Najważniejsze zmiany w prawie ubezpieczeniowym w 2020 r.

 • Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawy tzw. tarcza antykryzysowa i tarcza 2.0 określają zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, podejmowania działań przeciwepidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia. Wdrażają także rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, utrzymania płynności finansowej przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią, utrzymania miejsc pracy i minimalizacji innych negatywnych skutków epidemii.

 

 • Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ustawa przewiduje, że w przypadku niewypłacenia przez zagraniczny zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie określonym w ustawie lub niedopełnienia obowiązku poinformowania o tym, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, Komisja Nadzoru Finansowego nakłada karę pieniężną na członka organu zarządzającego zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub na zagraniczny zakład ubezpieczeń.

 

 • Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Ustawa tzw. tarcza 4.0 wprowadza między innymi możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, zawiesza bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, obniża wymagane zabezpieczenia kontraktu w ramach zamówień publicznych z 10 do 5%, rozszerza grupy przedsiębiorców uprawnionych do tzw. świadczenia postojowego.

 

 • Ustawa z 16 lipca 2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Ustawa określa zasady i warunki przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów ubezpieczeń ryzyka z tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych, w zakresie należności handlowych powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 • Ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza ułatwienia dla właścicieli pojazdów (zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy wydanego w Polsce, możliwość rejestracji online nowego pojazdu samochodowego), zmniejsza ponoszone przez nich koszty, zmniejsza liczby wydawanych dokumentów (zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji) oraz ogranicza obciążenia administracyjne dla organów samorządowych.

 

 • Ustawa z 1 marca 2020 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Ustawa zmienia przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej polegające na wprowadzeniu mechanizmów wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich i EIOPA, w tym tzw. platform współpracy ustanawianych przez właściwe organy nadzorcze albo EIOPA. Zmiany dotyczą również koordynacji działań w zakresie modeli wewnętrznych do wyznaczania wymogów kapitałowych.

 

 • Ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Celem Ustawy jest przede wszystkim ograniczenie negatywnych skutków dla branży turystycznej wywołanych pandemią wirusa COVID-19. Ustawa wprowadza mechanizm wsparcia dla organizatorów turystyki w formie utworzenia Turystycznego Funduszu Zwrotów oraz Turystycznego Funduszu Pomocowego.

 

 • Ustawa z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym

Celem ustawy jest wsparcie polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w postaci wprowadzenia bonu turystycznego. Za pomocą bonu osoba uprawniona, wskazana w Ustawie może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • Ustawa z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza do porządku prawnego nowy rodzaj ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

 

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 25 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Przepisy rozporządzenia rozszerzają zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów między innymi o dodatkowe informacje o pojeździe (datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE, rodzaj pojazdu hybrydowego, zasięg pojazdu, w przypadku pojazdu elektrycznego lub hybrydowego).

 

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 13 lutego 2020 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Rozporządzenie rozszerza zakres danych dostępny dla użytkownika, który uwierzytelnił się w systemie teleinformatycznym ewidencji, w usługach: „Mój pojazd” oraz „Historia pojazdu”.

 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej dla organizatorów turystyki

W związku z trudną sytuacją branży turystycznej w obliczu epidemii COVID-19 w rozporządzeniu został przyjęty minimalny próg rocznego przychodu organizatora turystyki deklarowanego na okres kolejnych 12 miesięcy w roku obrotowym 2020 na poziomie 30% rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019.

 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

W rozporządzeniu został przyjęty minimalny próg rocznego przychodu organizatora turystyki deklarowanego na okres kolejnych 12 miesięcy w roku obrotowym 2020 na poziomie 30% rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019 w związku z trudną sytuacją branży turystycznej w obliczu epidemii COVID-19.

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

Rozporządzenie określa tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rachunek których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez NFZ danych o nazwach i adresach placówek, które udzieliły świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia ich odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Minimalna suma gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, będzie wynosić równowartość w złotych 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową gwarancji ubezpieczeniowej, oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Implementacja do polskiego porządku prawnego rozwiązania przyjętego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/1935.

 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Implementacja do polskiego porządku prawnego rozwiązania przyjętego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/1935.

 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji

Rozporządzenie przewiduje, iż w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego egzaminy dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji mogą być przeprowadzane zdalnie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, bez konieczności bezpośredniego udziału czynnika ludzkiego i przeprowadzania go w jednostkowo skonkretyzowanym miejscu.

 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego

Przepisy rozporządzenia mają na celu ułatwienie dostępu do zawodu aktuariusza i przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19 uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu dla aktuariuszy.

 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Rozporządzenie przewiduje, iż w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego zakład ubezpieczeń może składać wnioski o wpis lub zmianę wpisu do rejestru agentów na podstawie przekazanych skanów dokumentów. Jednocześnie zakład zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów w podstawowej formie w terminie 60 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego.

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r.

Przepisy rozporządzenia stanowią, iż w 2021 r. dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich będą wynosiły 65% składki.

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 listopada 2020 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r.

Rozporządzenie określa wartości maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które będą obowiązywać w 2021 r.

 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Przepisy rozporządzenia określają zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny oraz minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia.

 

 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń

Wysokość składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń wynosi 0,026% składki przypisanej brutto, przypadającej na rok poprzedzający rok, za który składka członkowska ma być uiszczona.