Lokaty

Lokaty zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 2007-2016 w cenach stałych 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Do 2007 roku lokaty wyrażone w cenach 2016 r. rosły z dynamiką kilkunastu procent rocznie.
∙ Od 2008 r. poprzedzającego kryzys finansowy do 2011 r. łączna suma lokat skorygowanych o inflację oscylowała wokół czteroletniej średniej wynoszącej 138 mld PLN.
∙ Począwszy od 2012 r. suma lokat Działu I i II wzrastała za sprawą wzrostu ich stanu w dziale II oraz w grupie 3 Działu I
i pomimo ich spadku w grupie 1 Działu I.
∙ W 2008 r. lokaty związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym gwałtownie spadły w efekcie kryzysu, a w ich miejsce weszły lokaty terminowe w instytucjach kredytowych (tzw. polisolokaty). Po kryzysie w roku 2010, przy malejącym poziomie lokat typu B wzrastały lokaty typu C. W roku 2011 obie kategorie aktywów zmalały, a w latach 2012-2016 rosły lokaty typu C przy spadku lokat typu B.
∙ W latach 2012-2016 z lokat typu B ubyło 8,1 mld PLN, podczas gdy 12,1 mld PLN przybyło na lokatach typu C. Dodatkowo lokaty Działu II wzrosły w tym samym okresie o 11,4 mld PLN i aż o 18,5 mld PLN, licząc względem 2010 r.

Struktura lokat zakładów ubezpieczeń w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

W latach 2012-2013 aktywa Działu I mieściły się w przedziale 64,5-64,1% stanu lokat ogółem. W latach 2015-2016 udział Działu I zmalał i wynosił 60,8%.
∙ Struktura przedmiotowa lokat różni się od europejskiej dużo mniejszym udziałem pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, większym udziałem lokat w instytucjach kredytowych oraz instrumentów o zmiennej kwocie dochodu. Udział tych ostatnich nieznacznie zmalał w 2016 r. wraz ze spadkiem aktywów z Działu II.

Wartość i dynamika lokat zakładów Działu I w Polsce w 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Łączna wartość lokat Działu I na koniec 2016 r. wynosiła 97,8 mld PLN, tj. o  0,6 mld PLN więcej niż w 2015 r. Dynamika zmiany stanu lokat względem roku poprzedniego wynosiła zatem 100,6%. Wysoką dynamikę zmiany stanu lokat odnotowały: Vienna Life, Europa, Generali, Uniqa, PKO i Compensa.
∙ PZU Życie miał w 2016 r. 27,9% udział w lokatach Działu I i na koniec 2016 r. notował dynamikę zmiany stanu względem końca 2015 r. o 0,7 p.p. poniżej rynku.
∙ Lokaty Avivy stanowiły 15,3% rynku; Open Life i Nationale Nederlanden po 7,9%, a Metlife 7,2%.
∙ Wartość lokat typu C na koniec 2016 r. wynosiła 57,0 mld PLN, tj. o 1,5 mld PLN więcej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu stanu lokat typu C wynosiła 102,8%. W tym segmencie rynku Aviva, jako lider, miała 22,4% udział. Lokaty typu C siedmiu kolejnych zakładów: Open Life, PZU Życie, Nationale Nederlanden, Generali, Axa i Aegona stanowiły łącznie 53,2% tego segmentu rynku.

Wartość i dynamika lokat zakładów Działu II w Polsce w 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Łączna wartość lokat Działu II na koniec 2016 r. wynosiła 63,2 mld PLN, tj. o 0,6 mld PLN więcej niż na koniec 2015 r. Dynamika przyrostu stanu lokat Działu II wynosiła 101,0%.
∙ PZU jako lider pod względem zebranych aktywów posiadał aż 49,8% sumy lokat Działu II i odnotował dynamikę stanu lokat dla porównywanych okresów równą 97,3%, tj. 3,7 p.p. poniżej rynku.
∙ Dynamikę o 1,2 p.p. poniżej rynku odnotowała Warta, której lokaty stanowiły 11,3% całego segmentu. Lokaty Hestii stanowiły 8,5% sumy lokat Działu II.
∙ Kolejne 19,6% lokat Działu II miało 7 zakładów od 2,0% – Europa do 4,0% – Allianz. Pozostałe 24 zakłady to zaledwie 10,7% sumy lokat Działu II.

Współczynnik rentowności działalności lokacyjnej zakładów Działu I w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 4,4% w 2016 r.,cw porównaniu z 1,9% w roku 2015.
∙ Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio 3,9% oraz 1,9%.
∙ Odstęp międzykwartylowy dla 2016 r. wynosił 1,9%, tj. o 2,5 p.p. mniej niż rok wcześniej.
∙ Dochody z lokat Działu I ogółem w 2016 r. wzrosły do ponad 4,3 mld PLN z 1,8 mld PLN rok wcześniej, przy jednoczesnym spadku rok do roku średniej wartości sumy lokat bilansowych o 0,7%.

Współczynnik rentowności działalności lokacyjnej zakładów Działu II w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

∙ Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 4,5% w 2016 r., w porównaniu z 4,9% rok wcześniej.
∙ Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to wartości tego wskaźnika dla tych samych okresów wynosiły odpowiednio 3,2% oraz 2,1%. Ten skorygowany rozkład zaprezentowano na prawym wykresie powyżej.
∙ Mediana wskaźnika wynosiła 2,4% w 2016 r., w porównaniu z 2,7% dla roku 2015.
∙ Odstęp międzykwartylowy w 2016 r. wynosił 1,6%, tj. o 0,7 p.p. mniej niż rok wcześniej.
∙ Dochody z lokat (uwzględniające dywidendę PZU Życie) Działu II ogółem w 2016 r. zmalały o 5,5% przy wzroście średniej wartości sumy lokat bilansowych w 2016 r. o 3,3%.