Działalność legislacyjna, autoregulacyjna i standaryzacyjna

Działania legislacyjne prowadzone przez Izbę zmierzały do ochrony i polepszenia warunków funkcjonowania rynku. W ramach tych prac zarząd prowadził system monitoringu projektów legislacyjnych. Ogółem w 2020 r. prace nad krajowymi i europejskimi projektami legislacyjnymi przełożyły się na rekordową w historii PIU liczbę 256 dokumentów „Legislacja”, z czego 190 stanowiły legislacje konsultacyjne (wysyłane do konsultacji z członkami PIU), a 66 informacyjne.

 

Współpraca samorządu z administracją, parlamentem i instytucjami rynku ubezpieczeniowego w kraju

Izba intensywnie rozwijała kontakty z krajową administracją rządową, nadzorem i przedstawicielami instytucji ubezpieczeniowych. W ramach prac nad opiniowanymi projektami legislacyjnymi Izba uczestniczyła w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych i senackich, odbywała spotkania i konferencje uzgodnieniowe z przedstawicielami administracji rządowej.

 

W zakresie prowadzonych działań legislacyjnych i autoregulacyjnych samorządu statutowe organy Izby wspomagane były poprzez prace komisji, podkomisji, grup ekspertów oraz zespołów i grup roboczych PIU. W 2020 r. odbyło się 205 spotkań komisji, podkomisji, grup ekspertów oraz zespołów i grup roboczych, które przebiegały na podstawie zatwierdzonych przez zarząd rocznych planów. Ich prace polegały na:

 

 • opiniowaniu krajowych i unijnych projektów legislacyjnych,
 • inicjowaniu strategicznych projektów podejmowanych przez Izbę,
 • współpracy z odnośnymi komisjami europejskiego stowarzyszenia ubezpieczycieli i reasekuratorów Insurance Europe,
 • wymianie poglądów i doświadczeń między uczestnikami rynku.

 

Ponadto członkowie komisji jako eksperci Izby, brali czynny udział w posiedzeniach towarzyszących pracom legislacyjnym powadzonym przez organy rządu oraz w parlamencie, a także prezentowali stanowisko Izby na konferencjach i seminariach organizowanych przez Izbę oraz inne instytucje.

 

W 2020 r. Izba pracowała nad stanowiskami do następujących projektów legislacyjnych:

Ustawy:

 • ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw,
 • projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej,
 • ustawa o zawodzie farmaceuty,
 • projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym – postępowanie z pojazdami usuniętymi z dróg,
 • projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości i innych ustaw,
 • projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową,
 • projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (VAT od e-commerce),

 

Rozporządzenia:

 • projekt zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne;
 • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów;
 • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów;
 • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów;
 • rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji;
 • rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające;
 • rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych;
 • rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;
 • rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające;
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne;
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie przedłużenia terminów sprawozdawczych;
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych;
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla aktuariuszy;
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych;
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie innych terminów wykonywania niektórych obowiązków sprawozdawczych;
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • nowelizacja rozporządzenia Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wyspecjalizowanych urzędów skarbowych;
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny;
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia;

 

Legislacje europejskie:

 • rewizja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II);
 • rewizja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności;
 • rewizja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP);
 • projekt rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/ WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) (tzw. rozporządzenie e-privacy);
 • projekt wytycznych EIOPA dotyczących zarządzania informacjami oraz technologiami komunikacyjnymi (ICT) oraz ich bezpieczeństwem;
 • projekt rekomendacji EROD 1/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych, w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE;
 • projekt rekomendacji EROD 2/2020 dotyczących niezbędnych gwarancji europejskich dla środków nadzoru;
 • projekt decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (art. 46 ust. 2 lit. c RODO);
 • projekt decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi z siedzibą w UE (art. 28 ust. 7 RODO);
 • projekt rozporządzenia PEiR w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (Digital Operational Resilience Act – DORA);
 • Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji (White paper On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust);
 • komunikat Komisji do PEiR pt. Ochrona danych jako filar wzmocnienia pozycji obywateli i podejście UE do transformacji cyfrowej – dwa lata obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”;
 • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16.07.2020 r. w sprawie przekazywania danych obywateli państw członkowskich przez przedsiębiorcę do USA; nieważność decyzji Komisji w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (tzw. „Schrems II”);
 • wytyczne EIOPA dotyczące outsourcingu do dostawców usług chmury obliczeniowej;
 • projekty rozporządzeń wykonawczych do rozporządzenia PE i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) – w zakresie sprawozdawczości nadzorczej oraz uprawnień EIOPA dot. interwencji produktowej;
 • odpowiedź Insurance Europe na kwestionariusz EIOPA dotyczący stosowania dyrektywy IDD;
 • projekt zmian w rozporządzeniu delegowanym IDD (zmieniających rozporządzenia (UE) 2017/2358 i 2017/2359) w zakresie zrównoważonego finansowania oraz uwzględniania kwestii społecznych i środowiskowych;

 

Inne inicjatywy legislacyjne:

 • konsultacja inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie przeglądu aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług;
 • projekt zmieniający Uchwałę Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”;
 • komunikat UKNF z dnia 23.01.2020 dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej;
 • komunikat UKNF z dnia 26.03.2020 dotyczący zmiany postanowień zawartych w komunikacie UKNF z dnia 23.01.2020 dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej;
 • pismo UKNF w sprawie metodyki badania i oceny nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2018 r.;
 • propozycja wskaźników do Metodyki BION za 2018 r.;
 • uzgodnienia z UKNF w sprawie podejścia do identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta przy zawieraniu umów ubezpieczenia na życie o charakterze ochronnym w okresie pandemii COVID-19 (sprzedaż zdalna);
 • projekt metodyki przeprowadzania 12. edycji testów warunków skrajnych w zakładach ubezpieczeń i w zakładach reasekuracji;
 • wystąpienie Polskiej Izby Ubezpieczeń do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o wyłączenia zakładów ubezpieczeń i reasekuracji lub wyłączenia z raportowania czynności ubezpieczeniowych z tytułu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
 • konsultacje Ministerstwa Finansów w sprawie kohort rocznych w wprowadzanym MSSF17.

 

Najistotniejsze tematy prac prowadzonych w 2020 r.

Dystrybucja ubezpieczeń:

Podkomisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych monitorowała na bieżąco problemy zakładów ubezpieczeń związane z wdrażaniem i stosowaniem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Opracowany i opublikowany został wzór zaświadczenia poświadczającego odbycie szkolenia zawodowego przez osoby wykonujące czynności agencyjne. Podkomisja zwracała uwagę UKNF na trudności praktyczne związane ze zbieraniem przez zakłady ubezpieczeń zaświadczeń o realizacji obowiązku szkoleniowego przez osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne, proponując jednocześnie rozwiązania służące realizacji efektywnego nadzoru nad agentami i pośrednio nad osobami fizycznymi wykonującymi czynności agencyjne. Ponadto podejmowano inicjatywy służące eliminowaniu ryzyk i barier dla rynku ubezpieczeniowego wynikających z wybuchu epidemii. Wskutek interwencji PIU znowelizowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, poprzez odformalizowanie na czas epidemii zasad gromadzenia dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do rejestru agentów. Z inicjatywy PIU znowelizowane zostało również rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji. Sens wprowadzonej zmiany polegał na umożliwieniu zakładowi ubezpieczeń i zakładowi reasekuracji przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o ile wykorzystywany system teleinformatyczny zapewni potwierdzenie przed egzaminem tożsamości osób zdających oraz samodzielność pracy zdających. Podkomisja ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych powołała grupę ekspertów ds. utworzenia w ramach PIU bazy danych dotyczących realizacji przez osoby obowiązane obowiązku szkolenia zawodowego. Wspólną decyzją podkomisji ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych, komisji ds. ubezpieczeń na życie, podkomisji ds. pośrednictwa ubezpieczeń na życie oraz zespołu ds. bancassurance i sprzedaży affinity powołano grupę ekspertów, która zajmuje się przygotowaniem stanowiska PIU w związku z przeglądem dyrektywy PE w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Konsultacje, analizy i opinie związane z propozycjami zmian do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/ WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności komunikacyjnej.

Ministerstwo Finansów, w związku z propozycjami zmian do dyrektywy przygotowanymi przez Komisję Europejską, Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej, a także Prezydencje chorwacką i niemiecką zwracało się do Izby o przedstawienie stanowiska w sprawie tych zmian, zgłoszenie uwag oraz ocenę ich wpływu na polski rynek.

 • Prace EIOPA nad rekomendacjami w sprawie zwrotu klientom części składek za ubezpieczenia komunikacyjne.

W związku z pandemią COVID-19, w kwietniu 2020 r. pojawiła się informacja o rozpoczęciu przez EIOPA prac nad rekomendacjami m.in. w sprawie zwrotu klientom części składek za ubezpieczenia komunikacyjne. Uzasadnieniem dla tej rekomendacji było mniejsze natężenie ruchu drogowego i spadek liczby wypadków. Negatywne skutki dla polskiego rynku ubezpieczeniowego, związane z planowaną rekomendacją PIU przedstawiła m.in. w piśmie do prof. Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF i przekazała izbom ubezpieczeniowym w regionie Europy Centralnej i Środkowowschodniej, co posłużyło tym izbom w dialogu z ich krajowymi nadzorami, w tym w przekazaniu pisemnych uwag do przewodniczącego EIOPA. Przesłanie stanowiska PIU do przedstawicieli europejskich ubezpieczycieli w Brukseli spowodowało, że w dyskusję włączyły się również rynki, na których pojedyncze zakłady ubezpieczeń zdecydowały się już dokonać częściowego zwrotu składek. Argumentacja PIU została także przesłana do Insurance Europe, co zostało uwzględnione w rozmowach z EIOPA oraz przedyskutowana z reprezentantem Polski w konsultującej to zagadnienie grupie interesariuszy EIOPA.

 

PIU podjęła także szereg działań z zakresu PR, m.in. opublikowała na blogu eksperckim i udostępniła w mediach społecznościowych tekst potwierdzający tezę, że mimo ograniczeń w przemieszczaniu się statystyki wypadków nie są tak optymistyczne jak mogłoby się wydawać. Ponadto przedstawione zostały wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazujące, że pomimo chwilowego spadku natężenia ruchu drogowego, w kolejnych miesiącach liczba wypadków i ich ofiar może się istotnie zwiększyć. Obawy przed zakażeniem koronawirusem w środkach komunikacji publicznej spowodują zdecydowany wzrost natężenia ruchu, co w połączeniu z brawurą, przekonaniem o własnych umiejętnościach i lekceważącym stosunkiem do przepisów drogowych niektórych kierowców, może oznaczać więcej wypadków.

8 lipca 2020 r. EIOPA opublikowała oświadczenie, dotyczące oczekiwań w sprawie nadzoru i zarządzania produktami ubezpieczeniowymi w obliczu pandemii COVID-19. Obiektywne argumenty PIU i innych izb ubezpieczeń naszego regionu, związane z zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem poszkodowanych spowodowały, że inicjatywa EIOPA zamiast twardej rekomendacji zwrotów składki w związku ze zmniejszoną szkodowością wynikającą z COVID-19, przyjęła formę ogólnego stanowiska nadzorczego. Dodatkowo, EIOPA podkreśliła, że wszelkie inicjatywy proklienckie muszą mieć na uwadze nie tylko bezpieczeństwo wszystkich klientów, ale też uwarunkowania krajowe.

 • Kontynuacja prac związanych z Systemem Informatycznym CEPiK 2.0 – opiniowanie projektów legislacyjnych, ocena możliwości rynku dostosowania się do docelowego trybu zasilania CEP danymi o szkodach istotnych.
 • Rozwijanie oraz przebudowa narzędzia „Porównywarka wyroków sądowych” (dalej: Porównywarka). Celem Porównywarki jest wyszukiwanie i porównywanie przez użytkowników, w szybki i prosty sposób, informacji z wprowadzonych do narzędzia prawomocnych wyroków sądowych po zadanych kryteriach wyszukiwania w zakresie: roszczeń poszkodowanego, roszczeń uprawnionego, postępowania likwidacyjnego, etapu Sądu I Instancji, etapu Sądu II Instancji, etapu Sądu Najwyższego. Stworzenie aplikacji umożliwia również gromadzenie skanów zanonimizowanych, prawomocnych wyroków sądowych oraz informacji zawartych w ww. wyrokach. W celu ułatwienia anonimizacji wyroków, Izba przebudowała narzędzie tzw. anonimizator, który udostępniła zakładom celem zaimplementowania. W 2020 prowadzono prace mające na celu rozbudowę narzędzia.
 • Popularyzacja Międzynarodowej Klasyfikacji ICF do oceny stanu zdrowia i funkcjonowania poszkodowanych w zakresie likwidacji szkód na osobie. Grupa ekspertów ds. międzynarodowej klasyfikacji ICF prowadziła prace nad wdrożeniem klasyfikacji ICF praktyki ZU. Zakłady ubezpieczeń kontynuowały pilotaż rozpoczęty w 2018 r., którego celem była ocena zdrowia poszkodowanego z zastosowaniem klasyfikacji ICF oraz porównanie zastosowanej metody do dotychczasowej praktyki likwidacyjnej. Celem pilotażu jest także posługiwanie się klasyfikacją ICF podczas sporów sądowych.
 • Analizowano zagrożenia wzrostem odszkodowań i zadośćuczynień (analiza wysokości bieżących roszczeń, uznań i zasądzeń z tytułu zadośćuczynienia) oraz prowadzono monitoring zagadnień związanych z możliwością dokonania zmian przez ustawodawcę w systemie sum gwarancyjnych z ubezpieczeń OC, w szczególności OC ppm.

 
Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Współpraca z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w zakresie ubezpieczeń na życie

Polska Izba Ubezpieczeń prowadziła rozmowy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, które dotyczyły przede wszystkim założeń planowanej przez Urząd interwencji produktowej na rynku ubezpieczeń na życie z UFK. Rozmowy te koncentrowały się głównie na obszarze dotyczącym szeroko pojętych opłat i kosztów pobieranych przez zakłady ubezpieczeń na życie w umowach z UFK, jak również kwestiach dotyczących polityki inwestycyjnej UFK oraz dodatkowych informacji, które mają być przekazywane klientom nabywającym tego typu produkty.

Izba prowadziła również rozmowy z UKNF dotyczące wymagań w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta przy sprzedaży zdalnej ubezpieczeń na życie w okresie zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią COVID-19. Działania te były odpowiedzią na znaczne ograniczenie w pierwszej połowie 2020 r. możliwości fizycznego kontaktu z klientami i przejście zakładów ubezpieczeń na zdalną dystrybucję umów ubezpieczenia na życie. Efektem tych rozmów było opracowanie uzgodnionego z UKNF i GIIF uproszczonego podejścia do identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta w ubezpieczeniach na życie o charakterze ochronnym.

 • Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń

PIU przygotowała rekomendację dla zakładów ubezpieczeń dotyczącą odroczenia lub zawieszenia płatności składki za ubezpieczenie na życie o charakterze ochronnym lub inwestycyjnym, spowodowane sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, przy zachowaniu ochrony ubezpieczeniowej w okresie odroczenia lub zawieszenia.

Ponadto Izba przyjęła rekomendację dla zakładów ubezpieczeń dotyczącą odroczenia (zawieszenia) płatności składki za ubezpieczenie zawarte w związku z umową kredytu za pośrednictwem banku w przypadku problemów finansowych klienta, spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, przy zachowaniu ochrony ubezpieczeniowej w okresie odroczenia (zawieszenia). Rekomendacja ta dotyczyła zarówno umów ubezpieczenia na życie, jak i umów majątkowych zawartych do kredytów w kanale bancassurance. Rekomendacje te były odpowiedzią na sytuację klientów posiadających umowy ubezpieczenia, którzy mogli mieć trudności w spłacie wynikających z nich zobowiązań zakładów ubezpieczeń ze względu na sytuację wywołaną epidemią COVID-19.

 

Ubezpieczenia majątkowe:

 • Wpływ pandemii COVID-19 na dystrybucję i obsługę ubezpieczeń majątkowych i gwarancji ubezpieczeniowych

Przejście zakładów ubezpieczeń ze względów sanitarnych na tryb pracy zdalnej wymusiło zmianę procesów w obszarze oceny ryzyka, likwidacji szkód oraz wystawiania dokumentów, które przed wystąpieniem pandemii opierały się na fizycznej obecności pracownika lub nie były zelektronizowane. W ramach Podkomisji przeprowadzona została ankieta wśród jej członków, dotycząca przygotowania rynku do zawierania umów i oceny ryzyka ubezpieczeniowego w trybie zdalnym. Duży nacisk został położony na upowszechnienie gwarancji ubezpieczeniowych wystawianych w formie elektronicznej, które ze względu na formalno-prawny charakter tego dokumentu przed wystąpieniem pandemii był niechętnie akceptowany w tej formie przez beneficjentów sektora publicznego.

 • Art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

Artykuł ten stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W praktyce treść artykułu budziła liczne wątpliwości. W szczególności istniało zagrożenie, że beneficjenci mogą zacząć traktować gwarancje, w przypadku których ze względu na przepisy nie mogli wystąpić z roszczeniem o wypłatę kwoty gwarancji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, jako zabezpieczenia bezterminowe. Miałoby to negatywne konsekwencje dla gospodarek finansowych zakładów ubezpieczeń wystawiających gwarancje ubezpieczeniowe ze względu na konieczność tworzenia dodatkowych rezerw oraz dodatkowe koszty reasekuracji. Na skutek zabiegów Polskiej Izby Ubezpieczeń Ministerstwo Rozwoju przygotowało autopoprawkę do tego przepisu. Dodatkowo wydało interpretację, szczegółowo wyjaśniając cel przepisu

 • Program wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności kupieckich

Kredyt kupiecki jest kluczowym źródłem krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw. Dlatego ubezpieczenia należności pełnią bardzo ważną rolę w stabilizacji płynności finansowej polskiej gospodarki. W związku z przewidywanymi wiosną 2020 r. negatywnymi skutkami gospodarczymi wstrzymania działalności wielu przedsiębiorstw dla płynności finansowej w polskiej gospodarce, Polska Izba Ubezpieczeń wystąpiła do KNF i PFR o przygotowanie programu wsparcia dla ubezpieczycieli należności handlowych. Po przekazaniu założeń programu do PFR Polska Izba Ubezpieczeń kierowała wnioski o rozpoczęcie prac nad ustawą zarówno do PFR, jak i organu nadzoru. Ostatecznie sprawę przekierowano do Ministerstwa Rozwoju, które 15 maja wysłało do zakładów ubezpieczeń list intencyjny z założeniami projektu do ustawy. Podkomisja ds. ubezpieczeń należności współpracowała z Ministerstwem Rozwoju w przygotowaniu projektu ustawy, który został skierowany do Sejmu przez Radę Ministrów 17 czerwca 2020 r. Polska Izba Ubezpieczeń dostarczyła szczegółowych wyjaśnień na temat roli ubezpieczeń należności oraz znaczenia ustawy dla gospodarki polskiej senatorom zajmującym się sprawą. W efekcie ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 18 sierpnia br. mimo początkowo krytycznego nastawienia opozycji do tego programu wsparcia.

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

W 2020 r. podkomisja ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej na bieżąco monitorowała sytuację na rynku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w obliczu panującej pandemii. Prace członków podkomisji koncentrowały się jednak przede wszystkim na analizie projektowanych oraz wdrażanych rozwiązań legislacyjnych ustanawiających w porządku prawnym nowe rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń OC, m. in. obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, czy diagnosty laboratoryjnego wykonującego zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę diagnosty laboratoryjnego. PIU 16 17 2. DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ oceniała wpływ projektowanych rozwiązań legislacyjnych na działalność zakładów ubezpieczeń i w sytuacjach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia interesów ryzku ubezpieczeniowego zgłaszała własne postulaty zmian w projektach aktów prawnych.

Nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ustawodawca ustanowił nowy rodzaj obowiązkowego ubezpieczenia OC, tj. ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny. W toku prac legislacyjnych PIU zgłosiła uwagi oraz propozycje modyfikacji projektowanych rozwiązań ustawowych wprowadzających ww. obowiązek ubezpieczenia. W ramach konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia określającego warunki przedmiotowego ubezpieczenia PIU wskazała na ryzyka dla rynku ubezpieczeniowego mogące wynikać z założeń projektu oraz zaproponowała rozwiązania niwelujące te ryzyka. Zdecydowana większość rozwiązań zgłoszonych przez PIU została uwzględniona w ostatecznej treści rozporządzenia.

W 2020 r. ogłoszony został projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, który przewiduje objęcie diagnosty laboratoryjnego wykonującego zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę diagnosty laboratoryjnego obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia OC w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 poz. 295) i z uwzględnieniem warunków rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 866). Podkomisja przeanalizowała założenia projektu oceniając je jako neutralne dla rynku ubezpieczeniowego, wobec czego PIU nie zgłosiła uwag w tym zakresie.

 

Ubezpieczenia rolne:

 • Analiza SWOT w sprawie zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Dokument ten został przygotowany przez naukowców z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miał on stanowić punkt wyjścia do stworzenia planów strategicznych zarządzania ryzykiem w rolnictwie w kolejnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej (lata 2021 – 2027). Podkomisja przygotowała stanowisko zawierające zastrzeżenia do stwierdzeń zawartych w tym dokumencie. Uwagi dotyczyły przede wszystkim braku uwzględnienia przez autorów dokumentów zagadnień związanych z: potrzebą rozwoju infrastruktury śledzącej zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne, zróżnicowaniem gospodarstw rolnych pod względem ich sytuacji ekonomicznej i technologicznej oraz nieprawidłowej oceny rynku ubezpieczeniowego.

 • Dalszy rozwój ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Podkomisja ubezpieczeń rolnych przeprowadziła konsultację dotyczącą priorytetów zarządzania ryzykiem w rolnictwie, rozwoju infrastruktury pomiarowej, potrzeb ubezpieczeniowych dotyczących poszczególnych rodzajów rolników, wpływu zmian klimatu oraz możliwości ubezpieczenia przychodów, albo dochodów gospodarstw rolnych. Prace te były związane z reaktywowaniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zespołu roboczego ds. ubezpieczeń dla rolnictwa. W celu aktywowania dyskusji Ministerstwo przygotowało propozycję założeń zmian legislacyjnych, która obejmowała tematy wymienione w poprzednim zdaniu.

 

Ubezpieczenia zdrowotne:

 • Wymiana doświadczeń pomiędzy zakładami ubezpieczeń w zakresie funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych podczas pandemii, rozwoju technik telemedycznych oraz wsparcia klientów w zakresie testowania ubezpieczonych w zakresie SARS-COV 2.
 • Kontynuacja działań popularyzujących ubezpieczenia zdrowotne: działania medialne oraz aktywności w ramach spotkań interesariuszy, wskazywanie na konieczność działań wspierających rozwój ubezpieczeń zdrowotnych oraz rolę zdrowia pracowników dla gospodarki, a także podejścia do profilaktyki i ochrony zdrowia pracowników w sytuacji pandemii.
 • Prowadzono dalsze prace nad gromadzeniem, opracowywaniem i publikacją danych dotyczących wielkości rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.

 

Ubezpieczenia szkolne:

 • Prace w zakresie gromadzenia i analizy statystyk z rynku tzw. ubezpieczeń szkolnych.
 • Opracowywano, wdrożono i opublikowano kodeks dobrych praktyk w ubezpieczeniach NNW dzieci i młodzieży.
 • Prowadzono działania informacyjne i edukacyjne w mediach, w tym także mediach społecznościowych, w zakresie popularyzacji i znaczenia ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży w sytuacji pandemii i wprowadzonych obostrzeń.

 

Zarządzanie informacją:

 • RODO

W 2020 r. PIU przeprowadziła akcję edukacyjną prezentującą zakładom ubezpieczeń tematykę związaną z samoregulacją, jaką daje RODO i tworzenie kodeksu postępowania. Przy wsparciu merytorycznym kancelarii prawnej Maruta/Wachta sp.j. usystematyzowano zagadnienie kodeksu postępowania i jego znaczenie dla polskiej branży ubezpieczeniowej. Istotą wystąpienia kancelarii prawnej było omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego kodeksu, kryteria i procedury opiniowania i zatwierdzania kodeksu w świetle wytycznych EROD 1/2019 oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Dyskusja prowadzona na forum webinarium pokazała potrzebę kontynuowania prac nad kodeksem, ale w formie dobrych praktyk. Związane jest to głównie z brakiem praktyki zarówno w UE , jak i w Polsce, w tworzeniu kodeksu postępowania przewidzianym przepisami art. 40 RODO. W obszarze szeroko rozumianej ochrony danych osobowych istotne znaczenie dla branży ubezpieczeniowej miał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Schrems II z lipca 2020. Wyrok wprowadza istotną niepewność prawną w zakresie transferu danych do USA, a w dłuższej perspektywie może mieć również wpływ na transfer do innych krajów spoza UE. Wsparciem dla branży finansowej wykorzystującej w procesach biznesowych transfer danych do państw trzecich był ogłoszony, po blisko pięciu miesiącach, przez Europejską Radę Ochrony Danych projekt rekomendacji 1/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych, w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE. Izba włączyła się aktywnie w konsultacje projektu rekomendacji i za pośrednictwem Insurance Europe wyraziła swój krytyczny głos. Jak wskazało Insurance Europe, projekt rekomendacji zagraża rozwojowi gospodarki opartej na danych, utrzymaniu zaufania do usług cyfrowych, zapewnieniu wysokiego potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa i wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w gospodarce. Finalizacja prac nad projektem rekomendacji EROD oraz projektem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich zaplanowano na 2021 r

 • Proces digitalizacji sektora ubezpieczeń w Polsce

Pandemia doprowadziła do przyspieszenia digitalizacji sektora ubezpieczeniowego. To, co było planowane na kilka lat, w przeciągu I i II kwartału 2020 r. zostało wdrożone z sukcesem w zakładach ubezpieczeń. Obostrzenia wprowadzone przez Rząd RP podyktowane ochroną społeczeństwa sprawiły, że sprzedaż, likwidacja szkód, analiza ryzyka i wiele innych procesów przeniosło się do sfery wirtualnej. To wszystko zaowocowało integracją m.in. aplikacji mDokument z procesami biznesowymi zakładów ubezpieczeń.

 • Przetwarzanie danych w chmurze

Intensyfikacja prac nad uregulowaniem obszaru outsourcingu dla dostawców usług w chmurze to nie tylko domena EIOPA, która wydała 6.02.2020 wytyczne dotyczące outsourcingu do dostawców usług chmury obliczeniowej11, ale także stanowisko KNF wyrażone w komunikacie ze stycznia i marca 2020 r. dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej12. W obliczu rosnącego znaczenia zagadnienia outsourcingu usług w chmurze, Zarząd PIU powołał projekt „Ubezpieczeniowy standard chmury”, którego członkowie odpowiedzialni byli merytorycznie za podjęcie uzgodnień merytorycznych i prawnych w ramach zakładów ubezpieczeń i we współpracy z organem nadzorczym.

 

Zrównoważone finansowanie:

 • SFDR(Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Grupa robocza ds. zrównoważonego finansowania, bazując na stanowisku Insurance Europe, opracowała graficzny schemat obowiązków informacyjnych dla zakładów ubezpieczeń wraz z jego szczegółowym opisem. Obowiązki informacyjne odzwierciedlają zasadę podwójnej istotności (double materiality): oddziaływanie działalności gospodarczej na otoczenie i oddziaływanie otoczenia na działalność gospodarczą. Z jednej strony obowiązki informacyjne dotyczą zatem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (SR, Sustainable Risks), gdzie perspektywą jest wpływ czynników ESG na wartość inwestycji. Z drugiej strony obowiązki informacyjne dotyczą niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (ASI, Adverse Sustainability Impacts), gdzie perspektywą jest wpływ inwestycji na czynniki ESG. Graficzny schemat obowiązków informacyjnych rozporządzenia SFDR wraz z opisem został udostępniony zakładom ubezpieczeń w formie legislacji.

 • Stanowisko europejskiego rynku ubezpieczeniowego ws. taksonomii

Komisja Europejska zwróciła się do rynku ubezpieczeniowego z pytaniem, czy obecne działania w zakresie zrównoważonego finansowania należy uzupełnić opracowaniem taksonomii działalności gospodarczej, która jest najbardziej narażona na konieczność dokonania transformacji ze względu na jej obecny negatywny wpływ na środowisko (tak zwanej „brązowej” taksonomii). Wstępne stanowisko Insurance Europe potwierdzało uzupełnienie działań w ramach zrównoważonego finansowania o brązową taksonomię (YES), jednak wskazywało na pewne ryzyka z tym związane. Polska Izba Ubezpieczeń, po przedyskutowaniu problemu z rynkiem ubezpieczeniowym w ramach Grupy roboczej ds. zrównoważonego finansowania, zaproponowała Insurance Europe istotną modyfikację wstępnego stanowiska. Wskazaliśmy w szczególności, że opracowanie „brązowej” taksonomii nie powinno być obecnie priorytetem i dyskusję należy zacząć raczej w momencie, kiedy będzie już wiadomo, jak w praktyce sprawdziła się „zielona” taksonomia. Podkreśliliśmy również istotne skutki społeczne wprowadzania zmian mających na celu ochronę środowiska i zahamowanie zmian klimatu. Należy przecież zauważyć, że na zrównoważone finansowanie składają się nie tylko czynniki środowiskowe („E” jak Environmental), ale również społeczne i związane z zarządzaniem („S” jak Social i „G” jak Governance). PIU uzyskała poparcie innych państw Regionu CEE (Europa środkowa i wschodnia). Polskie stanowisko poparła w szczególności Austria. W rezultacie znaczna część propozycji PIU znalazła 18 19 2. DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ 11. https://www.eiopa.europa.eu/content/guidelines-outsourcing-cloud-service-providers_en?source=search 12. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_Chmura_Obliczeniowa_68669.pdf się w ostatecznej odpowiedzi Insurance Europe do Komisji Europejskiej. Stanowisko europejskiego rynku ubezpieczeniowego uległo na tyle istotnej modyfikacji, że Francja zaproponowała, żeby zmienić odpowiedź europejskiego rynku ubezpieczeniowego z YES na NO

 • Współpraca z Ministerstwem Finansów w ramach Grupy roboczej ds. zrównoważonego finansowania działającej przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów

W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Finansów o zgłoszenie uwag do „mapy drogowej” z zakresu aktów prawnych dotyczących zrównoważonego finansowania, Polska Izba Ubezpieczeń zaproponowała umieszczenie w pierwszej części (główne inicjatywy unijne) dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD, Non-Financial Reporting Directive), która jest obecnie umiejscowiona w części drugiej. Na jej podstawie raportują duże spółki będące jednostkami zainteresowania publicznego, a zatem również zakłady ubezpieczeń. Co należy podkreślić, zgodnie z założeniem informacje niefinansowe ujawniane przez podmioty na podstawie NFRD mają służyć uczestnikom rynku finansowego do wypełniania obowiązków informacyjnych nałożonych przez Rozporządzenie 2019/2088 (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation). Istnieje zatem bezpośredni związek pomiędzy Taksonomią, SFDR i NFRD i to raczej te 3 akty unijne w naszej opinii powinny stanowić trzon sustainable finance. PIU stwierdziła, że w ramach pierwszej części mapy drogowej można również pozostawić Rozporządzenie 2019/2089, chociaż ma ono naszym zdaniem mniejsze znaczenie niż Taksonomia, SFDR i NFRD. PIU poinformowała również MF, że nie zgłasza uwag do przygotowanych przez Ministerstwo Finansów wstępnych rekomendacji dotyczących działań edukacyjnych i promocyjnych z zakresu zrównoważonego finansowania (realizacja działania nr 88 ze Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego). Izba w praktyce już obecnie realizuje zalecenia zawarte w Rekomendacji nr 2, czyli zainicjowanie i prowadzenie przez stowarzyszenia, związki branżowe i podmioty rynku finansowego inicjatyw edukacyjnych dotyczących zrównoważonego finansowania.

 • Wspólna grupa robocza PIU, ZBP, SEG i IZFIA

PIU, we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, Fundacją Standardów Raportowania oraz Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami powołała w lipcu 2020 grupę roboczą, której celem jest opracowanie standardów raportowania w zakresie zrównoważonego finansowania (sustainable finance). Współpraca PIU, ZBP, SEG i IZFIA umożliwia wymianę poglądów dotyczących zrównoważonego finansowania. Prezentowane są zarówno podejścia instytucji finansowych (inwestorów) jak i spółek, w które dokonywane są inwestycje. Współpraca ma zaowocować opracowaniem szablonów wymiany informacji dotyczących ESG (Environmental, Social responsibility, corporate Governance) w Polsce, z których korzystałyby instytucje finansowe i spółki. Z jednej strony spółki powinny dostać od instytucji finansowych jeden szablon do wypełnienia. O ile tego szablonu nie będzie, zakłady ubezpieczeń, banki i fundusze inwestycyjne będą żądać podobnych danych od tych samych spółek, jednak w innym formacie. Z drugiej strony instytucje finansowe powinny mieć przygotowany gotowy szablon wraz z metodologią. Oszczędzi im to pracy i zapewni porównywalność danych. Ponadto należy się zastanowić, jakie konkretnie dane z zakresu ESG są łatwe, jakie trudne, a jakie w zasadzie niemożliwe do raportowania. Wreszcie należy odpowiednio uwzględnić oczekiwania inwestorów zagranicznych i standardy międzynarodowe tak, aby polskie spółki nie znalazły się poza „radarami inwestycyjnymi” międzynarodowych instytucji finansowych. W ramach współpracy PIU, ZBP, SEG i IZFIA powołano 3 zespoły robocze. Prace Zespołu E (Environmental) koordynuje Związek Banków Polskich, Prace Zespołu S (Social responsibility) PIU, a za Zespół G (corporate Governance) odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

 

Działania samoregulacyjne i standaryzacyjne

Działania samoregulacyjne:

Jednym z zadań realizowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń jest działanie w kwestii dobrych praktyk w działalności ubezpieczeniowej. Best practices stanowiły przedmiot prac w ramach organów merytorycznych i były realizowane poprzez tryb konsultacyjny uwzględniający współpracę sektora ubezpieczeniowego z administracją publiczną (legislator i regulator) i organizacjami konsumenckimi w procesie tworzenia tych rozwiązań.

Najważniejsze działania samoregulacyjne w 2020 r. dotyczyły:

 • kodeksu dobrych praktyk w ubezpieczeniach NNW dzieci i młodzieży szkolnej;
 • kodeksu postępowania wg przepisów RODO;
 • propozycji klauzul w zakresie obowiązku weryfikacji kontrahentów (w przypadku umów ubezpieczenia ubezpieczających i ubezpieczonych), które zakłady ubezpieczeń mogłyby wykorzystać w stosowanych przez siebie ogólnych warunkach ubezpieczenia;
 • propozycji ujednoliconego podejścia do procesu weryfikacji kontrahentów na listach sankcyjnych;
 • projektu dobrych praktyk PIU na polskim rynku ubezpieczeń w zakresie obowiązków twórcy i współtwórcy produktu.

 

Działania standaryzacyjne:

W 2020 r. PIU prowadziła prace nad następującymi projektami standaryzacyjnymi:

 • rekomendacja działań proklienckich dla rynku ubezpieczeń – bezpośrednio po ogłoszeniu pandemii, PIU przeprowadziła konsultacje z zakładami ubezpieczeń. Izba zebrała propozycje inicjatyw, które muszą zostać podjęte, by zapewnić bieżącą obsługę klientów i poszkodowanych. Po ustaleniu treści rekomendacji, 7 kwietnia 2020 r. PIU ogłosiła branżowe rekomendacje podczas zdalnej konferencji prasowej;
 • wzór zaświadczenia poświadczającego odbycie szkolenia zawodowego przez osoby wykonujące czynności agencyjne;
 • standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej – opracowany został standard interpretacji zaleceń KNF dotyczących przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej;
 • rekomendacja dotycząca powołania w zakładach ubezpieczeń Rzeczników Klienta – projekt rekomendacji został przekazany do Rzecznika Finansowego celem konsultacji. Na proces konsultacji treści rekomendacji należy patrzeć przez pryzmat projektu ustawy
  o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego likwidującej Rzecznika Finansowego;
 • Bezpośrednia Likwidacja Szkód – w 2020 roku Centrum Rozliczeń będące komórką organizacyjną Izby podejmowało działania zmierzające do rozwoju systemu BLS. Dzięki przystąpieniu do Umowy BLS kolejnego zakładu ubezpieczeń, tj. Link4 TU SA, system BLS od 1 października 2020 roku stał się dostępny dla klientów dziewięciu zakładów ubezpieczeń (prawie 81% rynku OC komunikacyjnego, mierzonego składką przypisaną brutto, według danych UFG za IQ2020). Poza standardowymi zadaniami Centrum Rozliczeń, związanymi ze wspomaganiem procesu rozliczeń Stron Umowy BLS oraz ze sporządzaniem analiz statystycznych, Izba koordynowała realizację zmian formalnych i procesowych w systemie BLS, wynikających z przystąpienia do Umowy BLS Link4 TU SA.

 

Konferencje i seminaria:

W 2020 r. pandemia COVID-19 uniemożliwiła organizację corocznych kongresów i konferencji służących integracji branży. Działania Izby skupiły się za to na dostarczeniu kadrom ubezpieczycieli niezbędnych szkoleń. W 2020 r. odbyło się 14 bezpłatnych seminariów i szkoleń, w ramach których Izba przeszkoliła 1256 pracowników członków PIU.

Pobierz dokument zawierający dane dotyczące konferencji.