciu z 27 krajów EU27 odnotowano spadki poziomu lokat względem 2014 r.

 

Struktura przedmiotowa lokat w EU27 w 2014 r. w % (ostatnie dostępne dane)Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Według ostatnich dostępnych danych za 2014 r. w strukturze lokat unijnej branży ubezpieczeniowej dominowały instrumenty dłużne o stałej kwocie dochodu (42,1%) oraz fundusze inwestycyjne (28,5%).
 • Trzecią pozycję w strukturze lokat (10,4% w 2014 r.) miały, praktycznie niewystępujące w Polsce, pożyczki zabezpieczone hipotecznie. Lokaty w jednostkach podporządkowanych stanowiły prawie 5,6%.
 • Lokaty ubezpieczeniowe w relacji do łącznego PKB EU27 wynosiły 63% w 2014 r. Pośród wiodących krajów, najwyższą wartość relacji lokat do PKB odnotowano w&bnsp;Wielkiej Brytanii, Danii i Francji (ponad 100%).
 • W Polsce w 2014 r. lokaty zakładów ubezpieczeniowych stanowiły 8,9% PKB.

 

Wartość i dynamika lokat Działu I w krajach Unii Europejskiej w latach 2014-2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Suma lokat Działu I krajów Unii Europejskiej wynosiła 7 677 mld € w 2015 r. i wzrosła o 3,0% względem roku 2014.
 • Lokaty Działu I polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2015 r. odnotowały spadek, liczony w walucie lokalnej, wynoszący 1,9% względem roku poprzedniego.
 • Polska z lokatami 23,2 mld € w 2015 r. stanowiła 0,3% rynku unijnego i zajmowała 15. miejsce w EU27. Nominalnie było to blisko dwa razy mniej niż w Portugalii.
 • Spośród dominujących krajów w 2015 r. wzrost stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowano: we Francji (3,8%), we Włoszech (10,6%) i w Szwecji (7,5%).
 • Na koniec 2015 r., 10 krajów EU27 odnotowało spadki wartości stanu lokat względem końca roku 2014. W Wielkiej Brytanii i Holandii spadki te wynosiły ponad 5,5%.

 

Wartość i dynamika lokat Działu II w&bnsp;krajach Unii Europejskiej w latach 2014-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

 • Suma lokat Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła 1 543 mld € w 2015 r. i wzrosła o 3,0% względem roku 2014.
 • Dział II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2015 r. odno-tował wzrost stanu lokat o 5,8% względem roku poprzedniego, licząc w walucie lokalnej.
 • Polska z lokatami 14,9 mld € w 2015 r. stanowiła 0,9% rynku unijnego i zajmowała 11. miejsce w rankingu krajów EU27.
 • Nominalnie było to więcej niż w Irlandii, w Portugalii czy w Finlandii oraz prawie dwa razy mniej niż w Danii.
 • Spośród dominujących krajów w 2015 r. wzrost stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowano: w Niemczech (3,0%), we Francji (6,5%) i we Włoszech (5,7%).
 • W tym samym okresie w Wielkiej Brytanii odnotowano spadek wartości stanu lokat odpowiednio o 5,5%, a w Szwecji i Holandii spadki wynosiły odpowiednio 3,8% oraz 4,5%.