Rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej w latach 2018-2019

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w latach 2018-2019

 • Suma całkowitych składek 28 krajów Unii Europejskiej wynosiła nieco ponad 1,19 biliona € w 2019 r. i zmalała o 3,1% względem roku 2018.
 • Wzrost całkowitych składek polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2019 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 2,7% względem roku poprzedniego.
 • Polska ze składką 15,0 mld € w 2019 r. stanowiła 1,3% rynku unijnego i zajmowała 13 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Portugalii, lecz mniej niż w Austrii czy Irlandii.
 • W 2019 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęły: Niemcy (7,0%), Holandia (9,1%) i Szwecja (9,2%).
 • W tym samym okresie spadek oprócz Polski odnotowały jeszcze między innymi Wlk. Brytania (-22,1%) oraz Hiszpania i Portugalia.

 

Struktura składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w 2019 r. (kraje uporządkowane składką malejącą)

 • W strukturze ubezpieczeń w Unii Europejskiej w 2019 r. przewagę miały ubezpieczenia Działu I: 56,3%.
 • Relatywnie wysoki udział Działu II w ubezpieczeniach niektórych wiodących krajów to efekt wysokiego udziału ubezpieczeń zdrowotnych: Holandia, Niemcy czy Hiszpania.
 • Całkowita składka przypisana brutto z ubezpieczeń zdrowotnych w EU28 wynosiła 149 mld € w 2019 r. i wzrosła o 6,8% w relacji do 2018 r. Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosła o 3,1% w relacji do roku wcześniejszego i wynosiła 147 mld €.
 • W nowych i mniejszych krajach członkowskich UE składki Działu II dominują z uwagi na wysoki udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych.
 • W Polsce udział Działu II w ubezpieczeniach ogółem wynosił 66,7% w 2019 r., a udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych w Dziale II stanowił 72,4%.

 

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu I krajów Unii Europejskiej w latach 2018-2019

 • Suma składek Działu I krajów Unii Europejskiej wynosiła 672 mld € w 2019 r. i zmalała o 7,6% względem roku 2018.
 • Spadek składek Działu I polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2019 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 2,0% względem roku poprzedniego.
 • Polska ze składką 5,0 mld € w 2019 r. stanowiła 0,7% rynku unijnego i zajmowała 14 miejsce w rankingu krajów EU 28. Nominalnie było to więcej niż w Grecji czy Czechach, ale mniej niż w Austrii czy w Portugalii.
 • W 2019 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęły: Niemcy (11,5%) oraz Szwecja (9,0%) i Finlandia (13,1%).
 • W tym samym okresie spadki odnotowało 10 krajów w tym między innymi: Wlk. Brytania o 33,0%, Hiszpania o 5,6%, Portugalia o 13,7% oraz Austria o 2,1%

 

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu II krajów Unii Europejskiej w latach 2018-2019

 • Suma składek Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła 522 mld € w 2019 r. i wzrosła o 3,6% względem roku 2018.
 • Wzrost składek Działu II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2019 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 5,2% względem roku poprzedniego.
 • Polska ze składką 10 mld € w 2019 r. stanowiła 1,9% rynku unijnego i zajmowała 9 miejsce w rankingu krajów EU 28. Nominalnie było to więcej niż w Danii, Szwecji, Czechach czy Portugalii, ale mniej niż w Belgii czy porównywalnej Hiszpanii.
 • W 2019 r., pośród dominujących krajów, Niemcy i Francja odnotowały wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walucie lokalnej odpowiednio o 3,3% i 3,9%, Wielka Brytania tylko o 0,2%, a Holandia aż o 10,2%.
 • W tym samym okresie tylko najmniejsze kraje jak Cypr czy Estonia odnotowała spadek składek Działu II.

 

Udział wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto w 2019 r.

 • Pięć państw zebrało łącznie 77,4% składek ogółem rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej w 2019 r.
 • Wielka Brytania miała 22,1%, a Francja 18,7% łącznej składki z obu działów ubezpieczeń w 2019 r.
 • Na trzecim miejscu były Niemcy posiadające 18,2% unijnego rynku ubezpieczeń w 2019 r.
 • Te trzy wymienione państwa miały łącznie 59,0% całego rynku Unii Europejskiej w 2019 r.
 • Na czwartym miejscu były Włochy z udziałem 11,7%
 • Holandia z uwagi na imponujący poziom składek z ubezpieczeń zdrowotnych uplasowała się na piątym miejscu w Unii z 6,6% udziałem w 2019 r.

 

Pięć wiodacych krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto Działu I i II w latach 2018-2019

 • Podobnie jak dla ogółu składek, Dział I unijnego rynku ubezpieczeniowego zdominowany był przez pięć państw posiadających łącznie 77,2% w 2019 r.
 • Dwa czołowe miejsca zajmowały Wielka Brytania i Francja z udziałem odpowiednio: 22,7% oraz 21,5% w 2019 r. Składki w Wielkiej Brytanii zmalały, we Francji wzrosły w 2019 r. w relacji do roku 2018.
 • Dwa kolejne miejsca zajmowały Włochy i Niemcy z udziałem odpowiednio 15,8% oraz 15,4%.
 • Na piątym miejscu była Hiszpania z udziałem 4,1%.
 • W Dziale II dominującą pozycję miały Niemcy stanowiące 21,9% unijnego rynku w 2019 r
 • Kolejne dwa kraje to Wielka Brytania (21,3%) i Francja (15,2%). Nieco mniej, bo 12,7% unijnego rynku w Dziale II miała Holandia dzięki wysokiemu udziałowi składek zdrowotnych.
 • Hiszpania z wkładem 6,6% dopełniała udział pięciu wymienionych państw do 77,6% składek Działu II w 2019 r.
 • W strukturze składek Działu II państw Unii w 2019 r., 26,7% to ubezpieczenia zdrowotne (z wyłączeniem wypadkowych), 26,4% to ubezpieczenia komunikacyjne, a 19,1% to ubezpieczenia rzeczowe.

 

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu I w krajach Unii Europejskiej w 2019 r.

 • Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu I do PKB dla Polski wynosiła 0,9% w 2019 r. To był wynik nieco wyższy od Chorwacji, ale aż 4,6 razy niższy niż średnia w krajach Unii Europejskiej.
 • Składka przypisana brutto Działu I per capita w Polsce wynosiła 127 € w porównaniu z 1 308 € dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. To był wynik niższy od Węgier i Czech oraz blisko pięciokrotnie niższy niż w porównywalnej, pod względem populacji, Hiszpanii.

 

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu I od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2019 r.

 • W 2019 r. średni PKB per capita dla EU28 wynosił około 32,1 tys. € = 32,1 tys. PPS (kurs wymiany PPS na €=1). PKB per capita w Polsce, po przeliczeniu przez średni kurs €/PLN wynosił 13,9 tys. €. PPP dla Polski wynosiło 1,67. Zatem polski PKB per capita wynosił 13,90*1,67≈23,23 tys. PPS. Jeśli przyjmiemy, że EU28=100%, to polski PKB per capita można przeliczyć jako iloraz (23,23 tys. PPS) ÷ (32,09 tys. PPS), co dawało Polsce 72,4% średniej EU28 (zgodnie z tabelą Eurostat i wykresem powyżej).
 • Polska w 2019 r. odnotowała przypis składki brutto w Dziale I około 5,0 miliarda €, co stanowiło 0,7% całego przypisu EU28 wynoszącego 672 mld €.
 • Relacja składki Działu I do PKB dla Polski wynosiła 0,9%, w porównaniu z 4,1% dla EU28, przy PKB per capita na poziomie 72,4% średniej dla EU28.
 • W Polsce wskaźnik penetracji Działu I należał do najwyższych pośród nowych członków Unii i był na poziomie linii trendu wyliczonego dla wszystkich krajów metodą regresji krzywą logistyczną.
 • Wyniki roku 2020, w którym penetracja Polski zmalała z racji spadku składek o 2,4% przy szacowanym spadku PKB o 2,8%, spowoduje niewielki spadek pozycji Polski o około 0,04 p%, z 0,93% w 2019 r. do 0,89% w 2020 r.

 

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu II w krajach Unii Europejskiej w 2019 r.

 • Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,9% w 2019 r. To był wynik porównywalny z Czechami, jednak ponad 50% niższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej.
 • W Polsce składka przypisana brutto Działu II per capita wynosiła 260 € w porównaniu z 1 016 € dla 28 krajów Unii Europejskiej. To był wynik lepszy niż tzw. krajów „nowej Unii” za wyłączeniem Czech.
 • Wyjątkowo wysoki poziom składki per capita oraz penetracji w Holandii wynika z faktu wprowadzenia od 2006 r. obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych w tym kraju.

 

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu II od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2019 r.

 • Polska w 2019 r. odnotowała przypis składki brutto blisko 10,0 mld €, co stanowiło 1,9% całego przypisu EU28 wynoszącego 522 mld €.
 • Relacja składki Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,9%, w porównaniu z 3,2% dla EU28, przy PKB per capita na poziomie 72,4% średniej dla EU28.
 • Polska miała zatem penetrację zbliżoną do nowych członków Unii, ale nieco powyżej krzywej trendu wyliczonej dla wszystkich krajów metodą regresji. Krzywa ta w Dziale II ma charakter bardziej „liniowy” w przeciwieństwie do typowej krzywej logistycznej (typu S) obserwowanej w Dziale I.
 • Zważywszy, że Polska należy do najbardziej zmotoryzowanych krajów Europy, należy się spodziewać dalszego wzrostu wartości składek z ubezpieczeń Działu II do poziomów takich krajów jak Włochy czy Hiszpania, co już następuje.
 • Wyniki roku 2020, w którym penetracja rynku w Polsce nieco zmaleje wobec wzrostu wartości składek Działu II tylko o 0,3%, przy szacowanym spadku PKB o 2,8%, wskazują, że Polska utrzyma się na poziomie linii trendu z penetracją na poziomie 1,8-1,9%.

 

Zależność dynamiki składki Działu I od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2019 r.

 • W 2019 r. dynamika wzrostu składek Działu I w Polsce wynosiła -2,0%, przy dynamice wzrostu PKB wynoszącym 5,4%. Penetracja zatem znacząco spadła.
 • W 2019 r. średni spadek składek, liczony dla wszystkich krajów EU28 wynosił 7,6% wobec wzrostu PKB o 2,1%, co oznaczało spadek penetracji.
 • Pośród dominujących krajów najwyższy wzrost penetracji odnotowały Niemcy, gdzie składki Działu I wzrosły o 11,5% przy wzroście PKB o 1,3%.
 • We Francji, gdzie wzrost PKB w 2019 r. wynosił 1,8%, wzrost składki Działu I wynosił 3,5%. We Włoszech wzrost PKB wynosił 0,9%, a składek Działu I wynosił po 3,9% w tym samym okresie
 • Najwyższy spadek penetracji w 2018 r. odnotowano w Wielkiej Brytanii, gdzie składki spadły aż o 33,0% przy wzroście PKB o 1,3%, jak również m. in. w Czechach, Portugalii, Hiszpanii czy Polsce.

 

Zależność dynamiki składki Działu II od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2019 r.

 • W 2019 r. dynamika wzrostu składek Działu II w Polsce wynosiła 5,2% w relacji do 5,4% wzrostu PKB. Penetracja była zatem niższa niż w roku 2018, podczas którego składki wzrosły o 7,1% przy wzroście PKB o 5,3%.
 • W 2019 r. średni wzrost składek działu II, liczony dla wszystkich krajów EU28 wynosił 3,6% wobec wzrostu PKB o 2,1%, co oznaczało wzrost penetracji.
 • Francja i Niemcy odnotowały nieznaczny wzrost penetracji przy dodatnim wzroście zarówno przypisu składek, jak i PKB. W Estonii zanotowano najgłębszy spadek penetracji przy wzroście PKB o 4,4% i zauważalnym spadku przypisu składek o 11,6%. Spadki penetracji odnotowano jeszcze na Cyprze, w Chorwacji, Irlandii, Hiszpanii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Słowacji.
 • Nadzwyczajne wzrosty penetracji odnotowano na Węgrzech, Bułgarii oraz na Malcie. Istotny wpływ na całą Unię miał wzrost w Holandii, gdzie przy wzroście PKB o 2,4%, składki wzrosły aż o 10,2%.