Podsumowanie

PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH FAKTÓW Z LAT 2015-2016 W DZIALE I

∙ W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale I sprawo-zdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF składało na koniec 2016 roku 27 zakładów ubezpieczeń.
∙ Niezmiennie liderem Działu I pozostaje PZU Życie. Łączna wartość aktywów segmentu wynosiła 103,2 mld PLN w 2016 r., z czego PZU Życie miało 27,0%, tj. o 0,1 p.p. mniej niż rok wcześniej. Udział rynkowy PZU Życie mierzony składką wynosił 33,7%, tj. o 4,4 p.p. więcej niż przed rokiem.
∙ W Dziale I koncentracja trzech największych zakładów, mierzona składką, wynosiła w 2016 r. 48,0%, a pierwszych pięciu 59,4%.
∙ Dynamika składek przypisanych brutto w 2016 r., w relacji do roku 2015 wynosiła 86,7%. Na ten wynik wpływ miały głównie zakłady, które ograniczyły sprzedaż ubezpieczeń z funduszem kapitałowym. Lider – PZU Życie miał dynamikę 99,6%, tj. 12,9 p.p. powyżej rynku.
∙ W 2016 r. składki w grupie 3 zmalały o 23% względem 2015 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 zmalały o 7%, a w grupie 5 pozostawały na poziomie roku poprzedniego.
∙ Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zmalała do 18,3 mld PLN w 2016 r. z 19,4 mld PLN w 2015 r. czyli z dynamiką 94,4%. Największy w tej kategorii PZU Życie był 4,7 p.p. powyżej rynku z dynamiką 99,1%. W 2016 r odszkodowania i świadczenia wypłacone w grupie 1 zmalały o 16,8%, a w grupie 3 pozostawały na poziomie roku poprzedniego. Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 wzrosły o 6,5%.
∙ Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla całego Działu I, w 2016 r. wynosiła 77,0% wobec 70,5% rok wcześniej, czyli 6,5 p.p. więcej.
∙ W 2016 r. koszty akwizycji zmalały o 780 mln PLN w relacji do 2015 r., a koszty administracyjne zmalały o 53 mln PLN. Po wzroście udziału kosztów akwizycji w kosztach ogółem w roku 2014 do poziomu 74,5%, relacja ta w 2016 r. odnotowała historycznie najniższy poziom, tj. poniżej 70%. Wskaźnik kosztów akwizycji dla całego Działu I w 2016 r. wynosił 16,5%, a wskaźnik kosztów administracji 7,2%.
∙ Łączna wartość lokat Działu I na koniec 2016 r. wynosiła 97,8 mld PLN, tj. o 0,6 mld PLN więcej niż w 2015 r. Dynamika zmiany stanu lokat względem roku poprzedniego wynosiła zatem 100,6%.
∙ PZU Życie miał w 2016 r. 27,9% udział w lokatach Działu I ogółem i na koniec 2016 r. notował dynamikę zmiany stanu, liczoną względem końca 2015 r. o 0,7 p.p. poniżej rynku.
∙ Łączna wartość lokat typu C na koniec 2016 r. wynosiła 57,0 mld PLN, tj. o 1,5 mld PLN więcej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu stanu lokat typu C wynosiła 102,8%.
∙ Lider segmentu lokat typu C – Aviva Życie – miała dynamikę 0,1 p.p. poniżej rynku, a zgromadzone przez ten zakład aktywa stanowiły 22,4% sumy lokat Działu I typu C.
∙ Wartość wskaźnika rentowności działalności lokacyjnej dla Działu I wzrosła z 1,9% w 2015 roku, do 4,9% w roku 2016. Mediana wskaźnika wynosiła 3,9% w 2016 r. wobec 1,9% rok wcześniej.
∙ W 2016 r. wynik techniczny Działu I wynosił 3,0 mld PLN i był o 6,1% wyższy niż w 2015 r.
∙ Rentowność techniczna dla całego Działu I w 2016 r. wynosiła 12,8%, w porównaniu z 10,4% rok wcześniej.
∙ Skumulowany zysk netto Działu I w 2016 r. był o 795 mln PLN niższy niż w roku 2015 i wynosił 2,25 mld PLN.
∙ Zwrot z kapitałów własnych dla Działu I wynosił 18,4% w 2016 r. w porównaniu z 24,5% dla 2015 r. Zysk netto Działu I w 2016 r. zmalał o 26,1% względem roku 2015 przy spadku sumy kapitałów własnych o 1,5% w tym samym czasie.
∙ W 2016 r. 9 z 27 zakładów Działu I odnotowało straty netto. Wynik techniczny lidera branży – PZU Życie był o 138 mln PLN wyższy, a zysk netto o 187 mln PLN niższy niż rok wcześniej.

 

PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH FAKTÓW Z LAT 2015-2016 W DZIALE II

∙ W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale II sprawo- zdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF na koniec 2016 roku złożyły 34 zakłady ubezpieczeniowe.
∙ Niezmiennie liderem Działu II pozostaje PZU. Łączna wartość aktywów segmentu wynosiła 82,2 mld PLN w 2016 r., z czego PZU miał 45,8%, tj. o 0,8 p.p. mniej niż rok wcześniej. Udział rynkowy PZU mierzony składką wynosił 33,5% w 2016 r., tj. o 1,4 p.p. więcej niż przed rokiem.
∙ Koncentracja przypisu trzech największych zakładów wynosiła w 2016 r. 59,7%, a pierwszych pięciu 69,5% składki ogółem Działu II.
∙ Dynamika składek przypisanych brutto w 2016 r., w relacji do roku 2015 wynosiła 116,7%. Lider PZU – z dynamiką 121,9%, to jest 5,2 p.p. powyżej „średniej” sektora, miał 33,5% udział w rynku. Pośród względnie dużych zakładów Generali odnotowało dynamikę przypisu składki ponad 43,3 p.p. powyżej średniej Działu II. Nieco poniżej średniej były Allianz i Compensa.
∙ W 2016 r. składki przypisane brutto w ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie wzrosły aż o 31,3% w relacji do 2015 r., za sprawą wzrostu składek o 19,4% w grupie AC oraz o 39,1% w grupie OC. W tym samym okresie najszybciej, bo o 16,3%, spadły składki ubezpieczeń finansowych. Suma składek w grupach 8 i 9 wzrosła o 2,5%, a pozostałych osobowych zmalała o 6,0%.
∙ Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale II ogółem wynosiły 18,4 mld PLN w 2016 r., to o 17,3% więcej niż rok wcześniej. Wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto wzrosły we wszystkich grupach Działu II. Najmniej, bo o 3,7% wzrosły w grupie pozostałych ubezpieczeń osobowych. W grupie 3 odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wzrosły 8,6%, a w grupie 10 dynamika wynosiła 114,3%. W grupach 8 i 9 razem wzrost wynosił 21,8%.
∙ Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla Działu II w 2016 r.
wynosiła 65,4% wobec 67,1% rok wcześniej, czyli o 1,7 p.p. mniej. W 2016 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 10,1% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 13,0%.
∙ Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń dla Działu II w 2016 r. wynosił 82,4% wobec 85,5% rok wcześniej.
∙ Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 5,3% w 2015 r. oraz o 8,7% w ciągu 2016 r. Koszty administracyjne w 2016 r. wzrosły o 4,2% w relacji do 2015 r. Struktura kosztów zmieniła się na korzyść kosztów akwizycji, które w 2016 r. rosły relatywnie szybciej niż administracyjne i stanowiły 78,1% sumy obu kategorii kosztów. Wartość wskaźnika kosztów akwizycji dla Działu II w 2016 r. wynosiła 22,1%, a wskaźnika kosztów administracyjnych 6,2%.
∙ Wskaźnik zespolony dla Działu II wynosił 99,5% w 2016 r. w porównaniu z 102,9% w 2015 r. Zmalał więc o 3,4 p.p.
∙ Wynik techniczny Działu II za 2016 r. poprawił się w stosunku do roku poprzedniego o 127 mln PLN, tj. o 56,5% i wynosił 351 mln PLN.
∙ Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2016 r. wzrósł o 181 mln PLN względem 2015 r., przy czym w grupie 3 odnotowano wynik dodatni 39 mln PLN, a w grupie 10 były to aż 1 093 mln PLN straty.
∙ Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2016 r. wynosił 1,5% w porównaniu z 1,0% rok wcześniej.
∙ Na koniec roku 2016 dynamika zmiany stanu lokat Działu II, liczona względem ich stanu na koniec roku poprzedniego, wynosiła 101,0%, a ich łączna wartość osiągnęła 63,2 mld PLN.
∙ PZU jako lider pod względem zebranych aktywów posiadał aż 49,8% sumy lokat Działu II i odnotował dynamikę stanu lokat dla porównywanych okresów równą 97,3%, tj. 3,7 p.p. poniżej rynku.
∙ Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej dla całego Działu II zmalał do 4,5% w 2016 r., z 4,9% rok wcześniej. Wynik ten uwzględnia dywidendy pozyskane z PZU Życie przez PZU. Jeśli nie uwzględniać tych dywidend, to powyższa średnia rentowność wynosiła odpowiednio 3,2% dla roku 2016 oraz 2,1% rok wcześniej. Jest to wynik bardziej adekwatny dla benchmarku firm i zbliżony do mediany równej: 2,4% dla roku 2016 r. oraz 2,9% rok wcześniej.
∙ Skumulowany zysk netto Działu II w 2016 r. (uwzględniający dywidendę PZU Życie) zmalał o 0,6 mld PLN względem roku poprzedniego i wynosił 1,93 mld PLN. Na 34 zakłady 12 miało straty netto.
∙ W 2016 roku wynik techniczny lidera Działu II – PZU – wynosił 508 mln PLN i był o 129 mln PLN niższy niż rok wcześniej, a zysk netto (uwzględniając dywidendy z PZU Życie) był aż o 638 mln PLN niższy i wynosił 1,61 mld PLN w 2016 r.
∙ Wskaźnik zwrotu z kapitałów własnych Działu II wynosił 8,8% w 2016 r. oraz 11,8% w 2015 r. Jeśli nie liczyć dywidend pozyskanych przez PZU z PZU Życie, to rentowność kapitałów własnych wynosiłaby: 5,0% w 2016 r. oraz 4,0% rok wcześniej. Jest to wynik bardziej adekwatny dla celów porównawczych i bliski medianie równej: 4,2% w 2016 r. oraz 2,4% rok wcześniej.