Działalność Rady Bezpośredniej Likwidacji Szkód

Rada BLS
Przewodniczący: Rafał Stankiewicz
Sekretarz: Agnieszka Dąbrowska/Krzysztof Koziarski
Liczba posiedzeń w 2016 r.: 4

Rada Bezpośredniej Likwidacji Szkód (Rada BLS) to ciało działające w oparciu o Umowę o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód (Umowa BLS). W skład Rady BLS wchodzą przedstawiciele wszystkich Stron Umowy BLS, tj. Aviva TUO SA, Axa Ubezpieczenia TUiR SA, Concordia Polska TUW, Gothaer TU SA, PZU SA, STU ERGO HESTIA SA, TUiR WARTA SA, UNIQA TU SA oraz PIU (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.).
Zadania Rady BLS to okresowa ocena funkcjonowania systemu BLS i postanowień Umowy BLS, formułowanie wniosków dotyczących modyfikacji i rozwoju systemu BLS oraz propozycji zmian postanowień Umowy BLS.

Obsługę merytoryczną i administracyjną Rady BLS wykonuje Centrum Rozliczeń, tj. komórka organizacyjna PIU, wspomagająca Strony Umowy BLS w realizacji tej umowy.
Niezbędnym elementem efektywnego wspomagania zakładów ubezpieczeń w wykonywaniu postanowień Umowy BLS były organizowane w 2016 roku przez Centrum Rozliczeń PIU cykliczne spotkania koordynatorów BLS, zrealizowane w formie warsztatów, podczas których omawiano powstające zagadnienia i wypracowywano ich rozwiązania. Tematyka poruszana podczas warsztatów stanowiła cenne źródło informacji o przebiegu procesów dot. BLS. Wiedza uzyskana od pracowników operacyjnych stanowiła tym samym doskonały materiał do wykorzystania przez Radę BLS podczas okresowej oceny funkcjonowania systemu BLS oraz przy planowaniu modyfikacji systemu BLS.

W 2016 r. działania Izby w ramach zadań związanych z systemem BLS skoncentrowane były na monitorowaniu procesu legislacyjnego dotyczącego zmian w Ustawie o VAT w kontekście prawa do zwolnienia z VAT usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych, w tym usług likwidacji szkód, jak również orzecznictwa wpływającego na obszar VAT w likwidacji szkód i na działaniu na rzecz wspierania zakładów ubezpieczeń w budowaniu rozwiązań mitygujących negatywne skutki zmian w obszarze BLS.

Najważniejsze opracowania i rekomendacje realizowane przez Radę BLS/Centrum Rozliczeń PIU:
∙ Realizacja testów bezpieczeństwa Aplikacji BLS (narzędzia do rozliczeń systemu BLS) oraz nowych funkcjonalności aplikacji.
∙ Przygotowanie zmian formalnych i procesowych w systemie BLS, związanych z rozwojem systemu BLS, tj. przystąpieniem do Umowy BLS Avanssur SA Oddział w Polsce.
∙ Realizacja zmian formalnych i operacyjnych w systemie BLS, wynikających z nabycia przez Axa Ubezpieczenia TUiR SA zorganizowanej części przedsiębiorstwa Liberty i Avanssur.
∙ Ustalenie zakresu kampanii promującej BLS w 2017 roku.
∙ Decyzje dotyczące kierunków działań wynikających z orzecznictwa dotyczącego VAT w likwidacji szkód oraz zmian w Ustawie o VAT.

Najważniejsze opinie i konsultacje:
∙ Konsultacje z doradcą zewnętrznym dotyczące konsekwencji dla systemu BLS usunięcia art. 43 ust. 13 z ustawy VAT, dotyczącego zwolnienia z podatku VAT usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych, w tym usług likwidacji szkód, w sytuacji jeżeli zakład ubezpieczeń zleca je podmiotowi trzeciemu.
∙ Korespondencja z Ministerstwem Finansów, w której Izba wyraziła sprzeciw wobec kształtu projektowanej legislacji zakładającej uchylenie przepisu art. 43 ust. 13 ustawy VAT. Izba przekazała stanowisko rynku również do Marszałka Sejmu oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
∙ Aktywne uczestnictwo Izby w posiedzeniach komisji odpowiednio w Sejmie i w Senacie, przy czym działania Izby poskutkowały uzyskaniem vacatio legis do 1 lipca 2017 na uchylenie art. 43 ust 13 i 14 ustawy VAT.
∙ Zakwestionowanie przez Izbę stanowiska Ministra Finansów dotyczącego opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez Centrum Rozliczeń PIU na rzecz członków PIU, będących Stronami Umowy BLS. Zgodnie z wyrokiem WSA usługa świadczona przez Centrum Rozliczeń PIU na rzecz członków PIU została uznana za bezpośrednio niezbędną do świadczenia usługi ubezpieczeniowej, a więc usługi zwolnionej, a zatem podlega zwolnieniu od podatku VAT. W wyniku działań PIU Strony Umowy BLS będą ponosiły niższe koszty funkcjonowania Centrum Rozliczeń, którego zadaniem jest wspomaganie Stron w realizacji Umowy BLS, w szczególności procesu rozliczeń.