Działalność międzynarodowa

Izba aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektów legislacyjnych podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej.

Współpraca z Insurance Europe jest podstawowym sposobem, w jaki Izba bierze udział w opiniowaniu propozycji regulacji Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczących działalności ubezpieczeniowej, zabiegając przy tym o odpowiednią reprezentację interesów polskich ubezpieczycieli.

Najważniejsze obszary działań Insurance Europe w 2016 r. dotyczyły:

  • ochrony i polepszenia otoczenia biznesowego ubezpieczycieli oraz zapewnienia konkurencyjności sektora ubezpieczeń (m.in. implementacja Solvency II, przegląd europejskiego systemu nadzoru, opodatkowanie działalności ubezpieczeniowej, projekty związane z dalszą integracją UE, ochrona inwestycji długoterminowych i ubezpieczeniowych form długoterminowego oszczędzania);
  • zapewnienia adekwatnej ochrony klientów usług ubezpieczeniowych (m.in. w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, pośrednictwa ubezpieczeniowego, ochrony danych osobowych, europejskiego prawa kontraktowego);
  • obrony warunków ubezpieczalności starych i nowych ryzyk (m.in. ubezpieczanie katastrof naturalnych i  środowiskowych, projekty dot. antydyskryminacji, ubezpieczeń OC zawodów i profesji, paneuropejskie produkty i programy emerytalne);
  • digitalizacji otoczenia biznesowego ubezpieczycieli oraz samej działalności ubezpieczeniowej.

Izba brała udział w konsultacjach i przygotowaniu opinii i stanowisk Insurance Europe dotyczących następujących unijnych inicjatyw legislacyjnych:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca dystrybucji ubezpieczeń (IDD Insurance Distribution Directive) oraz projekty aktów delegowanych do IDD;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIPs) oraz projektu Regulacyjnych Standardów Technicznych do rozporządzenia PRIIPs;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO);
  • Konsultacja KE „Zielonej Księgi w sprawie detalicznych usług finansowych”.

Izba, poprzez udział swoich przedstawicieli w pracach i posiedzeniach komisji i grup roboczych Insurance Europe, włączała się w opiniowanie projektów legislacyjnych Unii Europejskiej, które mają wpływ na działalność ubezpieczeniową. W 2016 r., łącząc prace Insurance Europe z pracami poszczególnych komisji i grup roboczych PIU, Izba delegowała swoich przedstawicieli na plenarne i robocze spotkania ciał Insurance Europe, dzięki czemu uczestniczyła we wszystkich istotnych z punktu widzenia polskiego rynku ubezpieczeń gremiach opiniotwórczych.
Izba kontynuowała zainicjowaną w poprzednich latach współpracę z krajowymi stowarzyszeniami ubezpieczycieli w Europie. Przedstawiciele Izby brali udział w bilateralnych spotkaniach z przedstawicielami stowarzyszeń Austrii, Białorusi i Francji.
Ponadto PIU rozwijała kontakty międzynarodowe za sprawą uczestnictwa w konferencjach Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS) oraz Europejskiego Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Funduszami Emerytalnymi (EIOPA), międzynarodowej organizacji ubezpieczycieli życiowych LIMRA oraz International Insurance Association (IIA), a także współpracowała z Globalną Federacją Stowarzyszeń Ubezpieczeniowych (GFIA).