Statystyki i bazy danych

W roku 2016 funkcjonowały statystyczne bazy danych PIU udostępnione członkom Izby w ramach jednej aplikacji webowej służącej do zautomatyzowanego procesu zbierania i udostępniania danych.
Izba odnotowała trzykrotny wzrost liczby użytkowników zakładów ubezpieczeń upoważnionych do korzystania z aplikacji.

Izba jest jedynym na rynku ubezpieczeń dostępnym źródłem informacji rynkowej, o unikalnym w skali rynku zakresie danych statystycznych. W ramach baz statystycznych PIU kontynuuje udostępnianie miesięcznych i kwartalnych zagregowanych informacji o stanie rynku oraz dedykowanych poszczególnym zakładom ubezpieczeń raportów porównawczych, które prezentują udział zakładu na tle uczestników bazy statystycznej.

Realizując postanowienia art. 426 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844) Izba rozwija narzędzia analityczne na potrzeby zrzeszonych zakładów ubezpieczeń.

W 2016 r. zainicjowany został proces zwiększenia zakresu danych w kwartalnej bazie statystycznej nt. nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie w dziale I. Zmiany w otoczeniu prawnym, w tym obowiązywanie od 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wdrażającej m.in. przepisy Solvency II czy regulacje KNF w postaci wytycznych i rekomendacji dla rynku finansowego, determinowały zmiany w tej bazie PIU, które zostały wprowadzone wraz z raportowaniem za 4 kw. 2016 r.

Ponadto zespół ds. bancassurance i sprzedaży Affinity w PIU podjął w 2016 r. prace nad opracowaniem założeń do systematycznego gromadzenia danych nt. ubezpieczeń przedłużonej gwarancji. Prace w tym temacie będą kontynuowane w 2017 r.

W 2016 r. PIU udostępnia dane statystyczne z następujących baz zawierających:

  • kwartalne i roczne sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów Działu I i II – 100% rynku,
  • miesięczne dane nt. wielkości sprzedaży i szkód wg ryzyk 1-18 działu II, obejmująca 23 zakłady (94% rynku),
  • kwartalne informacje o wielkości nowej sprzedaży ubezpieczeń na życie Działu I, obejmująca 20 zakładów (96% rynku),
  • kwartalne informacje nt. sprzedaży ubezpieczeń w kanale direct dla zakładów i oddziałów z Działu II, obejmująca 7 zakładów i 2 oddziały,
  • kwartalne informacje nt. sprzedaży ubezpieczeń bancassurance w Dziale I, obejmująca 21 zakłady i 2 oddziały (97% rynku), i Działu II – obejmująca 16 zakładów i 3 oddziały (89% rynku),
  • kwartalne informacje o sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych w Dziale I obejmuje 4 zakłady i 1 oddział (41% rynku), zaś Dział II obejmuje 9 zakładów i 2 oddziały (19% rynku).

Nad prawidłowym rozwojem merytorycznym poszczególnych raportów statystycznych czuwają właściwe komisje, podkomisje i zespoły Izby, z których inicjatywy owe bazy powstały. Dzięki temu bazy w optymalnym stopniu odzwierciedlają potrzeby biznesowe konkurencyjnego rynku oraz jego gotowość do wzajemnego dzielenia się informacją.

 

Platformy wspierające procesy biznesowe w zakładach ubezpieczeń

 

Baza danych PIU zawierająca informacje o przyczynach rozwiązania umów pośrednictwa ubezpieczeniowego między zakładami ubezpieczeń a agentami

Od 2006 r. w PIU funkcjonuje baza, która jest normowana Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. z 03.10.2006 r., Nr 178, poz. 1316) do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Planowana na 2016 r. modernizacja bazy PIU została decyzją Zarządu PIU wstrzymana. Było to podyktowane uchwaleniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r.w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. L 26/19, z 2.2.2016 r.) i zapowiedzią Ministerstwa Rozwoju i Finansów prac legislacyjnych nad wdrożeniem przedmiotowej Dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

1 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawiło do konsultacji publicznych i międzyresortowych projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który to projekt w całości zastąpi obecnie obowiązująca ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450 oraz z 2015 r. poz. 1844 i 1893). Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń m.in. normować będzie prowadzoną przez ostatnie 10 lat bazę w PIU. Prezentacja precyzyjnego harmonogramu prac dotyczących rozwoju i modernizacji bazy w PIU służącej do informowania o powodach rozwiązania umowy agencyjnej przez zakłady ubezpieczeń możliwa będzie po zakończeniu pełnego procesu legislacyjnego i zapoznaniu się Izby ze szczegółowym zakresem i sposobem realizacji zadań przypisanych Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Podsumowując dziesięć lat funkcjonowania bazy w PIU, rok 2016 został zakończony z ponad 3 700 wpisami dotyczącymi agentów, z którymi zakłady ubezpieczeń z Działu I i Działu II rozwiązały współpracę, wskazując jako przyczynę rozwiązania umowy agencyjnej naruszenie przez agenta: przepisów prawa, umowy agencyjnej, staranności lub dobrych obyczajów, zaś uprawnione zakłady ubezpieczeń złożyły ponad 48 100 wniosków o weryfikację agenta ubezpieczeniowego w funkcjonującej w Izbie bazie.

System Obsługi Porozumienia Regresowego

W 2016 roku z systemu obsługującego roszczenia regresowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych korzystało 19 zakładów ubezpieczeń. W sumie od momentu uruchomienia aplikacji, tj. w październiku 2014 r. na wniosek Komisji Likwidacji Szkód w PIU, zarejestrowano prawie 36 300 roszczeń regresowych. W końcu roku 2016 odbyło się coroczne spotkanie użytkowników aplikacji, na którym przedstawiono propozycje zmian funkcjonalnych systemu usprawniające pracę użytkowników. Specyfikacja zmian funkcjonalnych poddana została analizie merytorycznej oraz biznesowej i zostanie wdrożona etapowo w 2017 roku.

Projekt Bazy Zdarzeń i Szkód

W obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844) zadanie tworzenia i prowadzenia informatycznej bazy danych w zakresie niezbędnym do identyfikacji, weryfikacji i przeciwdziałania naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego obejmującej w szczególności informacje o wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach z umów ubezpieczenia, o których mowa w dziale I lub II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, legislator powierzył Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Polska Izba Ubezpieczeń w oparciu o art. 486 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przekazała dane i informacje zgromadzone w bazie danych, o których mowa w art. 220 ust. 2 pkt. 7 ustawy uchylanej w art. 503, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
W 2016 r. Izba ściśle współpracowała z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym nad określeniem zakresu danych, jakie mają być gromadzone w bazie danych przez Fundusz oraz terminu i formy ich przekazywania przez zakłady ubezpieczeń do Funduszu.

W informatycznej bazie danych UFG gromadzone będą dane niezbędne do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, w tym informacje o umowach ubezpieczenia, dotyczące przedmiotu ubezpieczenia i uczestników stosunku ubezpieczeniowego, zakresie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, roszczeniach, wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach, a także o przyczynach odmów ich wypłacenia. Dane dotyczą umów ubezpieczenia na życie oraz pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Zakres danych obejmować będzie także inne informacje, które przez Fundusz w porozumieniu z zakładami ubezpieczeń będą identyfikowane jako konieczne do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej.

Gromadzenie danych o uczestnikach rynku ubezpieczeniowego w określonym w Rozporządzeniu z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie danych gromadzonych w informatycznej bazie danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z dn. 2016 r., poz. 1040) zakresie stwarza realną szansę na większą skuteczność przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej.

System do dokonywania rozliczeń między zakładami ubezpieczeń (Aplikacja BLS)

Z dniem 01.04.2015 roku, tj. z dniem wejścia w życie Umowy o współpracy w zakresie Bezpośredniej Likwidacji Szkód, Izba udostępniła Aplikację BLS – program komputerowy dedykowany do wspomagania wzajemnych rozliczeń stron umowy w systemie BLS.

Jest to narzędzie, które jednocześnie umożliwia Izbie, jako stronie umowy, wykonywanie nałożonych na Izbę zadań wynikających z umowy, takich jak wspomaganie stron w realizacji umowy i opracowywanie odpowiednich statystyk.
Z Aplikacji BLS korzysta osiem zakładów ubezpieczeń będących stronami umowy. Do końca roku 2016 w systemie zostały rozliczone 60 762 sprawy szkodowe.

Porównywarka wyroków sądowych

Projekt powstał z inicjatywy Komisji Likwidacji Szkód PIU. Członkowie PIU zgłosili zapotrzebowanie na narzędzie umożliwiające w szybki i prosty sposób wyszukiwanie i porównywanie dokumentów dotyczących prawomocnych wyroków sądowych.

Celem projektu jest stworzenie aplikacji umożliwiającej gromadzenie skanów zanonimizowanych wyroków sądowych oraz informacji w nich zawartych, które następnie będą porównywane przez użytkowników po zadanych kryteriach wyszukiwania.

Z porównywarki można korzystać za pomocą dedykowanej strony www dostępnej w ramach serwisu piu.org.pl. Przewidywana liczba użytkowników aplikacji – 500 osób; liczba zarejestrowanych spraw w ciągu roku – 12 000 prawomocnych wyroków. PIU uruchomiła aplikację w II kwartale 2016 r.