Działalność Komisji, Podkomisji, Grup Ekspertów oraz Zespołów i Grup Roboczych

W 2016 r. funkcjonowały następujące komisje, podkomisje, grupy ekspertów oraz zespoły i grupy robocze:

 

Komisje i podkomisje

 • Komisja ekonomiczno-finansowa

– Podkomisja ds. Solvency II
– Podkomisja ds. rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej
– Podkomisja ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej
– Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej

 • Komisja ds. public relations
 • Komisja Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową
 • Komisja ds. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
 • Komisja Ubezpieczeń na Życie

– Podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie

 • Komisja ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej

– Podkomisja ds. przeciwdziałania przestępczości w ubezpieczeniach na życie

 • Komisja Ubezpieczeń Majątkowych

– Podkomisja ds. reasekuracji
– Podkomisja ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
– Podkomisja ubezpieczeń rolnych
– Podkomisja ubezpieczeń należności
– Podkomisja ubezpieczeń finansowych
– Podkomisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych (od października 2016 r.)

 • Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych
 • Komisja Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych
 • Komisja ds. likwidacji szkód
 • Komisja prawno-legislacyjna (do lutego 2016 r.: zespół ds. prawno-legislacyjnych)

 

Grupy ekspertów

 • Grupa ekspertów ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
 • Grupa ekspertów ds. FATCA i CRS
 • Grupa ekspertów ds. ochrony danych osobowych
 • Grupa ekspertów ds. wytycznych KNF dot. IT
 • Grupa ekspertów ds. ubezpieczeń na życie z UFK
 • Grupa ekspertów ds. długoterminowego oszczędzania (od sierpnia 2016 r.)
 • Grupa ekspertów ds. PRIIPs (od sierpnia 2016 r.)
 • Grupa ekspertów ds. umowy o wzajemnym uznawaniu roszczeń regresowych w ubezpieczeniach majątkowych
 • Grupa Inżynierów Ryzyka
 • Grupa ekspertów ds. CEPIK
 • Grupa ekspertów ds. pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych
 • Grupa ekspertów ds. standaryzacji szkód osobowych
 • Grupa ekspertów ds. procesów i procedur likwidacji szkód komunikacyjnych
 • Grupa ekspertów ds. opracowania rekomendacji dobrych praktyk w zakresie „przedłużonej gwarancji”

 

Zespoły i grupy robocze

 • Grupa robocza ds. doradztwa odszkodowawczego (od maja 2016 r.)
 • Zespół ds. oddziałów
 • Zespół ds. reklamacji i klientów
 • Zespół ds. ubezpieczeń ochrony prawnej
 • Zespół ds. ubezpieczeń turystycznych
 • Zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych
 • Zespół ds. bancassurance i sprzedaży Affinity

 

Komisja ekonomiczno-finansowa
Przewodniczący: Przemysław Dąbrowski (do marca 2016 r.)
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 2

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ W 2016 r., jak i w latach poprzednich, komisja pełniła funkcje koordynujące w stosunku do czterech działających w jej ramach podkomisji.
∙ W ramach działań z zakresu wszystkich podkomisji odbyły się konsultacje i spotkania dotyczące omówienia uwag zakładów ubezpieczeń do metodyki BION stosowanej przez KNF oraz kwestii związanych z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Wypracowanie stanowiska rynku ubezpieczeniowego poprzez sformułowanie wielu uwag i postulatów do UKNF, dotyczących Metodyki Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

 

Podkomisja ds. Solvency II
Przewodniczący: Robert Pusz
Sekretarz: Jan Piątek (od maja 2016 r.)
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 4 oraz konsultacje prowadzone w ramach wymiany korespondencji e-mail

Najważniejsze spotkania i rekomendacje:
∙ Bieżące konsultowanie stanowiska rynku odnośnie wdrażanej w zakładach ubezpieczeń od 1 stycznia 2016 r. dyrektywy Solvency II.
∙ Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród zakładów ubezpieczeń dotyczącej uwzględnienia podatku od aktywów w bilansie Solvency II.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Członkowie podkomisji omówili uwagi i wątpliwości dotyczące korekty z tytułu zdolności do pokrywania strat w świetle regulacji Solvency II.
∙ Członkowie podkomisji wymienili stanowiska dotyczące stosowania outsourcingu przez zakłady ubezpieczeń wynikające z przepisów nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
∙ Podkomisja wypracowała wzór ankiety w celu przeprowadzenia badania dotyczącego stosowania korekty z tytułu zdolności do pokrywania strat w świetle regulacji Solvency II.
∙ Członkowie podkomisji dokonali analizy i oceny wyników przeprowadzonego badania dotyczącego stosowania korekty z tytułu zdolności do pokrywania strat w świetle regulacji Solvency II.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ 6 kwietnia 2016 r. w siedzibie PIU odbyła się prezentacja pt. „Korekty z tytułu zdolności podatków do pokrywania strat” przygotowana przez PwC.

 

Podkomisja ds. rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej
Przewodniczący: Jan Terlecki
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 1

Najważniejsze spotkania i rekomendacje:
∙ Udział w spotkaniu w UKNF, mającym na celu omówienie uwag zakładów ubezpieczeń do metodyki BION.
∙ Omówienie uwag zakładów ubezpieczeń do zapowiadanych przez GUS zmian w formularzach sprawozdawczych KNF-02 na 2017 rok.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Kontynuowano prace prowadzone wspólnie z UKNF oraz GUS odnośnie aktualizacji zakresu dodatkowej sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń na potrzeby statystyczne oraz doprecyzowania szczegółowych instrukcji regulujących tę sprawozdawczość. Uwagi dotyczyły w szczególności projektu formularza KNF-02 na rok 2017 oraz projektu dodatkowych tabel regionalnych w formularzu KNF-02 na rok 2017.
∙ W ramach prac Podkomisji omówiono i przygotowano uwagi zakładów ubezpieczeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz poprawionego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
∙ Przygotowano stanowisko rynku ubezpieczeniowego i uczestniczono w konsultacjach w Ministerstwie Finansów projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji stanowiącego obok ustawy o rachunkowości podstawową regulację zasad prowadzenia rachunkowości przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.
∙ Opracowano stanowisko rynku ubezpieczeniowego i aktywnie uczestniczono w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Rozporządzenie wprowadzające nową sprawozdawczość statutową na rzecz organu nadzoru w związku z wdrożeniem do naszego prawa dyrektywy Solvency II.
∙ Opracowano stanowisko rynku ubezpieczeniowego i aktywnie uczestniczono w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Rozporządzenie wprowadza do polskiego prawa obowiązek badania wypłacalnościowej sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń wynikającej z wdrożenia od 1 stycznia 2016 roku dyrektywy Solvency II.
∙ Przygotowano stanowisko rynku ubezpieczeniowego dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ 22 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się seminarium „Zamknięcie roku – wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń” przygotowane wspólnie z KPMG.

 

Podkomisja ds. opodatkowania działalności ubezpieczeniowej
Przewodnicząca: Anna Kacprowska
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 3

Najważniejsze spotkania i rekomendacje:
∙ Członkowie podkomisji aktywnie uczestniczyli w pracach nad wypracowaniem stanowiska oraz konieczności podjęcia przez zakłady ubezpieczeń działań w związku z projektowanym, a następnie uchwalonym przez parlament uchyleniem zwolnienia od podatku VAT usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych.
∙ Członkowie podkomisji przygotowali propozycję interpretacji określonych niejasnych przepisów uchwalonej ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, którą PIU zarekomendowała Ministerstwu Finansów do przygotowywanej interpretacji ogólnej przepisów tej ustawy.
∙ Udział w spotkaniu z przedstawicielami zajmującymi się Bezpośrednią Likwidacją Szkód (BLS) poświęconemu wypracowaniu stanowiska dotyczącego opodatkowania podatkiem VAT.
∙ Udział w spotkaniu w UKNF, mającym na celu omówienie uwag zakładów ubezpieczeń do metodyki BION.
Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Podkomisja dokonała analizy i oceny opodatkowania podatkiem VAT procesu Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS).
∙ Wypracowano stanowisko rynku ubezpieczeniowego do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE C-40/15) z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług likwidacji szkód oraz dokonano analizy i oceny jego ewentualnych skutków dla działalności zakładów ubezpieczeń.
∙ Wypracowano bardzo szczegółowe merytoryczne stanowisko rynku do projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
∙ Przygotowano stanowisko rynku i oceniono skutki propozycji rządowej uchylenia w art. 43 punktów 13 i 14 obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, powodującego likwidację zapisów ustawowych zwalniających od podatku VAT usługi pomocnicze do usługi ubezpieczeniowej.
∙ W ramach prac podkomisji omówiono i przygotowano uwagi zakładów ubezpieczeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
∙ Opracowano stanowisko rynku ubezpieczeniowego do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ 30 listopada 2015 r. w Warszawie odbyło się seminarium „Podatki w branży ubezpieczeniowej” przygotowane wspólnie z Deloitte.

 

Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej
Przewodnicząca: Beata Sambora (od czerwca 2016 r.)
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 6

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Udział w wypracowaniu uwag zakładów ubezpieczeń do metodyki BION.
∙ Organizacja wspólnie z KPMG seminarium audytowego dotyczącego w szczególności obowiązków audytu wewnętrznego wynikających z wytycznych KNF oraz roli audytu wewnętrznego w ocenie modeli wewnętrznych i zarządzaniu ryzykiem nadużyć.
∙ Opracowanie klasyfikacji ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Solvency II.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ 23 maja 2016 r. w Warszawie odbyło się seminarium „Nowe obowiązki audytu wewnętrznego wynikające ze zmian otoczenia regulacyjnego” przygotowane wspólnie z KPMG.

 

Grupa ekspertów ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
Przewodniczący: Jakub Niedźwiedzki
Sekretarz: Jan Piątek
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 1 oraz konsultacje prowadzone w ramach wymiany korespondencji e-mail

Najważniejsze spotkania i rekomendacje:
∙ Współpraca z Departamentem Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów w zakresie poprawnego stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
∙ Omówienie i wyjaśnienie z przedstawicielami Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów wątpliwości dotyczących stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Członkowie Grupy omówili uwagi i wątpliwości zakładów ubezpieczeń dotyczących stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
∙ Członkowie Grupy aktywnie uczestniczyli w poniedziałkowych spotkaniach z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej odbywających się w siedzibie Ministerstwa Finansów. Spotkania te miały charakter prezentacji oraz dyskusji nad najważniejszymi problemami dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wyłudzania podatków, głównie podatku VAT.

 

Grupa ekspertów ds. FATCA i CRS
Przewodniczący: Jakub Niedźwiedzki
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 4

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Współpraca z ZBP – udział w grupie roboczej w ramach ZBP w zakresie wypracowania wspólnego podejścia instytucji finansowych do implementacji przepisów FATCA oraz CRS w Polsce.
∙ Przygotowanie informacji na temat szacowanego wpływu finansowego wdrożenia regulacji CRS na potrzeby prac legislacyjnych w Ministerstwie Finansów.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Omówienie uwag i wątpliwości zakładów ubezpieczeń dotyczących wdrożenia FATCA i CRS.
∙ Przygotowanie stanowiska rynku do projektów ustaw i rozporządzeń wdrażających przepisy FATCA i CRS w Polsce.

 

Komisja ds. public relations
Przewodnicząca: Aleksandra Leszczyńska
Sekretarz: Marcin Tarczyński
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 9

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Projekt diagnozy reputacji branży.
∙ Rekomendacje dotyczące komunikacji związanej z cenami ubezpieczenia OC ppm.
∙ Rekomendacje dotyczące komunikacji związanej z ubezpieczeniami z UFK.

 

Komisja Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową
Przewodniczący: Wojciech Gruszecki
Sekretarz: Mariusz Kuna
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 3

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Analiza oddziaływania na zakłady ubezpieczeń ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Komisja Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową przy pracach nad wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych współpracowała z nowo powołaną przy Komisji Prawno-Legislacyjnej PIU Grupą ekspertów ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Komisja Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową przekazywała dorobek prac Grupy ekspertów ds. ochrony danych osobowych w gestii, której jest m.in. zidentyfikowanie przepisów nowelizacji prawa ochrony danych osobowych i oddziaływanie tych przepisów bezpośrednio na rynek ubezpieczeniowy.
∙ Kontynuowanie w ramach powołanej Grupy ekspertów ds. wytycznych KNF IT analizy wpływu na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji dokumentu wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 grudnia 2014 r. pt. Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Konsultacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Konsultacje obejmowały działanie krajowe w tym na forum GIODO, MC oraz Insurance Europe.
∙ Komisja analizowała projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego pod kątem zapewnienia zakresu danych osobowych w celu adekwatnej identyfikacji klienta oraz spełnienia obowiązku dokumentowania zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta w celu realizacji ustawowych zadań zakładu ubezpieczeń.
∙ Komisja prowadziła również konsultacje projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej. Dzięki współpracy PIU i MC legislator uwzględnił uwagi rynku ubezpieczeniowego, by w ramach tego aktu wykonawczego do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zapewnić zgodność zapisów aktu wykonawczego z obecnie stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie tworzenia i przechowywania kopii dokumentów elektronicznych, rozwiązań chmurowych, macierzy danych, automatyzacji procesu tworzenia backupów, stosowania podpisów i pieczęci elektronicznych, uwzględniając wszystkie rozwiązania wskazane w ustawi z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z dn. 29 września 2016 r., poz. 1579), implementującej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (zwane eIDAS).
∙ Komisja zainicjowała współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie możliwości zastosowania profilu ePUAP w działalności zakładów ubezpieczeń. Komisja dostrzegła możliwość wykorzystania profilu ePUAP jako narzędzia autoryzującego klienta w systemach i serwisach udostępnionych klientom przez zakłady ubezpieczeń oraz jako narzędzie do autoryzacji działań klientów w ramach tych systemów. Dodatkowym rozwiązaniem może być włączenie usług elektronicznych oferowanych przez ubezpieczycieli do ogólnokrajowej platformy usług ePUAP, jako rozwiązanie komercyjne uzupełniające paletę usług oferowaną przez administrację publiczną;

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ 19 maja 2016 r. odbyło się otwarte posiedzenie KZI, które poświęcone było tematyce wdrożenia wytycznych IT oraz możliwości zastosowania usług chmurowych w sektorze ubezpieczeniowym. W otwartym posiedzeniu w roli prelegentów wystąpili przedstawiciele Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych, Komisja Nadzoru Finansowego, Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Amazon Web Services Polska, Google Poland i Microsoft Polska.

 

Grupa ekspertów ds. ochrony danych osobowych
Przewodniczący: Ambroży Wójcik
Sekretarz: Mariusz Kuna
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 6

Wprowadzenie:
2016 rok to czas intensywnych prac nad wypracowaniem rozdziałów Kodeksu dobrych praktyk ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach.

Najważniejsze opracowania   rekomendacje:
W trakcie 5 posiedzeń Grupa ekspertów prowadziła dyskusje i analizy nad wykazem czynności przetwarzania danych osobowych w ubezpieczeniach oraz zakresem podmiotowym i przedmiotowym spełnienia obowiązków informacyjnych. Na 2017 r. założono realizację tematów profilowania, retencji danych osobowych, naruszenia ochrony danych osobowych, funkcji inspektora ochrony danych osobowych, współadministrowania, prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz implementacji zasady „uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych” (ang. Data protection by design and by default).
Efektem prac Grupy ekspertów było zidentyfikowanie obszarów prawa ubezpieczeniowego, z szeroko rozumianego pakietu ustaw ubezpieczeniowych, które wymagają nowelizacji i dostosowania do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wynik tych prac przekazany został nowopowołanej przy Komisji Prawno-Legislacyjnej PIU Grupy ekspertów ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ 8 czerwca 2016 r. współudział w dedykowanym dla członków ciał statutowych PIU spotkaniu poświęconym „Nowemu unijnemu rozporządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych” prowadzonym przez prof. Krystynę Szczepanowską-Kozłowską oraz st. pr. Justynę Ostrowską z Kancelarii Prawnej Allen & Overy.

 

Grupa ekspertów ds. wytycznych KNF dot. IT
Przewodniczący: Wojciech Gruszecki
Sekretarz: Mariusz Kuna
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 3

Wprowadzenie:
Grupa ekspertów ds. wytycznych KNF dot. IT kontynuowała analizę kluczowych z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń „Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji”.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Zadaniem Grupy ekspertów było wypracowanie standardów rynkowych w zakresie metod i sposobów spełnienia poszczególnych wymogów, o których mowa w 22 rozdziałach „Wytycznych”.
∙ Prace Grupy ekspertów będą kontynuowane w 2017 r. i polegać będą m.in. na monitorowaniu wdrożenia „Wytycznych” i podejmowaniu rozmów z KNF w celu ich eliminacji i wypracowaniu jednolitych standardów rynku ubezpieczeniowego.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ 18 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Grupy ekspertów, w którym udział wzięli przedstawiciele firmy konsultingowej PwC, którzy zaprezentowali podejście firmy do wytycznych z obszaru bezpieczeństwa. Mottem przewodnim wystąpienia PwC było motto: potraktowanie wytycznych jako szanse na uporządkowanie obszaru IT;
∙ 26 kwietnia 2016 r. gościem posiedzenia Grupy ekspertów byli przedstawiciele Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki. Przedstawiciele Kancelarii zwrócili uwagę na wynikającą ze zmiany prawa ubezpieczeniowego od 1 stycznia 2016 r. potrzebę ponownej rewizji „Wytycznych KNF” pod kątem dostosowania do zmian w prawie.
∙ 25 października 2016 r. na posiedzeniu Grupy ekspertów wystąpili konsultanci firmy EY, którzy podkreślili, iż z uwagi na wytyczne z innych obszarów niż IT oraz wymagania będące następstwem Solvency II, KNF szczególną uwagę przykłada do roli zarządów i rad nadzorczych w procesach zarządzania przedsiębiorstwami i odpowiedzialności za podejmowane działania w organizacji. Dlatego obszar informacji zarządczej jest szczególnie ważny dla organu nadzoru.

 

Komisja ds. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
Przewodnicząca: Maria Kuchlewska
Sekretarz: Waldemar Kowalski
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 3

Komisja odbyła 3 posiedzenia w 2016 r., które były poświęcone przede wszystkim merytorycznym aspektom i organizacji konferencji dot. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych „Siła wzajemności członkowskiej – aspekty ekonomiczne społeczne i prawne”, która odbyła się 19 października 2016 r. w Warszawie. Ponadto komisja zajęła się kwestią zasady proporcjonalności
i jej funkcjonowania w TUW-ach.

 

Komisja Ubezpieczeń na Życie
Przewodniczący: Jarosław Bartkiewicz
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 12

W 2016 r. komisja zajmowała się przede wszystkim tematem umów ubezpieczenia na życie z UFK, w tym w szczególności kwestią opłat likwidacyjnych w produktach z UFK oraz rozkładaniem w czasie wydatków z tytułu prowizji w produktach z UFK ze składką jednorazową. Obszarem prac komisji była również implementacja dyrektywy IDD oraz rozporządzenia PRIIPs, jak również zaangażowanie zakładów ubezpieczeń w program budowy oszczędności długoterminowych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Komisja działała głównie w ramach powołanych w jej ramach, dedykowanych podkomisji, grup ekspertów i grup roboczych.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Podjęcie działań mających na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających dalszy rozwój ubezpieczeń na życie, w tym o charakterze inwestycyjnym, jak również całego sektora finansowego w Polsce. W szczególności działania te dotyczyły wypracowania argumentów oraz merytorycznej treści prezentacji organowi nadzoru, UOKiK, Rzecznikowi Finansowemu i ustawodawcy skutków ewentualnych dalszych niekorzystnych uregulowań w zakresie umów ubezpieczenia na życie z UFK – m.in. w zakresie opłat pobieranych przez zakłady ubezpieczeń. W tym celu powołano Grupę Roboczą ds. umów z UFK koordynującą działania w powyższym zakresie.
∙ Podjęcie działań mających na celu rezygnację z obowiązku rozkładania  czasie prowizji od umów ubezpieczenia na życie z UFK ze składką jednorazową. W tym celu przygotowane zostało szczegółowe opracowanie składające się z raportu dotyczącego rachunkowego traktowania kosztów akwizycji dla produktów z UFK ze składką jednorazową przygotowane przez EY oraz opinia prawna przygotowana przez kancelarię DLA Piper. Wypracowana przez komisję propozycja została przedstawiona Ministerstwu Finansów oraz przedstawicielom Komisji Nadzoru Finansowego.
∙ Przygotowanie analizy raportu opublikowanego przez Rzecznika Finansowego dotyczącego umów ubezpieczenia na życie z UFK.
∙ Przygotowanie publikacji dotyczącej ubezpieczeń na życie.
∙ Konsultacje projektu rekomendacji KNF dotyczącej badania adekwatności produktu.

 

Podkomisja ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie
Przewodniczący: Patrycja Duszeńko-Majchrowska
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 11

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Przygotowanie analizy dotyczącej wdrożenia dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) przez zakłady ubezpieczeń działające w Polsce.
∙ Przygotowanie analizy dotyczącej wdrożenia Rozporządzenia PRIIPs – wątpliwości zakładów ubezpieczeń.
∙ Udział w pracach Grupy Roboczej ds. dystrybucji ubezpieczeń w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.
∙ Przygotowanie analizy i stanowiska rynku do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń implementującej dyrektywę IDD do polskiego porządku prawnego.

 

Grupa ekspertów ds. ubezpieczeń na życie z UFK
Przewodniczący: Jarosław Bartkiewicz
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 19

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Przygotowanie uzupełnionej analizy wpływu wybranych scenariuszy regulacyjnych dotyczących opłat likwidacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z UFK na sektor ubezpieczeń na życie.
∙ Podjęcie rozmów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Nadzoru Finansowego mających na celu wskazanie negatywnych skutków dla rynku ubezpieczeń oraz całego sektora finansowego, zbyt dalekiego uregulowania opłat w umowach ubezpieczenia z UFK.
∙ W efekcie powyższych działań PIU oraz 16 zakładów ubezpieczeń na życie, mających w portfelu ubezpieczenia z UFK, podpisało w grudniu 2016 r. porozumienia rozszerzające już zawarte przez zakłady ubezpieczeń porozumienia z UFK na umowy z UFK zawarte przed 2016 r. oraz regulujące zwrot części pobranych opłat likwidacyjnych osobom w podeszłym wieku.

 

Grupa ekspertów ds. długoterminowego oszczędzania (od sierpnia 2016 r.)
Przewodniczący: Paweł Pytel
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 8

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Przygotowanie propozycji zaangażowania branży ubezpieczeniowej w program gromadzenia oszczędności długoterminowych Polaków w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W szczególności propozycja obejmowała koncepcję akumulacji oszczędności długoterminowych w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz koncepcję wypłat zgromadzonych oszczędności przez zakład ubezpieczeń.
∙ Podjęcie rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiego Funduszu Rozwoju mających na celu zapewnienie udziału zakładów ubezpieczeń w programie.
∙ Udział w pracach Zespołu Roboczego ds. oszczędności długoterminowych w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.

Grupa ekspertów ds. PRIIPs (od sierpnia 2016 r.)
Przewodniczący: Jerzy Kryk
Sekretarz: Piotr Wrzesiński
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 7

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Przygotowanie analizy dotyczącej wdrożenia Rozporządzenia PRIIPs przez zakłady ubezpieczeń działające w Polsce.
∙ Podjęcie działań mających na celu zwrócenie uwagi Ministerstwa Finansów na konieczność zmiany terminu wejścia w życie Rozporządzenia PRIIPs ze względu na wątpliwości związane ze przepisami regulacyjnych standardów technicznych do Rozporządzenia.

 

Komisja ds. przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej
Przewodniczący: Robert Dąbrowski, od kwietnia 2016 r. Tomasz Cichoń
Sekretarz: Ewa Czapska
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 3

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Standardy wymiany informacji, właściwe dla bezpieczeństwa informatycznego, gwarantujące wymianę informacji wyłącznie między podmiotami do tego upoważnionymi, podnoszące jakość, kompletność oraz wiarygodność przekazywanych danych.
∙ Raport „Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2015 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń” ukazującego rozkład zjawiska w kontekście zróżnicowania produktów ubezpieczeniowych.
Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Związane z pracami nad aktami wykonawczymi ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczącymi tworzenia i prowadzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny baz danych w zakresie niezbędnym do identyfikacji, weryfikacji i przeciwdziałania naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego; powołanie Grupy ekspertów ds. BZS
∙ Związane z poparciem projektu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej.
∙ Wstępna analiza cyberzagrożeń w ubezpieczeniach, szczególnie wpływu na obszar przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej.
∙ Związane z przestępczością ubezpieczeniową w audycie i kontroli wewnętrznej, na jakie sygnały ostrzegawcze powinni zwracać audytorzy podczas audytów chcąc przeciwdziałać wyłudzeniom.
∙ Współpraca z Komendą Główną Policji.
∙ Współpraca z Prokuraturą Generalną.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ XIX Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość ubezpieczeniowa” 17-18 marca 2016 r. w Szczecinie. Temat przewodni: „Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej w nowych realiach”. Założeniem tej edycji było poruszenie kwestii kształtowania świadomości bezpieczeństwa, nowych rozwiązań technologicznych do walki z przestępczością, zmian w otoczeniu prawnym oraz praktycznych działań.
∙ Seminarium „Współpraca policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej” 22-23 września 2016 r. w Szczytnie. Seminarium było spotkaniem roboczym specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości na szkodę zakładów ubezpieczeń. Jak co roku głównym jego celem była wymiana praktycznych doświadczeń na temat współczesnych form przestępczości ubezpieczeniowej, a jednocześnie możliwość opracowania założeń wspólnych działań ubezpieczycieli i przedstawicieli organów ścigania w tym obszarze.

 

Podkomisja ds. przeciwdziałania przestępczości w ubezpieczeniach na życie
Przewodniczący: Piotr Raubo
Sekretarz: Ewa Czapska
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 3

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
– wspólne z Komisją ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej:
∙ Standardy wymiany informacji,
∙ Raport „Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2015 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń”.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Związane z przestępczością ubezpieczeniową w audycie i kontroli wewnętrznej, na jakie sygnały ostrzegawcze powinni zwracać audytorzy podczas audytów chcąc przeciwdziałać wyłudzeniom.
∙ Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
– wspólne z Komisją ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej:
∙ Związane z pracami nad aktami wykonawczymi ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczącymi tworzenia i prowadzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny baz danych w zakresie niezbędnym do identyfikacji, weryfikacji i przeciwdziałania naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego; utworzenie Grupy ekspertów ds. bazy danych ubezpieczeniowych.
∙ Współpraca z Komendą Główną Policji.
∙ Współpraca z Prokuraturą Generalną.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
– wspólne zKomisją ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej:
∙ XIX Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość ubezpieczeniowa” 17-18 marca 2016 r. w Szczecinie.
∙ Seminarium „Współpraca policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej” 22-23 września 2016 r. w Szczytnie.

 

Komisja Ubezpieczeń Majątkowych
Przewodniczący: Witold Janusz
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 6

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Przegląd rekomendacji PIU „Wzory porozumień koasekuracyjnych” pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Rekomendacje funkcjonują na polskim rynku ubezpieczeniowym już ponad cztery lata. Komisja dokonała oceny uwag zgłaszanych przez zakłady, dotyczących zapisów powodujących w praktyce spory interpretacyjne.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Konsultacje projektu ustawy „Kodeks budowlany” – ustawodawca umieścił w jednym akcie prawnym przepisy dotyczące realizacji procesu inwestycyjnego w odniesieniu do pojedynczego obiektu budowlanego oraz zapisy regulujące politykę urbanistyczną państwa. Polska Izba Ubezpieczeń w swoim stanowisku odniosła się w szczególności do zagadnień związanych z uwzględnianiem w procesach inwestycyjnych i urbanistycznych wiedzy o zagrożeniach powodzi i osuwania się ziemi. Zwrócona została uwaga na konieczność dostosowania projektowanych przepisów do aktualnego stanu polityki przestrzennej państwa.
∙ Prawo zamówień publicznych – uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń dotyczyły zapisów dotyczących kryterium efektywności ekonomicznej, które stosowane jest przy wyborze zakładu ubezpieczeń przez podmiot sektora publicznego. Pierwotnie zakładano ograniczenie czynnika ceny do poziomu 40% na rzecz pozostałych, nieokreślonych elementów oferty. Postulaty PIU zawierały wniosek o uelastycznienie zapisu, ponieważ przedmiotem zamówień są zarówno skomplikowane programy ubezpieczeniowe, jak i ubezpieczenia, których ogólne warunki określone są przepisami prawa. Polska Izba Ubezpieczeń doprowadziła także do usunięcia zapisów nakładających na podmioty realizujące zamówienia publiczne zatrudniania wszystkich pracowników na umowę o pracę. W praktyce zapis taki mógłby prowadzić do częstego wypowiadania przez podmioty sektora publicznego umów zabezpieczanych gwarancjami ubezpieczeniowymi.

 

Podkomisja ds. reasekuracji
Przewodniczący: Jacek Kugacz
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 4

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Działalność reasekuratorów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – przedmiotem prac podkomisji była ocena wpływu Decyzji i działań Komisji Europejskiej w sprawie uznania równoważności systemów wypłacalności Szwajcarii, Bermudów i Japonii w stosunku do systemu wypłacalności ustanowionego w dyrektywie WYPŁACALNOŚĆ II. Podkomisja ustaliła, że decyzje te wpłynęły w sposób pozytywny na funkcjonowanie polskiego rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, stwarzając zakładom szerszy wachlarz możliwości transferu ryzyka.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ Seminarium reasekuracyjne dotyczące funkcjonowania obszaru reasekuracji w reżimie WYPŁACALNOŚĆ II – podczas tego wydarzenia omawiane były aspekty prawne, które są szczególnie ważne z reasekuracyjnego punktu widzenia, jeśli chodzi o tworzenie strategii zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń. Zaprezentowana została także metodyka testowania adekwatności programów reasekuracyjnych pod kątem efektywności transferu ryzyka.

 

Podkomisja ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
Przewodniczący: Radosław Kamiński
Sekretarz: Renata Orzechowska
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 2

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Konsultacje aktów prawa krajowego i unijnego odnoszących się do ubezpieczeń OC oraz udział w
procesie legislacyjnym. Przedmiotem analiz podkomisji były m.in. projekty legislacyjne wprowadzające nowe obowiązkowe ubezpieczenia OC:
1. Pośrednika kredytu hipotecznego,
2. Organizacji szkolących personel lotniczy,
3. Podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych.
∙ Badania wpływu propozycji zmian w przepisach regulujących ubezpieczenia obowiązkowe OC:
1. Kwalifikowanego dostawcy usług zaufania,
2. Podmiotu uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
3. Komornika sądowego,
4. Pośrednika w obrocie nieruchomościami,
5. Zarządcy nieruchomościami,
6. Rzeczoznawcy majątkowego.
∙ Przegląd ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w celu zdiagnozowania obszarów wymagających doprecyzowania i uporządkowania istniejących regulacji prawnych w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych innych niż obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków rolniczych.

 

Podkomisja ubezpieczeń rolnych
Przewodniczący: Andrzej Janc
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 4

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania dotowanych ubezpieczeń upraw. Celem Ministerstwa miało być upowszechnienie umów ubezpieczenia zawierających pełny pakiet ryzyk wypełnionych w ustawie łącznie z suszą. Podkomisja przygotowała analizy aktuarialne, bazujące na dotychczasowych wynikach szkodowych, wykazujące wzrost cen ubezpieczeń upraw rolnych wynikający z oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Efekt wprowadzenia zmian legislacyjnych w pierwotnie proponowanym kształcie mógłby doprowadzić do ograniczenia możliwości ubezpieczania przez rolników swoich upraw. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi przez podkomisję wprowadziło na powrót do projektu ustawy możliwość zawierania ubezpieczeń od kilku wybranych ryzyk.

 

Podkomisja ubezpieczeń należności
Przewodniczący: Dariusz Poniewierka (do marca 2016 r.)
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 0

W 2016 r. podkomisja nie prowadziła prac. Działalność podkomisji została wznowiona w 2017 r.

 

Podkomisja ubezpieczeń finansowych
Przewodnicząca: Joanna Domańska
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 5

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Formy zabezpieczenia zapłaty długu celnego w kontekście wejścia w życie Unijnego Kodeksu Celnego – Polska Izba Ubezpieczeń wspólnie ze Związkiem Banków Polskich opracowała wzór aneksu do zabezpieczeń wystawianych przed wejściem Unijnego Kodeksu Celnego w życie, dzięki czemu udało się uniknąć paraliżu działalności agencji celnych. W dalszej kolejności podkomisja monitorowała funkcjonowanie unijnych wzorców zabezpieczeń zapłaty długu celnego w praktyce, zidentyfikowała zapisy, które wstrzymywały zakłady od wystawiania przedmiotowych zabezpieczeń, a następnie konsultowała z Ministerstwem Finansów treść rozporządzenia zawierającego krajowy wzór zabezpieczenia finansowego zapłaty długu celnego.
∙ Wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą – podkomisja przygotowała własne wzory gwarancji, które zostały wysłane do Ministerstwa Finansów. Uwagi podkomisji odnosiły się w szczególności do zapisów określających okres obowiązywania gwarancji oraz limit odpowiedzialności gwaranta.

 

Podkomisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych
Przewodniczący: Krzysztof Szypuła
Sekretarz: Andrzej Kiciński
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 4

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Opracowanie stanowiska PIU do Rekomendacji Zespołu roboczego dotyczącego projektu ustawy implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97.
∙ Opiniowanie i konsultacje Projektu ustawy dystrybucji ubezpieczeń (UC66) implementującej do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. UE L 26 z 02.02.2016, s. 19).

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń ( Dz. Urz. UE L 26 z dnia 2.02.2016 r., s. 19). Prace w ramach Zespołu Roboczego ds. dystrybucji ubezpieczeń w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Zadaniem Zespołu roboczego było wypracowanie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających implementacje do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady Europy dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD Insurance Distribution Directive).

 

Grupa ekspertów ds. umowy o wzajemnym uznawaniu roszczeń regresowych w ubezpieczeniach majątkowych
Przewodniczący: Artur Cieczkiewicz
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 4

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Przygotowanie treści umów: o wzajemnym uznawaniu roszczeń regresowych oraz o uproszczonej procedurze wzajemnego uznawania niskich roszczeń w ubezpieczeniach majątkowych.
∙ Opracowanie procesów uproszczonego rozliczania roszczeń regresowych oraz mechanizmu kontrolnego.
∙ Ustalenie zakresu i słowników danych, które będą gromadzone w systemie obsługi porozumienia regresowego.
∙ Przygotowanie wymagań funkcjonalnych do systemu obsługi porozumienia regresowego oraz zasad korzystania z tego systemu.
∙ Opracowanie treści umów dotyczących powierzenia danych osobowych na potrzeby obsługi umów porozumienia regresowego oraz na czas naprawy awarii lub błędu w systemie obsługi porozumienia regresowego.

 

Grupa Inżynierów Ryzyka
p.o. przewodniczącego: Rafał Mańkowski
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 4

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Opracowanie dotyczące zabezpieczeń odgromowych i przeciwprzepięciowych – wydawnictwo przygotowane wspólnie z Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej oraz Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Stanowi odpowiedź na coraz większą wrażliwość infrastruktury technicznej i wyposażenia przedsiębiorstw na przepięcia wywołane przez wyładowania atmosferyczne. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy na temat zasad: działania zabezpieczeń, analizy ryzyka i sposobach dopasowania zabezpieczeń do specyfiki danego obiektu, konserwacji oraz najczęściej popełnianych błędach przy montażu zabezpieczeń.

 

Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Przewodniczący: Tomasz Piekarski
Sekretarz: Monika Chłopik
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 4

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Opiniowanie propozycji zmian legislacyjnych związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów, czasowym wycofaniem pojazdu z ruchu, zmianami do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i BPUK.
∙ Opracowanie raportu komunikacyjnego za lata 2013-2015.
∙ Opiniowanie na wniosek MF wpływu orzecznictwa TSUE na prawo polskie (Vnuk Case).
∙ Reprezentowanie polskiego rynku ubezpieczeń przez przewodniczącego komisji w spotkaniach Motor Working Group przy Insurance Europe.
∙ Konsultacje i wyrażanie opinii w sprawie zapytań z rynków europejskich otrzymywane za pośrednictwem IE.

 

Grupa ekspertów ds. CEPiK
Przewodniczący: Tomasz Piekarski
Sekretarz: Monika Chłopik
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 4

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Konsultacje, opiniowanie i uzgadnianie z Ministerstwem Cyfryzacji zmian legislacyjnych do ustaw zmieniających ustawę Prawo o ruchu drogowym i ustawę o kierujących pojazdami oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.
∙ Udział przewodniczącego w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, podczas których omawiane były zmiany legislacyjne związane z CEPiK 2.0.
∙ Uzgadnianie i uzasadnianie adekwatności i celowości zakresów danych, do jakich dostęp będą miały zakłady ubezpieczeń w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców.
∙ Opiniowanie i uzgadnianie z MC, Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz UFG dokumentacji analitycznej do komunikacji zakładów ubezpieczeń z CEPiK 2.0 za pośrednictwem UFG.
∙ Stała wymiana korespondencji, przede wszystkim w postaci elektronicznej z Ministerstwem Cyfryzacji, Centralnym Ośrodkiem Informatyki i UFG.

 

Komisja Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych
Przewodniczący: Paweł Kacprzyk
Sekretarz: Dorota M. Fal
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 2

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Działania w zakresie udostępniania zakładom ubezpieczeń przez NFZ danych i adresów świadczeniodawców.
∙ Tłumaczenie raportu „Euro Health Consumer Index 2015”, który następnie opublikowano na stronie internetowej Izby oraz w serwisie edukacyjnym.
∙ Na podstawie opracowanej definicji prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego kontynuowano prace z zakresu podnoszenia dokładności raportowanych przez ZU danych dotyczących wysokości sprzedaży z rynku zdrowotnego w podziale na składkę przypisaną brutto oraz liczbę ubezpieczonych.
∙ Prowadzono serwis internetowy www.polisynazdrowie.pl o charakterze edukacyjno-poradnikowym. Zadaniem serwisu jest promowanie idei prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, jako nowoczesnych rozwiązań dających dostęp do szybkiej, wysokiej jakości opieki medycznej. Serwis zawiera przystępne wiadomości na temat budowy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, aktualności z wydarzeń na rynku oraz informacje o funkcjonowaniu, zasadach i korzyściach płynących z dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Serwis przedstawia także publikacje cenione i polecane w środowisku branżowym.
∙ Publikacje i artykuły na temat korzyści płynących z posiadania komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych.
∙ Prowadzenie regularnych analiz związanych z wydatkami na zdrowie/leczenie w Polsce.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Aktywny udział w pracach nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, będącego kontynuacją sukcesu Izby w zakresie uznania przez projektodawcę za zasadne uregulowanie w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej kwestii pozyskiwania informacji przez zakłady ubezpieczeń od podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz od Narodowego Funduszu Zdrowia. Uwagi Izby zostały uznane za zasadne i uwzględnione w rozporządzeniu.
∙ Czynny udział nad opiniowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w zakresie rezygnacji projektodawcy z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Izba zwracała uwagę resortu, iż w celu przywrócenia w przyszłości obowiązku ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, konieczne byłyby prace nad nowym rozwiązaniem prawnym. W przypadku podjęcia przez resort zdrowia działań w powyższym zakresie, Izba zgłosiła gotowość aktywnego eksperckiego zaangażowania w prace nad regulacją.
∙ Prace w zakresie projektu rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia dla celów ubezpieczeniowych. Izba przekazała do Ministerstwa Sprawiedliwości stanowisko do uwag, które zebrał resort w toku konsultacji dokumentu. Poinformowała także Ministerstwo Cyfryzacji o wypracowaniu i opublikowaniu przez Insurance Europe dokumentu „Data processing is key for insurers and consumer”, który prezentuje wspólne stanowisko europejskich ubezpieczycieli, podzielane także przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ 29 czerwca 2016 r., Warszawa: „Nowe wyzwania w zakresie refundacji wyrobów medycznych”,
∙ 29-30 września 2016 r., Warszawa: „Kongres zdrowia Pracodawców RP”,
∙ 26-27 października 2016 r., Warszawa: „XII Forum Rynku Zdrowia”,
∙ 24-26 listopada 2016 r., Wrocław: „Kongres Zdrowia Publicznego”.

 

Grupa ekspertów ds. pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych
Przewodniczący: Sandip Godbole
Sekretarz: Paulina Pyrko
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 2

Grupa ekspertów ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych dla Pracowników została powołana w 2015 r. celem uszczegółowienia koncepcji projektu pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych. Prace Grupy ekspertów adresować miały następujące zagadnienia: kwestie operacyjne, świadczeniodawcy, współpraca z NFZ, temat „kolejki”; fazowanie projektu; standaryzacja zakresu produktu vs. rozszerzenie zakresu produktu; produkt dobrowolny rozszerzany dla rodzin; kwestie prawne – określenie zakresu niezbędnych regulacji prawnych; nadzór.
Z uwagi na zmianę priorytetów, które zaplanował Rząd na rok 2016, decyzją Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych PIU prace Grupy ekspertów zostały zawieszone do odwołania.

 

Komisja ds. likwidacji szkód
Przewodniczący: Rafał Stankiewicz
Sekretarz: Łukasz Kulisiewicz
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 20

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Opracowanie założeń i przygotowanie do wdrożenia ogólnorynkowego Rekomendacji KNF dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (obszar wspólny z Grupą ekspertów ds. Standaryzacji Szkód Osobowych).
∙ Stworzenie projektu porównywarki wyroków sądowych PIU w związku z planowanym wdrożeniem Rekomendacji KNF dot. szkód niemajątkowych (obszar wspólny z Grupą ekspertów ds. Standaryzacji Szkód Osobowych).
∙ Opracowanie koncepcji realizacji wypłat bezpośrednich na rzecz poszkodowanych w szkodach, w których występuje profesjonalny pełnomocnik.
∙ Analiza nowej linii orzecznictwa sądów powszechnych w odniesieniu do zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, czyli praktyczne wykorzystanie art. 448 w związku z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego oraz opracowanie rekomendacji dla rynku w tym zakresie.
∙ Prowadzenie monitoringu roszczeń i rozstrzygnięć sądowych dotyczących roszczeń z art. 448 w zw. z art. 24 KC na podstawie danych z zakładów ubezpieczeń.
∙ Przygotowanie wspólnie z firmą Deloitte Strategy and Research Sp. z o. o. raportu dotyczącego wartości i liczby szkód w pojazdach mechanicznych likwidowanych metodą kosztorysową i serwisową na rynku polskim w 2015 roku.
∙ Przygotowanie wspólnie z firmą Deloitte Strategy and Research Sp. z o. o. oceny skutków regulacji dotyczących projektu Rekomendacji dotyczących zadośćuczynień z OC ppm.
∙ Dokonanie przeglądu rynku w zakresie dostępnych narzędzi służących ocenie stanu zdrowia osób poszkodowanych w wypadkach drogowych (Medatex, HBT Index), ocena merytoryczna narzędzi pod kątem wymagań nakładanych m.in. przez Rekomendacje KNF.
∙ Prace nad określeniem wysokości składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG w ramach realizacji Bazy Danych Ubezpieczeniowych zawierającej danych o wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach jako uzupełnienie dla Baz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz narzędzie pomocnicze w przeciwdziałaniu przestępczości.
∙ Udział w pracach powołanego przy Komisji Nadzoru Finansowego Forum zadośćuczynień, którego głównym celem jest wprowadzenie modelu przewidywalności zadośćuczynień oraz zmian legislacyjnych związanych ze wzrostem wartości wypłat świadczeń z tytułu szkód niemajątkowych z ubezpieczenia OC ppm.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Współpraca z Ministerstwem Finansów w sprawie projektu zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – baza danych ubezpieczeniowych, składka na rzecz UFG.
∙ Konsultacje z Ministerstwem Finansów – problemy związane z wyczerpywaniem sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
∙ Konsultacje z Ministerstwem Finansów, Kancelarią Prezydenta i Kancelarią Senatu w zakresie propozycji zmian legislacyjnych w przepisach związanych z zagadnieniem wyczerpywania się sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC ppm.

 

Grupa ekspertów ds. standaryzacji szkód osobowych
Przewodniczący: Jakub Jacewicz
Sekretarz: Paulina Pyrko
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 18

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Wypracowanie systemu informowania o zjawiskach i zagrożeniach związanych z orzecznictwem w sprawach szkód osobowych (system tzw. alertów). Przeprowadzono warsztaty dla prawników ZU na temat analizy zgłoszonych roszczeń w postępowaniach sądowych na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 445 § 1 k.c.
∙ Aktywne działania w zakresie wypłaty bezpośredniej dla poszkodowanego oraz kierowania przez ZU korespondencji do poszkodowanych.
∙ Prace nad standaryzacją i stworzeniem Dobrych Praktyk w likwidacji szkód osobowych.
∙ Współpraca z UKNF nad przygotowywanymi Rekomendacjami dotyczącymi zadośćuczynień.
∙ Opracowano metodykę/generator kalkulacji wysokości zadośćuczynień z uwzględnieniem poszczególnych obiektywnych kryteriów wymienionych w Rekomendacjach KNF dot. procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
∙ Kontynuacja prac nad implementacją Międzynarodowej Klasyfikacji ICF do oceny stanu zdrowia i funkcjonowania poszkodowanych.
∙ Stworzenie bazy wyroków sądowych w sprawach dotyczących szkód osobowych, tzw. Porównywarka Wyroków Sądowych.
∙ Długoterminowa akcja PR-informacyjna realizowana we współpracy ze środowiskiem naukowym.
∙ Do udziału w pracach nad zadośćuczynieniami i problemem nieprzewidywalności wypłat w szkodach osobowych zaproszono również UFG.
∙ Zainicjowano prace nad przygotowaniem propozycji rozwiązań, „zmian” prawnych i regulacyjnych, prowadzących do uzyskania przewidywalności wysokości wypłat w szkodach osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zadośćuczynienia.
∙ Podjęto prace nad analizą sytuacji i oceną skutków wydanej przez SN uchwały dotyczącej pokrywania kosztów leczenia prywatnego poszkodowanych. Izba zorganizowała konferencję „Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Wskazania do leczenia rehabilitacyjnego w systemie prywatnym” – kompendium wiedzy dla likwidatorów ZU w zakresie funkcjonowania publicznego i prywatnego systemu ochrony zdrowia oraz obowiązujących standardów leczenia i rehabilitacji.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Aktywna współpraca z KNF nad kształtem projektowanych rekomendacji KNF dot. procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W dalszej kolejności czynny udział w  projektu ww. rekomendacji oraz projektu Oceny Skutków Regulacji do projektu tych rekomendacji.
∙ Działania Izby zaowocowały zbudowaniem platformy współpracy stron zainteresowanych wprowadzeniem ładu i przewidywalności w zakresie zadośćuczynień za szkodę niematerialną. Spowodowało to realną możliwość wypracowania propozycji wprowadzenia zmiany legislacyjnej dzięki stworzeniu formalnej platformy interesariuszy, tj. sądów, Min. Sprawiedliwości, Min. Finansów, UKNF i utworzenia przez UKNF tzw. „Forum Zadośćuczynień”.
∙ Aktywne działania i konsultacje z branżą w zakresie przygotowania oraz implementacji przez Izbę narzędzia tzw. „Porównywarki Wyroków Sądowych”.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ 27 września 2016 r., Warszawa: „Rynek ubezpieczeń – zmiany, wyzwania, trendy”;
∙ 13 października 2016 r., Warszawa: „Wyzwania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce”;
∙ 18 października 2016 r., Warszawa: „Rozbieżności w ustalaniu zadośćuczynienia, na rzecz poszkodowanych oraz najbliższych członków rodziny w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (teoria, orzecznictwo i praktyka)”;
∙ 21 października 2016 r., Warszawa: „Po pierwsze prewencja” (organizator: Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego);
∙ 5 grudnia 2016 r., Warszawa: „Śniadanie ubezpieczeniowe” (organizator: EY);
∙ 13 grudnia 2016 r., Warszawa: „Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Wskazania do leczenia rehabilitacyjnego w systemie prywatnym.” (organizator: PIU).

 

Grupa ekspertów ds. procesów i procedur likwidacji szkód komunikacyjnych
Przewodniczący: vacat
Sekretarz: Łukasz Kulisiewicz
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 1

Grupa ekspertów ds. procesów i procedur likwidacji szkód istnieje w celu wspierania zadań realizowanych przez komisję ds. likwidacji szkód w obszarze szkód rzeczowych.
Z uwagi na ogólnorynkowe działania skoncentrowane na regulacji kwestii związanych ze szkodami niemajątkowymi i konsekwentnie prowadzone w tym nurcie prace w ramach komisji ds. likwidacji szkód, grupa prowadziła prace jedynie nad zagadnieniem związanym z problemem skupu roszczeń (kosztorysy, pojazd zastępczy), wynikających ze szkód majątkowych w ramach ubezpieczenia OC ppm, przez profesjonalne podmioty prowadzące taką działalność.

 

Komisja prawno-legislacyjna (do lutego 2016 r. zespół ds. prawno-legislacyjnych)
Przewodnicząca: Ewa Jezierewska
Sekretarz: Hanna Karwat-Ratajczak
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 8

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Z inicjatywy komisji w PIU odbyło się spotkanie z Pawłem Zagajem, z-cą Rzecznika Finansowego, dotyczące postępowań w sprawie polubownego rozpatrywania sporów przed Rzecznikiem.
Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Stanowisko dotyczące wysokości rezerw w przypadku zawierania porozumień koasekuracyjnych w ramach postępowania o zamówienie publiczne (przedstawione przez Komisję Ubezpieczeń Majątkowych).
∙ Konsultacje dotyczące informacji zamieszczanych przez zakład ubezpieczeń w stosowanych przez siebie wzorcach umów, w szczególności w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
∙ Konsultacje rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności oraz założeń zmian w postępowaniu grupowym w modelu opt-out i dotyczących koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym.
∙ Konsultacje rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o dystrybucji.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ Konferencja naukowa Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Izby Ubezpieczeń: „Ustawa z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – refleksje przedstawicieli nauki po roku od uchwalenia ustawy”.

 

Grupa Robocza ds. doradztwa odszkodowawczego
Przewodniczący: Andrzej Bielecki (do sierpnia 2016),
Anna Grykin (od sierpnia 2016)
Sekretarz: Andrzej Kiciński
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 7

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Opracowanie memorandum PIU kierowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, wskazujące argumentację o potrzebie podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i prawnego osób poszkodowanych, reprezentowanych przez tzw. kancelarie odszkodowawcze.
∙ Opracowanie wystąpienia PIU do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego wskazania możliwych kierunków tworzenia regulacji prawnych nad unormowaniem doradztwa odszkodowawczego w Polsce, w oparciu o sposoby regulacji działalności odszkodowawczej w prawie brytyjskim i niemieckim.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Opiniowanie i konsultacje dotyczące projektu ustawy o doradztwie odszkodowawczym przygotowanym przez Rzecznika Finansowego.
∙ Przygotowanie dwóch koncepcji normowania kwestii doradztwa odszkodowawczego:
∙ W oparciu o nowelizacje ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
∙ W oparciu o uzupełnienie zapisów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
∙ Konsultacje w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Rozwoju i Finansów, w ramach Zespołu Roboczego ds. przeglądu przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych aspektów działalności kancelarii odszkodowawczych.

 

Zespół ds. oddziałów
Przewodniczący: vacat
Sekretarz: Marek Kurowski
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 0

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Opiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (RD129) nakładającego nowe obowiązki sprawozdawcze na oddziały zagranicznych ubezpieczycieli w Polsce.

 

Zespół ds. reklamacji i klientów
Przewodnicząca: Sylwia Szymula (do 10.2016),
Wojciech Brewczyński (od 10.2016)
Sekretarz: Andrzej Kiciński
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 6

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Opracowanie stanowiska rynku do zapisów Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823)
∙ Przygotowanie i konsultacja stanowiska rynku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w kontekście kwestii dotyczących raportowania skarg

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Opiniowanie i konsultowanie zapisów Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823).
∙ Opracowanie stanowiska rynku i konsultacje zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz.U. 2016 poz. 634).
∙ Konsultacje i opiniowanie projektu Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (projekt z dnia 31 sierpnia 2016 r. wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 231).

 

Zespół ds. ubezpieczeń ochrony prawnej
Przewodniczący: Robert Szywalski
Sekretarz: Renata Orzechowska
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 6

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Analiza projektów zmian rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz w sprawie opłat za czynności adwokackie pod kątem wpływu obniżenia stawek wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów na koszty działalności zakładów ubezpieczeń.
∙ Współpraca z samorządami prawniczymi w zakresie budowania świadomości prawnej i popularyzacji ubezpieczeń ochrony prawnej.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ W dniu 27 stycznia 2016 r. zorganizowano wraz z Kołem Naukowym Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencję pt. „Pozycja ubezpieczeń ochrony prawnej w świadomości społecznej”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Patronami wydarzenia byli Dziekan WPiA UW, prof. dr hab. Krzysztof Rączka oraz Dziennik Gazeta Prawna.
∙ W dniu 14 grudnia 2016 r. zorganizowano warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej dla zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Warsztaty skierowano przede wszystkim do zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych. Ich celem było m.in. wyjaśnienie, jakie potrzeby klienta i pośrednika spełnia ubezpieczenie, ochrona prawna oraz szczegółowe omówienie zakresu ubezpieczenia, procesu ustalania odpowiedzialności i likwidacji szkód.

 

Zespół ds. ubezpieczeń turystycznych
Przewodnicząca: Beata Kalitowska
Sekretarz: Renata Orzechowska
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 8

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Opinia naukowa na temat kluczowych zagrożeń związanych z projektem nowelizacji ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o obowiązkowych, UFG i PBUK, opracowana przez prof. nadzw. UEP, dr. hab. Jacka Lisowskiego, Kierownika Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr Mariettę Janowicz-Lomott z Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Analiza projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych pod kątem wpływu zaproponowanych zmian, w szczególności wprowadzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, na zabezpieczenia finansowe oferowane przez zakłady ubezpieczeń na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
∙ Analiza wstępnego projektu ustawy o imprezach turystycznych w zakresie wpływu na działalność zakładów ubezpieczeń oferujących zabezpieczenia finansowe na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz ubezpieczeń turystycznych.
∙ Analiza zmian rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
∙ Analiza projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w zakresie wpływu na działalność zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia turystyczne za pośrednictwem biur podróży.
∙ Spotkanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Urzędami Marszałkowskimi w celu omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem gwarancji ubezpieczeniowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby przeciwdziałania zjawisku wybiórczej niewypłacalności i wykorzystywania gwarancji jako środka dofinansowania przedsiębiorcy.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ W dniu 25 listopada 2016 r. zorganizowano wraz z Polską Izbą Turystyki seminarium pt. „Europejskie systemy zabezpieczeń finansowych w turystyce”, które odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Warszawie.

 

Zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych
Przewodniczący: Piotr Lewiński
Sekretarz: Rafał Mańkowski
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 1

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Opiniowanie ustawy Prawo wodne – ustawa zmienia ustrój zarządzania gospodarką wodną w Polsce. Nowa instytucja „Wody Polskie”, podlegająca ministrowi odpowiedzialnemu za sprawy środowiska, ma zastąpić Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Wodnej podział organizacyjny nowo powołanej instytucji ma odpowiadać granicom zlewni głównych rzek. Zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych podczas analizy projektu aktu prawnego skupił się w szczególności na zagadnieniach związanych z ryzykiem powodzi oraz udostępnianiu cyfrowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Nowa ustawa zmienia także funkcjonowanie katastru wodnego w obszarze ustalania cen za korzystanie danych gromadzonych w rejestrze, co stanowi częściowe spełnienie postulatów zgłaszanych w tej sprawie do dotychczasowego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Środowiska.

 

Zespół ds. bancassurance i sprzedaży Affinity
Przewodniczący: Agnieszka Gocałek
Sekretarz: Grzegorz Krasiński (do lutego 2016 r.),
Piotr Wrzesiński (od marca 2016 r.)
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 4

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Udział w pracach Grupy Roboczej ds. dystrybucji ubezpieczeń w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.
∙ Przygotowanie analizy i stanowiska rynku (w zakresie bancassurance) do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń implementującej dyrektywę IDD do polskiego porządku prawnego.
∙ Przygotowanie kwartalnych raportów, prezentujących zmiany zachodzące na rynku bancassurance.
∙ Podjęcie prac nad przygotowaniem bazy zawierającej dane o rynku Affinity.

Najważniejsze konferencje i seminaria:
∙ Przygotowanie, współorganizowanej wspólnie ze Związkiem Banków Polskich, VIII edycji Kongresu Bancassurance „Łączy nas klient”, która odbyła się w dniach 27-28 października 2016 r. w Józefowie.

 

Grupa ekspertów ds. opracowania rekomendacji dobrych praktyk w zakresie „przedłużonej gwarancji”
Przewodniczący: Marcin Gajzler (do maja 2016 r.), Agnieszka Gocałek (od czerwca 2016 r.)
Sekretarz: Grzegorz Krasiński (do lutego 2016 r.), Piotr Wrzesiński (od marca 2016 r.)
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 4

Najważniejsze opracowania i rekomendacje:
∙ Przygotowanie w odpowiedzi na zastrzeżenia zgłaszane przez UOKiK Dobrych Praktyk PIU na polskim rynku ubezpieczeń sprzętu. Dobre praktyki zawierają rekomendacje dotyczące stosowania w komunikacji z zawierającymi ubezpieczenia nabytego sprzętu elektronicznego sformułowań odnoszących się do „gwarancji”. Dobre praktyki w toku prac były konsultowane z UOKiK, KNF oraz Rzecznikiem Finansowym. W pracach nad przygotowaniem dokumentu brali również udział przedstawiciele dystrybutorów sprzętu elektronicznego.