Wyniki finansowe

Wynik techniczny i wynik finansowy netto Działu I w Polsce w latach 2019-2020 (w mln PLN)

  • W 2020 r. wynik techniczny Działu I wynosił 2,97 mld PLN i był o 9,0% niższy niż w 2019 r.
  • Składki zarobione netto zmalały w 2020 r. o 572 mln PLN względem 2019 r. W tym samym czasie przychody z lokat zmalały o 37 mln PLN, a nie zrealizowane zyski z lokat wzrosły o 1,51 mld PLN przy równoczesnym spadku o 1,08 mld PLN nie zrealizowanych strat z lokat. Odszkodowania i świadczenia wypłacone netto zmalały o 1,06 mld PLN. Koszty działalności ubezpieczeniowej zmalały o 33 mln PLN, a o 0,80 mld PLN wzrosły koszty działalności lokacyjnej.
  • Rentowność techniczna dla całego Działu I w 2020 r. wynosiła 14,6%, w porównaniu z 15,6% rok wcześniej.
  • Wynik finansowy netto Działu I wynosił 2,2 mld PLN w 2020 r. i był niższy o 14,3% względem roku poprzedniego.

 

Wynik techniczny i wynik finansowy netto Działu II w Polsce w latach 2019-2020 (w mln PLN)

  • Wynik techniczny Działu II za 2020 r. poprawił się w stosunku do roku poprzedniego o 0,2 mld PLN i wynosił 3,1 mld PLN.
  • Z działalności bezpośredniej w Dziale II składki zarobione na udziale własnym wzrosły w 2020 r. względem 2019 r. o 0,6 mld PLN. W tym samym okresie o 72 mln PLN zmalały przychody z lokat, a saldo pozostałych przychodów i kosztów technicznych na udziale własnym zmalało o 25 mln PLN. Jednocześnie wzrosły odszkodowania i świadczenia wypłacone netto o 0,3 mld PLN oraz wzrosły koszty działalności ubezpieczeniowej o 0,35 mld PLN.
  • Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2020 r. zmalał o 31 mln PLN względem 2019 r., przy czym w grupie 3 odnotowano wzrost wyniku o 352 mln PLN, a w grupie 10 spadek o 383 mln PLN.
  • Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2020 r. wynosił 9,1% w porównaniu z 8,7% rok wcześniej.
  • Zysk netto Działu II w 2020 r. zmalał o 16,5%, tj. o 0,76 mld PLN względem roku poprzedniego i wynosił 3,88 mld PLN. Zysk netto Działu II uwzględniał dywidendę z PZU Życie w kwotach 1,38 mld PLN w 2019 r. oraz 1,76 mld PLN w 2020 r.