Lokaty

Lokaty zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 2011-2020 w cenach stałych 2020 r.

 • Począwszy od 2012 do 2017 r. suma lokat Działu I i II wzrastała za sprawą wzrostu ich stanu w Dziale II oraz w grupie 3 Działu I i pomimo ich systematycznego spadku w grupie 1 Działu I.
 • W latach 2011-2017 r. z lokat typu B ubyło 9,7 mld PLN, podczas gdy 21,2 mld PLN przybyło na lokatach typu C. Dodatkowo lokaty Działu II wzrosły w tym samym okresie o 26,2 mld PLN, z czego aż 8,3 mld PLN wzrostu przypadło na 2017 r., w wyniku inwestycji PZU w sektorze bankowym.
 • W latach 2017-2020, z lokat typu C ubyło 15,0 mld PLN. Dodatkowo o 2,5 mld zmalały lokaty typu B w tym samym okresie. Jedynie lokaty Działu II wzrosły o 11,4 mld PLN, z czego większość w latach 2018 i 2020.

 

Struktura lokat zakładów ubezpieczeń w Polsce

 • W 2016 r. aktywa Działu I wynosiły 60,8% stanu lokat ogółem. Od tego czasu udział Działu I systematycznie malał i wynosił 50,3% na koniec 2020 r.
 • Pomimo tych zmian, krajowa struktura przedmiotowa lokat różni się od europejskiej dużo mniejszym udziałem pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, większym udziałem lokat w instytucjach kredytowych oraz instrumentów o zmiennej kwocie dochodu.
 • Udział dłużnych papierów wartościowych wzrósł z 45% w 2019 r. do 49% w 2020 r. kosztem innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu.

 

Wartość i dynamika lokat zakładów Działu I w Polsce w 2020 r.

 • Łączna wartość lokat Działu I na koniec 2020 r. wynosiła 89,8 mld PLN, tj. o 0,4 mld PLN więcej niż w 2019 r. Dynamika zmiany stanu lokat względem roku poprzedniego wynosiła zatem 100,5%. Relatywnie wysoką dynamikę zmiany stanu lokat odnotowały: Unum, Santander-Aviva, Compensa czy Allianz oraz kilka mniejszych zakładów.
 • PZU Życie miał w 2020 r. 30,7% udziału w lokatach Działu I i na koniec 2020 r. notował dynamikę zmiany stanu względem końca 2019 r. o 0,1 p% powyżej rynku.
 • Lokaty Avivy stanowiły 16,5% rynku; Nationale Nederlanden 9,4%, Metlife 6,0%, a Open Life 6,1%.
 • Wartość lokat typu C na koniec 2020 r. wynosiła 48,6 mld PLN, tj. o 482 mln PLN mniej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu stanu lokat typu C wynosiła 99,0%. W tym segmencie rynku Aviva, jako lider, miała 26,5% udziału. Lokaty typu C dziewięciu kolejnych zakładów: od PZU po Allianz stanowiły łącznie 60,7% tego segmentu rynku.

 

Wartość i dynamika lokat zakładów Działu II w Polsce w 2020 r.

 • Łączna wartość lokat Działu II na koniec 2020 r. wynosiła 88,9 mld PLN, tj. o 9,4 mld PLN więcej niż na koniec 2019 r. Dynamika przyrostu stanu lokat Działu II wynosiła 111,9%.
 • PZU jako lider pod względem zebranych aktywów posiadał aż 45,2% sumy lokat Działu II i odnotował dynamikę stanu lokat dla porównywanych okresów równą 109,6%, tj. 2,3 p% poniżej rynku.
 • Dynamikę 8,5 p% powyżej rynku odnotowała Warta, której lokaty stanowiły 14,3% całego segmentu, a o 2,6 p% powyżej średniej była Hestia, której lokaty stanowiły 11,1% sumy lokat Działu II.
 • Kolejne 20,9% lokat Działu II miało osiem zakładów od 4,1% – Allianz do 1,3% – Europa. Pozostałe 22 zakłady to zaledwie 8,5% sumy lokat Działu II.

 

Współczynnik rentowności działalności lokacyjnej zakładów Działu I w Polsce w latach 2019-2020

 • Wartość wskaźnika dla Działu I wynosiła 4,4% w 2020 r., w porównaniu z 4,9% w roku 2019.
 • Mediana wskaźnika wynosiła dla tych samych okresów odpowiednio: 4,1% oraz 4,8%.
 • Odstęp międzykwartylowy dla 2020 r. wynosił 1,7%, tj. o 0,2 p% mniej niż rok wcześniej.
 • Dochody z lokat Działu I ogółem w 2020 r. zmalały o ponad 406 mln PLN przy jednoczesnym spadku rok do roku średniej wartości sumy lokat bilansowych o 314 mln PLN, tj. o 0,3%.

 

Współczynnik rentowności działalności lokacyjnej zakładów Działu II w Polsce w latach 2019-2020

 • Wartość wskaźnika dla Działu II wynosiła 2,9% w 2020 r., w porównaniu z 4,4% rok wcześniej.
 • Jeśli nie uwzględniać dywidend przekazanych z PZU Życie do PZU, to wartości tego wskaźnika dla tych samych okresów wynosiły odpowiednio: 1,3% oraz 2,2%. Ten skorygowany rozkład zaprezentowano na prawym wykresie powyżej.
 • Mediana wskaźnika wynosiła 2,4% dla 2020 r. oraz 2,5% rok wcześniej.
 • Odstęp międzykwartylowy w 2020 r. wynosił 1,4%, tj. o 0,4 p% więcej niż rok wcześniej.
 • Dochody z lokat (uwzględniające dywidendę PZU Życie) Działu II ogółem w 2020 r. zmalały o 29,6% przy wzroście średniej wartości sumy lokat bilansowych w 2020 r. o 7,5%.