Rynek ubezpieczeń w Polsce w latach 2015-2016

Składki przypisane brutto Działu I w Polsce w latach 2015-2016 według grup ubezpieczeń (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • W 2016 roku składki przypisane brutto w Dziale I wynosiły 23,9 mld PLN, tj. o 13,3% mniej niż rok wcześniej.
 • W 2016 r. składki w grupie 3 zmalały o 23% względem 2015 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 zmalały o 7%, a w grupie 5 pozostawały na poziomie roku poprzedniego.
 • Udział składek grup 1 i 3 w składce ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. obniżył się o 3,4 p.p., z 79,4% do 76,0%.

 

Składki przypisane brutto Działu II w Polsce w latach 2015-2016 według grup ubezpieczeń (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Składki przypisane brutto z ogółu działalności w Dziale II wynosiły 32,2 mld PLN w 2016 r., tj. aż o 16,7% więcej niż rok wcześniej, głównie za sprawą wzrostu składek ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Łączny udział składek ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń rzeczowych w sumie składek Działu II wynosił 73,8% w 2016 r., tj. o 3,9 p.p. więcej niż w 2015 r.
 • W 2016 r. składki przypisane brutto w ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie wzrosły aż o 31,3% w relacji do 2015 r., za sprawą wzrostu składek o 19,4% w grupie AC oraz o 39,1% w grupie OC. W tym samym okresie najszybciej, bo o 16,3%, spadły składki ubezpieczeń finansowych. Suma składek w grupach 8 i 9 wzrosła o 2,5%, a pozostałych osobowych zmalała o 6,0%.

 

Udziały rynkowe zakładów Działu I w Polsce w 2016 r. oraz ich zmiana względem roku 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Łączna wartość aktywów zakładów Działu I objętych raportem wynosiła 103,2 mld PLN w 2016 r. w porównaniu z 102,9 mld PLN w 2015 r.
 • Lider Działu I – PZU Życie – miał w 2015 r. 27,0% rynku mierzonego aktywami, tj. o 0,1 p.p. mniej niż przed rokiem.
 • Aktywa trzech największych zakładów stanowiły 49,7% rynku w 2016, a pierwszych pięciu 65,2%.
 • Łączna składka zakładów Działu I objętych raportem wynosiła 23,9 mld PLN w 2016 r. w porównaniu z 27,5 mld PLN w 2015 r.
 • Lider Działu I – PZU Życie – miał w 2015 r. 33,7% rynku mierzonego składką, tj. o 4,4 p.p. więcej niż przed rokiem.
 • Składki trzech największych zakładów stanowiły 48,0% rynku, a pierwszych pięciu 59,4%.

 

Udziały rynkowe zakładów Działu II w Polsce w 2016 r. oraz ich zmiana względem roku 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Łączna wartość aktywów zakładów Działu II objętych raportem wynosiła 82,2 mld PLN w 2016 r. w porównaniu z 78,0 mld PLN w 2015 r.
 • PZU miał w 2016 r. 45,8% rynku mierzonego aktywami, tj. o 0,8 p.p. mniej niż w 2015 r.
 • Aktywa trzech największych zakładów stanowiły 67,0% rynku w 2016 r., a pierwszych pięciu 74,4%.
 • Łączna składka zakładów Działu II objętych raportem wynosiła 32,2 mld PLN w 2016 r. w porównaniu z 27,6 mld PLN w 2015 r.
 • Lider Działu II – PZU – miał w 2016 r. 33,5% rynku mierzonego składką, tj. o 1,4 p.p. więcej niż w 2015 r.
 • Składki trzech największych zakładów stanowiły 59,7% rynku, a pierwszych pięciu 69,5%.

 

Udział rynkowy, wartość i dynamika składek przypisanych brutto zakładów Działu I w Polsce w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Dynamika przyrostu składek przypisanych brutto w Dziale I w 2016 r. w relacji do roku poprzedniego wynosiła 86,7%.Na ten wynik wpływ miały głównie zakłady, które ograniczyły sprzedaż ubezpieczeń z funduszem kapitałowym.
 • Lider – PZU Życie miał dynamikę 99,6%, tj. 12,9 p.p. powyżej rynku, co spowodowało wzrost jego udziału w rynku do 33,7% w 2016 r. Ponad 53,3% rynku i ponad 12,7 mld PLN składki zebrało 11 kolejnych zakładów o udziale rynkowym powyżej 3%, tj. od Warty (3,1%) do Avivy (8,1%).
 • Pośród dużych zakładów, niższą dynamikę przypisu składek niż średnia Działu I miały: Open Life, Metlife, Generali, Hestiai Warta, a wyższą niż średnia miały: Europa, Vienna Life, Nationale Nederlanden, Cardif i Polisa.

 

Wartość i dynamika składek przypisanych brutto zakładów Działu II w Polsce w 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

 • Dynamika przyrostu składek przypisanych brutto w Dziale II w 2016 r. w relacji do roku 2015 r. wynosiła 116,7%. PZU z dynamiką 121,9% miał 33,5% udział w rynku.
 • Kolejne 2 zakłady o udziale rynkowym od 13,3% – Hestia do 12,8% – Warta, miały łącznie 26,1% rynku. Następne 4 zakłady o udziale rynkowym pomiędzy 3,5% – Uniqa a 5,5% – Allianz miały łącznie 17,0% udziału w sumie składek Działu II. Pozostałe 23,3% składki zebrało pozostałych 27 zakładów.
 • Pośród względnie dużych zakładów Generali odnotowało dynamikę przypisu składki ponad 43,3 p.p. powyżej średniej Działu II. Nieco poniżej średniej były: Allianz i Compensa.